Nghĩ về thơ

Chia sẻ: Khanh Bang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
181
lượt xem
20
download

Nghĩ về thơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thơ là chuỗi câu ngắn, kết hợp âm thanh vừa vang bên tai và hình ảnh chưa khuất tầm mắt. Thơ bắt nguồn từ thoáng rung động vì vui, buồn, thương, nhớ... như tiếng cười cjhưa thoát khỏi vành môi hay tiếng nấc nghẹn ngào còn vướng trong cuống cổ... Thơ trải rộng, lai láng những cảm xúc dạt dào đang dâng trào trong tôi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghĩ về thơ

  1. Nghĩ V Thơ Thơ là chu i câu ng n, k t h p âm thanh v a vang bên tai và hình nh chưa khu t t m m t. Thơ b t ngu n t thoáng rung ng vì vui, bu n, thương, nh … như ti ng cư i chưa thoát kh i vành môi hay ti ng n c ngh n ngào còn vư ng trong cu ng c ... Thơ tr i r ng, lai láng nh ng c m xúc d t dào ang dâng trào trong tôi. À, tôi l i ... nghĩ v thơ. Th h n theo nh ng dòng ch này tôi chưa rõ mình s vi t gì. L c trong v n li ng không m y phong phú v thơ văn, tôi th t ng i ngùng … vi t ti p. Cái t a bài nghe kêu quá nên tôi âm e dè. Ch “nghĩ” nghe th t nh nhàng, không qu quy t như ch “lu n”, nên n u có sai, d mong ư c s tha th c a ngư i c. V y nhé, cho phép tôi ti p t c. Thú th t trư c ây tôi không thích thơ. D hi u thôi, tôi không bi t c thơ ! n cách ây không lâu, m trang báo ra, tôi thư ng b qua m c thơ. Tôi thích c truy n hay o n văn vì tôi hi u ư c ý c a tác gi và d b lôi cu n vào tình ti t trong ó. ôi khi tôi cũng vi t, như vi t bài văn cho các l p Vi t ng tôi ã d y ây ó su t tám năm. Vi t cho h c trò mình d l m. Câu ng n g n d hi u và không ph m l i chính t . M i câu ph i có y ch t , ng t và túc t theo úng văn ph m. Th nh tho ng tôi ch n l a tĩnh t phù h p v i c m nghĩ lôi cu n s chú ý c a h c trò. Năm ó có m t cô trò nh h i sao th y không d y v thơ. Tôi âm ch t d vì mình âu bi t gì v thơ. Tôi li n l c l i thùng sách cũ ki m nh ng t p thơ b n bè làm th i còn sinh viên. M i năm h i sinh viên trư ng cho xu t b n hai t p thơ vào mùa xuân và mùa thu. Gom l i cũng ư c 6 cu n. c t i, c lui mà tôi ch ng ch n ư c bài nào. Th nh t vì b n tôi không làm thơ theo th l c bát, song th t l c bát, hay th t ngôn bát cú mà tôi có bi t sơ qua. Th hai vì nh ng bài thơ ó toàn vi t v tình yêu c a tu i ôi mươi, không thích h p cho l p h c. C moi óc mãi tôi m i nh vài bài thơ c a T Hanh, Bà Huy n Thanh Quan và Tú Xương ã h c qua hay nghe anh ch tôi h c thu c lòng. Thơ n v i tôi như th y. Cái âm thanh quen thu c, bao nhiêu năm v n vang bên tai. Cái hình nh c a dòng sông luôn d t dào k ni m c a thu m i l n. C nh i núi ch p chùng dù chưa ư c vi ng, nhưng v n rõ m n m t trư c m t. Cái c m xúc au xót c a ông th t trí vì i thay c a th i cu c, vì cái nghèo eo kè kè bên hông cho su t ba ngày t t. Ti ng cư i chua xót thoát ra thành b n câu hay tám câu, nghe rõ s ng m ngùi. À, thơ là th y. Trong m t chuy n tháp tùng chú Võ Văn Ái ch bút c a t báo Quê M , tôi ư c gi i thi u hai t p ti u lu n v thơ c a nhà nghiên c u văn h c tr Nguy n Hưng Qu c do Quê M và Văn Ngh xu t b n. M t cu n v i t a “Tìm Hi u Ngh Thu t Thơ Vi t Nam”. Cu n kia là “Nghĩ V Thơ”. c vài chương tôi b t u ho nh p