Nghị định số 41-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
59
lượt xem
11
download

Nghị định số 41-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 41-CP về việc thành lập thị trấn Bát Xát thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 41-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 41-CP Hà N i, ngày 28 tháng 5 năm 1994 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 41-CP NGÀY 28-5-1994 V VI C THÀNH L P TH TR N BÁT XÁT THU C HUY N BÁT XÁT, T NH LÀO CAI CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a U ban Nhân dân t nh Lào Cai và Ban T ch c - Cán b Chính ph . NGH Đ NH: i u 1.- Nay thành l p th tr n Bát Xát (th tr n huy n l ) thu c huy n Bát Xát trên cơ s 149 hécta di n tích t nhiên v i 2.495 nhân khNu c a xã B n Qua, bao g m các thôn Lá Nu c, ông Phón, ông Thái, B n L i. a gi i th tr n Bát Xát: phía ông, phía Tây, phía Nam, phía B c giáp xã B n Qua. - Xã B n Qua còn l i 6.815 hécta di n tích t nhiên v i 4.031 nhân khNu; bao g m các thôn B n Pho, Lùng Thàng, B n Cát, Vi Phái, Ná Năm, H i Khê, B n Vai, Tân B o, B n Náng, B n Trang, B n Qua, Châu Giang, B n Vên, B n Tùng. - a gi i xã B n Qua: Phía ông giáp t nh Vân Nam Trung qu c; phía Tây giáp xã Mư ng Vi, Pu Cheo, phía Nam giáp xã Quang Kim Phìn Ngan; phía B c giáp xã B n Vư c. i u 2.- U ban Nhân dân t nh Lào Cai và Ban T ch c - Cán b Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản