Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật 6 tháng

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
1
download

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật 6 tháng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật 6 tháng', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật 6 tháng

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 23 tháng 6 năm 1994 NGHN QUY T V CÔNG TÁC XÂY D NG PHÁP LU T 6 THÁNG CU I NĂM 1994 QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, i u 62 và i u 63 c a Lu t t ch c Qu c h i, Ngh quy t c a Qu c h i khoá IX, kỳ h p th tư v công tác xây d ng pháp lu t năm 1994. Sau khi xem xét T trình c a U ban thư ng v Qu c h i v công tác xây d ng pháp lu t 6 tháng cu i năm 1994 và ý ki n c a i bi u Qu c h i. QUY T NGHN I. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG PHÁP LU T 6 THÁNG CU I NĂM 1994 G M CÁC D ÁN LU T, PHÁP L NH SAU ÂY: A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH TH C: a. Các d án Lu t 1. B lu t dân s 2. Lu t doanh nghi p Nhà nư c; 3. Lu t ngân sách Nhà nư c b. Các d án Pháp l nh: 1. Pháp l nh ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, thân nhân li t sĩ, thương binh, b nh binh, ngư i tham gia kháng chi n. 2. Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a t ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t và cho thuê t. 3. Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a t ch c , cá nhân nư c ngoài thuê t t i Vi t Nam; 4. Pháp l nh v công nh n và thi hành t i Vi t Nam các quy t nh c a Tr ng tài nư c ngoài; 5. Pháp l nh v công ch c;
  2. 6. Pháp l nh v phí và l phí; 7. Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính (s a i) 8. Pháp l nh b o v quy n l i ngư i tiêu dùng; 9. Pháp l nh b o h quy n tác gi ; 10. Pháp l nh v nhà v ng ch ; 11. Pháp l nh v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i 12. Pháp l nh b o v công trình giao thông và an toàn giao thông; 13. Pháp l nh v phòng ch ng AIDS. B. CHƯƠNG TRÌNH D BN a. Các d án Lu t : 1. Lu t biên gi i qu c gia; 2. Lu t hàng không dân d ng Vi t Nam (s a i) 3. Lu t t ch c Toà án hành chính; 4. Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t hình s ; 5. Lu t h p tác xã; 6. Lu t phòng, ch ng ma tuý. b. Các d án Pháp l nh : 1. Pháp l nh bà m Vi t Nam anh hùng (m i b sung); 2. Pháp l nh v nhi m v và quy n h n c a H i ng nhân dân và U ban nhân dân m i c p (m i b sung); 3. Pháp l nh quy nh v vi c giám sát và hư ng d n c a U ban thư ng v Qu c h i, vi c ki m tra và hư ng d n c a Chính ph i v i H i ng nhân dân (m i b sung); 4. Pháp l nh v gi i quy t các v tranh ch p lao ng (m i b sung); 5. Pháp l nh v khung thu su t i v i vi c chuy n quy n s d ng t có thay i m c ích s d ng (m i b sung). 6. Pháp l nh b o v công trình khí tư ng thu văn; 7. Pháp l nh v hàm ngo i giao;
  3. 8. Pháp l nh v khen thư ng; II. TRI N KHAI T CH C TH C HI N CÔNG TÁC XÂY D NG PHÁP LU T 6 THÁNG CU I NĂM 1994 V I CÁC BI N PHÁP CH Y U SAU ÂY: 1. Chính ph và các cơ quan h u quan khNn trương chuNn b và s m ban hành ng b các văn b n dư i lu t tri n khai t ch c th c hi n các lu t m i ư c Qu c h i thông qua 2. Các ngành, các c p t trung ương n cơ s , các oàn i bi u Qu c h i và các i bi u Qu c h i, theo ph m vi trách nhi m, t ch c t t công tác tuyên truy n, ng viên các t ng l p nhân dân nghiêm ch nh thi hành các lu t m i ư c ban hành. 3. U ban thư ng v Qu c h i và Chính ph căn c vào nhi m v và quy n h n do pháp lu t quy nh có k ho ch hư ng d n vi c th c hi n các quy nh c a Lu t b u c i bi u H i ng nhân dân (s a i ) t ch c t t cu c b u c i bi u H i ng nhân dân các c p khoá m i vào cu i năm 1994 . 4. Ban so n th o D án B lu t dân s , U ban pháp lu t c a Qu c h i ph i h p v i Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân tôi cao nghiên c u, ti p thu ý ki n i bi u Qu c h i, khNn trương ch nh lý d án B lu t trình U ban thư ng v qu c h i cho ý ki n t ch c t t k ho ch l y ý ki n nhân dân trư c khi trình Qu c h i xem xét thông qua t i kỳ h p th 6. 5. i bi u Qu c h i và các oàn i bi u Qu c h i dành th i gian và có hình th c thích h p cho ý ki n v các d án pháp lu t, nh t là v d án B lu t dân s , theo k ho ch c a U ban thư ng v Qu c h i. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX, kỳ h p th 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994. Nông c M nh ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản