intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, chương 7

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

136
lượt xem
53
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cước nội hạt của Việt nam trong mấy năm gần đây được đánh giá tốt. So sánh với cước bình quân thế giới thì cước điện thoại nội hạt tại Việt nam thấp hơn khá nhiều. Chúng ta hãy nhìn vào bảng sau: Bảng 2.14 So sánh cước nội hạt tại Việt Nam với cươc nội hạt bình quân thế giới Nước Việt nam Mỹ Pháp … Bình quân thế giới Cước thuê bao VNĐ Tiền USD Đồng/máy– USD/máy tháng tháng 27.000 1,75 184.800 12,00 200.200 13,00 Cước thông tin VNĐ USD đồng/ph USD/ph út út 80 0,0052 (Nguồn: VNPT) 2.2.2.3.1. Về cước quốc tế: Cước...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, chương 7

  1. Chương 7: Veà thöïc traïng giaù cöôùc 2.2.3.1. Veà cöôùc noäi haït: Cöôùc noäi haït cuûa Vieät nam trong maáy naêm gaàn ñaây ñöôïc ñaùnh giaù toát. So saùnh vôùi cöôùc bình quaân theá giôùi thì cöôùc ñieän thoaïi noäi haït taïi Vieät nam thaáp hôn khaù nhieàu. Chuùng ta haõy nhìn vaøo baûng sau:
  2. Baûng 2.14 So saùnh cöôùc noäi haït taïi Vieät Nam vôùi cöôc noäi haït bình quaân theá giôùi Nöôùc Cöôùc thueâ bao Cöôùc thoâng tin VNÑ Tieàn USD VNÑ USD Ñoàng/maùy– USD/maùy - ñoàng/ph USD/ph thaùng thaùng uùt uùt Vieät nam 27.000 1,75 80 0,0052 Myõ 184.800 12,00 Phaùp 200.200 13,00 … Bình quaân theá 112.420 7,30 246,4 0,016 giôùi (Nguoàn: VNPT) 2.2.2.3.1. Veà cöôùc quoác teá: Cöôùc töø Vieät Nam ñi quoác teá trong thôøi gian qua bò keâu ca khoâng ít, nhaát laø caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi vaøo ñaàu tö taïi Vieät nam. Cöôùc vieãn thoâng quoác teá cao daãn ñeán giaù thaønh saûn phaåm cuûa nhöõng coâng ty, nhöõng doanh nghieäp thöôøng phaûi söû duïng dòch vuï vieãn thoâng raát cao. Giaù thaønh cao laøm cho hoï khoù caïnh tranh treân thò tröôøng. Töø naêm 2001 ñeán nay cöôùc vieãn thoâng ñaõ haï raát nhieàu laàn, thaäm chí chæ trong voøng maáy thaùng: Töø thaùng 01.01.2003 ñeán 01.04.2003 cöôùc vieãn thoâng quoác teá ñaõ
  3. haï coù ñeán 3 laàn. Keå töø ngaøy 1 thaùng 4 naêm 2003 thì cöôùc vieãn thoâng bình quaân töø Vieät nam ñi quoác teá ñaõ thaáp hôn möùc cöôùc vieãn thoâng bình quaân trong khu vöïc. Cuï theå: Cöôùc ñi quoác teá bình quaân giöõa caùc nöôùc trong khu vöïc laø 1USD/ phuùt, nhöng hieän nay (keå töø ngaøy 01.04.2003) thì cöôùc bình quaân töø Vieät nam ñi caùc trong khu vöïc laø 0,93 USD/phuùt. 2.3. TOÅNG HÔÏP VEÀ ÑAÙNH GIAÙ CHAÁT LÖÔÏNG HOAÏT ÑOÄNG CUNG CAÁP DÒCH VUÏ. 2.3.1. Öu ñieåm veà chaát löôïng Söï phaùt trieån chung cuûa ngaønh böu ñieän, ngaønh vieãn thoâng Vieät nam noùi rieâng ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån ñaùng keå: Maïng löôùi thoâng tin roäng khaép, öùng duïng coâng ngheä môùi neân môû ñöôïc nhieàu loaïi hình dòch vuï môùi vaø chaát löôïng hoaït ñoäng cung caáp dòch vuï cuõng ñöôïc naâng cao ñaùng keå. Thoâng tin ñöôïc truyeàn ñi nhanh choùng, söï khoâi phuïc thoâng tin chính xaùc, thoâng tin coù ñoä trung thöïc cao vaø hoaøn toaøn ñöôïc baûo maät. Veà khía caïnh naøy söï phaøn naøn cuûa khaùch haøng haàu nhö laø khoâng coù. Giaù cöôùc goïi ñi quoác teá tuy tröôùc ñaây coù bò phaøn naøn, nhöng nay ñaõ ñöôïc haï vaø cöôùc bình quaân ñaõ thaáp hôn so vôùi khu vöïc. Söï tieáp caän caùc ñieåm thoâng tin ñeán khaùch haøng cuõng phaùt trieån nhanh choùng, Vieät nam ñaõ ñöôïc xeáp thöù hai veà toác ñoä phaùt trieån maùy ñieän thoaïi trong khu vöïc. Tuy vaäy hoaït ñoäng cung caáp dòch vuï vieãn thoâng cuûa VNPT vaãn coøn nhieàu vaán ñeà toàn taïi caàn khaéc phuïc vaø naâng cao chaát löôïng hôn nöõa.
  4. 2.3.2. Khuyeát ñieåm (nhöõng phaøn naøn cuûa khaùch haøng) caàn khaéc phuïc -Maëc duøø Vieät nam ñaõ ñöôïc xeáp laø nöôùc coù toác ñoä phaùt trieån vieãn thoâng nhanh, nhöng so saùnh vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi thì maät ñoä ñieään thoaïi vaø maät ñoä maïng löôùi cuûa Vieät nam vaãn coøn raát thaáp (Nhieàu nöôùc treân theá giôùi coù toác ñoä taêng tröôûng khoâng cao vì maät ñoä ñieän thoaïi, maät ñoä maïng löôùi cuûa hoï ñaõ ñaït ôû möùc raát cao, gaàn nhö laø ñaõ baõo hoøa). Maät ñoä ñieän thoaïi vaø caùc ñieåm phuïc vuï coâng coäng thaáp chöùng toû vieäc tieáp caän caùc phöông tieän thoâng tin chöa toát, hay söï thuaän tieän cuûa khaùch haøng khi söû duïng dòch vuï chöa cao. - Tuy thôøi gian chôø ñôïi ñeå noùi chuyeän ñieän thoaïi gaàn nhö baèng khoâng, thì thay vaøo ñoù tyû leä toån thaát noái maïch laïi coøn raát cao. Khaùch haøng phaøn naøn nhieàu nhaát veà chæ tieâu naøy: Ngheõn maïch khoâng goïi ñöôïc hoaëc ñang goïi rôùt maïch. Nhaát laø thoâng tin 1080 vaãn coøn chöa ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng veà caû soá löôïng vaø chaát löôïng, nhaát laø haàu nhö khi goïi vaøo 1080 thì khoâng theå keát noái ñöôïc. Vaán ñeà thöù hai naøy chuû yeáu laø do dung löôïng maïng, dung löôïng trung keá, caùp chính khoâng ñuû ñaùp öùng nhu caàu trong giôø cao ñieåm, coøn ñaøi 1080 thì phaûi noùi laø caû soá ñieän thoaïi vieân vaø löôïng taûi cuûa trung keá vaøo1 quaù thaáp so vôùi nhu caàu bình quaân (khoâng phaûi laø giôø cao ñieåm). Ñaëc bieät hieän nay toác ñoä truy caäp internet cuûa chuùng ta quaù chaäm, nguyeân nhaân chuû yeáu laø taét ngheõn ôû caùc toång ñaøi cöûa ngoõ quoác teá, nhö ôû phaàn sô ñoà maïng vieãn thoâng Vieät nam ñaõ trình baøy: Caû nöôùc ta chæ coù 3 toång ñaøi International gateway (Toång ñaøi cöûa ngoõ quoác teá), neân taát caû thoâng tin khi truy caäp ñi qua caùc toång ñaøi naøy trôû neân hieän töôïng thaét coå chai, coäng vôùi toác ñoä cuûa keânh thoâng tin 1 Trong maïng caùp ñieän thoaïi, theo muïc ñích söû duïng, trung keá ñöôïc chia ra hai loaïi: Ñöôøng trung keá vaøo toång ñaøi vaø trung keá ñi ra töø toång ñaøi.
  5. chöa cao neân coù luùc khaùch haøng leân maïng internet gaàn caû giôø ñoàng hoà maø chöa laáy ñöôïc thoâng tin naøo coøn bò “ñaåy ra” khoûi maïng. - Vaán ñeà lôùn thöù ba trong caùc khuyeát ñieåm veà chaát löôïng phuïc vuï ñoù laø thaùi ñoä cuûa nhaân vieân böu ñieän: Chöa chuù troïng cung caáp thoâng tin cho khaùch, thieáu quan taâm, thieáu nieàm nôû vôùi khaùch haøng. Tình traïng nhö vaäy laø do caû ba khaâu: tuyeån choïn lao ñoäng, ñaøo taïo - huaán luyeän, toå chöùc ñaùnh giaù vaø ñaõi ngoä ñeàu chöa thöïc hieän ñuùng theo yeâu caàu. ÔÛ moät vaøi böu ñieän, vieäc tuyeån nhaân vieân vaãn coøn tuyeån choïn theo quen bieát chöù chöa tuyeån theo naêng löïc vaø coâng vieäc phuø hôïp vôùi ngöôøi lao ñoäng. Vaø khoâng chæ coù ñieän thoaïi vieân maø caû chuyeân vieân tö vaán cuõng caàn phaûi ñöôïc tuyeån choïn (môøi) kyõ, ngöôøi chuyeân vieân tö vaán phaûi laø ngöôøi thaät xuaát saéc trong lónh vöïc chuyeân moân thì môùi ñöôïc môøi kyù hôïp ñoàng laøm vieäc vôùi Böu ñieän.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2