intTypePromotion=3

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 12

Chia sẻ: Cindy Cindy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
621
lượt xem
94
download

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bộ phận không gian chức năng trong công trình công cộng: Không gian sử dụng chính. Không gian sử dụng phụ. Không gian giao thông: Giao thông ngang. Giao thông đứng. Nút giao thông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 12

  1. d w c lar 11.- Phiin l oai : T heo v at lieu, c6 thd p han t hanh 2 loai m at s an : m at s an lang va i nat s an l at. 1 - M$t sjln lhng : Du'gc dung ph8 bi6n la m at s i n l ing v aa ximang - c at va vda 1 g ranito danh m au. LGng vii'a ximiing - cGt : 1.1- xilniing a- w digm :, c rdi dun1 - & didm : Cdu t ao d m g iin k i&nc 6 c6 khA n ang c h6ng t hdm gia thanh ha - a p dung p h8 bi6n t rong nha dan d ung cgp t hgp. di6m : He s 6 hGt n hiet t u'mg d6i 1dn n &nt rong mua 116 c h6ng cAm t h6y - Nhuqc La 116ng, miia d611g sdln cam th6y l anh. Khi d dm ii b &nngoai tu'dng d6i ldn t hi d6 s inh ra Q chd tao I h ien tuqqngdm u'dt dong n ~ d cK hi v da n hi&uc at t hi dk s inh bui, kh6ilg dam bao ve . xinlang I s inh. Ndu ldp l ang t u'mg dBi t hi ldp kdt c6u st5 dk bi 16 r a vi dac t inh dk bl mai mbn c 6a 110 n &nk h6ng dam bao y &ucAu m? q uan. n a- b- Y &ucAu : N &nl ang vda ximGng c at t hu'ang d m c lam d t r&nt dng b &t6ngc6t b&t6ng t hkp. S au khi d6 ldp b &t6ng16t t hi l ang ldp vda va danh m aul dbng t hdi vdi viec ke lnach du'dc gk phiin 6 va lam gai (vdi 611g la11 busac ho$c b ca gai) khi c6 y &ucdu p hong t r m t rqt lam m6 ga, m6r b- ddm d6 al- C6u t ao t ga n h ~ f at s an lang vda ximang c at, du'dc l ang v aa g ranito ddy m Khoinl khoAng 015- l cnl ( vaa granito, tin11 the0 t rong l aqng gdm : 2 p hdn da cdm t hach xay t r&nm: c6 3 - 8mm11phdn xinlGng t r i n g v&1/10 b6t m au). C- a2- Tuy t he0 c6ng t ac h oan t llien ma m at s an c6 2 h inh thifc : da r ha hoac da mai. kidu dij -Da r da co bd Inat n ham do viec d w c r 6a b ang ban chai khi ldp v aa dii tu'dng d6i x6p doc c dng di!' cho nhGllg h at d i cdm t hach n8i Ien t r&nbd i nat k h6ng qua 113 c 6 h at. - Da mai co bd mgt n hzn do viec d q c mai b ang tay hogc b ang may sau khi lang 3 "gay. a3- M at sail l ang vda granito c6 m didm : b &nld ep va s ach d k lau r ~i'a,hlsZIng t dUgc t hqc l ~ i e n ho cdu t hang, h anh l ang hoac ndi c6ng c611g dd t ang v6 dep va khang c trang. Ngoai ra da mai con c 5 k ha n5ng c h h g t hdm cao n &nd aqc thcfc l ~ l e n11o n ha 1 c tB111, n ha ve s inh, p hong t hi nghiem ... T uy n hi&nc ung c6 n l ~ ~ f gid111 la d6 d ong nu'dc, dc gia than11 cao gdp 3 1An l ang v3a xim5ng c6t. b- Y&u c&u : I D6 ldp vda g ranito g5n c hgt vao l6p 16t v3a ximang c at thi i nat c i ~ adp nay phai l chd hi{ 182
  2. daqc lam nham b &ngcach ki! t hanh cac 6 vu8ng hay h inh q ua t ram khi vda se m et. -D8 m et sail kh6ng bi n dt, t a c$n ki! mach phAn 6 bhng cach d st n ep dbng h osc thnu dAy 2mm l6n ldp l6t trLfdc khi lang vda granito. 1.3- M +t san lang n+m da : Cdu t ao t a m g t g n h a mgt s an lang d a granito, n h m g b day khdng d ung hbn hdp x i~nang at da m i t r&nldp vda ximang c at lang ni6t ldp ximilng t r h g h osc c6 p ha maul h rbi dung nhbng da vAn hay mAnh sQ n h6 l at t r6n ldp n$y. Loai n i y b6n, dep n h m g t hi cbng c6 phAn p hdc t ap. M +t san lat : 21- La loai m at s an d aqc c&ut ao vui cac tgm hay vi6n gach l i t ma c hung c6 thd d auc chi5 t ao bhng nhi6u loai vat lieu khac nhau n h a van gb g h&p, ach gb packe hogc gach g xinlang c at, gach g&n, gach n ham, g acl~ gp lieu ... h 2.1- M +t san lat g 6 van ghep : a- Gb lain van ghep phai la g6 t dt, kh6, it co ng6t v a v$nh, t hadng du'dc lam bhng b13t8ng, gh cAy la n hon. Van g6 co bd day ti? 2 ,5 - 4cm, chidu r ang cGa van t d 10 - 12cm du'gc ghbp s at vdi nhau t he0 mat phdcfng. D&ghbp t hi doc t he0 chidu d ii c 6a van phai lam mong t he0 cac kidu : m ang h &m1ai31 g d m , kep, cht bat, hay m@g h6m c hdt la6i A gal mong ghep khdp gih h &m.(H4-10). b- Van khdng thd Iat t rqc ti6p IBn s i n m i phAi k$ t r6n cac t hanh g6 dem h osc 1i d6m dB c6 bd day 6 - 8cm, c h i h r ong 10 - 12cm va d w c li6n k6t vv6i gb d$m b5ng diilh. i Khoang cach gi3a cac t hanh g6 d$m s6 t uy t he0 bd day cua van v i t6i t rong tic. d ung t r6n met s an. c- Cac ta"111van g 8 ghep c6 thd lat t r6n m et bAng t he0 cac h inh t hdc khac n hau : kidu d gt song song vdi chi6u dai khac cB hogc cGng ch, kidu n 6ng c6t1 kidu qua t ram xe"p doc, k ith c hb nhAn hay chi3 nhAn d6i xdng, ki6u chi? n hgt 1ech... (H4-11) d- Dd t rhnh cho cgu kien c ua san kh6ng b j dm va gB khdng bi l nuc cAn phhi c hda khe t rdng gida tu'lmg va dAm d b > 3cm, gida tlrirng hogc vach ng&nva ldp v611 phu nlat s i n t rong p11~1n i 1- 2cm. Khe nAy v6 s au khi h oin thiQn dtidc che b5ng gd chAn t adng v h osc g6c l adu. M gt s&nliit paeke : 2.2- a- Pack6 la g6111 c tic than11 gb mo11g1c6 kich t h~fdc ho d adc chi5 t ao bAng cac loai n gb r dt c d~lg. ac than11 p ack? thcfisng btiqc c6t1 t ao t he0 h inh chB n h$t dai 15 -.40cm, C rang 3 - 6cn1, dAy 1,5 - 2cm. Bo"n cllung q h q h d &udddc lam mong, riinh dk li6n ke"t vdi n h a t~ ~ l nang l dn, ho$c tgnl gach gb ghep. G c mong va r hnh nay c6 t ac d ung han hanh
  3. dude lain nham b5ng cach ki! t hanh cac 6 vubng hay h inh quA t ram khi vda se met. -Dd mgt s an k hbng bi n dt, t a c$n k6 mach phAn 8 b5ng c ach d et n ep dbng h osc t hau d$y 2mm l &nldp l6t trLfdc khi l ang vGa granito. 1.3- M e t s in lang n + m ba : Cdu tao t ~ f m tg n hu m at s an l ang d a granito, nhtfng ir dAy k hbng d ung h6n h dp g xiiniing h at da ma t r&nldp v da ximiing c at lang mQt ldp ximang trHng hoijc c6 p ha mau, rbi dung nhGng da vAn hay m anh s d n h6 lat t ren ldp nAy. Loai nay bdn, dep n hmlg t hi cbng c6 phAn p hdc t ap. 21- M +t san l i t : La loai &sts i n d ~ d cdu t ao vdi cac t6m h ay vien gach lat ma c hiing c6 thd d ~ d c c chd tao b 5ng nhiku loai v at lieu khac nhau n hu van g8 g hep, gach g6 packe hoijc gach xiiniing c at, gach g6in, gach nham, gach h dp lieu ... 2.1- M at san l at g6 v a n ghep : a- G 8lam van ghkp phai la g8 t& khb, it co n g6t va venh, thUdng d ~ d lc b ang ain b&tbilg,g6 cAy la n hon. Van g6 co b6 day td 2 ,5 - 4cm, chiku r ong c 6a van td 1 0 - 12cm du'dc g hep sat vdi nhau t he0 mot p humg. Dd ghkp t hi doc t he0 c hi&udai c6a van p hii lam mong t he0 cac kidu : mong hbm 1 ~ aga d m , kkp, cht bac, h ay mong hGm c h6t 1 ~ 6 i i g al mong ghbp k hdp gia hbm. (H4-10). b- Van khbng thd l at t rgc tii5p !en s an ma phai k &t ren cac t hanh g6 dem h osc dAm d 6 c6 bd day 6 - 8cm, chidu rong 1 0 - 12cm va b ~ ~li&nk 6t vdi g8 dem h f n g d inh. r~c K hoang cach gida cac than11 g6 dein s6 t uy t he0 b6 day cua van va tai t rolig t hc d ung c- Cac t am van g6 ghhp c6 thd 1at t r&nm at b 5ng t he0 cac h inh t hdc k hac n hau : kidu d st s ong song vdi chi6u dai k hac c 6 ho$c c ung c6, kidu n 6ng c& kidu qua tram xdp doc, kibu c h 8 nhAn hay c hd nhAn d6i x dng, kidu c hd n h$t l$ch ... (H4-11) d- D6 t ranh c ho c au ki& c ua s i n kh8ng b j dm va gd k hang bi i nuc cAn p hai c hda k he t rdng gida t udng va dAm dS > 3cm, gida t ~ d n hoac vach ngiiil va ldp vAn phli m et g s an t r o i ~ g ham vi 1- 2cin. Khe 116y v&s au khi hoan t hien dUdc che b 5ng gd c han t ~ h g p M at s hil l A t pack&: 2.2- a- P acke 1h gbm ( :AC th;11111 g6 mong, c6 kich t h ~ d n ho d ~ d chi5 t ao b5ng cac loai c c g6 r at c dng. Cac than11 pack? th~l'iing uiqc c611 t ao t he0 h inh chi3 n h$t dai 15 - 40cm, d r611g 3 - 6cn1, dAy 1 ,5 - 2~111. 6n c11~111g hw111 ddu d ~fgcain mong, r i n h dd lid11 ki5t vdi B q l n hau t hanh m ang l h , 11ogc tdm ggch g6 g l~kp. c mong va r i n h nAy co t ac d ung han G chi5 l ~ i e n ~ d n v &nhcuc bo va tranh cho i nat sari gall ~6113~ k hdng p11Ang. t g va
  4. b- Phu'ong p hap lat thGdng d ~ g tc hgc h ien t heo 2 c i r h c hinh : - Pack6 lat t r6n van t h8 (H4-53) - Pack6 gAn t r6n n &nc dng (H4-54) bl- Pack6 lZit t r6n van t h8 : Van t h6 d w c c hgn k h0ng r $ng qua 18cm va ghkp nghi6ng 45' so vdi ddm dem, d ~ g 1At gAn s at n hau. Pick6 lien k 6t vdi v an t h6 bAng c I d inh, va co y6u cdu d inh p hii d q c d6ng sAu vao pack6 dd d i m b io a n t oan cho n@di I s d d ung. 1I Mu6n cho ldp pack6 va van t h8 ghbp vao nhau t h$t c hat, tranh ghdnh v i t rbi d inh /I k hi di lai t r6n mijt s i n hay c hju t ii t rqng d ong t hi gifia ldp van va pack6 c6 t hd d $t 1 II 1dp gidy ep xAy d ung hoijc k hoet r i n h m at d ~ dciac t hanh pack6 dd dAm bao khi b j vbnh 116 vAi1 ti6'p xuc vdi van t h6 62 didin. b2- Pack6 t r6n n &nc dng :D6 li6n k6t gigiCla pAck6 va n Qnb6t0ng hay cac ldp c h g , t11Ghg d ung cac c hdt ddinh xAy dqng. N Qnpack6 d w c d an t ren ldp keo ( mattit a t plan) dAy 2 - 2,5cm vdi mong d w c cdu tao t he0 h inh t hdc dgc b iet d6 c6 t h6 b im c h$t v io ldp k gt cdu s an k hi d 5 k h8 cdng. 2-3. Mgt s i n l at gach xilnang c at, gach g6m hay cac t6m h qp lieu. l a- Mgt s an d ~ d cdu tao vdi cac vi6n gach mong c6 kich t h ~ d thGdng k h h g ldn c c E m, l at t r6n ldp b6t6ng hay ldp dem cach A bAng xi d&y8 - 10cm. T ren ldp cach A m m lang mot ldp v ca ximang c at dAy 2 - 2,5cm dd lam c hdt lien k6t gifia ggch va b6t6ng ho$c d ung keo t dng h dp dd dan vao n i n c dng d6i vdi cac tdm h qp lieu. So vdi cac logi lnijt s i n k hac, loai n ay co n hieu u'u di6m nhG s gch, b in, d ep v i gia t h i n h k hhng cno IAm 11611 thGdng d w c d ung. b- Cac loai gach v i tdm h up lieu t h ~ d n g ung g8m : d - Gach ximang c at co k ich t h ~ d 20 x 20cn1 day 2cm c - G ach d dt n ung (la nem, gach t i u ) 3 0 x 30 day 3cm. - G ach sa thach, gach khAm (mosaique). m a), c l a c dnl t hach t hien nhi6n hoac nhAn - T6m da ldp (Ardoise),da vb (da tao. - T im vai dAu cao su, t$in c hdt deo Polivinyl Olorua, linbleum (30x30). 20x20, 15x15 d&j 2 - 5mm). -N goii r a cbn co thd d ung gach t h6 dd 1 At t he0 hai c ich d $t nAm hoec d ot nghi6ng vi6n g ach t r6n ldp vfia l ot v i se ch6n v 3a xilnang d6o vAo lngch khi n &nl at d 5 k 6t cdng. Cac ki6u l at t r6n mfit b &ngco thd 1at chko mach la d da, l it cheo nlach c hfi c 6ng hoac l at vu8ng... (H4-55).
  5. -- &~a% - XAY%KW& -. - no* c& THAN~~ ~ m4-4 h
  6. 4 ---T - , n-I b,\l"! a ' , ,\ I' , 7 -- LT b H ~ & I ~ - ~ O : P H U ~ N G 'd,&--i M ~ 5% T WLP6'1 1-36,A G M ~ N G& I& - GA~N K& CANH H +~ 1 G h i . 1 1 ' KAP IA HEM Q A CAT c+6r LL~&I GA G H& BC + ;m I-! I I I I I I I -L QUA TRAM %P DOC HI& A Nti & T 5 0 N G SONG DAI K HAC v ; C J ~ G c dL E - + r , K&U C H N HAN I ~ ti6'1 WAT ~ Ect-t cnG' XU'NG J I ; NH&N KI& ~ & H UNG GA RI
  7. 6. VAN LLT s cCj k M~NG. c . 3' P H (~DAM 6 ) 1. 6' d. y1i ,@IN. d . VAN DT. 4. -DINIi. NHE C IICtiAB~ e . BJ (THAN ~ ~ ' BOKG w . h. 31 L . V ~ AT P ~ T & . k. BS NHEj . ~ C H GIN (NWALINOLEUM). m. OQ, G O., n . GIAY D AU.~, P . ' T M H CHONG.
  8. * 4 DAM T R ~ N - C ~ T H .418:l j k ~ & K I- a &T KZ? H c ~ N LI~N / . DAG PHU GAG SN A ~CH~NH D A H.4.21 . C iL b I 'L. --- / w :4- 2 2 L ~ E N ~G PHU VAO D X c n i ~ n K DG ~ c . &i GAG TAN CH&T VLO DZG d - DA-M CANH , 0?+I B ~ N b - D ~ MHU d - ~+i& d - ~U.LONG @ DAM KE+' P C+iz
  9. It- 1 b.L.30 I G . B ~ T O P ~ + U& & . N HE a '.5 TAG KM LO& 6~ xi M % ~NG HO&C & TOAN ti& . c '. BETON 6% I ATHEP HEN *+i ~ TZN Fit3R0 a .P ..' ~ M+-\ T I&- b ' - T ~ t - t . X 'b ~I - ~ G \ \M~ & I c - B ETON N --

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản