Phương pháp và chiến lược hoạch định nguồn nhân lực

Chia sẻ: Cẩm Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

1
296
lượt xem
124
download

Phương pháp và chiến lược hoạch định nguồn nhân lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giúp các bạn ngận dạng các lợi thế và sự cần thiết phỉa có sự hòa đồng giữa HDR và QT chiến lược, cung cấp các cách tiếp cận định tính và định lượng về hạch định nguồn nhân lực, liệt kê các danh sách dự báo nguồn nhân lực, các giải pháp đáp ứng về nhân lực trong dài hạn và ngắn hạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp và chiến lược hoạch định nguồn nhân lực

 1. Ho¹ch ®Þnh nguån nh©n lùc TS. Lª Qu©n, §¹i häc Th−¬ng m¹i 1 TS LÊ QUÂN
 2. B¹n sÏ n¾m ®−îc c¸c yÕu tè sau: NhËn d¹ng c¸c lîi thÕ vμ sù cÇn thiÕt ph¶i cã 1. sù hoμ ®ång gi÷a HDR vμ QT chiÕn l−îc. Cung cÊp c¸c c¸ch tiÕp cËn ®Þnh tÝnh vμ ®Þnh 2. l−îng vÒ H§NNL. LiÖt kª c¸c danh s¸ch c¸c ph−¬ng ph¸p dù b¸o 3. nguån nh©n lùc. C¸c gi¶i ph¸p ®¸p øng vÒ nh©n lùc trong dμi 4. h¹n. C¸c biÖn ph¸p vÒ NNL vÒ ng¾n h¹n. 5. 2 TS LÊ QUÂN
 3. Néi dung Dự báo nhu cầu - Đánh giá đội ngũ NS - Phân tích GAP - Hoạt động điều chỉnh - Kiểm soát nhân sự - 3 TS LÊ QUÂN
 4. Ho¹ch ®Þnh NNL Ho¹ch ®Þnh NNL Lμ mét tiÕn tr×nh dù b¸o vμ ra quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn c¸c dßng lu©n chuyÓn nh©n sù ra nhËp vμ rêi khái doanh nghiÖp. Môc ®Ých cña Ho¹ch ®Þnh NNL: Dù b¸o nh©n sù cho doanh nghiÖp: cung vμ cÇu vÒ NNL. Cung cÊp c¸c th«ng tin nÒn t¶ng cho viÖc x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn vμ ®μo t¹o nh©n sù. 4 TS LÊ QUÂN
 5. H§NNL vμ QTCL Ph©n tÝch chiÕn l−îc Chóng ta cÇn nh÷ng NNL nμo vμ NNL nμo cã thÓ khai th¸c? ThiÕt kÕ chiÕn l−îc NNL nμo ®−îc ®¸p øng vμ cung cÊp? TriÓn khai chiÕn l−îc NNL sÏ ®−îc ®¸p øng ra sao? H§ NNL H§ ChiÕn l−îc H§NNL H§ChiÕn l−îc NNL ChiÕn 5 TS LÊ QUÂN
 6. Bμi to¸n vÒ sù n¨ng ®éng vμ ®æi míi âi èt l SP D c SP SP C SP B SP A 6 TS LÊ QUÂN
 7. Sù kh¸c biÖt qua yÕu tè con ng−êi N¨ng lùc tÝnh chuyªn nghiÖp §é chuÈn x¸c Th¸i ®é lÞch sù TËn tuþ Uy tÝn vμ tÝn nhiÖm L¾ng nghe vμ thÊu hiÓu .... 7 TS LÊ QUÂN
 8. Quy tr×nh Dù b¸o nhu cÇu vÒ nh©n sù cña doanh nghiÖp trong t−¬ng lai §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vμ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña ®éi ngò nh©n sù doanh nghiÖp ®ang cã So s¸nh gi÷a nhu cÇu nh©n sù s¾p tíi vμ kh¶ n¨ng ®¸p øng hiÖn nay TiÕn hμnh c¸c ho¹t ®éng bè trÝ vμ sö dông nh©n sù KiÓm so¸t nh©n sù 8 TS LÊ QUÂN
 9. Bản đồ hoá nguồn nhân lực của doanh nghiệp Phân loại nhân viên theo các kỹ năng theo: Mức độ quan trọng trong triển khai - chiến lược của doanh nghiệp Mức độ sẵn có - Thời gian đào tạo, bồi dưỡng - Nhân lực tạo dựng lợi thế cạnh tranh… - 9 TS LÊ QUÂN
 10. Bản đồ nhân sự 10 TS LÊ QUÂN
 11. Linh hoạt chiến lược Năng lực tổ chức Năng lực của tổ chức phản ứng và thích nghi với thay đổi nhằm tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững Phối hợp linh hoạt Năng lực nhanh chóng huy động nhân sự cho các nhu cầu mới phát sinh và các dự án Linh hoạt nguồn lực Có được đội ngũ nhân viên có thể làm được nhiều việc theo nhiều cách và phương pháp khác nhau 11 TS LÊ QUÂN
 12. Hoạch định NNL và phân tích môi trường Phân tích môi trường Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến tổ chức Kinh tế Xu hướng cạnh tranh: quy trình mới, công nghệ mới, dịch vụ mới, sáng tạo… Thay đổi công nghệ: tự động hoá, phi hành chính hoá… Luật pháp và chính trị Xã h ộ i Dân số, đào tạo 12 TS LÊ QUÂN
 13. Phân tích môi trường doanh nghiệp Kiểm toán văn hoá Văn hoá và chất lượng cuộc sống, công việc trong tổ chức. Nhân viên sử dụng thời gian như thế nào? Thái độ ứng xử với nhau Phong cách lãnh đạo chủ yếu Nhân viên hoạch định lộ trình công danh của mình ra sao? Benchmarking So sánh thực tế nhân sự của công ty với các công ty trong ngành để đối chiếu và rút ra kết luận 13 TS LÊ QUÂN
 14. M« h×nh Dùùbb¸onhu ccÇu D ¸o nhu Çu nhu Gi¶ ®Þnh Kü thuËt ssödông KütthuËt ö dông hu Gi¶ ®Þnh dông C©n ®®èigi÷a Nhu ccÇu C©n èi gi i÷aNhu Çu g Nhu • •Nhu ccÇuSP/DÞch vôô • •Phh©ntÝch xuuhhướng P ©n tÝch xx ướng Nhu Çu SP/SP/DÞchvv ô tÝch u vvμcung øøng μ ccung ng ung • •C««ngnghÖ • •Trï tinh C ng ngh Trïtinh nghÖ tinh • •Nguån lùùctμμichÝnh • •KüüthuËt Delphi Nguån l c t i cchÝnh hÝnh K thu Delphi thuËt Delphi • •NghØ viÖc, bbáviÖc, vv¾ngmÆt •… NghØvviÖc, á vviÖc, ¾ng mÆt i i (ThiÕu) •… (ThiÕu) • •TTèc®éét¨¨ngtr−−ëngccñaDN èc ®® t ng trr ëng ña DN é TuyÓn dông TuyÓndông t DN dông •TriÕt lýýquu¶ntrÞ •TriÕtlý qq ¶n trÞ lu • •Full-time trÞ Full-time • •Part-time Part-time • •Thêi vôô Thêivvô Kü thuËt C¸c yÕu tè ngo¹i vi KütthuËt hu C¸cyÕu tèngo vi yÕu ngo¹i (Thõa) Gi¶m • •B¶¶ngnhh©nssù • •Thay ®®æidd©nssè B ng nh©n ù Thay æi ©n è (Thõa) Gi¶m n • •Saath¶i • • Thh«ngkkªkkünn¨ng • •Tr×nh ®é ®®μot¹o ccñaNNL T «ng ª ü ¨ng Tr×nh®é μo t¹o ña NNL S th¶i ®é NNL • •KÕt thhóchhîp®®ång • •Quu¶ntrÞ phh¸tminh ss¸ngtao • •DÞch chuyÓn nhh©nlùùc KÕtthóc îp ång Q ¶n trÞ ph¸t minh ¸ng tao DÞchcchuyÓnnh©n l c huy t trÞ p minh tao n • •giảảmccườngđđộ m ường ộ •S¬ ®®åthay thÕ • •ChÝnh ss¸chccñachÝnh phñ •S¬ å thay thÕ ChÝnh ¸ch ña cchÝnhph hÝnh phñ gi thay thÕ • •Vềềhhưu V ưu • •LLËpkÕÕhoo¹chvÒ thhμnhtÝch • •TTûlÖÖthÊt nghiÖp Ëp kk ho¹ch vÒthμnh tÝch û l thÊt nghi Õh t tÝch thÊt nghiÖp •…•… Dù b¸¸ocung øng Dù b o ccung øng ung
 15. Dù b¸o nhu cÇu nh©n sù • Hai vÊn ®Ò cÇn xem xÐt: (i) doanh nghiÖp cã nhu cÇu g× vÒ c¸c lo¹i nh©n sù cô thÓ t¹i mét thêi ®iÓm x¸c ®Þnh ®Ó thùc hiÖn c¸c vai trß vμ chøc n¨ng kh¸c nhau; (ii) yªu cÇu vÒ tr×nh ®é kü n¨ng, c¸c tiªu chuÈn lao ®éng tèt nhÊt ®−îc sö dông cho c¸c xu h−íng ph¸t triÓn t−¬ng lai lμ g×? • Khèi l−îng c«ng viÖc cÇn thiÕt ph¶i lμm; • Tr×nh ®é trang thiÕt bÞ kü thuËt vμ kh¶ n¨ng thay ®æi c«ng nghÖ; • Sù thay ®æi vÒ tæ chøc hμnh chÝnh cã ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng; • C¬ cÊu ngμnh nghÒ theo yªu cÇu cña c«ng viÖc; • Kh¶ n¨ng n©ng cao chÊt l−îng nh©n viªn; • Tû lÖ nghØ viÖc cã thÓ cã t¹i doanh nghiÖp; • Yªu cÇu n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm vμ dÞch vô cña doanh nghiÖp; • Kh¶ n¨ng tμi chÝnh cña doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ thu hót lao ®éng lμnh nghÒ trªn thÞ tr−êng lao ®éng.
 16. TiÕp cËn ®Þnh l−îng: ph©n tÝch xu h−íng (Trend Analysis) • Dù b¸o nhu cÇu NNL trong DN dùa trªn c¬ së d÷ liÖu thèng kª, vÝ dô vÒ b¸n hμng: Lùa chän mét biÕn sè kinh doanh cho phÐp tÝnh to¸n ®−îc nhu cÇu nh©n sù (business factor) X¸c ®Þnh hÖ sè n¨ng suÊt lao ®éng (labour productivity ratio). TÝnh to¸n n¨ng xuÊt lao ®éng trong qu¸ khø X¸c ®Þnh xu h−íng gia t¨ng, gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng X¸c ®Þnh sè l−îng lao ®éng theo môc tiªu kinh doanh
 17. Mô hình giản lược BiÕn ®éng vÒ biªn chÕ C¸c gi¶ tthiÕt vÒ th¨ng C¸c gi¶ hiÕt vÒ th¨ng tiÕn KÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña BiÕn ®éng vÒ biªn chÕ KÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña tiÕn nh©n sù DN nh©n sù DN Dù b¸o trong 55 n¨m Dù b¸o trong n¨m §¸nh gi¸ nhu cÇu vÒ nh©n sù §¸nh gi¸ nhu cÇu vÒ nh©n sù So s¸nh So s¸nh ChÝnh s¸ch nh©n sù ChÝnh s¸ch nh©n sù
 18. Ví dụ về phân tích xu hướng nhu cầu nhân sự ÷ = BUSINESS LABOUR HUMAN RESOURCES FACTOR PRODUCTIVITY DEMAND YEAR (SALES IN THOUSANDS) (SALES/EMPLOYEE) (NUMBER OF EMPLOYEES) 1997 $2,351 14.33 164 1998 $2,613 11.12 235 1999 $2,935 8.34 352 2000 $3,306 10.02 330 2001 $3,613 11.12 325 2002 $3,748 11.12 337 2003 $3,880 12.52 310 2004* $4,095 12.52 327 2005* $4,283 12.52 342 2006* $4,446 12.52 355
 19. Tiếp cận định tính • Dự báo Ý kiến các nhà quản trị cơ sở, giám sát, chuyên gia về các công việc và chức danh, kỹ năng cần có trong tương lai • Kỹ thuật Delphi Hạn chế tính chủ quan bằng cách lựa chọn một mẫu điều tra. Thảo luận và đưa ra được kết luận của nhóm điều tra.
 20. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng nh©n sù cña doanh nghiÖp • §¸nh gi¸ tæng quan thùc tr¹ng nh©n sù cña doanh nghiÖp • §¸nh gi¸ n¨ng lùc cña nh©n sù tr−íc khi bè trÝ vμ sö dông

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản