intTypePromotion=3

Phối hợp các lực lượng Giáo Dục

Chia sẻ: Nguyen Dinh Co | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

1
465
lượt xem
63
download

Phối hợp các lực lượng Giáo Dục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quan điêm̉ giaó duc̣ la ̀ giuṕ cho môĩ ngươì phat́ triên̉ tiêm̀ năng cuả miǹ h, phat́ triên̉ nhưñ g net́ ca ́ biệt theo triǹ h đô,̣ kha ̉ năng cuả môĩ ngươì . Câu hoỉ thaỏ luâṇ : môṭ đưá tre ̉ châṃ phat́ triên̉ vào lớp trẻ bình thườ ng có đươc̣ không? Or Baṇ co ́ cho con baṇ đi hoc̣ thêm không? Co?́ Không? Vi ̀ sao? *Giaó dục phaỉ giuṕ cho ngươì học hạnh phúc ngay trong quá triǹ h hoc̣ . Haṇ h phuć ngay mơí sinh ra, tuôỉ thơ, thiêú niên. Niêm̀ vui, đo ́ la ̀...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phối hợp các lực lượng Giáo Dục

 1. Phối lợp các lực lượng giáo dục ̀ I: PHÂN KHAÍ QUAT ́ I. Muc̣ tiêu cuả viêc̣ PHCLLGD - PHCLLGD để thực hiêṇ muc̣ tiêu phat́ triên̉ xã hôị đó là xây dựng “ xã hôị hoc̣ ̣ tâp”. - Cụ thể: + Đưa tât́ cả cać lực lượng trong xã hôị để xây dựng xã hôị hoc̣ tâp. ̣ + Phat́ huy thế manh ̣ cuả từng lực lượng và han ̣ chế điêm ̉ yêu ́ cuả từng lực lượng. Từ đó tao ̣ nên sức manh ̣ tông ̉ hợp. ̣ được nhiêu + Huy đông ̀ nguôn ̀ lực. + Taọ môi trường giaó duc̣ đông ̀ nhât, ́ trong môi trường nay ̀ môỉ người đêu ̀ có cơ hôị phat́ triên. ̉ II. Cać lực lượng giao ́ duc̣ trong xã hôi. ̣ ́ CHINH QUYÊǸ CAĆ TỔ CHỨC ́ XH,CHINH PHU,̉ PHI CHINH́ PHỦ ̀ NGANH ̀ GIA ĐINH TRONG VÀ GD CHỦ NGOAÌ NƯỚC ĐAO ̣ CÁ NHÂN (it) ́ - ́ quyêǹ : taọ hanh Chinh ̀ lang phaṕ ly,́ xây dựng những chinh ́ sach, ́ xây dựng chế độ muc̣ tiêu, xây dựng xã hôị hoc̣ tâp. ̣ GVGD: TS Dương Bạch Dương Page 1 SV: Nguyen Dinh Co
 2. Phối lợp các lực lượng giáo dục ̀ - Gia đinh: taọ điêù kiêṇ cho thanh ̀ viên trong gia đinh ̀ được hoc̣ tâp… ̣ - Cać tổ chức, cá nhân: hỗ trợ. III. NÔỊ DUNG PHÔÍ HỢP ́ nhât́ muc̣ tiêu, quan điêm 1. Thông ̉ : a, Vai trò cuả giaó duc: ̣ b, Muc̣ tiêu cuả giao ́ duc: ̣ * Theo UNESCO: Hiêủ biêt́ ̉ Khăng ̣ đinh Ban̉ thân Nhân ́ cach ̀ Lam Hoà nhâp̣ C, Môṭ số quan điêm ̉ lớn trong giaó duc: ̣ ̉ binh * Quan điêm ̀ đăng ̉ trong giaó duc̣ : - Tât́ cả moị người đêu ̀ được hưởng giao ́ duc, ̣ không phân biêṭ già tre,̉ giới tinh… ́ - Tât́ cả moị người đêu ̀ có trach ́ nhiêm ̣ đôí với giao ́ duc. ̣ * Quan dân chủ trong giaó duc̣ : Nêú đăṭ ở từng vị trí hoan ̀ canh ̉ khać nhau thì có nhiêu ̀ cach ́ suy nghĩ nhin ̀ nhân ̣ khać nhau. Câu hoỉ thaỏ luân ̣ : Trong môṭ lớp hoc̣ có môṭ em bé con cuả môṭ cha mẹ bị nhiêm ̉ HIV, nhưng em bé không bị HIV, haỹ thuyêt́ phuc̣ cać bâc̣ phụ huynh cać em coǹ laị trong lớp để đông ̀ ý cho cać em bé kia được đi hoc̣ trong lớp đo.́ GVGD: TS Dương Bạch Dương Page 2 SV: Nguyen Dinh Co
 3. Phối lợp các lực lượng giáo dục ̉ giaó duc̣ là giuṕ cho môĩ người phat́ triên * Quan điêm ̉ tiêm ̀ năng cuả minh, ̀ phat́ ̉ những net́ cá biêṭ theo trinh triên ̀ đô,̣ khả năng cuả môĩ người. Câu hoỉ thaỏ luân: ̣ môṭ đứa trẻ châm ̣ phat́ triên̉ vao ̀ lớp trẻ binh ̀ thừơng có được không? Or Baṇ có cho con baṇ đi hoc̣ thêm không? Co?́ Không? Vì sao? *Giaó duc̣ phaỉ giuṕ cho người hoc̣ hanh ̣ phuć ngay trong quá trinh ̀ hoc. ̣ ̣ phuć ngay mới sinh ra, tuôỉ thơ, thiêú niên. Niêm Hanh ̀ vui, đó là hanh ̣ phuc. ́ Câǹ thay đôỉ cach ́ thức daỵ hoc, ̣ phương phap ́ day ̣ hoc. ̣ ́ nhât́ chiên 2. Thông ́ lược giaó duc, ̣ chinh ́ sach ́ giaó duc: ̣ a, Chiêń lược giaó duc: ̣ ( 2000- 2020) ̉ Văn ban(…) Luâṭ giaó duc̣ 2006 ́ sach b, Chinh ́ về giaó duc: ̣ Phân loaị theo từng chinh ́ sach: ́ - Cho người hoc̣ - Cho giaó viên ́ sach - Chinh ́ gioá duc̣ ́ nhât́ về vai trò và trach 3. Thông ́ nhiêm ̣ cuả từng lực lượng trong xã hôi: ̣ a, Cać lực lượng trong giao ́ duc: ̣ ́ hiêụ Ban giam Giaó viên Nhà trường Hoc̣ sinh Bộ phâṇ phuc̣ vụ Cać đoaǹ thể GVGD: TS Dương Bạch Dương Page 3 SV: Nguyen Dinh Co
 4. Phối lợp các lực lượng giáo dục b, Cać lực lượng xã hôị ̀ : - Gia đinh ́ vai trò taọ điêù kiên Đong ̣ Vâṭ chât, ́ thời gian, tinh ̀ cam, ̉ đông ̣ viên khich ́ lê.̣ Là caí nôi đâù tiên hinh ̀ thanh ̀ nhân cach ́ cuả con người. ́ nhiêm Trach ̣ : Gia đinh ̀ là tế baò xã hôi. ̣ ́ quyên: - Chinh ̀ * Vai tro:̀ là quan trong ̣ - Chỉ đaọ taọ hanh ̀ lang phaṕ ly,́ xây dựng những chinh ́ sach, ́ chế độ muc̣ tiêu nhăm ̀ xây dựng xã hôị hoc̣ tâp. ̣ ́ nhiêm: * Trach ̣ - Xây dựng luâṭ GD, chế đô,̣ chinh ́ sach ́ về giao ́ duc. ̣ - Chỉ đaọ thực hiêṇ luât, ̣ chinh ́ sach. ́ ̉ tra giam - Kiêm ́ sat́ chế tai. ̀ Cać tổ chức xã hôi: ̣ ́ vai trò hỗ trợ. * Đong ́ nhiêm: * Trach ̣ - Goṕ phâǹ kich ́ thich ́ đông ̣ viên quá trinh ̀ giaó duc. ̣ - Tham gia vaò xây dựng môi trường chung giaó duc- ̣ truyêǹ thông nâng cao ý thức trong xã hôi… ̣ - Taọ điêù kiêṇ hỗ trợ cho cać cá nhân, gia đinh( ̀ ̃ quy). - Tać đông ̣ lam ̀ thay đôỉ chinh ́ sach ́ về giaó duc. ̣ 4. Phôí hợp để tim ̀ kiêm ́ cać giaỉ phap ́ (…) ̣ cać nguôn 5. Huy đông ̀ lực cho giaó duc: ̣ ( Taì lực, vâṭ lực, nhân lực) ̀ kiêm * Tim ́ nguôǹ lực mới : GVGD: TS Dương Bạch Dương Page 4 SV: Nguyen Dinh Co
 5. Phối lợp các lực lượng giáo dục ́ nhà nước : Giaó duc̣ mang tinh - Ngân sach ́ giai câp,la ́ ̀ công cụ cuả nhà nước, trước tiên nuôi dưỡng GD băng ̀ chinh ́ sach, ́ nhà nước chi trả là yêu ́ tố hang ̀ đâu. ̀ Vd: Mỹ : ngân sach ́ chi cho giaó duc̣ lên đêń 95%. - Từ phiá người hoc: ̣ Hoc̣ phi-́ từ đó đoì hoỉ người hoc̣ có trach ́ nhiêm ̣ đôí với ̉ thân minh ban ̀ hơn ( vừa là trach ́ nhiêm ̣ vừa là trach ́ nhiêm). ̣ - Từ cać cá nhân, tổ chức xã hôị ( hỗ trợ công ̣ đông). ̀ * Khai thać tôí đa cać nguôǹ lực đã co:́ Vd: Sự liên kêt́ giữa cać trường ( ĐH) với nhau có thể tân ̣ dung ̣ nguôn ̀ nhân lực. ́ biêṭ môĩ trường cân Trong khi tach ̀ 50 giao ́ viên. Khi liên kêt́ thì chỉ câǹ sử dung ̣ 70 giao ́ viên.Chung ́ ta tiêt́ kiêm ̣ được 30 giao ́ viên. 6. Phôí hợp cać lực lượng để tổ chức hoaṭ đông ̣ giao ́ duc̣ :( trong và ngoaì nhà trường) Vd: Tổ chức môṭ hoaṭ đông ̣ căm ́ trai. ̣ Môṭ số khó khăn măć phaỉ : - Kinh phí - Điạ điêm ̉ tổ chức - An toaǹ ( Giao thông, an ninh…) Vì thế cân ̀ phôí hợp với cać lực lượng liên quan để hoaṭ đông ̣ diên ̃ ra suông se.̃ GVGD: TS Dương Bạch Dương Page 5 SV: Nguyen Dinh Co
 6. Phối lợp các lực lượng giáo dục CHƯƠNG II : CAC ́ BIÊP ̣ PHAP ́ PHÔÍ HỢP CAC ́ LỰC LƯỢNG GIAO ́ DUC ̣ I. Xây dựng hệ thông ́ nhà trường công ̣ đông ̀ : 1. Đăc̣ điêm ̉ nhà trường công ̣ đông ̀ : * Phuc̣ vụ trực tiêp: ́ điạ phương, công ̣ đông ̀ nho.̉ * Cơ câu: ́ mêm ̀ deo, ̉ đa dang ̣ và linh hoat. ̣ * Nôị dung chương trinh ̀ được thiêt́ kế theo nhu câu ̀ điạ phương, nhu câu ̀ cuả người hoc̣ và được điêu ̀ chinh ̉ liên tuc. ̣ * Cơ chế quan ̉ ly:́ cơ chế mở, liên kêt, ́ lien thông. 2. Muc̣ tiêu cuả nhà trường công ̣ đông ̀ . - Để taọ điêu ̀ kiên ̣ cho tât́ cả moị người có thể tham gia hoc̣ tâp ̣ được. - Goṕ phâǹ tăng khả năng phat́ triên̉ cho đià phương. + Đaṕ ứng nhu câù trực tiêṕ cho điạ phương. + Phù hợp với tôć độ phat́ triên ̉ cuả điạ phương. + Nâng cao măṭ băng ̀ dân tri.́ - Tăng cường dich ̣ vụ GD taị điạ phương. ̣ hướng phat́ triên - Đinh ̉ cho từng điạ phương. * Hiêṇ nay tổ chức nhà trường công ̣ đông ̀ theo tổ chức “ câu ́ truć mang”. ̣ Vd: Chi phí san̉ xuât́ ở nhiêù vị tri,́ nhiêù điạ phương. Haṇ chế : tôń kem ́ về công cụ . Mà nên ̀ công nghiêp ̣ không thể lam ̀ được. Đoì hoỉ giam ̉ chi phí công cu,̣ đơn gian̉ goṇ gang. ̀ Nhưng siêu công nghiêp̣ có thể lam ̀ được. Do điêu ̀ kiên ̣ kỹ thuâṭ công nghê.̣  Kêt́ luâṇ : - Nhà trường công ̣ đông ̀ giup ́ hinh ̀ thanh ̀ câu ́ truć mang ̣ cơ sở giao ́ duc. ̣ - Goṕ phâǹ cho môĩ cá nhân phat́ triên̉ theo khả năng, điêù kiêṇ cuả minh. ̀ Đoì hoỉ ở ban ̉ thân: Thay đôỉ nêṕ nghĩ về trường công ̣ đông!!!! ̀ GVGD: TS Dương Bạch Dương Page 6 SV: Nguyen Dinh Co
 7. Phối lợp các lực lượng giáo dục II. Xã hôị hoá giaó duc: ̣ ́ sach “Chinh ́ quôć gia” -> chinh ́ sach ́ naỳ nhăm ̀ thực hiêṇ xã hôị hoc̣ tâp. ̣ 1. Khaí niêm ̣ xã hôị hoá giaó duc: ̣ Xã hôị hoá hiêu ̉ theo nghiã xã hôị hoc̣ là chỉ sự quan tâm cuả xã hôị đên ́ giao ́ duc. ̣ Hiêủ chinh ́ xac: ́ * Theo nghị quyêt́ chinh ́ phủ 90/CP 21.08.1997: Xã hôị hoá GD là quá trinh ̀ vân ̣ đông ̣ và tổ chức toan ̀ xã hôị tham gia vao ̀ quá trinh ̀ sự nghiêp ̣ giao ́ duc; ̣ xã hôi, ̣ công ̣ đông ̀ trach ́ nhiêm ̣ với viêc̣ tao ̣ môi trường giao ́ duc̣ lanh ̀ manh ̣ ; Đa dang ̣ hoá cać hinh ̀ thức giao ́ duc̣ và đao ̀ tao; ̣ Mở rông ̣ nguôn ̀ ̀ tư và khai thać tiêm đâu ̀ năng cuả cać nguôǹ lực để phat triên̉ giaó duc. ̣ * Taọ ra môṭ xã hôị hoc̣ tâp: ̣ - Moị người dêu ̀ được hưởng thụ - Moị người đêu ̀ có trach ́ nhiêm ̣ đôí với Giao ́ duc. ̣ * Luâṭ giaó duc: ̣ Điêù 11- luâṭ GD. 2. Nôị dung xã hôị hoá giaó duc̣ : a, Xây dựng phong traò hoc̣ tâp̣ trong xã hôi: ̣ - Xây dựng ý thức, tuyên truyên, ̀ nâng cao ý thức xã hôị đôí với giao ́ duc. ̣ Để từ đó họ thây ́ cân ̀ thiêt́ cho môĩ cá nhân, cho xã hôi. ̣ - Taọ moị điêù kiêṇ để khuyêń khich ́ đông ̣ viên. b, Xây dựng môi trường GD lanh ̀ manh: ̣ - Nhà trường là môi trường giao ́ duc̣ lanh ̀ manh. ̣ - Xã hôị : quan hệ người – người phaỉ tôt, ́ cach ́ nhin ̀ đôí với giao ́ duc̣ phaỉ tôt. ́ Vd: Xã hôị phaỉ tôn trong ̣ nghề Giao. ́ Câǹ xây dựng cho ban̉ thân đông ̣ lực và muc̣ đich ́ khi hoc̣ tâp ̣ . Trả lời câu hoi: ̉ Đi hoc̣ để lam ̀ gi?̀ GVGD: TS Dương Bạch Dương Page 7 SV: Nguyen Dinh Co
 8. Phối lợp các lực lượng giáo dục Từ đó : Thay đôỉ cach ́ nhiǹ ( đung ́ – sai); đưa ra cać biêṇ phaṕ cụ thê.̉ ̣ hoá cać loaị hinh c, Đa dang ̀ GD-ĐT Cụ thê:̉ - Nhiêù hinh ̀ thức đaò tao: ̣ chinh ́ quy, vừa hoc̣ vừa lam, ̀ từ xa, giaó duc̣ thường ̣ xuyên, qua mang. - Nhiêù loaị hinh ̀ trường, cơ sở giao ́ duc. ̣ Hệ thông ́ GD: Nhà trường ( công, ban, ́ dân); Cơ sở GD: cać trung tâm. 3. Cać biên ̣ phap ́ xã hôị hoá giaó duc: ̣ Có 6 biêṇ phaṕ chinh: ́ - Phôí hợp cać lực lượng giao ́ duc. ̣ - Nâng cao nhâṇ thức xã hôi: ̣ tuyên truyên, ̀ vâṇ đông, ̣ hoaṭ đông. ̣ - Tać đông ̣ vao ̀ chinh ́ quyên ̀ -> đưa ra những chinh ́ sach ́ để tao ̣ đông ̣ lực, khuyên ́ ́ đông khich, ̣ viên. ̣ cać nguôn - Huy đông ̀ lực: nhân , tai, ̀ vâṭ lực.( để lam ̀ gi?̀ Để lam ̀ gi?) ̀ - Hổ trợ để cung câp ́ cać dich ̣ vụ để xã hôị hoá ( quỹ hoc̣ bông, ̉ ̀ lực cân tim ̀ thiêt). ́ - Tổ chức kiêm ̉ tra giam ́ sat: ́ ̀ lâp̣ tổ giam + Thanh ́ sat: ́ ( đâỳ đủ cać thanh ̀ phân), ̀ nhân viên công tać xã hôị nên tham gia . Người giam ́ sat́ không nên là chủ thể thực hiên. NVXH đaị diêṇ cho nhân dân. * “ 5 chữ hoa” ́ - GD hoá : taọ môṭ xã hôị hoc̣ tâp, ̣ cơ hôị hoc̣ tâp̣ cho moị người. ̣ đông - Công ̀ hoa: ́ trach ́ nhiêm ̣ GD là chung cho công ̣ đông. ̀ ̣ hoa: - Đa dang ́ loaị hinh ̀ thức đaò tao. ̣ - Đa phương hoa: ́ đi theo nhiêù hướng, nhiêù nguôn ̀ lực. - Thể chế hoa: ́ phaṕ li,́ chinh ́ sach, ́ chế độ …taọ hanh ̀ lang phaṕ ly.́ GVGD: TS Dương Bạch Dương Page 8 SV: Nguyen Dinh Co
 9. Phối lợp các lực lượng giáo dục III. Dân chủ hoá GD: 1. Khaí niêm ̣ : Dân chu:̉ + Môĩ người có quyêǹ noí ( quan điêm, ̉ nhu câu); ̀ + Môĩ người đêu ̀ được đôí xử công băng ̀ theo luât; ̣ + Có quyêǹ tham gia cać hoaṭ đông ̣ xã hôị -> chinh ́ tri,̣ ứng cử, bâù cử.  Dân chủ là môṭ chủ trương ( chinh ́ sach ́ ) lanh ̃ đao ̣ diên ̃ tả 4 y:́ moị người phaỉ biêt́ quyên: ̀ biêt, ́ ban, ̀ lam, ̀ kiêm ̉ tra. Dân chủ hoá : quá trinh ̀ lam ̀ cho xã hôị dân chu,̉ quá trinh ̀ thực hiên ̣ chủ trương dân chu.̉ ( Trong đó khâu yêú nhât́ là khâu noi--> ́ taọ điêù kiêṇ cho họ noi) ́ - Dân chủ hoá GD là quá trinh ̀ thực hiêṇ chủ trương dân chủ trong GD. 2. Muc̣ tiêu cuả DCHGD: DCHGD là đê:̉ - Moị người được hưởng giao ́ duc; ̣ - Moị người được phat́ huy quyên ̀ trong giaó duc; ̣ - Moị người được noí quan điêm ̉ cuả minh; ̀ - Cả xã hôị biêt́ về giao ́ duc; ̣ - Xây dựng môi trường dân chu;̉ - Thực hiên ̣ cać muc̣ tiêu GD.  DCHGD là biêṇ phaṕ nhăm ̀ thực hiên ̣ chiên ́ lược xã hôị hoá hoc̣ tâp ̣ và nó đi sâu giaỉ quyêt: ́ - Xây dựng môi trường Giaó duc̣ dân chu;̉ - Phat́ huy quyêǹ lam ̀ chủ trong giaó duc( ̣ quan điêm, ̉ tiêng ́ noí cuả minh); ̀ - Được công băng ̀ trong giao ́ duc. ̣ Mở rông: ̣ Khaí niêm ̣ “dân” : là tât́ cả moị công dân ở vị trí “dân”. GVGD: TS Dương Bạch Dương Page 9 SV: Nguyen Dinh Co
 10. Phối lợp các lực lượng giáo dục Trong Gd: dân liên quan đêń giaó duc( ̣ người hoc, ̣ giao ́ viên, phụ huynh hoc̣ sinh, và vị trí lanh ̃ đao); ̣ 3. Nôị dung DCHGD: Có 2 hướng tiêp ́ cân: ̣ • Theo 2 goć đô:̣ - Quan̉ ly;́ - Người dân. • Theo nôị dung: - Biêt́ - Baǹ ̀ – hưởng - Lam ̉ tra. - Kiêm Tâp̣ trung phân tich ́ theo nôị dung. ́ a, Biêt: Taọ điêù kiêṇ người dân biêt́ cać thông tin về giao ́ duc. ̣ ́ – tim Dân (biêt) ̀ hiêủ ̃ đaọ -- cung câṕ thông tin. Lanh Thông tin Dân < > Quan̉ lý Thông tin trao đôỉ thường xuyên qua lai. ̣ - Biêt́ những gi?̀ Chủ trương, chinh ́ sach, ́ quyên, ̀ chiêń lược phat́ triên ̉ GD,… Quan̉ lý : biêt́ được nhu câù người dân, quan điêm ̉ ý kiên ́ người dân về giao ́ duc, ̣ thực hiêṇ cać vân ́ đề GD người dân, trong xã hôị như thế nao? ̀ ̀ b, Ban: ̀ nhau thaó gỡ, thông Cung ́ nhât́ vâń đề giao ́ duc. ̣ Kêt́ quả tư duy cuả nhiêu ̀ bên. GVGD: TS Dương Bạch Dương Page 10 SV: Nguyen Dinh Co
 11. Phối lợp các lực lượng giáo dục Baǹ ở đây là ban ̀ những gi?̀  biêt́ gì thì ban ̀ đây!! ́ ̀ c, Lam: Moị người có trach ́ nhiêm ̣ thực hiên, ̣ tham gia cać vân ́ đề giao ́ duc. ̣ ̀ gi?̀ Lam ̣ - Hoc. - Tổ chức tao ̣ điêu ̀ kiên ̣ cho người hoc. ̣ ̉ tra: d, Kiêm Moị người đêu ̀ có quyên ̀ tham gia vao ̀ quá trinh ̀ kiêm ̉ tra đanh ́ giá về vân ́ đề giaó duc. ̣ - Có quyêǹ noí lên nhâṇ xet, ́ đanh ́ gia.́ - Được phep ́ quan sat́ theo doi; ̃ - Được quyên ̀ phan ̉ biên. ̣ ̣ phap 4. Biên ́ dân chủ hoá giaó duc: ̣ ́ a, Biêt: Nhà quan̉ ly:́ - Cung câṕ thông tin ( công khai, minh bach, ̣ đâỳ đu)̉ - Nhâṇ ý kiên ́ phan̉ hôi: ̀ lăng ́ nghe. - Câp̣ nhâṭ thông tin mới. Người dân: - Có ý thức tim ̀ hiêủ thông tin. - Có trach ́ nhiêm ̣ noí . ̀ biêṇ phap: Băng ́ ̣ đoc̣ bao, - Dân: Đi hoc, ́ xem TV... - Quan̉ ly:́ Tổ chức thông tin đaị chung; ́ ̀ lâp̣ bộ phân thanh ̣ tiêp ́ dân; hom ̀ thư goṕ y;́ tổ chức cać cuôc̣ hop, ̣ hôị thao… ̉ GVGD: TS Dương Bạch Dương Page 11 SV: Nguyen Dinh Co
 12. Phối lợp các lực lượng giáo dục ̀ b, Ban: ̀ cach Băng ́ nao: ̀ - Hôị thaỏ - Hop̣ , hôị nghị - Sinh hoaṭ nhom ́ - Đôí thoaị - Diêñ đan ̀ ̀ tiêṕ dân - Phong ̀ thử - Lam Câu hoỉ thaỏ luân: ̣ Trong môṭ buôỉ hop̣ về đưa ra cać biêṇ phaṕ GD, khi có nhiêù ý kiêń khać nhau ai sẽ là người quyêt́ đinh? ̣ ́ sai, giaỉ quyêt́ như thế nao? Nêu ̀ Hướng 1: Lanh ̃ đao ̣ quyêt́ đinh. ̣ Nêú sai, lanh ̃ đaọ chiu ̣ trach ́ nhiêm ̣ và sửa sai. Nêu ́ không sửa dân có quyêǹ phế truât( ́ quy đinh ̣ băng ̀ PL) Hướng 2: Quyêt́ đinh ̣ theo số đông( biêủ quyêt) ́ Cơ chế đi kem, ̀ nêú sai chiụ trach ́ nhiêm ̣ chung và cung ̀ nhau thao ́ gở… - Lâp̣ kế hoach ̣ tôt, ́ liên tuc̣ biêt́ và lam. ̀ Xây dựng nhiêù kênh đa chiêu. ̀ ̀ c, Lam: - Tham gia xây dựng kế hoach ̣ - Khuyêń khich ́ đông ̣ viên ̣ vụ cụ thê,̉ quy đinh - Phân công nhiêm ̣ trach ́ nhiêm ̣ - Nâng cao ý thức ́ sat, - Giam ́ quan̉ lý GVGD: TS Dương Bạch Dương Page 12 SV: Nguyen Dinh Co
 13. Phối lợp các lực lượng giáo dục ̀ cho thông tin lưu thông trong quá trinh - Lam ̀ thực hiêṇ để sai sot́ nhỏ có thể giaỉ quyêt́ kip̣ thời, trach ́ tich ́ tu,̣ bế tăc. ́ * Thực thi kế hoach: ̣ ̣ quy đinh + Phân công công viêc, ̣ rõ rang. ̀ + Nâng cao nhâṇ thức moị người trong thực thi kế hoach. ̣ +Có sự điêù chinh ̉ hợp lý thường xuyên. ̣ viên khuyêń khich + Đông ́ khen thưởng. +++ Hưởng là quyên ̀ được hưởng thụ giaó duc̣ . ́ *** Nguyên tăc: - Phân bổ tỷ lệ hợp lý ở cać vung: ̀ taì chinh, ́ ̀ lực… nguôn - ́ sat́ kiêm Giam ̉ tra để xem xet́ viêc̣ thừa hưởng phân bổ có phù hợp với tỷ lệ ̀ miên. trong vung ̀ - Tuyên truyêǹ phổ biêń cho người dân biêt́ cać quyên ̀ được hưởng trong giao ́ ̣ xây dựng cơ sở hạ tâng duc: ̀ vâṭ chât, ́ chế độ ưu đai… ̃ - Thủ tuc̣ hanh ̀ chinh ́ phaỉ gian ̉ đơn để moị người có điêu ̀ kiên ̣ hoan ̀ thanh ̀ giây ́ tờ môṭ cach ́ nhanh chong. ́  Điêù kiên ̣ phat́ huy năng lực cać nhân cho phù hợp với khả năng cuả môỉ người. Tổ chức xây dựng nhiêù trường lớp phù hợp với từng đôí tượng. ̉ tra đanh d, Kiêm ́ gia:́ ̀ lâp̣ cać phong - Thanh ̀ ban, linh ̃ vực để kiêm ̉ tra: + Xây dựng quy đinh ̣ lam ̀ viêc, ̣ thanh ̀ phâǹ gôm ̀ những ai? + Xây dựng kênh thông tin phuc̣ vụ cho viêc̣ kiêm ̉ tra đanh ́ gia.́ ́ - Nguyên tăc: + Tât́ cả moị người đêu ̀ phaỉ tham gia giam ́ sat́ trong viêc̣ giao ́ duc. ̣ + Phôí hợp moị lực lượng cung ̀ tham gia giaó duc̣ và kiêm ̉ tra đanh ́ giá GD. GVGD: TS Dương Bạch Dương Page 13 SV: Nguyen Dinh Co
 14. Phối lợp các lực lượng giáo dục - Thu thâp̣ thông tin: Công khai kế hoach, ̣ kêt́ quả thực thi viêc̣ kiêm ̉ tra, đanh ́ giá trong giaó duc, ̣ lây ́ thông tin từ người dân. - Chế độ : + Có những kỷ luât, ̣ khen thưởng. + Tổ chức tự đanh ́ gia,́ kiêm ̉ điêm ̉ ban ̉ thân thông qua cać cuôc̣ sinh hoaṭ điạ phương, thôn xom… ́ + Tổ chức cać cuôc̣ thaỏ luân ̣ phaỉ có kiêm ̉ tra, đanh ́ gia.́  Kêt́ quả thông ́ nhât́ và sửa sai những phương hướng sai lâm. ̀ ̉ tra môṭ cach - Kiêm ́ thường xuyên theo quá trinh ̀ tiên tiêń trong giaó duc. ̣ *** Nôị dung thaỏ luân: ̣ ̀ phương hướng phôí hợp cać lực lượng trong công Tim ̣ đông ̀ để giaỉ quyêt́ cać hiêṇ tượng daỵ thêm và hoc̣ thêm. Bên trong Bên ngoaì ̉ manh Điêm ̣ ̉ yêú Điêm Thuâṇ - Nhu câù hoc̣ - Nâng cao kiêń - Aṕ lực về thời lợi thêm ngaỳ cang ̀ thức cho hoc̣ sinh. gian, tâm ly,́ sức tăng. - Hoc̣ sinh có ̉ khoe. - Lương giaó điêù kiên ̣ trao đôỉ - Hoc̣ sinh không viên côǹ thâp. ́ kiêń thức với thâỳ có thời gian tự - Tâm lý phụ cô, baṇ bè nhiêu ̀ ̣ hoc. ́ cho huynh lo lăng hơn. - Gây ra những con cuả minh. ̀ - ̃ cố kiên Cung ́ tiêu cực trong hoc̣ tâp - Kinh tế phat́ triên̉ thức trên lớp cho có điêu ̀ kiên ̣ để đi hoc̣ sinh. hoc̣ thêm. Khó - Môṭ số quan - Giaỉ phap: ́ khăn ̉ về day-hoc điêm ̣ ̣ + Nguyên tăć PHCLL: quan̉ lý GD, GV, Nhà GVGD: TS Dương Bạch Dương Page 14 SV: Nguyen Dinh Co
 15. Phối lợp các lực lượng giáo dục thêm can̉ trở viêc̣ trường, hoc̣ sinh và chinh ́ quyên. ̀ ̣ ̣ thêm. day-hoc + Xây dựng chinh ́ sach: ́ Tăng lương, giam ̉ - Cơ sở vâṭ chât́ hoc̣ phi.́ chưa đâỳ đu,̉ thiêu ́ ̀ lâp̣ ban kiêm + Thanh ̉ tra:đaị diêṇ nhà trường lớp, giao ́ trường, phụ huynh, hoc̣ sinh, giaó viên, chinh ́ viên. ̀ quyên. + Đăng ký day- ̣ hoc̣ thêm. ́ nhât́ giữa nhà trường- PH-Hoc̣ sinh + Thông chương trinh ̀ day ̣ thêm. - CHƯƠNG III: PHÔÍ HỢP LỰC LƯỢNG TRONG GIAO ́ DUC ̣ THƯỜNG XUYÊN. I. Giaó duc̣ thường xuyên: 1. Khaí niêm ̣ GDTX: Đôí tượng nao? ̀ - Không hoc̣ hêt́ theo hệ thông ́ nhà trường. GDTX là môṭ hinh ̀ thức GD-ĐT nhăm ̀ giuṕ cho moị người có thể hoc̣ tâp̣ suôt́ đời để nâng cao trinh ̀ độ moị măt. ̣ ̀ thức GD naỳ được thực hiên Hinh ̣ ngoaì tổ chức nhà trường. 2. Muc̣ tiêu cuả GDTX Câu hoỉ thaỏ luân ̣ : Vì sao hinh ̀ thức GDTX laị được tổ chức phat́ triên̉ song song với chinh ́ quy như hiêṇ nay? - Nhu câù hoc̣ lớn: - Nhu câù phat́ triên̉ toaǹ diên, ̣ phat́ triên̉ moị măt; ̣ - Thời gian , kinh phi;́ GVGD: TS Dương Bạch Dương Page 15 SV: Nguyen Dinh Co
 16. Phối lợp các lực lượng giáo dục - Hệ thông ́ chinh ́ quy chưa đaṕ ứng kiêp. ̣ Theo UNESCO: “ GDTX câǹ thiêt́ và quan trong” ̣ - Xu hướng toan ̀ câu ̀ hoá kinh tê;́ + Phân hoá giaù ngheò + Mât́ ban̉ săć văn hoá dân tôc̣ - Tôć độ phat́ triên̉ nhanh chong ́ cuả xã hôị hiêṇ nay, đăṭ biêṭ là khoa hoc̣ công nghê.̣ - Rât́ nhiêù khung ̉ hoang: ̉ taì nguyên, môi trường,… GDTX là cung ứng cơ hôị cho moị người được hoc̣ suôt́ đời nhăm ̀ thuć đâỷ taì nguyên con người thông qua chương trinh ̀ “tương đương”; nâng cao chât́ lượng cuôc̣ sông; ́ ̣ thu nhâp( tao ̣ daỵ nghê); ̀ đap ́ ứng sở thich ́ cá nhân; đinh ̣ hướng tương lai. GDTX là giaó duc̣ tiêṕ tuc̣ sau khi biêt́ chữ nhăm ̀ thay thê,́ tiêṕ nôi, ́ bổ sung, hoaǹ thiêṇ kiên ́ thức cho GD chinh ́ quy. Muc̣ tiêu: • GDTX là biêṇ phaṕ đêphôi ̉ ́ hợp lực lượng trong GD tiên ́ tới xã hôị hoá GD. - Muc̣ tiêu tông ̉ quat: ́ Tât́ cả moị người được đi hoc. ̣ - Muc̣ tiêu cụ thê:̉ + Nâng cao dân trí + Taọ binh ̀ đăng ̉ trong GD + Tham gia vaò giaỉ quyêt́ viêc̣ lam, ̀ thât́ nghiêp, ̣ xoá đoi. ́ + Nâng cao chât́ lượng cuôc̣ sông, ́ phat́ triên̉ con người. + Đaṕ ứng nhu câù phat́ triên̉ cuả điạ phương( đk cụ thê,̉ linh hoaṭ thời gian, đôí tượng tham gia rông ̣ rai). ̃ ́ giữa GDTX và GDCQ giông *** So sanh ́ và khać nhau như thế nao? ̀ GVGD: TS Dương Bạch Dương Page 16 SV: Nguyen Dinh Co
 17. Phối lợp các lực lượng giáo dục Gợi y:́ ̀ quan trong - Tâm ̣ - Đôí tượng người hoc̣ tham gia 2 hinh ̀ thức như thế nao? ̀ - Chương trinh ̀ đaò taọ như thế nao? ̀ - Taì chinh ́ ntn? ́ hiêụ quả giữa 2 chương trinh? - Tinh ̀ - Quan̉ lý tổ chức?  GDTX là cực kỳ quan trong ̣ hiêṇ nay! 3. ́ lược phat́ triên Chiên ̉ GDTX cuả Viêṭ Nam? Môṭ số văn ban: ̉ - Chiêń lược phat́ triên ̉ GDTX 2001- 2010- TTCP ( 12/ 2001) ̣ số 112/2005/ QĐ TTG ( 18.5.2005) - Quy đinh ̣ hướng chiên - Đinh ́ lược phat́ triên ̉ GDTX. ̉ ** Quan điêm: - Có sự baǹ caỉ : GDTX có phaỉ là hệ thông ́ GD quôć dân? ́ nhât: Thông ́ GDTX là 1 bộ phâṇ cuả GDTX và nó có tâm ̀ quan trong ̣ như GDCQ. - GDTX phaỉ đaṭ chuân ̉ chts lượng như GDCQ, đanh ́ giá toaǹ bô,̣ khach ́ quan ở moị goć đô.̣ - Có nhiêù giaỉ phaṕ để thực hiên ̣ GDTX, xây dựng thanh ̀ môṭ hệ thông ́ GDTX. ** Thực trang ̣ GDTX hiêṇ nay: Có thể chí cać môć thời gian sau: * * * * 45 75 86- 90 2000 nay 45- 75 : Gđ chiêń tranh Binh ̀ dân hoc̣ vu,̣ bổ tuc. ́ 75- 86 : Bổ tuć văn hoá giam ̉ 90- 2000: Xuât́ hiêṇ nhiêù loaị hinh, ̀ GDTX băt́ đâù phat́ triên. ̉ GVGD: TS Dương Bạch Dương Page 17 SV: Nguyen Dinh Co
 18. Phối lợp các lực lượng giáo dục 2000- nay: Trở thanh ̀ hệ thông.́ * Thực trang ̣ hiên ̣ nay thì viêc̣ xoá mù chữ đã gân ̀ như hoan ̀ tât. ́ - 80% câṕ xã phường, thị trân, ́ quâṇ huyêṇ đêù được hoc̣ tâp ̣ nâng cao trinh ̀ đô,̣ quan̉ ly… ́ - 100% cań bộ cơ quan nhà nước được tâp ̣ huân ́ nâng cao trinh ̀ đô.̣ - 85% người lao đông ̣ trong linh ̃ vực nông lâm ngư nghiêp̣ được thụ hưởng. - 100% cać quân, ̣ huyên, ̣ thanh ̀ phố đã có trung tâm giaó duc̣ thường xuyên. * Cać nhom ́ giaỉ phaṕ để thực hiên ̣ chiên ́ lược GDTX ở Viêṭ Nam: - Đôỉ mới cơ chế quan ̉ lý GDTX: phân công baỏ vê,̣ tăng cường phôí hợp cać lực lượng GD, phân công rõ rang ̀ trach ́ nhiêm…̣ - Hoaǹ thiêṇ hanh ̀ lang phaṕ lý cho GDTX. Ban hanh ̀ những điêù luâṭ về GDTX(2000), có cać hệ thông ́ văn ban̉ quy đinh ̣ hoaṭ đông ̣ cuả cać trung tâm GDTX. - Tăng cường công tać thanh tra, kiêm ̉ tra đanh ́ gia,́ kiêm ̉ đinḥ chât́ lượng GDTX. - Sử dung ̣ thông tin trong GDTX. - Taì chinh: ́ GDTX dựa vaò nguôǹ ngân sach ́ nhà nước, ngân sach ́ xã hôi, ̣ taì trợ… => Đôí với Viêṭ Nam, GDTX là chiêń lược phat́ triên̉ xã hôị cuả Viêṭ Nam. II. Giaỉ phap ́ xây dựng trung tâm hoc̣ tâp ̣ công ̣ đông: ̀ Xây dựng trung tâm hoc̣ tâp̣ công ̣ đông ̀ là giaỉ phap ́ để phat́ triên ̉ công ̣ đông.̀ 1. Kinh nghiêm ̣ thế giới: a, Nhâṭ Ban̉ Mô hinh ̀ TTHTCĐ Kemikan do giaó sư người Nhâṭ Sakuto- Đaị hoc̣ Matsumoto. Lý do : Sau thế chiêń 2, nước Nhâṭ trinh ̀ độ phat́ triên̉ thâp, ́ đâù tư chiêń lược daì hơi. 1945 – Băt́ đâù triên̉ khai 1947 – Băt́ đâù và đã có 3.543 Komikan. 1950 – có 20.286 komikan Hiêṇ taị họ có khoang ̉ 80.000 Komikan vân̉ duy trì hoaṭ đông. ̣ Mô hinh: ̀ GVGD: TS Dương Bạch Dương Page 18 SV: Nguyen Dinh Co
 19. Phối lợp các lực lượng giáo dục Bộ GD-KH- Nhà nước CN- TT ( Phaṕ luât) ̣ Chinh́ quyêǹ điạ phương Hôị đông ̀ GD … K K K b, Thaí lan Có 7 Trung tâm nguôǹ lớn 7000 TT quâṇ xa.̃ ̀ TRUNG TÂM NGUÔN TTGDTX Huyêṇ Cơ sở TTHTCĐ Xã Liên kêt́ Liên kêt́ Cơ sở san̉ san̉ xuât́ xuât́ ̀ hiêủ “dự ań phat́ triên̉ TTHTCĐ Châu A-́ Thaí Binh Tim ̀ Dương- 1998”- APPEAL. ̀ hinh 2. Tinh ̀ phat́ triên ̉ TTHTCĐ ở Viêṭ Nam : GVGD: TS Dương Bạch Dương Page 19 SV: Nguyen Dinh Co
 20. Phối lợp các lực lượng giáo dục VN là 1 trong 20 nước tham gia vaò APPEAL. ̀ hiêủ môṭ số văn ban: Tim ̉ Cam kêt́ 212; “ Kế hoach ̣ hanh ̀ đông ̣ QG GD cho moị người giai đoaṇ 2003- 2015” Đêń cuôí năm 2006 có 7.384 TTHTCĐ ( có 10.938 xa)̃ chiêm ́ 67%. Hiêṇ nay tiêṕ tuc̣ nâng cao hoaṭ đông ̣ cuả cać trung tâm, mở rông ̣ mang ̣ lưới. • ̀ tich: Thanh ́ - Xoá mù chữ - Xoá đoí giam ̉ ngheo, ̀ nâng cao chât́ lượng cuôc̣ sông; ́ - Goṕ phâǹ ôn ̉ đinh ̣ chinh ́ tri;̣ - Nâng cao ý thức châṕ hanh ̀ Phaṕ luât. ̣ • Khó khăn: - Thiêú kinh phí - Cań bộ quan ̉ lý không chuyên nghiêp; ̣ - Đôị ngũ công ̣ tać viên con ̀ yêu ́ và thiêu; ́ - Nhâṇ thức coǹ haṇ chế cuả người dân về TTHTCĐ. 3. Tổ chức hoaṭ đông ̣ cuả Trung tâm hoc̣ tâp ̣ công ̣ đông ̀ : Câu hoỉ thaỏ luân ̣ : môṭ trung tâm HTCĐ có những hoaṭ đông ̣ chinh ́ nao? ̀ a. Hoaṭ đông ̣ day ̣ hoc: ̣ - Nâng cao kiêń thức; - Daỵ nghê;̀ ́ - Năng khiêu; - Tâp̣ huâń kỹ thuâṭ cho cać nganh ̀ nghê;̀ - Văn hoá ( không thiêt́ yêu). ́ b. Hoaṭ đông ̣ truyêǹ thông: phổ biêń về chinh ́ sach, ́ ̣ kiêń thức xã hôị luât, ̣ đông. trong công ̀ GVGD: TS Dương Bạch Dương Page 20 SV: Nguyen Dinh Co

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản