intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 7

Chia sẻ: Cindy Cindy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

1
763
lượt xem
276
download

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phƣơng pháp, trình tự thiết kế và yêu cầu của thiết kế công trình kiến trúc. Trình bày cho SV các nội dung thiết kế của một công trình kiến trúc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 7

 1. Mot m$t p h&ngn5in n gang c ich n6c s6 c i t cac cdu p hong va thanh k 6o t ai a, b, c, d. Dung mot b ang gigy l6y di c ac didm a, b, c, d cho t a cAc doan t h i n g ab, bc, cd d ~fdc o d t r6n m$t b &ngt he0 c hi&ud6c c da rnai s6 k hbng thay ddi doc t he0 cac c anh hao qu:inh cac rnai nAm t rong mqt p hing c6t. Tiiy t he0 k6t cdu c i a s ~ d k hu n6c ma s6 c6 2 t rulng n h dp 6 mqt c i t c ua cAu p hong va thanh k6o hay ddm xi6n t ai riinh rnai (mang x6i) v i gd s 6ng nbc d6 la t r ~ d n h dp cac xa gb duqc d$t t ren t hanh kko, va t rIfdng h dp chc x i gb g dugc g i n vao t hailh kko. (H7-21a). c- D6i vdi khu n6c x i h , t uy t he0 v$t lieu lqp mh cAu p hong cua mai che dAu 11Bi n ha c6 thd d ~ q d$t t h i n g g6c vdi t ~ d n dAu hbi h osc dijt song song vdi d udng gigt n ~ f d c c g cda cac rnai c hinh doc nha. d- D$ d6c va c h i h d ii t hanh k6o c i ~ b an vi kko g6c c6 thd xac d inh t r6n m$t b h g a t he0 s d d h ddng dhn dd c hQt ao stin, t r ~ d khi d ~ va v i t ri r i p dqng. (H7-21b) B c ao 2)- C da s6 mai : 2.1- Y6u c&u &utgo : Cda sd inai la b$ p h$n dugc cgu t ao trong m st p hing cda c rnai d6c n h&mm uc dich l6y a nh s ing, t hoit hdi n 6ng va t hbng gi6 cho khoAng k hbng gian cGa s&n n6c. Khi t hiQt kkQ du t ao c da sb mai, cAn quan tAm dQn cac y6u cAu n h s au : c ~ a- KhBng gAy Anh h&ng de"n s ~ d n6c va lam y6u k6t cgu dd t gm ldp khi t hqc h ien n b.- C da sd rnai chi n6n b 6 t r i 6 khoAng giOa 2 xa gb k &n hau va s ~ d c da sb m ii d$t n 6g iaa 2 cAu phong, tuy nhi6n c6 thd c i t b6 nhOng doan cAu phong n5m t rong pham vi cda c da sd rnai khi cAn m a r 6ng dien t ich. Cac cAu p hong c hiu s udn c da s8 mai c 1 dugc A1 t ang c udng b &ngcach ghbp d8i. c- CAn d sc b iet quan tAm dQnCALI t ao c h6ng d$t t6t 6 vi t r i c i c giao tuyQi1giOa m6i 2.2- Hinh thdc : C6 4 kidu loai c da sd rnai t h ~ d n g ~ g a p dung cho mai d6c : d c a- K izu c6die"n : Cda sb rnai c6 2 hogc 3 m ii, che - H inh t hdc n iy, viec t hi cbng c6 p hhn phQc t ap khi phAi c i t c i c m ii cho a n k hdp nhau dbng thdi cAn cdu t9o m ang x6i dd c h6ng d6t 6 v j t r i giao tuy6n gi3a r nii che c da sd va mai n ha. b- Ki6u don &&n : Cda s6 rnai c6 mgt m ii che d et d6c n@gc vho t rong hay xubi ra ngoai t he0 chi& d6c c da rnai nha. c- Ci?a s d mai h inh t am giac, c6 2 rnai c he, c hu y6u la d6 t hbng 11di. d- C ha sd mai k hbng c6 mai c he, n hhm rnuc dich Idy Anh s 6ng t rqc ti&. H inh t hdc n ay cAn d st biet quan t am tdi cdu tao c hdng t hdm, c h6ng dot thotit n ~ d n hailh b 4 c
 2. c anh c hung quanh c 6a. (H7-22) 31- M ai h i&, m a i dua : 3.1- C6ng d yng :Mai h i&n,mai dua 1 A phi11 v u'm 11116 r a k hoi t ~ d n gtufdng doc, ( t udng n gang, t udng ddu hdi n hb) n h8m m qc d ich b i o v$ ddu t ~fdng, he c ac 16 t,hbng c - gio, c ac 16 c da. DBng t hui c ung n hhm t ao khoang khbng gian d em giiia t rong v,i ngoai nha, c he c h5n mtia h 5t n hng ch6i v a ke"t h up t 8 c hdc t6t vi$c t hoat nude c ho inhi n ha. dubng cua2 3.2- CGu t qo : cach k a.- Di61n lndi :~6 bAo vt$ c ac ddu x a g6 hogc cAu p hong C UR k Qt cdu dB tdln lqp, c$n buac v d ong di6111 inai b hng t ain t bn k im loai, hopc vAn g6 dAy 2,s - 3cm cao 20 - 30cm. - b- TrZn ntai d ua : K hi c6 y6u c6u dam b io m i q uan c ho c bng t rinh cAn d ong t,rAn nhihg t hi dude c&i t ao g i h g n h ~ f rhn t hi d duc c&i t ~ g i h g n h d t .r$i~ ha va c6 b6' t r i 113 t o n ldp chi t hbng t hoing c ho k h6ng g ian duui mai t,r61l t r i n . mai la c- KhoAng n h6 r a cua mai hi611, mai d ua t hudng la 60cit-1,t rudng h dp c dn c ho vum1 r a n h i h h on 6 0cm, c i n p hii b b t r i con-sdn dd c hlu d 3 xa g8, d 8ng t hdi t &n l dp b h ang duui c dng doc t he0 dtfdng giot n udc ciia mai chn d gt v uon ra 3 - 5cm d6 t d c hdc t hoat nufdc t6t c ho m ai. (H7-23) 1V.- Ci$u t ao 1% lqp cua cac loai mai : T ren k6't C AU c hju Iqc inhi 16 l dpllaii~ 1hi4nlvu bao c he c ach nhit$t va c h6ng t hgm, 1 c h6 y6'u l a c he c h5n n 5ng vh n gsn nutdc iiiua k hbng c ho d ot vao n h i . V$t lieu 1,im ldp Idp c6 n hi6u : ciic t dm ldp c b n h6 n hd c i c loai ngoi, c ac t dm ldp c 6 t rung bin11 vb c 6 1811 n h ~ fdm P ibro ximgng, t 6n kim logi, tg111 b6tZ6ng bt t hkp ... t c 11- M ai lqp n g o i : 1.1- Qui cach tdm lqp : Ng6i d uuc sAn x u& dufqc n hi&uloai ki6u v a cd bAng da"t n ung, v d a x im5ng hoac t h6y t inh. T heo hinh t hdc t hi co tl16 p h5n logi n hu : - Ng6i inhy : la logi ng6i c6 r i n h t h~rdng uqc ch6' tao theo 2 ch : C h 340 x 245 x d 17mm - 2 2 vi&n/m2 a2- - Ngoi 1116~ L a loai ngoi p hdng thlllrng d iing 70 viGn/m2 . khoang : vdi tru6 - Ngbi mang B d ~ m :g m hp.p tgrr - Ngoi i ip s ong n bc : ng6i bb h inh i njng 112 t ron hay chi3 V. 1.2- Phuorng chch I@ : -T ren cdu phong dbng cac litd 2x3cm ho$c 3x3cm cbch n hau t tiy t beo c6 ng6i (c6
 3. nhi, la 26cm, c b 1dn la 3 1 - 36cin). Lit6 6 d inh n6c cAn b 6 t ri dam bao 2 vi6n ng6i 116c c i a 2 rnai sat nhau dd c hiu Iqp ng6i u p n6c hoac xAy s 6ng 116c kh6i b j d ot. L it6 cu6i c ung b d a l n g giot n adc c i a m ii d aqc d6ng lit6 kbp va cach lit6 t radc n6 la 16cm, d6 dam bAo t hoat n adc t6t va giAm k ha nBng ng6i b j t raqt. - Khi lqp ng6i, cAn dam bAo h adng ciia r anh t hoat nddc phai d at s ong song*vdi d ~ f l n g 6c n hgt c i a mai, cac vi6n ng6i phai b 6 t r i so le nhau, chiku r ong k6 1 1 n hau d 61 c i a 2 vi6n ng6i 5cm. Dd dk p hbnggi6 lam t 6c ng6i, cAn buoc ng6i vao lit8, vdi didin buoc cach k hoang 2 ,3 vi6n ; h ang cu6i c ung theo d aang giot nudc t gt ca cac vi6n d6u p hii buoc vao l it6 H ang ng6i bb u p 116c d aqc li6n k6t b5ng viia xiinBng c at 113. (H7-24) - Dd dk p hbng h ien t adng n adc m aa c6 thd len qua k he h b dot vao t rong nhh 6 n hiing v h i ~ g 6 gi6 i nanh, c6 thd d ung viia g in cac ldp ng6i lai vdi nhau hope 16t mot c ldp c h6ng d ot t h d hai b 5ng v$t lieu n he n h a gi6y dAu 6 phia dadi ldp ng6i. Do d6c c c~a rnai lqp ng6i c6 t h6 chon trong phain vi td 25' - 45'. 1 .3 - Tinh n h g c&amai ldp ngbi : Miii lqp ng6i c6 k ha nBng phbng h6a cao c alng do c hbng t ac dong h6a c hdt t6t, bkn vQng, gia t hhnh h a n6n d aqc a p d ung ~ ~ bi6n. Tuy nhi6n t rong 1;igng nQng, t 6n hd d 6t n6ng n ghiep, kich t l ~ a d c ho k h6ng phli h qp vdi c611g nghiep h 6a xAy d qng, g6c n nghi6ng ciia rnai l dn, do d6 lain cho ke"t c6u vi kko t ,l~@m t ap. p hdc 21- Mai l m Fibro - x i m ~ n g : , 2.1 - Qui cAch t6m ldp : Tdin lqp FibroxiinBng d adc c hk tao b ang sqi k hoang a miang va ximgng d adi d ang phAng, dqn s 6ng nl16,ldn hogc d qn s 6ng d ac b iet. Tdm lqp I t hdng d ung c6 kich thu-dc dai : 1 00,152,225cm... ngang : 92cm, day 3 - 51n1n. Ta"m lqp I It c6 d qn s 6ng dac biet c6 chi6u dai 4 - 61n va dAy 6 - 10mm. 2.2 - Phudng cach 1Qp: 1 ' a - T uy t he0 y6u cAu cach n hiet v i c hdng dot m i c6 thd chon trong 3 p haong cAch s au : a l- T r8n x i g8 d at van v trAi ldp giajr dAu, ki6u chch 1 ~;pAy dam bao tach n hiet A n va cl16ng d ot t 6t. a2- ~ i d c ach don giAn, tgin lqp dgt t rqc tie'p 16n xa g8 kh8ng c i n cAu p hong v61 u k hoang cach gida 2 xa g8 b ang chibu dai ta"m lqp t rif di doan p h i doc gi3a 2 t&inlqp d6i vdi t r a l n g h qp indi tgm lqp g6i 16n 2 x i g6 hoac bhng 112 k hoang cach d6 cllo t rdlng h qp t 5m lqp g6i 18n 3 xa g6. as- Khi c6 y @u Au cach n hiet cao t hi cC, thd d6ng van ; m at dddi x i gd t heo chiku, c i d6c ciia rnai dd t ao t hein trAn a p rnai cho kidu cach dcin giAn.
 4. b- D6' bao dam viec c hdng dot, cac tdln lqp c8n phai d at c hbng mi dk p h i t rhm l 6n T6m n hau m at doan t he0 b n gang td 0 ,5 - 1 ,5 s 6ng t he0 c hi& doc td 14cm d6n 20cm thy A v a kich t+ t he0 do dbc cua mai 1 i 35% hogc 25%. C6 2 g ihi p hap d gt t6m lqp t he0 h i n g doc 1 i t6m a-Cd , ldp d @tso le va tdrn lqp d gt thAng h ang. T rudng h qp d gt t h h g h ang t hi c i n ~ h i ci5t c6 kich t E g6c t dng cgp c i c tdrn dijt chko n hau 8s loai t rii h ien $,qng b6n tdrn lqp c hbng l6n n hau b-C6 tai mot ch8 s6 g5y r a khe hb, n udc m ua c6 thk t he0 d6 hAt v io n ha. H udng ldp s6 duqc nhi6u nht c hon n@qc c hieu vdi h ~ h gg c h6 dao trong mha mua. i6 Chi& dai c- Tdm lqp duqc lien ke"t vao x i g6 bfing chch k hoan 18 dd d6ng d inh (loai dac b iet) trtidc. Chi hoac bdt mbc t hkp c6 bo" t r i tdrn dem cao su. Ld khoan n6n r ong h dn mot it va k hbng - 150cm h n6n d6ng c hat ca 2 d8u tdrn lqp d6 k hi n higt do tgng, tdrn fibroximgng c6 t h6 d an n b t q do, tranh phat sinh ra c ac ifng lqc l im n 3t r an tdrn ldp. ( H7 - 25a). T6m I d- Do dbc c6a mai Iqp fibroximang d ~ q c hon t he0 v hng k hi ll$u t hbng dung td 15' c - 60°, d ac biet c6 thk 5' - 15' (9% - 25%) kign nh6, t he0 d u h i 2 . 3 - Tinh nAng : k6t cdu ch Mai lqp fibroxilnang c6 t rong ludng n he, k ha n gng c hbng gn mbn bhi acid va p hbng h6a cao. T hich h qp vdi mai c6 k hdu 66 ldn n h m g k ha n ang cach n hiet kbm, d6 vb. 3 ) - MAi 1qp t6n : c- Tgrr 3 . 1 Qui cach t6m 1~ : chiu Iuc. (E Tdm Iqp d ~ q c hQtaob ang t bn ma k6m, h qp kim nhbm, c h6t d6o cbt sqi thGy t inh ... c r t he0 2 h inh t hdc t bn phAng v i t an dqn s6ng. 1 3.3- Phu'cmg tach lqp : I I N hin c hung v6 p humg c ich lop tucmg tq n hu m il lqp fibrociment n huhg t bn cb d d5n n d ldn h m n en cdn n hieu 16 b i u dgc doc t he0 s 6ng v i d hng m6c t hkp d6 li6n k6t Q ta"m 1 v io x i g6. C ic tgnl lqp phG triim len n hau t he0 chi6u doc 16 - 30cm va t he0 9 chi&un gang 2 - 3 s6ng. TGy t he0 viing k hi h $u d&c hbng gio Ida v i m ua hAt, gi3a 2 tdrn lqp b vi t r i c hbng 16n n hau v i gAn mbc t h6p n6n dot mot ldp sui dhy gai h oac xd d da bgn tdrn ddu hat, b itum. ( H7 - 26) 3.3- Tinh nang : 1.1- Th qua' cao (< : M ii I@ t bn bAn, n he, t hich h @ vdi m ii c6 khdu do ldn, t hi cbng n hanh gon, t hao chong thgm gci d6 dhng. 1.2- TO T uy nhi6n khA n ang cach n hiet va c&chA kbm, Anh h ubng n 6ng l anh v i bn k h i m cho c hiy vhl ri, n 6t vao ben t rong n h i t he0 mha, t hdi t i6t k hi h eu do do cAn c6 bign p hip ca"u t ao khAc p huc n h w c dikm n i y khi i5p dung. 41- M ai lqp tiim b&t6ng 6t th6p : c
 5. 4 .1 - Qui cach tdm lqp : T$m I@ d ~ d c h8 t ao b ang betting c6t t hkp hoec xim%ngludi t hkp t he0 h inh t hdc c va kich t hudc c6 t h6 phAn t hanh 2 loai c&uki$n : a-C& Izien nho' : V6 h inh t hdc, duqc c h6 t ao t u m g tq n h u ng6i x i~n%ilg 1111mg d6 c6 kich t hudc ldn (50cm x 200cm), t&m lqp dugc duc vdi cdt t hkp. b-C6u kien trung binh v a ldn (panen) : v6 h inh t hdc t he0 ti6t di$n n gang thi c6 n l~idu hu tdrn lqp co hinh chB U , chQ T , canh chim ludn song, g&p n6p, m et cong. n Chi& dai cGa tdin lqp c6 thd td 3m d6n 61n hay 12m n6u la betbng c6t t hkp d ng l gc t r~tdc. hidu n gang cGa t dm lqp tiiy t he0 n hjp vh he s uan p hu cGa tdin lqp c6 t h6 40cm C - 150cm hay 300cm. B&day cGa bAn m st t&m lqp tii 3cm - 6cm. 4.2- Phucmg cach l : n Tdm lqp b etbng c6t t hkp duqc d st k hit n hau vdi phAn t rum phG n gang ddi vdi c6u ki$n n h6, hoec d st cac ba p han phG khe lien k6t sau khi d5 cdu t ao c h6ng t hdm 6 doc t he0 dut?ng gihp 116i d6i vdi c&uki$n t rung b inh va ldn. Vd kidu cach dgt tdrn lgp t ren k6t c&uchiu lgc c6 t h6 t uy trut?ng h qp ma ap dung t he0 cac tach : a- Tii'm l ap bCt6ng c ot t htp cii'u kien n h6 g i t t rqc tigp 1Cn xh g8. b- Tii'm lqp panen d at kC 1Cn tubng n gang chiu l uc hoac vi kko (bCtBng c 6t thkp). c- Tii'm lqp p anen d at t he0 p humg n gang n hi, g 6i trCn d i m ho$c t u h g d oc the0 c hiu Iuc. (H7-27). 4.3- Tinh nang : T5m lqp bang bC t 8ng c ot t htp thich h qp v8i c 8ng trinh kie"n t ruc d i n d ung vh m i i c o nhip l h d dng thbi d i p img d uuc yCu c8u c 8ng n ghiep h o i x i y d qng, tang toc d o thi cbng, n ing c ao trinh d o l i p g htp, ti& k iem go, han che" viec d hng dii't n 8ng n ghiep d6 lhm ngoi dii't nnung. V- Td chuc thoat nudc mai : 11- Phucmg thirc thoat nudc : NUUC ua tir trCn c i c m i i d oc c 6 th6 c ho t hoit t he0 2 p humg c ich : m 1.1- Thoat tu do : K hi c hi& c ao tir d ubng giot nudc ciia m i i d en m at dii't k h8ng q u i c ao (< 5 m). C i n cgu t ao m i i d ua r eng d 6 d ua d ubng g iot nuuc ra xa nham phbng am c hong thii'm c hin t ubng. 1.2- To chirc thoat : Cii'u tao m ing thu nu& d oc t he0 d ubng g iot nu& ciia m i i dd c ho chAy v i o bng t hoit x udng. 21- C au tao mang nudc v a ong xuong :
 6. 2 .1- Qui cach chung : a- V@tieu u a lzinh tlz2c :M ang n ~fdc a 6 ng x u6ng thu'dng d ddc c hk tao b hng c ac v l t hudng, i loai v$t lieu n h d g ang, t 6n k &m,x ilnang sdi k hoang sanh, b et6ng c 6t t hkp. T i& d i@n 6a c ! d vi tri 6 ng x udng c6 t hd vubng hogc t rbn. M ang n udc c6 h inh t hdc b an n g~lyet, hd U , V. c d i m b ic b-Dd nu'dc c hiy d6 d ang, mang nddc c6n d q c d st d6c d &uv&p hia m ieng t hu n ~fdc 80 - l o( t6i t hi6u 1%. 3 vi t r i ti6p giap giGa m ang va 6 ng xu611g c6 t 6 t r i 6 ng n6i tii5p v i t hung 3.2- I nu'dc t ran. T ai vi t r i m i@ng hu n ddc cua mang b lldi d at d ng x udng c$n d$t ludi c h$n t mCp t8n r ac. c ho than c- M ieng t hoat nude d p hia dudi c 6a 6 ng x u6ng n &nl&mtong d6 g iim b dt scfc x6i ciia g ibng n ~fdc. udc mua t h 6 ngxu6ng c6 t h i cllo t hoat tq do t r&ni n$t hogc c ho t hoat N Tubng vao m u m g x6y h ay 6 ng c 6ng d $t n g6m, c6n phAi xgy h 6 15ng c6 n i p t h8m dd lfiy r -je, n ha hoac kl16ng l am t 6t n ghet 6 ng c 6ng. (H7 - 28a. b ) c 6u t ao I giira rnai m6't d ien va d ien tich cua 6ng xu6ng c6 q uan h e v6i d ien tich cda m ai n ha v a vu c ach xiiy l uqng h ang n8m c ua wing x ly dung. T ham s b d6 sa bij chon t i& d ien cua 6ng xudng co b vi t ri I t h6 t ich 1 1 : l cm2 dien tich tigt d ien 6ng xu6ng c6 k h6 nkng t hoit n u& cho 1 - 2,5m2 c he m ail n u& m ua thu duqc t r6n mai nha. Khoang cach g iita c ac d ng xu6'ng c8n c u v ao l uqng c 8t t hep. m ua cCa t dng nai m a quy6't d inh, t h6ng thu2mg c6 t h6 chon trong khohng 1 5 - 24m viri t w c k inh c ua 6ng c6 t h6 chon la lOcm d6i v6i 6ng t ron va 15cm d6'i v6i 6 ng v u6ng.Sit g iit 6ng duuc ch6n s l u vao t u h g va dat k hoang cach lmlcai vbi t hanh 6 ng ca"n dfjt c5ch t u h g >2cm ( H7 - 29) K ich t hudc c 6a m ang n ude c6 q uan 1 8 vdi k hgu do c ua mhi va k h6i l ~fdng ufdc 1 n m ua t hu d ddc, n &uk ich t hddc t hu n116 c6 th6' s inh r a h ien t udng n ~ f d cran k h6i m hng. t T heo kill11 n ghiein vdi k hdu 6 6 < 6m d ung mAng rang 22,5cm - K hdu d o 6 - l fjcin d ilng m ang r ong 30c11-1,k h6u d6 > 1 5m d ung mang s ong 45cm. T hbp d 6 m ang c6 t h6 d ung t hhp t sbn hope d ep 3 x 1 2iom1dude lien k 6t vho c$u p11ong bring din11 v it d6i vui mai Idp ng6i, 11oFc liGn k kt being din11 6c vao t h Idp bBng F ibroximgng h ay t 6n kern. (H7 - 28bl 31- C6u tao mang x6i : M ang xbi la m 6ng t hu n ~ f d c gt n ghisng t heo htfdng d6c c ua mai d vj t r i giao tuygn d g i3a h ai in@ d8c1 cGng la d adng d6c t @pt rung n ddc mua t h c ac mhi c hay dG'n n &nd5 s inh d ot, do d6 c6 ca"u t ao phdc tap c6n d sc b iet chli y k hi t hikt kk. Mang x6i t hddng dude cdu t ao t he0 2 kidu c6ch c8n b i n n h ~sfau :
 7. 3.1- Dung mot & u phong x 6i : C3u p hong x6i p h8i m ang c ac c h p hong t hubng, d o d o c an c 6 ti6t d ien Idn hdn ( 7 x 7 cm). De" c 6 m 6c ngoi v ao lit6 b vi t ri n ay, t 6m t 6n l am m ang k hbng the" bC c ao lam g d m hng, v i vay de" d 8m b 8o n udc c h8y n hanh va khAng bi d 6t, t gm t 6n p h8i c 6 b& m at r 6ng 8 0 - 100crn. 3.2- Dung 2 hoijc 3 c hu phong x8i : Ciiu p hong c 6 k ich t hudc b inh thubng, m kp t 6n l am m hng c 6 t he bC g b cao 6 m v ao c 2u p hong b 2 'ben d $ l am b b c ho t hanh mang x6i. ( H7-30). 41- Trrdng che m ai : T ubng n goai d ugc xiiy c ao de" c he m ai doc theo d udng g iot nudc c ba mAi n ha h oac d oc t h e 0 t ubng biCn d 3u hhbi c 6a m ai. T udng c he m ai c 8n d ugc c gu t a o b i o v $ d inh tubng. De" d 8m b i o v iec c hRng d ot b vi t ri t i6p g iap g iila m ai v a tubng h ogc t udng v a m ang nudc, c h l am gb m oc n udc b i n g c hch xiiy vdi vfia xi m 3ng h ogc b 5ng t 6n c he. De" t 6 c hdc t hoat n udc t 6t d vi t ri nay thi c 6 the" d $t m ang n udc n i m d oc d . phia b $n t rong tudng c he m ai, v di m a n g d u ~ c hC t a o b hng t 6n kEm h ogc d iic b ang bC t 6ng c c 6t t hep. ( H7- 3 1).
 8. I7 - I - 7-Z5A H~;I+ 4 cni . ctl6rSe M I.' MA; L ~ P IBRO F X~.MANG P H ~ F ~ R B- X~ M~NG
 9. xu61j6 6 29:~~; c l7- &G 6 R ~ N1% 6 a-- C4C crir cqL E P~+_N, MA? + P TICZT ONG X U O N G ~ ~ x& f i ~ c. M A ~ GZ; X d - cxc FS ~n+t\(
 10. ChmgV I I . - Khai niem c hung. '1,- ChGc niing : T rong cac cdng t rinh kidn t ruc, c i c loai c 3a dude xem n hu l a in& bi, p hen cb k6t C ~ d ong hogc co"d jnh g5n lidn vdi kidn t ruc trong s u6t qua t rinh lich sir ti611 t rikn, c6 U c hdc n ang t ram 16p c ic 1 c da dii dugc b 6 t r i c hda lai khi xAy cac t ~ h cg lqc hay 8 hju vach ng5n c ua nha nhhm dAm b io 3 muc dich : - S h d ung : ti6p t hu a nh sang, t h6ng gi6 va di lai cho n@di va v at. - La b0 phgn bao che d w c c$u tao t ai vj t ri 16 cha. -Thdm my kign t ruc : t rang t r i va xi? 1y m at d dng c6ng t rinh dAm bAo nghe t huet. Do do khi t hi6t kke"cdu tgo cac loai cha ngoai y6u cAu v&k inh tQva bdn ch5c cdn nghi6n c du giAi p hap thich dang nhAm dhm bAo cac c hdc n ang : 1)-G iao 1 : C6 kidm s oat va gan loc v6 a nh sang, nAng Sm, t hdng t hoang va d6n - d ~ d gi6 mat, di lai gida n6i t hgt va ngoai vi cung li6n lac vdi tq nhi6n thu$n t ien. c 2)- Ngan c han : 2.1- Nhilng t i c hai khhc nghiet c 6a t hai ti6t k hi hau n hu g i6 rCt, m ua b so, nang choi. Do d o c o yCu cdu ngiin c he c hin thich h ap c ung v6i yeu cdu c ich nhiet hoac 2.2- Tac hai cua tigng 6 n v i chiin dong cho nCn c o yCu cAu ciiu tao chch Am. 2.3- T ic hai c6a tb mb vh lbng tham, d o do c$n c 6 gidi p hip dHm bHo yeu cau kin d i o ngan t hoing v i an tohn. (H5- 1). 11.- H inh thuc v a kich thudc : Theo yCu cdu sir dung, cira c 6 hai loai chinh l a cira s8 v i cira di. SU khac biqt chu y6u giQa cira sd v cua di 1h b c ho cua di c 6 yeu cdu dHm bdo di lai, vh mat cat cira sd duqc B c&u tao be cira co do c ao d ing kk v6i khoHng tuirng dudi be. Ngohi ra hinh thirc v i kich thuuc c6a c ic loai cira cbn tuj, thuQc v5o :

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản