intTypePromotion=3

Những kiến trúc cơ bản trong kiến trúc chùa khome Đồng Bằng Sông Cửu Long

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
11
download

Những kiến trúc cơ bản trong kiến trúc chùa khome Đồng Bằng Sông Cửu Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chùa tháp Khmer là sự kết hợp hài hoà, chặt chẽ về kiến trúc của Phật giáo, Bà La Môn giáo và tín ngưỡng bản địa. Chính điều đó đã làm nên vẻ đẹp rực rỡ, bí ẩn của kiến trúc chùa tháp - một di sản văn hoá đặc sắc của văn hoá Khmer Nam Bộ, góp vào sự đa sắc của văn hoá Việt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những kiến trúc cơ bản trong kiến trúc chùa khome Đồng Bằng Sông Cửu Long

  1. VAN HOA DAO D Q C TON GIAO Tap Chi Cong tac Ton giao NHONG QUY T i c Cd B I N TRONG KIEN TRUC CHUA KHd-ME D6NG B I N G SONG Cfti LONG NGOC HUYEN gudi Kho-me theo Phat giao Tilu thira. Triet ly dao Phat da an sau \'ao cupc sdng eiia hp. Vi Nay, trong quan niem eiia ngudi Kho-me, dti cupc sdng edn khd khan, vai vii nhung ngoi chtia ciia hp phai la cdng trinh nghe thuat kiln triic khang trang, long liiy. Dupe ddng gdp cong eiia xay dung chtia, ngudi dan Klio-me liiy dd liun nilm hiinh phiic cho cugc sdng hien till va cho cugc ddi d the gidi vTnh hing trIn edi Niii ban. Qitia cua ngudi Kho-me Chiia Kha-me a Nam Bo Anh: TL vira la co sdciia Phiit giao ddng thdi cung trd thanh mpi trung tam cho Ciic sinh mot met dl liim siin nIn quanh chinh dien, cii'p hoiit xa hpi \'ii van hda nghe thui^it ciia phum, tr6n cao la nIn eiia ngoi ehinh dien cao khoiing sdc. Do do, \ iec xay dung ehtia biio gid cung til' 1,5 met den 3 met. Chinh dien cd hanli lang man theo nhung nguyen tic \'ii quy dinh cd (chdn tien) bao quiinh \'ii bao gid cting quiiy vl truyln, nhung nd khong qua 16 thupc \'iio thuyet hudng dong. Xay xong ehinh dien phiii lam 16 phong thiiy. Dia dilm chtia dugc chgn la noi khanh thanh. Ll dugc td chiic trgng thi, vdi sir thoang mat, cao rao, rgng nii d trung tam cua tham gia cua su sai trong chtia va cac chtia phum sdc. Vi \'ai cii cim diit cho ngdi chinh xung quiinh, ciia ngudi dan toan phum sdc. dien, sau dd liin lugt chgn cac ngoi nhii khac. Ngudi ta diio 8 hd xung quanh nIn chtia (cd the Ngdi nliii dau ti6n dugc dung la xa la (nhii nIn tr6n hoac giua san nIn dudi), tiii 8 hudng. tang) trong dd cd biin thd Phat. Sau khi nha NhQng phil'n da biit dting dl dinh dia gidi dugc tang xay dung xong thi xay tiep ngdi thap. chiun cac \'i 13d tiit ngdi tren tda sen dugc dem Ngdi thap nay rgng dimg dl dung xa li (tro ra dung d cac hd dd. thilu ngudi chet). Sau khi chinh dien khanh thanh d budc thii Klii xay dung ngdi chinh dien dugc thuc nhai thi cac nha khac mdi dugc liin lugt dung hiln theo nguyin tac xay trIn mot nen (khuon) til'p. Nha tiing (xa la) thudng dugc sira lai thiinh cao hai hoiic ba cap. Cip thiip nhiit khii rgng d nhii d phia sau. Siiu dd la nhii thg trai (hd trai) \'di dudi nIn dai bing kit giich biio quanh liun hang \'i tri d phia tra! hoac d phia sau chinh dien. Ngdi nio, xay san de dung kin triii cho cac tin dd nha nay la noi tilp xiic giua su siii \di dan trong trong phum sdc lap bim thd Phat \ao nhung nhung ngay 16 hpi. Cd khi nha thg trai dugc ngay 16 hdi. Cap giira cao hon nIn dudi khoiing dung theo kiiu nha san. Trong mat bins kiln 32 So 3- 2011
  2. Tap chi Cong tac Ton giao VAN HOA DAO DLTC TON GIAO tnic cua khudn vi6n chtia cdn cd nhilu ngdi nha ddc ciia cap mai tr6n phan nde nay cung khac lam noi d cho cac \'i su sai ggi la kol rieng. thudng khdng cd mai, bao gid cung dugc bit Tren day la nhung ngoi nha ehinh trong bing gd hoac xay kin, tr6n dd cham hoac dip chtia. Ngoai ra cdn chiec cdng dd so d sat ndi nhting hoa day cd sdng ldn, d chinh giti'a la dudng cai vdi nhilu Idi xay dung, trong tri hinh Bd tat chip tay ngdi tr6n tda sen hoac mot khac nhau tiiy theo kha nang cua mdi chtia. vi than nao dd eiia ngudi Kho me. Ngoi chtia Kha-me d rieng biet mot khu, Chua Kha-me ddng bang sdng Cim Long an hien ben trong nhung hang cay cao viit, nd cd bd mai dd so nhu viiy nhung cau triic khung khong chi dep vi phong ciinh ddc dao ii6ng ma ciia nd chi cd mpt kieu don gian. Vi keo cua tu nd da lam cho phong each phum sdc trd n6n ehtia dupe chia lam nhieu phiin. Q miii uen ke cd y nghTa. va qua giang la nhting thanh gd ldn, vuong, gan vdi nhau bang nhung mong en, tiio thiinh mpt Ngoi chinh dien la ngoi nha dd so nhai eiia tam giac deu. Diiu hai ke eheo nhau, dd thugng toan bp khu chtia thudng cd ba ciip mai, mdi cap luong (xa nde) va thudng thudng cd cai ept trdn lai chia lam 3 nip, nep bang d giua dugc nang k6 dudi vi tri nay rdi ti tr6n chinh giu'a qua giang cao han 2 nip ben. Cap mai thir nhiit doe tdi 60 kep. Ke tr6n nang mai biing, ke dudi dd mai dp, hai cap mai giiia va dudi thoiii han nhilu. b6n. Diiu qua giang gin \'di xa thugng dpe vii ty Chinh sir thay ddi dp ddc cua cac cap mai khien tr6n diiu ept cai. Dudi xa thugng dp 40cm la xa cho mai chtia khdng trd n6n nang nl. Ddng thdi trung. Vi tri giao tiep giira xa trung va cot cai cac nep mai so le nhau da tiio nen mot net dep, cung la \'i tri klidi diiu cua ke mai giira. Ke niiy hai hda, vui mit ri6ng ciia nghe thuiit kiln tnic cd diiu dudi ti tren tudng biio quiinh ngoi ehinh Kha -me. Dl tiio nen su duyin dang ciia bp mai, dien, gdc cua ke \'a ept cai khoimg 60 dp. Mpt nghe nhiin Kha me da dap chiiin nhung hinh ddn tay ngang chdng \'iio than ept cai \'a ndi vdi rdng (Nilk) \'a hoa la each dieu. Trong nghe diiu ke tiio cho kien triic th6in \'ung chai. thuat trang tri ciia ngudi Kha-me, rdng thudng dupe the hiln d bg miii \'ii nhung cot trong chiiih Bp plnm eiia vi keo d phiin mai dudi ndi diln chtia. Tr6n mai chinh dien, d moi kim (ciic giiia tuong \'a cot hi6n cung dugc bd tii tuang mai bd nde) dugc chiim hoac dap mot cai duoi lu nhu d mai giua, song phiin mai dudi dugc rdng tran. Dudi thon diin ciio giin 2 met udn nho ra nhilu hon dl tranh mua hit. ngupe len tr6n. Cudi duoi lupii thiinh mot khue Chtia Kho-me cd Idng rdng, ept cao to biing nlid, tiio nen sir mIm niiii eiia rdng. Bd' giiii ciia cac loiii go quy \'a ciiu true etiii mai giip ne'p nhu mai la than rdng, cac vay lung dupe tia ro tiiiig vay da tao cho su luu thong khong khi trong chtia cai cim each diu tren bd giiii. Diiu rdng dupe dugc thuan Igi. Mai ehiia thuc^ig Igp ngdi trang gin d vi tri cac gdc giiio ciia mai bao gid ciing men nhilu mau sac liim cho chtia ndi b(it gitra ngdc 16n va thudng la cai diiu kep. Su kit hpp nhung Itim cay ciio xiinh bao quanh ehinh dien. giiia than \'a dudi rdng da tiio n6n hinh iinh Chinh dien ehtia Kha-me lam theo diing nhirng chile thuyin ngo dang dua boi trIn cac quy ciieh, kich thude nhiit dinh: chieu dai bing nip mai. Trong Phiit thoiii ciia ngudi Kho-me, hai chilu ngang; chilu cao bang chilu dai. rdng lit con viit linh thiing, tu nd biln thiinh Qiop nde thudng nhin thay rd nhai la hirili tam chii'c thuyen dUii Phiit NUOI biln tdi ciie noi giac nhpn, chieu dung dai hon 1/4 \'a chiia nao giiing kinh thuyet phap ciiu dp chiing sinli. Vi cung cd hanh lang bao quiinh chinh dien. vay ngudi Kha-me da dua rdng 16n mai chiia; Qiinh dien cd hid cira chi'nh quay hudng dong \'di y mong Phiit dimg d ehtia ciia hg dl cuu \'dl \a hai cua trdng sang hudng tay. cting biiy cira cho hp thoat khdi canh trilm luan. sd hudng nam, biiy ciiii sd hudng bic. Dd hi Mdt hinh thirc trang tri kiln true khiic gin nhung qu)' tac co biin ciiii kiln true ehtia Kha- liln \'di ciiu true bd mai dii duoc thi hiln d diiu me ddng bang song Cuu Long • So 3-2011 33

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản