intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, chương 8

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

154
lượt xem
68
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải đã phê duyệt "Chiến lược phát triển Bưu chính - Viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020" với những nội dung chủ yếu sau: - Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia có công nghệ hiện đại ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, có độ bao phủ rộng khắp trên cả nước với thông lượng lớn, tốc độ và chất lượng cao, hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện để toàn xã hội khai thác, chia sẻ thông...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, chương 8

  1. Chương 8: CAÙC GIAÛI PHAÙP VAØ KIEÁN NGHÒ ÑEÅ NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG HOAÏT ÑOÄNG CUNG CAÁP DÒCH VUÏ VIEÃN THOÂNG 3.1. ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN VAØ MUÏC TIEÂU NGAØNH VIEÃN THOÂNG Ngaøy 18.10.2001, Thuû töôùng chính phuû Phan Vaên Khaûi ñaõ pheâ duyeät "Chieán löôïc phaùt trieån Böu chính - Vieãn thoâng Vieät Nam ñeán naêm 2010 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2020" vôùi nhöõng noäi dung chuû yeáu sau: - Xaây döïng vaø phaùt trieån cô sôû haï taàng thoâng tin quoác gia coù coâng ngheä hieän ñaïi ngang taàm caùc nöôùc tieân tieán trong khu vöïc, coù ñoä bao phuû roäng khaép treân caû nöôùc vôùi thoâng löôïng lôùn, toác ñoä vaø chaát löôïng cao, hoaït ñoäng hieäu quaû, taïo ñieàu kieän ñeå toaøn xaõ hoäi khai thaùc, chia seû thoâng tin treân neàn xa loä thoâng tin quoác gia ñaõ xaây döïng, laø neàn taûng cho vieäc öùng duïng vaø phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin, phuïc vuï söï nghieäp coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc. - Cung caáp cho xaõ hoäi, ngöôøi tieâu duøng caùc dòch vuï ña daïng, phong phuù vôùi giaù caû thaáp hôn hoaëc töông ñöông möùc bình quaân cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc, ñaùp öùng moïi nhu caàu thoâng tin, phuïc vuï kinh teá - xaõ hoäi, an ninh quoác phoøng. Thöïc hieän phoå caäp caùc dòch vuï böu chính vieãn thoâng, tin hoïc tôùi taát caû caùc vuøng, caùc mieàn trong caû nöôùc vôùi chaát löôïng ngaøy caøng cao. - Naêm 2005, taát caû caùc tænh thaønh phoá trong caû nöôùc ñöôïc keát noái baèng caùp quang baêng roäng. Maät ñoä ñieän thoaïi bình quaân ñaït 10 -12 maùy/100 daân. - Ñeán naêm 2010, xa loä thoâng tin quoác gia noái tôùi taát caû caùc huyeän vaø nhieàu xaõ trong caû nöôùc baèng caùp quang vaø caùc phöông thöùc truyeàn daãn baêng roäng khaùc, ít nhaát 30% soá thueâ bao coù khaû
  2. naêng truy caäp vieãn thoâng vaø Internet baêng roäng. Maät ñoä ñieän thoaïi bình quaân ñaït 15 - 18 maùy/100 daân. Möùc ñoä phuïc vuï bình quaân döôùi 7000 ngöôøi daân treân moät böu cuïc, baùn kính phuïc vuï döôùi 3km. Chæ tieâu veà naêng suaát, chaát löôïng phuïc vuï böu chính, vieãn thoâng Vieät Nam ngang baèng trình ñoä caùc nöôùc tieân tieán trong khu vöïc. 3.2. CAÙC GIAÛI PHAÙP Ñeå thöïc hieän thaønh coâng caùc muïc tieâu treân, ngay töø baây giôø VNPT phaûi xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån ngaønh thaät hoaøn haûo trong nhieàu lónh vöïc: Phaùt trieån cô sôû haï taàng maïng löôùi; phaùt trieån thò tröôøng; phaùt trieån coâng nghieäp böu chính, vieãn thoâng, tin hoïc; phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, nguoàn voán…. Trong phaïm vi cuûa luaän vaên, taùc giaû xin ñoùng goùp moät phaàn cho vieäc xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån ngaønh ñoù laø: Caùc giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng cung caáp dòch vuï vieãn thoâng. Tröôùc heát chuùng ta caàn xem xeùt caùc yeáu toá cô baûn aûnh höôûng ñeán chaát löôïng hoaït ñoäng vieãn thoâng ñeå coù theå ñöa ra nhöõng giaûi phaùp höõu hieäu nhaát: - Naêng löïc (hay coâng suaát) saûn xuaát cuûa doanh nghieäp (hoaëc heä thoáng). - Möùc ñoä ñaày ñuû cuûa caùc thieát bò. - Nhu caàu dòch vuï cuûa khaùch haøng. - Söï khoâng ñoàng ñeàu cuûa taûi troïng - Möùc ñoä cô giôùi hoaù, tin hoïc hoaù, töï ñoäng hoaù cuûa quaù trình saûn xuaát. - Trình ñoä cuûa caùn boä quaûn lyù. - Trình ñoä nghieäp vuï, ngheä thuaät giao tieáp cuûa nhaân vieân böu ñieän.
  3. - v.v… Nhö vaäy, ñeå naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng vieãn thoâng, caàn phaûi thöïc hieän moät caùch ñoàng boä, coù heä thoáng caùc bieän phaùp toå chöùc, kyõ thuaät, kinh teá xaõ hoäi, ñoàng thôøi caàn phaûi xem xeùt ñieàu kieän saûn xuaát, nhu caàu söû duïng gaén lieàn vôùi söï phaùt trieån thò tröôøng, tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät vaø quaù trình xaõ hoäi hoùa thoâng tin. Luaän vaên naøy xin ñöa ra ba nhoùm giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng cung caáp dòch vuï vieãn thoâng: giaûi phaùp kyõ thuaät; giaûi phaùp toå chöùc vaø quaûn lyù; giaûi phaùp ñoøn baåy kinh teá vaø khuyeán khích tinh thaàn ñoái vôùi nhaân vieân. 3.2.1. Caùc giaûi phaùp kyõ thuaät. 3.2.1.1. Xaây döïng, phaùt trieån maïng löôùi thoâng tin hôïp lyù. 3.2.1.1.1. Giaûm phaân caáp maïng löôùi baèng caùch laép ñaët theâm ñöôøng trung keá coâng ngheä SDH OFC (caùp sôïi quang) Maïng vieãn thoâng Vieät Nam tröôùc naêm 1994 vaãn coøn caùc toång ñaøi kyõ thuaät töông töï (analogue). Töø naêm 1994 toaøn boä toång ñaøi ñeàu ñöôïc thay baèng toång ñaøi ñieän töû kyõ thuaät soá (digital). Chi phí ñaàu tö cho maïng vieãn thoâng chuû yeáu goàm caùc phaàn truyeàn daãn (ñöôøng truyeàn: caùp ñoàng, caùp quang… ) vaø toång ñaøi. Vôùi maïng töông töï, chi phí lôùn ôû phaàn truyeàn daãn. Ñeå giaûm chi phí truyeàn daãn ngöôøi ta duøng nhieàu toång ñaøi hôn, chính vì vaäy maø maïng vieãn thoâng Vieät Nam ñöôïc phaân thaønh 5 caáp chuyeån maïch (xem sô ñoà phaân caáp maïng löôùi, phuï luïc1.4, trang 64). Hieän nay chi phí truyeàn daãn giaûm nhanh choùng do caùp quang vaø coâng ngheä truyeàn daãn SDH phaùt trieån cho neân chi phí aûnh höôûng lôùn ñeán chi phí ñaàu tö khoâng phaûi laø chi phí truyeàn daãn nöõa maø laïi laø chi phí cho toång ñaøi.
  4. ITU khuyeán nghò laø neân giaûm caáp maïng löôùi, thaäm chí trong töông lai seõ laø maïng khoâng phaân caáp. Vôùi maïng truyeàn daãn qua ít toång ñaøi chuyeån tieáp, thoâng tin ñöôïc truyeàn ñi nhanh hôn vôùi ñoä tin caäy cao hôn, giaûm ngheõn maïch caùc cuoäc goïi, söï khoâi phuïc thoâng tin chính xaùc hôn. Maïng truyeàn daãn cuûa VNPT ngaøy nay haàu heát laø caùp quang, vi ba soá, thoâng tin veä tinh… coøn raát ít caùp ñoàng, nhöng phaân caáp maïng löôùi vaãn coøn ñeán 5 caáp. Giaûm caáp maïng löôùi laø vaán ñeà chieán löôïc, nhöng tröôùc maét chuùng ta coù theå giaûm bôùt toång ñaøi chuyeån tieáp (quaù giang) noäi haït nhö ôû taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø caùc tænh coù toång ñaøi chuyeån tieáp noäi haït. Giaûm bôùt toång ñaøi quaù giang (trung chuyeån) nhö vaäy thì phaûi laép ñaët theâm caùc ñöôøng trung keá baèng caùp quang ñeå keát noái tröïc tieáp giöõa caùc toång ñaøi noäi haït vôùi nhau: gioáng moâ hình maïng löôùi vieãn thoâng Haø noäi: coù 4 caáp, khoâng coù caáp toång ñaøi chuyeån tieáp noäi haït. 3.2.1.1.2. Phaùt trieån theâm caùc trung taâm chuyeån tieáp lieân tænh. Hieän nay chuùng ta chæ coù ba trung taâm chuyeån tieáp lieân tænh. Nhö vaäy toaøn boä nhöõng cuoäc goïi ñi lieân tænh töø caùc tænh ôû khu vöïc I (mieàn Baéc) thì qua toång ñaøi trung chuyeån cuûa trung taâm VTNI, töø caùc tænh khu vöïc III (mieàn Trung) thì phaûi quaù giang qua toång ñaøi cuûa trung taâm VTNIII, coøn caùc tænh khu vöïc II (mieàn Nam) thì qua VTNII. Döïa treân soá lieäu döï baùo veà löu löôïng trao ñoåi vaø maät ñoä thueâ bao cuûa caùc tænh (thaønh phoá), thì ngoaøi Haø noäi, Ñaø naüng, thaønh phoá phoà Chí Minh, nhöõng tænh sau ñaây caàn ñöôïc xaây döïng môùi trung taâm lieân tænh: Ngheä An, Bình Döông, Khaùnh Hoaø, Caàn Thô. Ñeå caùc trung taâm hoaït ñoäng coù hieäu quaû, thì caùc toång ñaøi môùi ñöôïc xaây döïng caàn phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau: - Phaûi coù chöùc naêng ISDN (Maïng soá lieân keát ña dòch vuï) vaø caùc chöùc naêng baùo hieäu chung.
  5. - Phaûi ñaùp öùng ñöôïc söï taêng tröôûng nhu caàu cuûa ít nhaát laø ba naêm sau khi laép ñaët. - Chuûng loaïi toång ñaøi ñoái vôùi moãi vuøng (tænh/thaønh phoá) caàn phaûi töông ñoái ñoàng nhaát theo haõng vaø theo loaïi toång ñaøi ñeå thuaän tieän cho coâng taùc vaän haønh khai thaùc, baûo döôõng cuõng nhö naâng caáp môû roäng. Khaûo saùt thöïc teá cho thaáy nhöõng loãi ôû toång ñaøi coù nhieàu nguyeân nhaân, moät trong nhöõng nguyeân nhaân chieám phaàn khoâng nhoû laø do söï "phong phuù" veà chuûng loaïi caùc thieát bò. Caùc toång ñaøi treân maïng vieãn thoâng Vieät Nam ñang söû duïng töø raát nhieàu hoï toång ñaøi. Coù theå ñôn cöû nhöõng tröôøng hôïp ñieån hình nhö sau: - Toång ñaøi Gateway cuûa VTI laø toång ñaøi AXE - 105 cuûa haõng Ericsson (Thuïy Ñieån). - Toång ñaøi TOLL cuûa VTN coù hai loaïi: TDX10B cuûa Haøn quoác vaø AXE10 cuûa Thuïy Ñieån. - Caùc toång ñaøi HOST ôû caùc tænh thöôøng laø caùc hoï toång ñaøi cuûa haõng Alcatel (Phaùp), Ericsson, Lucky Golstar, Siemens (Ñöùc), S12 cuûa Thöôïng Haûi - Trung Quoác…. - Caùc toång ñaøi caáp döôùi thì chuûng loaïi laïi caøng ña daïng hôn: töø loaïi saûn xuaát trong nöôùc cho ñeán caùc loaïi saûn xuaát ôû nöôùc ngoaøi. Vôùi moät maïng vieãn thoâng cuøng toàn taïi nhieàu loaïi toång ñaøi, khoâng ñoàng boä, khoâng töông thích, khi vaän haønh khai thaùc seõ khoâng traùnh khoûi nhöõng loãi keát noái, baùo hieäu treân maïng. Vì vaäy vieäc choïn loaïi toång ñaøi thoáng nhaát trong moät heä thoáng maïng laø ñieàu raát quan troïng. 3.2.1.1.3. Phaùt trieån hôïp lyù caùc traïm chuyeån tieáp ñi quoác teá. Vò trí caùc toång ñaøi noùi chung vaø trung taâm chuyeån maïch quoác teá (ITC) noùi rieâng caàn ñöôïc ñaët ôû vò trí phuø hôïp vôùi hai yeáu
  6. toá sau ñaây: Nhu caàu löu löôïng trao ñoåi thoâng tin giöõa caùc vuøng vaø phoøng choáng hö hoûng heä thoáng chuyeån maïch. - Xeùt veà goùc ñoä kinh teá, ITC caàn ñöôïc ñaët ôû vò trí trung taâm cuûa vuøng coù löu löôïng lôùn nhö trung taâm thaønh phoá Hoà Chí Minh, Haø noäi. - Xeùt veà goùc ñoä kyõ thuaät (hay ñoä tin caäy), ñeå baûo ñaûm thoâng tin trong tröôøng hôïp ITC bò söï coá caû heä thoáng chuyeån maïch (do thieân tai, luõ luït), thì neân coù ít nhaát laø hai trung taâm hoaït ñoäng trong cuøng moät vuøng hay trong moät vuøng caàn coù ít nhaát laø hai trung taâm ITC naèm ôû hai thaønh phoá khaùc nhau. Nhö ñaõ trình baøy, taïi Vieät Nam coù ba trung taâm ITC: ITC- 1(Haø Noäi), ITC-2(TP Hoà Chí Minh) vaø ITC-3 (Ñaø Naüng). Caùc coång quoác teá hieän coù ñöôïc keát noái qua toång ñaøi chuyeån tieáp ñeán maïng toång ñaøi coâng coäng trong nöôùc ñeå taûi taát caû caùc cuoäc ñaøm thoaïi quoác teá xuaát phaùt töø caùc thueâ bao ñöôïc chia thaønh ba vuøng(mieàn Baéc, mieàn Nam vaø mieàn Trung). Löu löôïng caùc cuoäc ñaøm thoaïi quoác teá ñi vaø ñeán Vieät Nam tính theo tyû leä ñöôïc thoáng keâ trong baûng döôùi ñaây: Baûng 3.1 Phaân boå löu löôïng cuûa caùc ITC Loaïi ñaøm thoaïi Ñôn vò ITC - 1 ITC - 2 ITC - Toång tính 3 Tyû leä soá phuùt goïi laàn - ñeán/ ñi 4/1 17/1 19/1 Tyû leä toång soá phuùt 25 71 4 100 Tyû leä soá phuùt goïi % ñi 32 67 1 100 Tyû leä soá phuùt goïi ñeán 24 73 3 100 Tyû leä soá keânh quoác teá 33 60 7 100
  7. (Nguoàn: VNPT) Soá lieäu thoáng keâ treân cho thaáy phaàn lôùn löu löôïng thoaïi quoác teá ôû Vieät Nam ñöôïc taûi qua hai trung taâm ITC thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø Haø Noäi, trong khi ñoù tyû soá keânh ñöôïc laép ñaët khoâng töông öùng vôùi tyû leä löu löôïng thöïc teá, thaäm chí hieän taïi chöùc naêng cuûa coång ITC Ñaø Naüng laø khoâng caàn thieát. Coång ITC - 3 naøy ñaët taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh thì toát hôn. VNPT seõ phoùng veä tinh Vinasat - 1 rieâng cuûa Vieät Nam vaøo naêm 2005, nhö vaäy vieäc phaùt trieån theâm traïm veä tinh maët ñaát taïi caùc toång ñaøi cöûa ngoõ quoác teá caàn phaûi ñöôïc ñònh vò hôïp lyù hôn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2