intTypePromotion=1

Ô nhiễm môi trường nước

Chia sẻ: Nguyễn Tài Năng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:74

0
1.356
lượt xem
371
download

Ô nhiễm môi trường nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ô nhiễm nước là sự thay đổi theo chiều xấu đi các tính chất vật lý - hóa học - sinh học của nước ( như sông, hồ ,biển, nước ngầm ... ) làm cho nguồn nước trở nên độc hại với con người và sinh vật ...Ô nhiễm môi trường nước nước có thể bị phú dưỡng do ô nhiễm. Ô nhiễm nước là sự thay đổi theo chiều xấu đi các tính chất vật lý – hoá học – sinh học của nước, với sự xuất hiện các chất lạ ở thể lỏng, rắn làm cho nguồn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ô nhiễm môi trường nước

 1. Nhoùm 4: Nguyeãn Quoác Duõng  Traàn Vaên Laäp  Traàn Nam Taân  Nguyeãn Maïnh Cöôøng Traàn Thò Oanh
 2. Noäi dung trình baøy : • Khaùi nieäm • Phaân loaïi • Tình traïng oâ nhieãm. • Nguyên nhân  • Haäu quaû • Caùch khaéc phuïc
 3. Khaùi nieäm: Ô nhiễm nước là sự thay đổi theo chiều xấu  đi các tính chất vật lý – hoá học – sinh học  của nước(như sông, hồ, biển, nước ngầm  ... ) làm cho nguồn nước trở nên độc hại  với con người và sinh vật trong töï nhieân. 
 4. Phaân loaïi oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc  OÂ nhieãm höõu cô :Do hàm lượng các  chất hữu cơ quá dư thừa làm cho các quần thể  sinh vật trong nước không thể đồng hoá được .  Kết quả làm cho hàm lượng ôxy trong nước giảm  đột ngột, các khí CO2, CH4, H2S tăng lên, tăng  độ đục của nước, gây suy thoái thủy vực. 
 5.  OÂ nhieãm voâ cô : do các loại chất  thải và nước thải công nghiệp các loại  phân bón hoá hoïc vaø thuoác tröø  saâu,nöôùc thaûy sinh hoaït được thải  ra lưu vực các con sông mà chưa qua xử lí  đúng mức; 
 6. Caùc nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm nöôùc    Do các chất phóng xạ từ không khí • Do nöôùc thaûi coâng nghieäp chöa qua xöû lí. • Do chaát thaûi noâng nghieäp quaù möùc. • Do chaát thaûi sinh hoaït chöa qua xöû lí ñuùng möùc. • Do söï coá traøn daàu .
 7. Do oâ nhieãm khoâng khí gaëp möa gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc. • Caùc chaát tích tuï nhö hoaït ñoäng daàu moû,nung naáu vaø gia coâng,nung naáu kim loaïi thường thải  ra lượng lớn các chất gây ô nhiễm không  khí như HCl, SO2, NOx va cac kim loai  ̀ ́ ̣ năng như chì (Pb), asen (As),  ̣ crom(Cr), niken (Ni), đồng (Cu) và kẽm  (Zn).  • Do khí thaûi coâng nghieäp
 8. Nung naáu, gia coâng kim loaïi
 9. Khí thaûi coâng nghieäp
 10. OÂ nhieãm do chaát thaûi coâng nghieäp chöa qua xöû lí : ở nghành công nghiệp dệt may ,  nghành công nghiệp giấy, nước thải  thường có độ PH trung bình từ 9­ 11 ; chỉ số nhu cầu oxy sinh hóa  (BOD) , nhu cầu oxy hóa học (COD)  có thể lên đến 700mg/l và  2.500mg/l; hàm lượng chất rắn lơ  lửng … cao gấp nhiều lần giới hạn  cho phép .
 11. Hoạt động khai thác mỏ : thöôøng thaûi ra caùc hôïp chaát sunfid_kim loaïi.
 12. OÂ nhieãm do chaát thaûi sinh hoaït
 13. Do chaát thaûi sinh hoaït
 14. Nöôùc thaûi sinh hoaït
 15. OÂ nhieãm do hoaït ñoäng noâng nghieäp Do söû duïng löôïng dö thöøa phaân boùn,thuoác tröø saâu. Do nuoâi troøâng thuûy saûn thaûi ra nhöõng thöùc aên dö thöøa laøm oâ nhieãm nguoàn nöôùc.
 16. Do nuoâi troàng thuyû saûn Ñaëc bieät laø hoaït ñoäng nuoâi caù tra basa,toâm suù thải ra môi trường dưới dạng phân và chất hữu cơ dư thừa, thối rữa xả vào môi trường. Nöôùc thaûi trong nuoâi trong thuyû saûn bò oâ nhieãm chöa qua xöû lí maø thaûi vaøo moâi tröôøng beân ngoaøi lamø oâ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản