intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, chương 9

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

147
lượt xem
47
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khoa học kỹ thuật là nhân tố làm biến đổi sâu sắc tính chất của lao động, cơ cấu của nghề nghiệp, trình độ của lao động, ảnh hưởng quyết định đến chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn xã hội. Trong thời đại ngày nay, lượng thông tin tăng nhanh chưa từng có. Các nhà khoa học đã ước tính và dự đoán: hai phần ba tri thức thông tin và lượng thông tin từ thời cổ đến giờ đang có ở kỷ nguyên chúng ta; trong 30 năm gần đây, lượng kiến thức của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, chương 9

  1. Chương 9: ÖÙng duïng coâng ngheä tieân tieán Khoa hoïc kyõ thuaät laø nhaân toá laøm bieán ñoåi saâu saéc tính chaát cuûa lao ñoäng, cô caáu cuûa ngheà nghieäp, trình ñoä cuûa lao ñoäng, aûnh höôûng quyeát ñònh ñeán chaát löôïng vaø hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa toaøn xaõ hoäi. Trong thôøi ñaïi ngaøy nay, löôïng thoâng tin taêng nhanh chöa töøng coù. Caùc nhaø khoa hoïc ñaõ öôùc tính vaø döï ñoaùn: hai phaàn ba tri thöùc thoâng tin vaø löôïng thoâng tin töø thôøi coå ñeán giôø ñang coù ôû kyû nguyeân chuùng ta; trong 30 naêm gaàn ñaây, löôïng kieán thöùc cuûa loaøi ngöôøi thu ñöôïc baèng 2.000 naêm tröôùc ñaây: Tính bình quaân cöù 1 phuùt coù 1 coâng thöùc hoùa hoïc ra ñôøi, 3 phuùt coù moät coâng thöùc, ñònh luaät vaät lyù, 4 phuùt coù moät coâng trình khoa hoïc môùi veà vieãn thoâng vaø coâng ngheä thoâng tin, 5 phuùt coù 1 thaønh töïu môùi veà y hoïc…. Töø ñaây ñeán naêm 2020 löôïng kieán thöùc taêng gaáp 3 ñeán 4 laàn hieän nay. Nhö theá vôùi haøng traêm, haøng ngaøn coâng ngheä môùi, löïa choïn coâng ngheä tieân tieán naøo cho thích hôïp vôùi töøng khu vöïc treân maïng vieãn thoâng khoâng phaûi laø vaán ñeà ñôn giaûn. Thöïc teá cho thaáy ñaõ coù nhieàu döï aùn trieån khai coâng ngheä môùi nhöng khoâng mang laïi hieäu quaû cao nhö coâng ngheä trong maïng nhaén tin. ÔÛ caùc nöôùc phaùt trieån khaùc nhö ôû Myõ, Nhaät Baûn, Haøn Quoác, dòch vuï nhaén tin raát ñöôïc öa chuoäng nhöng taïi Vieät Nam thì ñaõ "baõo hoøa" vôùi löôïng thueâ bao raát nhoû treân toång soá thueâ bao dòch vuï vieãn thoâng. Vì vaäy, caùc coâng ngheä hieän ñaïi, tieân tieán ñöôïc löïa choïn cho vieäc xaây döïng cô sôû haï taàng thoâng tin quoác gia phaûi mang tính ñoùn ñaàu, töông thích, phuø hôïp vôùi xu höôùng hoäi tuï coâng ngheä. Caàn ñaåy maïnh coâng taùc nghieân cöùu, öùng duïng caùc thaønh
  2. töïu khoa hoïc coâng ngheä trong taát caû caùc lónh vöïc: thieát bò, maïng löôùi, dòch vuï, coâng nghieäp, quaûn lyù, nguoàn nhaân löïc… Laøm chuû coâng ngheä, tieán tôùi saùng taïo ngaøy caøng nhieàu saûn phaåm mang coâng ngheä Vieät nam. Nghieân cöùu caùc coâng trình thöû nghieäm cho thaáy moät soá coâng ngheä tieân tieán chuû yeáu phaûi ñöa vaøo öùng duïng treân maïng vieãn thoâng Vieät Nam laø: *Vôùi toång ñaøi aùp duïng caùc loaïi nhö sau: - Chuyeån maïch dòch vuï ña phöông tieän: Caùc coâng ngheä chuyeån maïch phoå bieán tröôùc ñaây vaø hieän nay khoâng thoûa maõn ñöôïc ña phuông tieän, ña dòch vuï baêng roäng töông lai (trong vaøi naêm tôùi). Thôøi gian saép tôùi caàn phaûi söû duïng coâng ngheä chuyeån maïch dòch vuï ña phöông tieän nhö coâng ngheä ATM. -Chuyeån maïch quang: Caùc keát quaû nghieân cöùu ôû möùc thöû nghieäm ñang höôùng tôùi vieäc cheá taïo caùc chuyeån maïch quang. Saép tôùi seõ coù caùc chuyeån maïch quang theo nguyeân lyù nhö sau: chuyeån maïch quang phaân chia theo khoâng gian, chuyeån maïch quang phaân chia theo thôøi gian, chuyeån maïch quang phaân chia theo ñoä daøi böôùc soùng. *Vôùi maïng truyeàn daãn öùng duïng: - Töø naêm 1990, heä thoáng truyeàn daãn caùp ñoàng töông tö ñaõ ñöôïc thay theá baèng heä thoáng truyeàn daãn caùp quang vaø vi ba soá. Ñeán nay heä thoáng vi ba ñaõ ñöôïc söû duïng heát dung löôïng, haàu nhö heä thoáng vi ba khoâng coù khaû naêng môû roäng keânh daãn ñeán thieáu dung löôïng. Thöïc teá cho thaáy heä thoáng SDH OFC (caùp sôïi quang) coù ñaëc tính linh hoaït, tin caäy, chaát löôïng cao, giaù thaønh reû. Coâng ngheä SDH vôùi OFC ñang laø xu höôùng cuûa theá giôùi. Cho neân giaûi phaùp trong maïng truyeàn daãn laø seõ daàn daàn thay theá heä thoáng vi ba baèng SDH OFC vaø SDH OFC seõ ñoùng vai troø chính trong maïng truyeàn daãn.
  3. - Trieån khai coâng ngheä coù dung löôïng cao hôn: Truyeàn daãn quang gheùp keânh theo böôùc soùng: Gaàn ñaây, coâng ngheä WDM (Gheùp keânh chia theo böôùc soùng) ñaõ ñöôïc trieån khai chuû yeáu ôû Myõ. Heä thoáng naøy cung caáp dung löôïng treân moät sôïi cao hôn, hieän taïi, noù coù theå truyeàn taûi dung löôïng leân tôùi 40Gbit/s 1 (STM - 16x16) vaø seõ sôùm ñaït ñöôïc dung löôïng 400Gbit/s. Öu ñieåm cuûa WDM laø taêng dung löôïng treân sôïi caùp hieän coù maø khoâng phaûi laép ñaët theâm tuyeán caùp quang môùi. *Vôùi heä thoáng thoâng tin di ñoäng - Heä thoáng thoâng tin di ñoäng töông töï (A-AMPS) Callink ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh seõ ñöôïc thay theá baèng heä thoáng AMPS kyõ thuaät soá (D -AMPS). - Caùc heä thoáng di ñoäng teá baøo hieän coù (GSM) coøn ñöôïc söû duïng laâu daøi vì noù laø loaïi chieám ña soá treân theá giôùi, seõ ñöôïc môû roäng phuø hôïp vôùi nhu caàu. - Heä thoáng CDMA laø moät heä thoáng tieân tieán coù ñoä baûo maät cao, giaù cöôùc thoâng tin reû, nhöng do chuùng ta ñaõ xaây döïng maïng GSM roäng lôùn, hôn nöõa maïng CDMA tuy coù nhieàu öu ñieåm nhöng noù chöa ñöôïc chuaån hoaù treân quoác teá, chöa theå chuyeån vuøng quoác teá neân chuùng ta khoâng theå thay haún heä thoáng GMS baèng CDMA ñöôïc. Heä thoáng PCS - CDMA seõ ñöôïc caùc ñoái thuû caïnh tranh vôùi chuùng ta söû duïng ñoù laø caùc Coâng ty coå phaàn vieãn thoâng Haø noäi, Saøi goøn Postel, Vishipel, ETC… Bieän phaùp ñeå giaønh laïi thò phaàn ôû dòch vuï naøy chuùng ta söû duïng coâng ngheä PHS - CDMA song song, nhaèm boå sung cho heä thoáng GSM. Coâng ngheä PHS raát höõu duïng ôû caùc vuøng rieâng bieät nhö caùc vuøng thaønh phoá. 1 Gbit/s: Ghiga bit treân giaây (bit laø ñôn vò ghi thoâng tin nhoû nhaát, 1Gbit = 230 bit)
  4. - Caàn trieån khai theâm thoâng tin di ñoäng theá heä môùi GPRS ñeå leân 3G 2 * Vôùi caùc dòch vuï gia taêng trieån khai: - Thöông maïi ñieän töû. - Caùc dòch vuï gia taêng treân IP. - Dòch vuï VOIP (ñaõ trieån khai treân 41 tænh thaønh phoá cuûa Vieät Nam nhöng soá keânh ñi vaøo hoaït ñoäng coøn haïn cheá) *Vôùi coâng ngheä phaàn meàm: - Phaùt trieån coâng ngheä phaàn meàm treân cô sôû phaàn cöùng ngoaïi nhaäp ñeå phuïc vuï saûn xuaát kinh doanh, trong töông lai seõ saûn xuaát caû caùc thieát bò phaàn cöùng 3.2.1.3. ÖÙng duïng tin hoïc phuïc vuï quaûn lyù phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh. Thôøi gian qua ñaõ coù nhieàu ñeà taøi3 ñöôïc öùng duïng vaøo thöïc teá, goùp phaàn ñaùng keå naâng cao hieäu quaû coâng taùc quaûn lyù, ñieàu haønh saûn xuaát kinh doanh. Coù theå keå moät soá ñeà taøi quan troïng nhö: Phaàn meàm quy hoaïch maïng vieãn thoâng; Heä thoáng tính cöôùc, chaêm soùc khaùch haøng; Heä thoáng khai thaùc vaø baûo döôõng maïng vieãn thoâng. . . Caùc saûn phaåm noùi treân ñaõ ñöôïc VNPT cho pheùp aùp duïng taïi taát caû caùc Böu ñieän tænh, thaønh. Beân caïnh caùc ñeà taøi caáp Nhaø nöôùc, coøn nhieàu ñeà taøi nhoû. "Nhoû" veà muïc tieâu, yeâu caàu vaø noäi dung neân kinh phí cuõng "nhoû". Ñieàu naøy daãn ñeán: 2 Xem phuï luïc 3.1 ôû trang soá 69 veà ñieän thoaïi di ñoäng theá heä 3G, GPRS. 3 bình quaân moãi naêm coù khoaûng 130 ñeà taøi, chöa keå ñeà taøi nghieân cöùu cuûa sinh vieân. Phaàn lôùn laø keát quaû nghieân cöùu cuûa caùn boä PTIT goàm: Vieän Kyõ thuaät Böu ñieän, Vieän Kinh teá Böu ñieän, Hoïc vieän cô sôû ñaøo taïo taïi Haø Ñoâng vaø thaønh phoá Hoà Chí Minh.
  5. - Chöa coù chöông trình - muïc tieâu saûn phaåm nghieân cöùu lôùn, nhaèm coù saûn phaåm cuoái cuøng hoaøn thieän, coù giaù trò ñeå coù theå chuyeån giao hoaëc thöông maïi hoùa. - Caùc ñeà taøi nhoû ñaët ra muïc tieâu beù, giaûi quyeát moät maët, moät khiaù caïnh… trôû thaønh rôøi raïc, khoâng gaén keát, khoâng coù caùch nhìn vaø söï quaûn lyù toång quaùt, heä thoáng… chöa ñaït ñöôïc muïc tieâu, yeâu caàu cuûa saûn xuaát kinh doanh. - Hoaëc coù moät soá ñeà taøi, cuï theå laø nhöõng phaàn meàm quaûn lyù moät soá nghieäp vuï vieãn thoâng ñaõ ñaït ñöôïc hieäu quaû phuïc vuï cho ñôn vò hieän taïi, nhöng cuøng moät loaïi nghieäp vuï, ñaõ ñöôïc VNPT ban haønh theå leä thuû tuïc - qui trình khai thaùc thoáng nhaát treân caû nöôùc nhöng chöông trình quaûn lyù baèng tin hoïc ôû moãi böu ñieän tænh vieát theo moãi kieåu khaùc nhau. Sau naøy neáu noái maïng, gaén keát laïi gaëp nhieàu phieàn toaùi. Giaûi phaùp khaéc phuïc vaán ñeà naøy ñöôïc ñeà xuaát nhö sau: - Ñoåi môùi tö duy nghieân cöùu, laáy phuïc vuï hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh vaø hieän ñaïi hoaù maïng löôùi cuûa VNPT laøm muïc tieâu chính ñeå xaây döïng caùc ñeà taøi nghieân cöùu. - Ñoåi môùi quan ñieåm nghieân cöùu: Khoâng nghieân cöùu nhoû, leû vaø rôøi raïc. Taäp trung nghieân cöùu taïo ra nhöõng saûn phaåm hoaøn chænh, mang laïi hieäu quaû cao cho saûn xuaát kinh doanh cuûa VNPT. - Toå chöùc caùc kyø thi vieát phaàn meàm cho töøng loaïi nghieäp vuï. Saûn phaåm ñoaït giaûi nhaát seõ ñöôïc aùp duïng thoáng nhaát cho taát caû caùc böu ñieän tænh , thaønh.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2