Những kỹ năng thuyết trình

Chia sẻ: Ngoc Lanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

2
1.208
lượt xem
614
download

Những kỹ năng thuyết trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ý nghĩ xác định cái ta mong muốn Hành động xác định cái ta nhận được

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những kỹ năng thuyết trình

 1. K NĂNG THUY T TRÌNH 1 2 B n có tin không? • “ Hai ñ u g i như c dính ch t vào nhau” (William J. Bryan – M t thuy t trình gia kỳ c u) • “…như có ñ y bông trong mi ng còn tim thì ñ p như ñang trong cu c ch y ñua” (Mark Twain) • “ L n ñ u ñ ng trư c công chúng, tôi như m t ngư i m t ñi u hòa v n ñ ng v y…” (Tư ng Grant) 3 1
 2. • “ Trư c khi có ñ dũng khí ñ phát bi u tôi ñã m t m t năm im l ng trong h vi n” (Jean Jaurès - M t thuy t trình gia) • “…lư i tôi như b dính ch t vào mi ng… tôi không th th t ra n i m t t ” (Lloyd George) 4 N I DUNG * 4 ñi u c n thi t ñ thành công * Chu n b bài thuy t trình * C u trúc bài thuy t trình * Phát tri n t v ng * Giao ti p phi ngôn t 5 1. B t ñ u b ng lòng khát khao m nh m và b n b "Seõ khoâng coù ñieàu gì coù theå khieán baát cöù ai nhanh choùng coù söï nghieäp vaø ñöôïc coâng nhaän moät caùch chaéc chaén ngoaøi khaû naêng noùi chuyeän moät caùch coù theå chaáp nhaän ñöôïc " ( M. Depew) C. 6 2
 3. "Toâi thaø laøm moät nhaø thuyeát trình vó ñaïi coøn hôn laø laøm moät nhaø tö baûn vó ñaïi" (P. D. Amour) 7 Ý nghĩ xác ñ nh cái ta mong mu n Hành ñ ng xác ñ nh cái ta nh n ñư c B t ñ u là th ng l i m t n a! 8 8 2. Tìm hi u c n k v nh ng gì s nói "Ñöøng phaùt bieåu cho ñeán khi baïn chaéc chaén coù ñieàu muoán noùi vaø bieát chính xaùc ñoù laø ñieàu gì, sau ñoù haõy phaùt bieåu vaø ngoài xuoáng" (Roosevelt) 9 3
 4. 3. Hành ñ ng m t cách t tin C m giác thi u Ôxy “Gi v " can ñ m “Phương pháp phòng ng t t nh t là t n công” 10 4. Luy n t p, luy n t p và… luy n t p "Noãi sôï haõi baét nguoàn töø söï thieáu hieåu bieát vaø söï khoâng chaéc chaén" (Robinson) 11 4. Luy n t p, luy n t p và… luy n t p “Speakers are made, not born” 12 4
 5. N I DUNG * 4 ñi u c n thi t ñ thành công * Chu n b bài thuy t trình * C u trúc bài thuy t trình * Phát tri n t v ng * Giao ti p phi ngôn t 13 1. L i ích c a s chu n b 10 Chu n b Di n thuy t 90 14 2. Chu n b cái gì? ð c sách: ph i nêu ñư c chính ki n c a mình 15 5
 6. 2. Chu n b cái gì? M t bài nói không th th t b i = bài nói ñư c t o nên t kinh nghi m và s suy ng m 16 2. Chu n b cái gì? Chu n b = suy nghĩ, nghi n ng m, g i nh , ch n l c, trau chu t, s p x p 17 2. Chu n b cái gì? Ghi chép: “Trí nh ñ m không b ng nét m c m ” 18 6
 7. 2. Chu n b cái gì? Suy nghĩ k v ch ñ , nghi n ng m cho ñ n khi nó tr nên chín ch n và d gây c m tình 19 3. Nh như th nào? "Moät ngöôøi bình thöôøng khoâng söû duïng quaù 10% khaû naêng ghi nhôù baåm sinh cuûa mình. Anh ta thöôøng laõng phí 90% khaû naêng aáy baèng caùch vi phaïm nhöõng luaät leä töï nhieân cuûa vieäc ghi nhôù" (Nhaø taâm lyù hoïc Carl Seashore) 20 3. Nh như th nào? n tư ng "Trí não c a m t ngư i bình thư ng không th quan sát ñư c ñ n 1/1000 nh ng gì m t có th nhìn th y ñư c." (T. Edison) T p trung Quan sát th t k S d ng nhi u giác quan Ph i ch c ch n có ñư c n tư ng b ng m t (s dây th n kinh t m t ñ n não l n g p 25 l n s dây th n kinh t tai ñ n não 21 7
 8. 3. Nh như th nào? Tái di n ð c các ki n th c c n nh , s d ng nó trong ñ i s ng, th ñ c p ñ n trong các cu c nói chuy n… Kho ng d ng c n thi t Ch trong vòng 8 ngày là chúng ta quên s ch nh ng gì v a ñư c h c 22 3. Nh như th nào? Liên tư ng B t c ñi u gì xu t hi n trong ñ u ñ u ph i ñư c gi i thi u, khi ñã ñư c gi i thi u, nó s có liên h v i ñi u gì ñó ñã t n t i t trư c…" (James) Nghĩ k v ñi u ñó trên t t c các khía c nh. T ñ t câu h i: t i sao, như th nào, khi nào, ñâu, ai ñã nói... S p x p các ý theo m t tr t t logic t nhiên, ñi u n d n ñ n ñi u kia 23 N I DUNG * 4 ñi u c n thi t ñ thành công * Chu n b bài thuy t trình * C u trúc bài thuy t trình * Phát tri n t v ng * Giao ti p phi ngôn t 24 8
 9. C U TRÚC BÀI THUY T TRÌNH D a theo bài gi ng c a Tâm Vi t Group 25 Than ®¸ Kim cương cương 26 Ch có THI T K m i mang l i m t công trình ñ p, ít t n kém. 27 9
 10. C u trúc bài thuy t trình • Dàn bài cơ b n • Cách th hi n các ph n chính 28 C u trúc bài thuy t trình Më ®Çu Th©n bµi KÕt luËn 29 Bài thuy t trình 30 10
 11. Dàn ý 1 1. Nêu d n ch ng 2. Bi n lu n cho d n ch ng 3. Yêu c u hành ñ ng 31 Dàn ý 2 1. Ch ra m t ñi u gì ñó là sai 2. Ch ra cách s a ch a 3. Yêu c u h p tác 32 Dàn ý 3 1. B o ñ m s chú ý ñ y ñ 2. Giành ñư c s t tin 3. Nêu d n ch ng 4. Ch ng minh tính ñúng ñ n c a ý ki n c a mình 5. Gián ti p g i ý các lý do khi n m i ngư i hành ñ ng 33 11
 12. M ñ u • Thu hút s chú ý c a thính gi • Gi i thi u khái quát m c tiêu • Gi i thi u l ch trình làm vi c • Ch ra các l i ích bài thuy t trình 34 Các cách t o s chú ý • G i trí tò mò • Ví d , minh h a, m u chuy n • Các câu/ tình hu ng gây s c • S th ng kê, câu h i, trích d n • C m tư ng c a b n thân • Hài hư c ho c liên tư ng • K t h p nhi u cách 35 Không có cơ h i th hai ñ gây n tư ng ban ñ u 36 12
 13. V n s kh i ñ u nan ð u xuôi ñuôi l t 37 Khán gi chưa nghe thì ñ ng nói! 38 Thân bài • L a ch n n i dung quan tr ng • Chia thành các ph n d ti p thu • S p x p theo th t lôgíc • L a ch n th i gian cho t ng n i dung 39 13
 14. ða thư lo n tâm 40 41 KISS Keep It Short & Simple Hãy nói ñơn gi n và ng n g n 42 14
 15. SOS Significance Of Simplicities Giá tr c a s ñơn gi n 43 Bi t nhi u không b ng bi t ñi u 44 K t lu n • Thông báo trư c khi k t thúc • Tóm t t ñi m chính • Thách th c và kêu g i • Nói l i khen chân thành • Làm cho khán gi cư i vui 45 15
 16. ði u cu i cùng s s ng cùng. 46 Quy t c 3T • Trình bày khái quát nh ng gì s trình bày • Trình bày ñ y ñ nh ng gì c n trình bày • Trình bày tóm t t nh ng gì ñã trình bày 47 N I DUNG * 4 ñi u c n thi t ñ thành công * Chu n b bài thuy t trình * C u trúc bài thuy t trình * Phát tri n t v ng * Giao ti p phi ngôn t 48 16
 17. “M t ñi u duy nh t như là m t ph n không th thi u trong trình ñ h c v n … là kh năng s d ng chu n xác ti ng m ñ ” (GS. Charles W. Eliot, nguyên hi u trư ng ðH Havard trong 30 năm) 49 Cách dùng t c a m t ngư i ch u nh hư ng c a nh ng ngư i mà anh ta có quan h . T i sao không k t b n v i nh ng ngư i b c th y v s d ng ngôn t ? 50 Cách dùng t c a m t ngư i ch u nh hư ng c a nh ng ngư i mà anh ta có quan h . T i sao không k t b n v i nh ng ngư i b c th y v s d ng ngôn t ? 51 17
 18. Hãy dành th i gian ti t ki m ñư c t vi c ñ c báo cho nh ng cu n sách t n t i mãi v i th i gian! 52 Hãy ñ c v i m t cu n t ñi n bên c nh, tra c u nh ng t m i! Hãy c tìm cách s d ng nh ng t m i sao cho nó in sâu vào tâm trí! 53 ð ng dùng nh ng t sáo mòn, cũ rích. Hãy dùng nh ng t ñ ng nghĩa ñ di n ñ t m t cách m i m và ñ c ñáo! 54 18
 19. Hãy ti p t c! • L nh như ti n. • L nh như c t. • L nh như … 55 N I DUNG * 4 ñi u c n thi t ñ thành công * Chu n b bài thuy t trình * C u trúc bài thuy t trình * Phát tri n t v ng * Giao ti p phi ngôn t 56 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản