Ô nhiễm môi trường nước

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

0
252
lượt xem
55
download

Ô nhiễm môi trường nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tốc độ công nghiệp hoá và đô thị hoá khá nhanh và sự gia tăng dân số gây áp lực ngày càng nặng nề dối với tài nguyên nước trong vùng lãnh thổ. Môi trường nước ở nhiều đô thị, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm bởi nước thải, khí thải và chất thải rắn. ở các thành phố lớn, hàng trăm cơ sở sản xuất công nghiệp đang gây ô nhiễm môi trường nước do không có công trình và thiết bị xử lý chất thải. Ô nhiễm nước do sản xuất công nghiệp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ô nhiễm môi trường nước

  1. OÂ NHIEÃM NÖÔÙC VAØ TAÙC ÑOÄNG ÑEÁN NOÂNG LAÂM NGÖ NGHIEÄP
  2. Ca ù c t a ù c n h a â n g a â y o â n h ie ã m n ước v a ø n g u o à n g o á c cuûa chuùng ?
  3. nguyeân sinh ñoäng vaät, kyù sinh truøng. 2) Caùc chaát thaûi caàn oxygen: chaát thaûi sinh hoaït, phaân suùc vaät, caùc chaát höõu cô khaùc coù theå phaân huûy sinh hoïc ñöôïc 3) Caùc hoùa chaát hoøa tan: acid, muoái, caùc kim loaïi ñoäc vaø hôïp chaát cuûa chuùng 4) Caùc döôõng chaát voâ cô: caùc muoái nitrate vaø phosphate hoøa tan trong nöôùc 5) Caùc hoùa chaát höõu cô: goàm nhöõng chaát coù theå hoaëc khoâng theå hoøa tan trong nöôùc goàm: daàu, môõ, nhöïa, noâng döôïc(hoùa chaát baûo veä thöïc vaät), caùc dung moâi duøng ñeå taåy röûa.v.v. 6) Phuø sa hoaëc caùc chaát lô löûng: caùc haït ñaát, buøn khoâng hoøa tan vaø caùc vaät chaát höõu cô hoaëc voâ cô coù theå toàn taïi ôû daïng lô löûng trong nöôùc 7) Caùc chaát phoùng xaï
  4. thuûy saûn thöôøng xuaát hieän thöôøng xuyeân hoaëc ôû daïng dòch teã gaây thieät haïi cho thuûy saûn ñöôïc nuoâi troàng trong caùc vöïc nöôùc tónh (hoà chöùa) hoaëc löu thoâng(soâng ngoøi) hoaëc ao nuoâi. Treân theá giôùi cuõng nhö ôû Vieät Nam, nhieàu tröôøng hôïp thieät haïi lôùn do maàm beänh ñaõ xaûy ra. Taïi Vieät Nam, ngheà nuoâi toâm ôû caùc vuøng nöôùc coù maàm moáng virus gaây beänh ñoám traéng hoaëc ñaàu vaøng bi thieät haïi lôùn. Coù nhöõng thôøi kyø caù ñoàng (loùc, roâ.v.v.) bò moät loaïi maàm beänh laøm thoái röõa cô theå, khoâng ai daùm aên caù ñoàng. Ñeå ñoái phoù vôùi tình hình naøy, ngaønh ngö y ñaõ ñöôïc ñöa vaøo chöông trình hoïc caùc caáp
  5. 4 OÂ nhieãm caùc loaïi noâng döôïc gaây thieät haïi cho nuoâi troàng thuûy saûn Ñaây laø m vaán ñeà lôùn dieãn ra treân phaïm vi toaøn theá oät giôùi. Vieäc söû duïng caùc hoùa chaát tieâu dieät dòch haïi mang laïi nhöõng lôïi ích lôùn vaø nhöõng haäu quaû khoâng nhoû cho loaøi ngöôøi vaø heä sinh thaùi. Caùc vöïc nöôùc bò oâ nhieãm bôûi hoùa chaát tieâu dieät dòch haïi seõ khoâng m laïi naêng ang suaát cao nhö yù m uoán. Chaát löôïng cuûa saûn phaåm saûn xuaát trong caùc ñieàu kieän oâ nhieãmloaïi naøy seõ thaáp, aûnh höôûng ñeán söùc khoûe ngöôøi tieâu duøng. Ngoaøi ra, chuùng coøn gaây ñaûo loän heä sinh thaùi, ví duï nhö söï taùc ñoäng cuûa caùc thuoác dieät coû nhoùmtriazine leân loaøi löôõng cö. Söï oâ nhieãm DDT trong m tröôøng noâng nghieäp laø m ví duï oâi oät lôùn ñaõ xaûy ra vaø ñang daàn daàn ñöôïc khaéc phuïc. Trong ñieàu kieän Vieät Nam ñaõ coù nhieàu thoâng tin veà vieäc caù , cheát haøng loaït nhieàu nôi do oâ nhieãmthuoác saùt truøng hoaëc caùc hoùa chaát coâng nghieäp
  6. Ô nhiễm trên sông Thị Vải
  7. Cá chết trắng tên sông trá khúc
  8. OÂ nhieãm nước gaây thieät haïi cho ngành nông nghiệp Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê triển khai đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân trong vùng. Chỉ sau một thời gian ngắn thi công, người dân Thạch Hải đã phải đối mặt với những hậu quả do việc khai thác gây ra. Nguồn nước bị ô nhiễm, cây trồng bị hư hại do thiếu nước…

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản