intTypePromotion=1

Quá trình hình thành giáo trình xây dựng chương trình monitor tăng địa chỉ hiện hành và xác định dữ liệu vào địa chỉ hiện hành p9

Chia sẻ: Gfrgd Dfghdsh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
42
lượt xem
2
download

Quá trình hình thành giáo trình xây dựng chương trình monitor tăng địa chỉ hiện hành và xác định dữ liệu vào địa chỉ hiện hành p9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

DEMP DEMP : Input : Output : Đây là chương trình con có nhiệm vụ lấy nội dung trong bốn ô mã phím. Lấy nội dung trong các ô mã phím. ( Addqp+0, Addqp+1, Addqp+2, Addqp+3 ) Kết quả được lưu trữ vào cặp thanh ghi DE Có gọi ORMP Ngoài DE chương trình không thay đổi nội dung các thanh ghi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành giáo trình xây dựng chương trình monitor tăng địa chỉ hiện hành và xác định dữ liệu vào địa chỉ hiện hành p9

  1. DEMP DEMP : Ñaây laø chöông trình con coù nhieäm vuï laáy noäi dung trong boán oâ maõ phím. Input : Laáy noäi dung trong caùc oâ maõ phím. ( Addqp+0, Addqp+1, Addqp+2, Addqp+3 ) Output : Keát quaû ñöôïc löu tröõ vaøo caëp thanh ghi DE  Coù goïi ORMP  Ngoaøi DE chöông trình khoâng thay ñoåi noäi dung caùc thanh ghi. DEMP PUSH PSW LDA AddQP+1 PUSH B ORA B LDA AddQP+0 MOV D, A RLC CALL ORMP RLC MOV E, A RLC POP B RLC POP PSW MOV B, A RET DPFIND DPFIND : Ñaây laø chöông trình con coù nhieäm vuï hieån thò “FIND” Input : Khoâng Output : Hieån thò  Khoâng thay ñoåi noäi dung caùc thanh ghi  Coù goïi DELAY 0.1 Trang 84 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
  2. DPFIND PUSH PSW MVI A, 83H MVI A, C3 STA AddCT79 STA AddCT79 MVI A, 5EH MVI A,01H STA AddDT79 CALL DELAY 0.1 MVI A, 86H MVI A, 80H STA AddCT79 STA AddCT79 MVI A, 80H MVI A, 71 STA AddDT79 STA AddDT79 MVI A, 02H MVI A, 81H CALL DELAY 0.1 STA AddCT79 MVI A, 87H MVI A, 10H STA AddCT79 STA AddDT79 MVI A, 80H MVI A, 82H STA AddDT79 STA AddCT79 POP PSW MVI A, 54H RET STA ADDDT79 DPHL DPHL : Ñaây laø chöông trình con coù nhieäm vuï hieån thò noäi dung thanh ghi HL ra led 7 ñoaïn. Input : Noäi dung thanh ghi HL. Output : Hieån thò  Khoâng thay ñoåi noäi dung caùc thanh ghi  Coù goïi CODE2 Trang 85 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
  3. DPHL PUSH PSW CALL CODE2 PUSH D MVI A, 82H MOV A, H STA AddCT79 CALL CODE2 MOV A, D MVI A, 80H STA AddDT79 STA AddCT79 MVI A, 83H MOV A, D STA AddCT79 STA AddDT79 MOV A,E MVI A, 81H STA AddDT79 STA AddCT79 POP D MOV A, E POP PSW STA AddDT79 RET MOV A,L DPHLM DPHLM : Ñaây laø chöông trình con coù nhieäm vuï hieån thò ñòa chæ vaø döõ lieäu hieän taïi ñòa chæ ñoù. Input : HL chöùa ñòa chæ caàn hieån thò. Ouput : Hieån thò  Khoâng thay ñoåi noäi dung caùc thanh ghi  Coù goïi DPHL vaø DPM. DPHLM PUSH PSW STA AddCT79 CALL DPHL MVI A, 00H MVI A, 84H STA AddDT79 STA AddCT79 CALL DPM MVI A, 00H POP PSW STA AddDT79 RET MVI A, 85H Trang 86 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
  4. DPM DPM : Laø chöông trình con hieån thò thoâng baùo naïp ñòa chæ vaøo thanh ghi PC. Input : Khoâng Output : Hieån thò  Khoâng aûnh höôûng caùc thanh ghi  Coù goïi DELAY 0.1 DPM PUSH PSW MVI A, 87H PUSH B STA AddCT79 PUSH D MOV A, E MOV A, M STA AddDT79 CALL CODE2 STA AddHT+7 MVI A, 86H POP D STA AddCT79 POP B MOV A, D POP PSW STA AddDT79 RET STA AddHT+6 DP PC DP PC : Laø chöông trình con hieån thò thoâng baùo naïp ñòa chæ vaøo thanh ghi PC. Input : Khoâng Output : Hieån thò  Khoâng aûnh höôûng tôùi caùc thanh ghi  Coù goïi DELAY 0.1 Trang 87 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
  5. DP PC PUSH PSW MVI A, 39H MVI A, C3H STA AddDT79 STA AddCT79 MVI A, 82H MVI A, 01H STA AddCT79 CALL DELAY 0.1 MVI A, 48H MVI A, 80H STA AddDT79 STA AddCT79 MVI A, 83H MVI A,63H STA AddCT79 STA AddDT79 MVI A, 00H MVI A, 81H STA AddDT79 STA AddCT79 POP PSW RET DP REG DP REG : Ñaây laø chöông trình con coù nhieäm vuï hieån thò noäi dung thanh ghi A. Input : Naïp thanh ghi caàn hieån thò vaøo A. Output : Hieån thò  Coù goïi CODE2 DP REG PUSH PSW MVI A, 87H PUSH B STA AddCT79 PUSH D MOV A, E CALL CODE2 STA AddDT79 MVI A, 86H STA AddHT+7 STA AddCT79 POP D MOV A, D POP B STA AddDT79 POP PSW STA AddHT+6 RET Trang 88 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
  6. CODE 1 CODE 1 : Laø chöông trình con ñoåi caùc soá Hexa töø 00H  0FH ra moät kí töï 7 ñoaïn baèng caùch tra baûng maõ. Input : Naïp maõ caàn ñoåi vaøo thanh ghi A Output : Keát quaû ñöôïc ghi vaøo thanh ghi A.  Khoâng thay ñoåi noäi dung caùc thanh ghi ngoaøi thanh ghi A CODE 1 PUSH H MOV L, A MVI H, ; naïp ñòa chæ cao baûng maõ MOV A, M POP H RET CODE 2 CODE 2: Ñaây laø chöông trình con ñoåi maõ hai kí töï Hexa ra hai kí töï led 7 ñoaïn. Input : Naïp maõ caàn chuyeån ñoåi vaøo A. Output : Kyù töï hieån thò cho 4 bit cao ñöôïc löu vaøo thanh ghi D Kyù töï hieån thò cho 4 bit thaáp löu vaøo thanh ghi E  Coù goïi CODE 1 CODE 2 Trang 89 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
  7. PUSH PSW MOV D, A PUSH B MOV A, B MOV B, A ANI 0FH RRC CALL CODE 1 RRC MOV E, A RRC POP B RRC POP PSW ANI 0FH RET CALL CODE 1 HELLO HELLO : Laø chöông trình con hieån thò chöõ “HELLO”, sau ñoù, hieån thò con troû. Input : Khoâng Output : Hieån thò  Chöông trình khoâng thay ñoåi noäi dung caùc thanh ghi Trang 77 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
  8. HELLO PUSH B MVI A, 02H PUSH PSW CALL DELAY 0.1 MVI B, 00H MVI A, 3F MVI A, C3H STA AddDT79 STA AddCT79 MVI A, 02H MVI A, 01H CALL DELAY 0.1 CALL DELAY 0.1 MVI A, 00H MVI A,98H STA AddDT79 STA AddCT79 INR B MVI A, 76H MOV A, B STA AddDT79 CPI 08H MVI A, 02H JZ *2 CALL DELAY 0.1 JMP *1 MVI A, 79H MVI A, 91H STA AddDT79 STA AddCT79 MVI A. 02H MVI A, 3FH CALL DELAY 0.1 STA AddDT79 MVI A, 38H STA AddDT79 STA AddDT79 STA AddDT79 MVI A, 02H STA AddDT79 CALL DELAY 0.1 MVI A, 80H MVI A, 38H STA AddCT79 STA AddDT79 POP PSW POP B RET KYTUB KYTUB : Laø moät chöông trình con hieån thò kí töï vaø daáu baèng. Input : Naïp maõ 7 ñoaïn cuûa kí töï caàn hieån thò vaøo thanh ghi B. Output : Hieån thò kí töï vaø daáu baèng. Khoâng laøm thay ñoåi noäi dung caùc thanh ghi. Trang 89 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
  9. KYTUB PUSH PSW MVI A, 80H STA AddCT79 MOV A, B STA AddDT79 MVI A, 81H STA AddCT79 MVI A, 48H STA AddDT79 MVI A, 82H STA AddCT79 MVI A, 00H STA AddDT79 MVI A, 83H STA AddCT79 MVI A, 00H STA AddDT79 MVI A, 84H STA AddCT79 MVI A, 00H STA AddDT79 MVI A, 85H STA AddCT79 MVI A, 00H STA AddDT79 POP PSW RET Trang 90 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
  10. ORMP ORMP : Ñaây laø chöông trình con hôïp hai byte maõ phím thaønh moät byte. Input : Laáy döõ lieäu trong Addqp+2 vaø Addqp+3 Output : Keát quaû ñöôïc tröõ trong thanh ghi A. Chöông trình khoâng thay ñoåi caùc thanh ghi khaùc. ORMP PUSH B MOV B, A LDA Addqp+2 LDA Addqp+3 RLC ORA B RLC POP B RLC RET RLC XADD XADD : Ñaây laø chöông trình con hieån thò “ADD” ra maøn hình. Input : Khoâng Output : Hieån thò  Chöông trình khoâng thay ñoåi noäi dung caùc thanh ghi.  Coù goïi chöông trình DELAY 0.1 XADD PUSH PSW STA AddCT79 MVI A, C3H MVI A, 5EH STA AddCT79 STA AddDT79 MVI A, 01H MVI A, 82H CALL DELAY 0.1 STA AddCT79 MVI A, 80H MVI A, 5EH STA AddCT79 STA AddDT79 MVI A, 77H POP PSW STA AddDT79 RET MVI A, 81H Trang 78 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2