ma vì tác gi phê phán ôi bài thơ g i u giư ng c a Ph m Thiên Thư (tác gi c a ưa Em Tìm ng Hoa Vàng và Ngày Xưa Hoàng Th ). Anh cho là ý nghèo, ch toàn sáo ng , thi u âm thanh, thi u màu s c, hình nh m p m … Nói chung là các l i phê bình tôi thư ng nh n ư c trên các bài lu n văn năm xưa! vài năm sau, tôi c l i các chương khác l i th y tác gi khen không ti c l i vài bài thơ c a Thanh Tâm Tuy n, Cao T n. Thơ c a m y ông già này ôi khi tôi có lư t sơ trong báo. Thú th t … nu t không vô vì thơ ch ng có th i u nào c . Thơ t do r t khó c và hi u ư c ý c a tác gi . n g n hai mươi năm sau, tôi l i ư c nghe nhà văn Nguy n Ng c Ng n c ôi câu thơ c a nhà thơ Nguy n ình
  2. Toàn, Thanh Tâm Tuy n và Cao T n trong vài băng video c a Thúy Nga Paris. Nghe ông ng t câu thành t ng o n hai, ba hay b n ch , tôi m i nh n ra âm hư ng c a bài thơ. Nghe k nh ng b n nh c do các ca sĩ hay trình bày, tôi khám phá r ng l i nh c xu t phát t thơ và âm thanh c a nh c luôn quy n l n trong câu thơ n u mình c m nh n ư c. Th o nào nh c sĩ Huỳnh Anh có l n tâm s v i khán gi r ng dòng nh c ã hi n lên trong u ông khi c bài thơ “R ng Chưa Thay Lá” c a nhà thơ Hoàng Ng c n. Sao b n ã c m nh n ư c di u kỳ c a thơ chưa? Tôi t p làm thơ khi tham gia trang web Tr n Qu c Tu n. c vài bài c a các b n i tiên phong trong vư n thơ th n, tôi ao ư c vi t ư c như v y. Bài “Con Thuy n Gi y” c a T o, “Xin Ch M t L n” c a Phát, và “Hương Thu” c a C D i ã l i nh ng hình nh p. Nghe webmaster réo góp bài, tôi phang i m t câu “ch tr i mưa, làm li u góp cành lá lót vư n thơ”. Oái ăm th t, chi u hôm ó mưa th t t m t ngay gi tan s . ng dư i mái che c a buiding ch mưa d t ra xe, tai tôi l i “nghe” dòng tâm s c a các b n trong m c c m nghĩ. Gió th i ào t t ng t, cu n theo mưa, quét u trên sân. Bài thơ u tay “Cơn Gió Tho ng” thoát ra t giây phút ó. Tôi v i m laptop ánh th t v i cho k p dòng thơ ang tuôn ra, theo ti ng mưa và gió… Th y, các bài thơ tôi vi t ra, do c m xúc, th t t nhiên thoát ra. M t hình nh thoáng qua b ng làm tôi rung ng. Âm thanh âu ó lèo lái v n i u c a bài thơ. Tôi ch c m cúi gõ trên bàn phím và hy v ng r ng m t không quá kèm nhèm ph m nh ng l i chính t , kh i ph i m c c v i b n bè. Làm thơ … ri t âm ghi n ! Ý thơ n v i tôi thư ng ch trong dăm ba phút: lúc ăn trưa, khi ng i h p, ngã tư ch èn xanh, quá n a êm, hay khi tr i chưa sáng. N u vi t xu ng ư c thì còn. N u không, tho ng trôi i và ít khi tr l i. ôi bài thơ tôi làm ngoài khuôn kh c a trang web h c trò Tr n Qu c Tu n. Vi t ra r i, gói tr n l i thành cánh chong chóng, nh gió ưa i … r i quên h n ! Thơ n … giúp g n l c bao b n r n c a cu c s ng, mà b óc d n hoá lão không còn nhanh nh n ón nh n. Khi làm thơ, bao ưu tư, kh c kho i theo dòng thơ trôi i, giúp tâm h n thêm thơ th i. ôi khi còn sót l i m t ít ti c nu i … h t h ng … trông ch và m t l i h a h n không vi t ra tôi tr l i v i thơ … và ch v i thơ… Thơ là ngư i tình su t i tìm ki m Không d i gian, an i lúc tôi bu n Vài rung c m n n a i ngư i m i nh n ư c Tư ng nh nhàng … làm ngh t th con tim. Thơ n v i thoáng vui bu n b t ch t R i v i vàng t b ra i l i cho tôi m t chút b i h i Và mong ch … M t lúc nào … Thơ l i n. Khù Kh
Đồng bộ tài khoản