intTypePromotion=3

Quá trình hình thành giáo trình mô phỏng mô hình trong matlab và trong nghiên cứu mở p7

Chia sẻ: Afsa Sdbfhb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
38
lượt xem
4
download

Quá trình hình thành giáo trình mô phỏng mô hình trong matlab và trong nghiên cứu mở p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình mô phỏng mô hình trong matlab và trong nghiên cứu mở p7', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành giáo trình mô phỏng mô hình trong matlab và trong nghiên cứu mở p7

 1. II. NHÖÕNG YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ MAÙY ÑIEÄN THOAÏI 1. Khi thu phaùt tín hieäu chuoâng thì boä phaän ñaøm thoaïi phaûi ñöôïc taùch rôøi ñöôøng ñieän, treân ñöôøng chæ coù doøng tín hieäu chuoâng. 2. Khi ñaøm thoaïi, boä phaän phaùt vaø tieáp nhaän tín hieäu chuoâng phaûi taùch ra khoûi ñöôøng ñieän, treân ñöôøng daây chæ coù doøng ñieän ñieän thoaïi. 3. Maùy phaûi phaùt ñöôïc maõ soá thueâ bao bò goïi tôùi toång ñaøi vaø phaûi nhaän ñöôïc tín hieäu chuoâng töø toång ñaøi ñöa tôùi. 4. Traïng thaùi nghæ, maùy thöôøng tröïc ñoùn nhaän tín hieäu chuoâng cuûa toång ñaøi. Ngoaøi ra maùy caàn phaûi cheá taïo ngaén goïn, nheï, ñôn giaûn, beàn, ñeïp, tieän lôïi cho moïi ngöôøi söû duïng. III. NHÖÕNG CHÖÙC NAÊNG CÔ BAÛN CUÛA MAÙY ÑIEÄN THOAÏI 1. Chöùc naêng baùo hieäu: baùo cho ngöôøi söû duïng ñieän thoaïi bieát toång ñaøi saún saøng tieáp nhaän hoaëc chöa tieáp nhaän cuoäc goïi ñoù baèng caùc aâm hieäu: Tone môøi quay soá, tone baùo baän. 2. Phaùt maõ soá cuûa thueâ bao bò goïi vaøo toång ñaøi baèng caùch thueâ bao chuû goïi aán phím soá … treân maùy ñieän thoaïi. 3. Thoâng baùo cho ngöôøi söû duïng ñieän thoaïi bieát tình traïng dieãn bieán vieäc keát noái maïch baèng caùc aâm hieäu hoài aâm chuoâng, aâm baùo baän. 4. Baùo hieäu baèng chuoâng keâu, tín hieäu nhaïc, tieáng ve keâu … Cho thueâ bao bò goïi bieát laø coù ngöôøi ñang goïi mình. 5. Bieán aâm thanh thaønh tín hieäu ñieän phaùt sang maùy ñoái phöông vaø chuyeån tín hieäu ñieän töø maùy ñoái phöông tôùi thaønh aâm thanh. 6. Baùo hieäu cuoäc goïi keát thuùc. 7. Khöû traéc aâm, choáng tieáng doäi, tieán keng, tieáng clíc lhi phaùt xung soá 8. Töï ñoäng ñieàu chænh aâm löôïng vaø phoái hôïp trôû khaùng vôùi ñöôøng daây. Moät soá caùc chöùc naêng khaùc: Coù heä thoáng vi xöû lyù, heä thoáng ghi aâm, maøn hình vaø caùc heä thoáng hoã trôï truyeàn daãn laøm cho maùy coù raát nhieàu dòch vuï raát tieän lôïi nhö - Chuyeån tín hieäu tính cöôùc ñeán toång ñaøi. - Goïi ruùt ngaén ñòa chæ. - Nhôù soá thueâ bao ñaëc bieät. - Goïi laïi … IV. PHAÂN LOAÏI MAÙY ÑIEÄN THOAÏI 1. Chöùc naêng: Laø moät thieát bò ñaàu cuoái (terminal – equipment), coù chöùc naêng: - Chuyeån ñoåi qua laïi giöõa tieáng noùi vaø doøng ñieän truyeàn treân daây daãn. - Gôûi caùc soá quay ñeán toång ñaøi xöû lyù. - Nhaän caùc tín hieäu goïi töø ñoái phöông gôûi ñeán (chuoâng keâu). - Quay laïi soá maùy goïi sau cuøng (redial).
 2. Ghi aâm cuoäc ñaøm thoaïi ñang dieãn ra. - Caøi ñaët böùc ñieän thoâng baùo ñeán ngöôøi goïi. (Trong tröôøng hôïp vaéng nhaø). - Löu tröõ soá ñieän thoaïi ñoái phöông vaøo boä nhôù. - Keàm giöõ cuoäc ñaøm thoaïi vaøphaùt tín hieäu chôø (tín hieäu nhaïc). - 2. Phaân loaïi: Maùy ñieän thoaïi coù theå phaân laøm 02 loaïi chính nhö sau: a. Maùy ñieän thoaïi cô ñieän: Laø loaïi maùy duøng ñóa quay soá, vôùi loaïi maùy naøy chöùc naêng cung caáp dòch duï bò giôùi haïn. Noù coù khaû naêng ñaøm thoaïi, quay soá, nhaän chuoâng maø khoâng maø khoâng coù caùc chöùc naêng nhö keå treân. Xem hình 1 – 1. b. Maùy ñieän thoaïi ñieän töû: Laø loaïi maùy duøng nuùt aán ñeå goïi soá. Vôùi loaïi maùy naøy cung caáp ñöôïc nhieàu chöùc naêng phuïc hôn, ñöôïc duøng roäng raõi hieän nay vaø coù raát nhieàu chuûng loaïi: * Maùy ñieän thoaïi aán phím loaïi thoâng thöôøng (standar – tel): Coù chöùc naêng sau: -Ñaøm thoaïi (Noùi vaø nghe) - Quay soá duøng cheá ñoä + T: Tone + P: Pulse - Rung chuoâng ñieän töû - Goïi laïi soá sau cuøng (Redial) - Ñaøm thoaïi khoâng duøng toå hôïp (spker – phone). - Keøm giöõ vaø phaùt nhaïc (hold on music) - Löu tröõ soá ñieän thoaïi vaøo boä nhôù. - Ñieàu chænh aâm löôïng nghe. - Ñieàu chænh aâm löôïng chuoâng. - Laáy laïi aâm hieäu môøi quay soá maø khoâng caàn gaùc toå hôïp (chöùc naêng cuûa nuùt flash). Trong loaïi maùy naøy cuõng tuøy töøng kieåu maø coù theå bôùt ñi moät vaøi chöùc naêng ñaõ lieät keâ. Xem hình 1 – 2 * Maùy ñieän thoaïi aán phím coù maøn hình (Display – tel) Ngoaøi caùc chöùc naêng maùy ñieän thoaïi thoâng thöôøng, loaïi maùy naøy coù theâm caùc chöùc naêng nhö sau: - Hieån thò thôøi gian nhö moät ñoàng hoà treân maøn hình tinh theå loûng. - Hieån thò soá thueâ bao bò goïi khi tieán haønh quay soá. - Hieån thò khoaûng thôøi gian cuûa cuoäc ñaøm thoaïi. - Hieån thò traïng thaùi maùy trong quaù trình söû duïng.
 3. * Maùy ñieän thoaïi aán phím coù phaàn ghi aâm (Cassette – tel) Ngoaøi chöùc naêng cuûa maùy ñieän thoaïi thoâng thöôøng, loaïi naøy coù theâm caùc chöùc naêng nhö sau: - Caøi ñaët vaøo maùy böùc ñieän baùo tin vaéng nhaø vaø traû lôøi töï ñoäng khi coù ñoái phöông goïi ñeán. - Töï ñoäng ghi nhaän caùc thoâng tin cuûa ñoái phöông gôûi ñeán, sau khi ñaõ traû lôøi böùc ñieän baùo tin vaéng nhaø. - Ñieàu khieån thay ñoåi böùc ñieän caøi ñaët, nghe caùc böùc ñieän cuûa ñoái phöông ôû xa (Remote control) vaø ôû gaàn (Local control). * Maùy ñieän thoaïi aán phím khoâng daây (Cordless – tel) Ngoaøi chöùc naêng nhö maùy thoâng thöôøng, loaïi maùy naøy coù theâm caùc chöùc naêng nhö sau: - Thieát laäp cuoäc goïi noäi boä giöõa maùy chính (Base Unit) vaø maùy caàm tay (Portable Unit). - Thieát laäp cuoäc goïi ra ñöôøng daây töø maùy caàm tay hoaëc töù maùy chính. - Nhaän cuoäc goïi töø beân ngoaøi treân maùy chính hay maùy caàm tay. - Cöï ly lieân laïc töø maùy caàm tay ñeán maùy chính tuøy thuoäc vaøo nhaø saûn xuaát vaø moâi tröôøng lieân laïc. * Maùy ñieän thoaïi truyeàn hình (Video – tel) Ngoaøi chöùc naêng thoâng thöôøng cuûa moät maùy ñieän thoaïi aán phím, loaïi maùy naøy cho pheùp thaáy ñöôïc hình cuûa ñoái phöông ñang ñaøm thoaïi vôùi ta treân maøn hình tinh theå loûng. Heä thoáng coù oáng thu hình ñaët phía tröôùc maùy. Maøn hình coù kích côõ khoaûng 3 inch. V. PHÖÔNG PHAÙP XAÂY DÖÏNG MAÏCH ÑIEÄN CHO MOÄT MAÙY ÑIEÄN THOAÏI: Baát kyø moät maùy ñieän thoaïi naøo ñeàu phaûi coù hai phaàn maïch ñieän cô baûn, ñoù laø maïch thu, phaùt tín hieäu chuoâng vaø tín hieäu ñaøm thoaïi. Vì vaäy ñeå xaây döïng maïch ñieän cho maùy ñieän thoaïi, ngöôøi ta söû duïng caùc phöông phaùp sau: 1.Phöông phaùp hôû maïch: Phöông phaùp naøy ñöôïc trình baøy treân sô ñoà Hình 2 –2 3S2  a 1 N.N T.H N b  Hình 2-2 : Traïng thaùi chôø chuoâng
 4. TH: Maïch tín hieäu chuoâng NN: Maïch noùi nghe S : Tieáp ñieåm toå hôïp a/ Traïng thaùi chôø chuoâng: Toå hôïp ñaët treân giaù ñôõ cuõa maùy, nuùt gaùc toå hôïp laøm tieáp ñieåm S2 chaäp S1. Maïch thu chuoâng ñöôïc ñaáu thöôøng tröïc leân ñöôøng daây ñeå ñoùn tín hieäu chuoâng töø toång ñaøi phaùt tôùi. S3 hôû taùch maïch ñaøm thoaïi ra khoûi ñöôøng daây. b/ Traïng thaùi ñaøm thoaïi: Thueâ bao nhaác toå hôïp leân khoûi giaù ñôõ, nuùt gaùc toå hôïp laøm cho tieáp ñieåm S2 chaäp S3, maïch noùi nghe ñaáu leân ñöôøng daây. S1 taùch maïch chôø tín hieäu chuoâng. Khi phaùt tín hieäu chuoâng tôùi toång ñaøi. Maïch phaùt pulse hoaëc Tone ñaáu leân daây.  a  1 T.H 2 S N.N 3 b  2.Phöông phaùp chaäp maïch: Phöông phaùp naøy trình baøy treân.Hình 2 – 3 a/ Traïng thaùi chôø chuoâng Toå hôïp ñaët treân giaù ñôõ cuûa maùy, laøm S2 chaäp S3. Maïch thu chuoâng ñöôïc ñaáu leân ñöôøng daây, coøn maïch noùi nghe bò ñoaûn maïch. b/ Traïng thaùi ñaøm thoaïi, S2 chaäp S1 Do vaäy maïch noùi nghe ñöôïc ñaáu leân ñöôøng daây coøn maïch thu chuoâng bò ñoaûn. VI. LAÉP ÑAËT MAÙY ÑIEÄN THOAÏI Thieát bò bao goàm daây, maùy vaø caùc thieát bò phuï khaùc, ñaûm baûo ñeå maùy laøm vieäc toát trong maïng ñieän thoaïi, an toaøn cho maùy vaø ngöôøi söû duïng Caùc thieát bò ñöôïc ñaët töø hoäp phaân daây ñeán maùy ñieän thoaïi laø thieát bò thueâ bao Daây caùp goàm: 2 sôïi Thieát bò Hoäp ñaáu  baûo an daây caùp veà toång ñaøi Maùy ñieän (EV) thoaïi
 5. Hình: Ñaáu maùy ñieän thoaïi töø hoäp ñaáu daây vaøo maùy ñieän thoaïi - Caùp thueâ bao töø hoäp phaân daây ñeán maùy ñieän thoaïi - Thieát bò baûo an - Daây ñaát - Maùy ñieän thoaïi sô ñoà ñaáu thieát bò theo maïch hình treân 1. Nguyeân taéc laép ñaët thieát bò thueâ bao Daây ngoaøi trôøi ñöôïc keùo töø hoäp ñaàu daây Ev (hoäp caùp) vaøo maùy ñieän thoaïi, chieàu daøi thoâng thöôøng töø vaøi meùt ñeán vaøi chuïc meùt; duøng daây caùp thueâ bao hai sôïi. Daây phaûi keùo thaúng, neân ñi kín ñaùo, cho voøng ñi vuoâng goùc duøng ñinh keïp chaët vaøo töôøng, caùch xa ñieän ñeøn ít nhaát 15 cm, nhöõng choã xuyeân qua töôøng phaûi loàng vaøo oáng nhöïa, söù … 2. Laép ñaët thieát bò baûo an, ñaáu theo sô ñoà sau: C aàu chì Ñaáu vaøo Thu loâi Maùy ñieän  ñöôøng daây thoaïi thueâ bao Hình: Caùch ñaáu thieát bò baûo an Daây ngoaøi trôøi vaøo ñöôïc ñaáu qua caàu chì, ñeán boä thu loâi coù daây ñaát, roài môùi ñaáu vaøo maùy ñieän thoaïi. Caàu chì bò chaùy ñöùt, ngaét ñöôøng daây ra khoûi maùy khi treân ñöôøng daây coù doøng taêng ñoät ngoät cao hôn doøng cho pheùp qua caàu chì. Neáu treân ñöôøng daây coù ñieän aùp cao, thu loâi seõ phoùng ñieän giaûi toûa ñieän aùp cao xuoáng ñaát ñeå ñaûm baûo an toaøn cho maùy vaø ngöôøi söû duïng. Duøng boä baûo an baèng varistor (hình treân). Varistor laø ñieän trôû nhaïy aùp, ñaët tính V-A ngöôïc chieàu vaø thuaän chieàu gioáng ñaët tính V-A ngöôïc chieàu cuûa diod oån aùp. Khi ñieän aùp ôû hai ñaàu ñieän trôû RM cao hôn ñieän aùp ñaùnh xuyeân thì doøng ñieän chaïy qua ñieän trôû taêng voït, nhöng ñieän aùp 2 ñaàu cuûa ñieän trôû nhaïy aùp khoâng taêng (hoaëc taêng raát ít) nhö vaäy baûo veä ñöôïc maùy ñieän thoaïi. OÁng caàu chì Ñaáu vaøo Noái vaøo ñieän RM ñöôøng daây thoaïi
 6. CHÖÔNG III. MAÙY ÑIEÄN THOAÏI AÁN PHÍM I. CAÙC KHOÁI CUÛA MAÙY ÑIEÄN THOAÏI 1.Sô ñoà khoái: 2. Maïch choáng quaù aùp Choáng ñieän aùp cao do ñöôøng daây ñieän thoaïi bò chaäm vaøo maïng ñieän löïc hoaëc bò saám seùt aûnh höôûng laøm hoûng maùy.
 7. 3. Maïch tín hieäu chuoâng Thu tín hieäu chuoâng cho toång ñaøi goïi ñeán coù taàn soá 253Hz. 9015V phaùt 2 giaây ngaét quaõng 4 giaây ñöôïc naén thaønh doøng moät chieàu, loïc phaúng vaø caáp ñieän cho maïch dao ñoäng taàn soá chuoâng aâm taàn, khueách ñaïi roài ñöa ra loa hoaëc ñóa phaùt aâm baùo hieäu cho thueâ bao bieát coù cuoäc goïi tôùi. Maïch chuoâng coù tính choïn loïc taàn soá vaø tính phi tuyeán sao cho noù chæ laøm vieäc vôùi doøng chuoâng maø khoâng lieân quan ñeán doøng moät chieàu, doøng ñaøm thoaïi, tín hieäu choïn soá ñeå traùnh ñoäng taùc nhaàm. 4. Maïch choán ñaûo cöïc Ñeå caáp ñieän aùp moät chieàu töø toång ñaøi ñöa ñeán caùc khoái cuûa maùy luoân luoân coù cöïc tính coá ñònh ñeå choáng ngöôïc nguoàn laøm hoûng IC trong maùy ñieän thoaïi. Maïch thöôùng duøng caàu diod 5. Chuyeån maïch nhaác ñaët ñöôïc ñieàu khieån baèng nuùt gaùc toå hôïp: ÔÛ traïng thaùi nghæ, toå hôïp ñaët treân maùy ñieän thoaïi, maïch thu chuoâng ñöôïc ñaáu leân ñöôøng daây thueâ bao ñeå thöôøng tröïc chôø ñoùn doøng chuoâng töø toång ñaøi goïi tôùi, coøn caùc maïch khaùc (aán phím, choïn soá, ñaøm thoaïi … ) bò ngaét ra khoûi ñöôøng daây. ÔÛ traïng thaùi laøm vieäc, toå hôïp ñöôïc nhaác leân, maïch thu chuoâng bò ngaét, caùc maïch khaùc ñaáu vaøo ñöôøng daây thueâ bao (choïn soá vaø ñaøm thoaïi …). Chuyeån maïch nhaác ñaët coù theå baèng cô khí, töø, quang… tuøy theo loaïi maùy. 6. Maïch thu phaùt tín hieäu: Goïi baèng ñóa quay soá hay baèng baøn phím ñeå phaùt tín hieäu choïn soá cuûa thueâ bao bò goïi tôùi toång ñaøi ôû daïng xung thaäp phaân (pulse) hay Tone (tín hieäu song aâm ña taàn DTMF). 7. Maïch dieät tieáng keng, clíc Khi goïi soá, do aûnh höôûng cuûa tín hieäu xung choïn soá vaøo maïch thu chuoâng laøm cho chuoâng keâu leng keng. Vì vaäy caàn phaûi dieät tieáng ñoäng naøy baèng caùch ngaét maïch thu chuoâng khi phaùt tín hieäu choïn soá. Khi phaùt tín hieäu choïn soá coøn xuaát hieän caùc xung soá caûm öùng vaøo oáng nghe laøm noù keâu loïc coïc, ñoù laø tieáng clíc do vaäy khi choïn soá caàn ngaét maïch ñaøm thoaïi. 8. Maïch ñieàu chænh aâm löôïng Do ñoä daøi cuûa ñöôøng daây thueâ bao bieán ñoåi neân suy hao cuûa noù cuõng bieán ñoåi, neáu ñöôøng daây thueâ bao caøng daøi thì suy hao tín hieäu thoaïi caøng lôùn daãn ñeán ñoä nghe roõ bò giaûm. Hoaëc ñöôøng daây quaù ngaén, tín hieäu thoaïi quaù maïnh coù theå gaây töï kích. Vì vaäy, ñeå khaéc phuïc hieän töôïng ñoù, trong caùc maùy ñieän thoaïi ngöôøi ta thieát keá caùc boä khueách ñaïi noùi, nghe coù boä phaän AGC (töï ñoäng ñieàu khueách) ñeå ñieàu chænh heä soá khueách ñaïi phuø hôïp. Neáu maùy ôû xa toång ñaøi, ñieän trôû voøng ñöôøng daây lôùn thì heä soá khueách ñaïi nghe, noùi phaûi lôùn, coøn maùy ôû gaàn toång ñaøi thì heä soá khueách ñaïi nghe, noùi phaûi giaûm bôùt.
 8. 9. Maïch ñaøm thoaïi: Goàm oáng noùi, oáng nghe, maïch khueách ñaïi noùi, nghe, duøng cho vieäc ñaøm thoaïi giöõa hai thueâ bao. 10. Caàu sai ñoäng: Phaân maïch noùi nghe, keát hôïp vôùi maïch caân baèng trôû khaùng ñöôøng daây ñeå khöû traéc aâm. II. KYÕ THUAÄT GÔÛI SOÁ BAÈNG XUNG LÖÔÕNG AÂM ÑA TAÀN (DUAL TONE MULTIFREQUENCY DTMF ). 1. Heä thoáng DTMF Heä thoáng DTMF ñang phaùt trieån vaø ñaõ trôû thaønh phoå bieán trong heä thoáng ñieän thoïai hieän ñaïi hieän nay. Heä thoáng naøy coøn goïi laø heä thoáng Touch -Tone, heä thoáng ñöôïc hình thaønh vaøo naêm 1960 nhöng maõi ñeán naêm 1970 môùi ñöôïc phaùt trieån roäng raõi. Heä thoáng DTMF giôø ñaây trôû thaønh chuaån thay theá cho heä thoáng xung kieåu cuõ. DTMF (dual tone multifrequency) laø toång hôïp cuûa hai aâm thanh. Nhöng ñieåm ñaët bieät cuûa hai aâm naøy laø khoâng cuøng aâm nghóa laø: taàn soá cuûa hai aâm thanh naøy khoâng coù cuøng öôùc soá chung vôùi aâm thanh kia. Ví duï nhö 750 vaø 500 thì coù cuøng öôùc soá chung laø 250 (750=250 x 3, 500= 250 x 2) vì vaäy 750 vaø 500 laø hai thanhcuøng aâm khoâng theå keát hôïp thaønh tín hieäu DTMF. Lôïi ñieåm cuûa vieäc söû duïng tín hieäu DTMF trong ñieän thoaïi laø choáng ñöôïc nhieãu tín hieäu do ñoù toång ñaøi coù theå bieát chính xaùc ñöôïc phím naøo ñaõ ñöôïc nhaán. Ngoaøi ra noù coøn giuùp cho ngöôøi ta söû duïng ñieän thoaïi thuaän tieän hôn. Ngaøy nay haàu heát caùc heä thoáng ñieän thoaïi ñeàu söû duïng tín hieäu DTMF. Baøn phím chuaån cuûa loaïi ñieän thoaïi naøy coù daïng ma traän chöõ nhaät goàm coù 3 coät vaø 4 haøng taïo neân toång coäng laø 12 phím nhaán: 10 phím cho chöõ soá (0-9), hai phím ñaëc bieät laø ‘* ’ vaø ‘# ’. Moãi moät haøng treân baøn phím ñöôïc gaùn cho moät taàn soá tone thaáp, moãi coät ñöôïc gaùn cho taàn soá tone cao (hình 2). Moãi moät phím seõ coù moät tín hieäu DTMF rieâng maø ñöôïc toång hôïp bôûi hai taàn soá töông öùng vôùi haøng vaø coät maø phím ñoù ñang ñöùng. Nhöõng taàn soá naøy ñaõ ñöôïc choïn löïa raát caån thaän.
 9. 1209Hz 1336Hz 1477Hz 697Hz 3 1 2 4 5 6 770Hz 7 8 9 852Hz * # 0 941Hz Hình 2 : Baøn phím chuaån 12 phím DTMF Ngaøy nay ñeå taêng khaû naêng söû duïng cuûa ñieän thoaïi ngöôøi ta phaùt trieån theâm moät coät nöõa cho baøn phím ñieän thoaïi chuaån taïo neân baøn phím ma traän 4x4 nhö hình 3. 1209Hz 1336Hz 1477Hz 1633Hz 697Hz 3 A 1 2 B 4 5 6 770Hz C 7 8 9 852Hz * # D 0 941Hz Hình 3 : Baøn phím chuaån 16 phím DTMF 2. Tieáp nhaän aâm hieäu DTMF: Taàn soá DTMF ñöôïc choïn kyõ ñeå ôû toång ñaøi coù laãn vôùi nhöõng aâm hieäu khaùc co theå xuaát hieän treân ñöôøng daây. Boä thu coù nhöõng maïch loïc raát toát chæ ñeå tieáp nhaän caùc taàn soá DTMF vaø coù nhöõng maïch ño thôøi gian ñeå ñaûm baûo aâm hieäu xuaát hieän trong thôøi gian ít nhaát laø 50ms tröôøc khi nhaän laïi aâm hieäu DTMF. Sau khi ñöôïc noái thoâng ñeán ngöôøi goïi, boä thu ñaõ ñöôïc taùch ra khoûi ñöôøng daây vaø thueâ bao coù theå duøng baèng nuùt aán ñeå chænh tín hieäu DTMF ñeán ngöôøi bò goïi nhö laø maïch truyeàn ñöa soá lieäu toác ñoä thaáp.
 10. 3. So saùnh thôøi gian göûi soá: Göûi soá baèng löôõng aâm ña taàn DTMF nhanh hôn caùch quay soá raát nhieàu veà maët nguyeân taét cuõng nhö treân thöïc teá. Vôùi DTMF thôøi gian nhaän ñöôïc moät chöõ laø 50ms vaø thôøi gian nghæ giöõa hai soá laø 50ms, toång coäng laø 100ms cho moãi soá. Giaû söû göûi ñi 10 soá: Vôùi DTMF maát: 100 ms x 10 = 1s. Vôùi ñóa quay soá : 5x10x100ms + 9x700ms = 11,3 s. Ngoaøi öu ñieåm söû duïng deã daøng, nheï, DTMF giaûm thôøi gian chieám duïng boä thu soá raát nhieàu, giaûm bôûi soá löôïng boä thu soá daãn tôùi giaûn giaù thaønh toång ñaøi. 4. Yeâu caàu ñoái vôùi boä phaùt aâm hieäu DTMF Ñeå keát noái toát ñoái vôùi ñöôøng daây laø: - Ñieän aùp nguoàn nuoâi moät chieàu (DC) vaø maïch voøng phaûi ñöôïc giöõ ôû möùc oån ñònh duø maùy ôû xa hay ôû gaàn toång ñaøi. - Aâm hieäu phaûi coù möùc ñieän oån ñònh. - Boä phaùt aâm hieäu DTMF phaûi hoøa hôïp toång trôû toát ñoái vôùi ñöôøng daây. Vaán ñeà nguoàn nuoâi ñaët ra cho hai tröôøng hôïp ñaëc bieät: ñöôøng daây xa vaø ñöôøng daây gaàn. Ñöôøng daây xa laøm giaûm doøng vaø ñieän aùp ñeán maùy ñeå nuoâi boä taïo dao ñoäng, do ñoù maùy naøy caàn hoaït ñoäng ôû ñieän aùp thaáp ñeán 3V. Ñoái vôùi ñöôøng daây gaàn, maùy phaûi coù khaû naêng nuoát bôûi ñieän aùp vaø doøng neáu toång ñaøi khoâng coù khaû naêng trang bò khaû naêng naøy. III. NGUYEÂN LYÙ CUÛA MAÏCH ÑIEÄN CÔ BAÛN CUÛA MAÙY ÑIEÄN THOAÏI AÁN PHÍM
 11. PHAÀN III THIEÁT KEÁ CHÖÔNG I : SÔ ÑOÀ KHOÁI – NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG  I. SÔ ÑOÀ KHOÁI: RAM NHÔÙ CPU CHOÁT DATA EPROM KHUEÁCH XUNG CK GIAÛI MAÕ ÑAÏI COÂNG ÑÒA CHÆ SUAÁT ÑAÛO CÖÏC RÔLAY DTMF LED HIEÅN THU THÒ NGUOÀ N

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản