intTypePromotion=1

Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p8

Chia sẻ: Faf Fasf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
73
lượt xem
3
download

Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p8', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p8

  1. THEÁ GIÔÙI ÑIEÄN TÖÛ VAØ TIN HOÏC - GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Nhaáp chuoät vaøo muõi teân höôùng xuoáng trong muïc Web page font choïn font maëc ñònh cho chöông trình duyeät Web. Choïn xong nhaáp chuoät vaøo nuùt OK Cöûa soå Internet Options xuaát hieän trôû laïi Muoán trang Web naøy seõ trôû thaønh maëc ñònh xuaát hieän ngay trong laàn khôûi ñoäng sau, caùc baïn nhaáp chuoät vaøo nuùt Use Current trong muïc Address. Nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå chaáp nhaän caùc thieát ñaët môùi naøy Choïn File > Close ñeå ñoùng cöûa soå Microsoft Internet Explorer sau ñoù khôûi ñoäng laïi trình duyeät. Luùc naøy loãi do font ñöôïc khaéc phuïc. TUÛ SAÙCH STK (ÑT 088334168-0903728344) BIEÂN SOAÏN : KYÕ SÖ PHAÏM QUANG HUY 6
  2. THEÁ GIÔÙI ÑIEÄN TÖÛ VAØ TIN HOÏC - GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Sau khi thoaùt Microsoft Internet Explorer tieán haønh khôûi ñoäng laïi trình duyeät (nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Iexplore). TUÛ SAÙCH STK (ÑT 088334168-0903728344) BIEÂN SOAÏN : KYÕ SÖ PHAÏM QUANG HUY 7
  3. THEÁ GIÔÙI ÑIEÄN TÖÛ VAØ TIN HOÏC - GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Loãi font ñaõ ñöôïc söûa Caùc giaùo trình ñieän töû do tuû saùch STK bieân soaïn laøm vieäc toát nhaát vôùi ñoä phaân giaûi 800 x 600 vaø cheá ñoä maøu choïn toái thieåu laø16 bit maøu, trong truôøng hôïp baïn muoán thieát ñaët laïi caùc tham soá maøn hình maùy tính haõy tieán haønh nhö sau. Töø maøn hình Windows tieán haønh choïn : Start > Settings > Control Panel. TUÛ SAÙCH STK (ÑT 088334168-0903728344) BIEÂN SOAÏN : KYÕ SÖ PHAÏM QUANG HUY 8
  4. THEÁ GIÔÙI ÑIEÄN TÖÛ VAØ TIN HOÏC - GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Caàn chuù yù laø : Tuøy theo baïn duøng Windows 95, Windows 98, Winme, Windows 2000 hay Windows XP maø giao dieän treân maøn hình maùy tính cuûa caùc baïn coù hôi khaùc so vôùi phaàn höôùng daãn naøy. ÔÛ ñaây chuùng toâi söû duïng Windows 98 Cöûa soå Control Panel xuaát hieän Nhaáp ñuùp vaøo bieåu töôïng Display. Cöûa soå Display Properties xuaát hieän. Nhaáp choïn vaøo Tab Settings trong cöûa soå naøy TUÛ SAÙCH STK (ÑT 088334168-0903728344) BIEÂN SOAÏN : KYÕ SÖ PHAÏM QUANG HUY 9
  5. THEÁ GIÔÙI ÑIEÄN TÖÛ VAØ TIN HOÏC - GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT Di chuyeån con tröôït trong muïc Screen area choïn 800 x 600. • Trong muïc Color choïn High Color (16 bit). • Choïn xong nhaáp chuoät vaøo nuùt OK. Moät thoâng baùo xuaát hieän yeâu caàu caùc baïn chôø ñeå Windows thieát ñaët laïi maøn hình, nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå chaáp nhaän thieát ñaët maøn hình. Cöûa soå Monitor Settings xuaát hieän hoûi baïn coù nuoán ñaët laïi tham soá maøn hình? Nhaáp chuoät vaøo nuùt Yes. Maøn hình luùc naøy thieát ñaët vôùi tham soá vöøa choïn. TUÛ SAÙCH STK (ÑT 088334168-0903728344) BIEÂN SOAÏN : KYÕ SÖ PHAÏM QUANG HUY 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2