Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 20

Chia sẻ: Cindy Cindy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

1
534
lượt xem
191
download

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 20

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấu tạo mái Cấu tạo mái dốc. Cấu tạo mái bằng. Cấu tạo cửa: Cấu tạo cửa sổ, cửa mái. Cửa đi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 20

  1. CAU TAO KIE'N TRUC BAI TAP ON TAP VA KIEM TRA A/- Bai tap on tap : I ll - C hum~g dny M -T u h g Can cu vho mot m at bang kign truc nhh 6 d un gian d6 thikt kk$ ciiu t ao mat bang mong the0 giAi p hip kkt ciiu d uqc chon ap dung. I12 - C hl~ung cii nhu : M Can cllr v io m ot mat bang kien truc nhh ir d udc chon d6 thie't k g c&u t ao mat bang kC't c$u Iqp m i i d oc. 113 - Chuong :Mdng - T u h g -Mcii d6k Thiet k k mat cat chi tikt c$u t ao tir m ong dkn mai. B/- Kiem tra hoc k y B, - Can c u vho mot m at bang kien truc nhh b d uqc chon neu c ac gidi p hap c&u t ao can b in c o th6 a p dung vho c ac b e phan M ong, T u h g , M ai. B2 - Minh hoa chi tikt g iii p hap c au t ao d 5 c hon trong b ii t ap 113. C/- Tuyen hoa chi tiet cau tao Can cllr v io c i c t ii lieu hudng d i n tham k hao cfing n hu t u s uu tAm. Sinh viCn sE tuy6n h oa the0 c huung d 5 d uqc gidi thieu trong h oc kjr : M ong - T u h g - Mhi doc. A/- Bai tap on tap : IIIl - C h ~ o n gL?U C Thikt k k mat c at cgu t ao tir m ong d en m ai vdi chi tikt cgu t ao c ha m ot loai cira. 1112 - Chuong Sdn Can cu vho mat bang kiCn truc mot n hi 6 c o ldu d l thie't k g ciiu t ao m at bang shn n h i t he0 g iii p hap d uuc c hon v&kkt c&uchju l uc v i c$u t ao m at shn. 1113 - CLu thong
  2. T rien khai chi t ist c i u t ao c h t hang c ha n ha d c 6 l h dii thie"t ke" p han s an d Bai t ap 1112. B/- Ki6m tra h ~ kf c : B1- C3n cB vao mot mat b ing kie"n truc nha d c o l%u d ugc chon, nCu cac giAi p hap c iu t ao c 6 t he a p dung vao cac b o phgn : Cda, San, C au thang. B2- Minh hoa chi tie"t gihi p hap c i u t ao dii c hon trong bai t ap 1113. C/- T u y h hog chi ti6t cdu tgo C da, San, C h thang. HQC K Y I11 1. TuySn h oa chi t ist c i u t ao. chuyen sAu t d mong de"n mai 2. TriCn k hai chi tie"t c i u t ao tdng ph"a c ha d u n c i u t ao (1) trCn c d sd d "on ki6n t ruc s ing t ao d ugc chon. 3. T he hien hohn chinh d u n c i u t ao (1) vdi noi d ung t he0 yCu c h .
  3. 7 I MUC LUC Gin I Loi t ac gid 3 I Chucmg I. Nhiing van d e c a ban ve c au t ao cong trinh kien truc ~ 1. Khai niem chung 5 cac 9 2. Khai niem v&k6t cgu chiu luc c ~ia h8 dfin dung n Chucmg 11. Nen va mong nha dan dung 19 1. Khai niem chung 20 2. Phan loai v i t r u h g hqp 5p dung 3. CALItao cac loai m6ng 24 I 27 4. Bien phap b io ve m6ng Chucmg 111. C au tao t u h g I . K hii niem chung 39 2. T u b g x3y 42 Chucmg IV. Cau tao mai nha i 1 . Khai niem chung 75 2. Cgu tao mai doc 75 I Chucmg V. Cau tao cua 117 1 . Khai niem chung 2. CALItao cua s 6 118 126 3. CAu tao cua di Chucmg VI. Cau tao san nha 1 . Khai niem chung 163 165 2. CALItao sin g 8 170 3. Ca"u tao sin sit thkp 4. CALItao sin b&tongcot thCp 173 I 5. Ca"u tao nen nhh 178 6. CALItao m$t s8n 180 I Chucmg VII. Cau tao c au thang 1 . Khai niem v&c ic phuung tien giao th6ng t hing dung 203 203 2. Cgu tao cdu thang I 3. Ca"u tao cdu thang g 8 207 209 4. Cgu tao cdu thang sit th6p I 5. CAu tao cdu thang xfiy gach dB 2 10 6. Cgu tao cdu thang b&t6ngcot th6p 212 2 13 7. Cgu tao bo ph$n b io ve Chucmg VIII. Cau tao nen mong va t u h g nha 1 1. Y&ucdu thi6t k6 n&nmong 237 2. G iii p hip mong cho n h i t u h g khoi 238 1 3. Cgu tao cac loai mong d$c biet 238 4. Cgu tao t u h g c6 d u h g rZnh 24 1 5. CAu tao 10 clia so tdng h im 242 6. Ca"u tao khe bi6n dang 243 7. T u h g g i3 nhiet v i cach nhiet 243 8. Chdng thgm tdng hdm 244 Chucmg IX. Cau tao cua - c au thang 1. Cgu tao cac loai cira d?c biet 265 265 2. Cdu thang BTCT l ip ghkp 3. CAu tao cdu thang d$c biet 267 Chucmg X. Cau tao san mai nha 1. Cgu tao d$c biet cua sfin n hi 28 1 2. Cgu tao sfin ban c6ng v i l6gia 284 I 3. CALItao m ii b ing 287 4. Trdn m ii v i cach nhiet cho m ii 295 319
  4. Clzi~i rac nhiC;mx ~ ~ u 'un : t bt HWH ANH B UI TRUCING KIM H OAN Bien t ap : P HO~VG I T ~ ~ V XBXD NH V Che' ban dicn tir : VD B ~ N H INH M VE bia : TRUCING KIM HOAN Sira ban in : HA MANH THANG

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản