intTypePromotion=1

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh nhiễm trùng tiết niệu trong y học p7

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
55
lượt xem
4
download

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh nhiễm trùng tiết niệu trong y học p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngược lại viêm tuyến tiền liệt mạn tính thường xảy ra ở lứa tuổi trung niên với triệu chứng lâm sang rất nghèo nan ngoại trừ dấu hiệu đái ra vi trùng tái đi tái lại nhiều lần. Để chẩn đoán xác định nên cấy hoặc nhuộm Gram tìm vi khuẩn trên mẫu nước tiểu lấy được sau khi xoa bóp tuyến tiền liệt. 3.1.6. áp xe thận va quanh thận Khoảng 75% xuất phát từ viêm đai bể thận. Thường có yếu tố nguy cơ tham gia như sỏi thận (20 - 60%), cấu trúc hệ tiết niệu bất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh nhiễm trùng tiết niệu trong y học p7

  1. liÖt tuyÕn sưng va ®au khi sê n¾n. §Ó chÈn ®o¸n x¸c ®Þnh nªn cÊy hoÆc nhuém Gram t×m vi khuÈn trªn mÉu nưíc tiÓu lÊy ®Çu dßng va gi÷a dßng, tiªn lưîng nãi chung la tèt. Ngưîc l¹i viªm tuyÕn tiÒn liÖt m¹n tÝnh thưêng x¶y ra ë løa tuæi trung niªn víi triÖu chøng l©m sang rÊt nghÌo nan ngo¹i trõ dÊu hiÖu ®¸i ra vi trïng t¸i ®i t¸i l¹i nhiÒu lÇn. §Ó chÈn ®o¸n x¸c ®Þnh nªn cÊy hoÆc nhuém Gram t×m vi khuÈn trªn mÉu nưíc tiÓu lÊy ®ưîc sau khi xoa bãp tuyÕn tiÒn liÖt. 3.1.6. ¸p xe thËn va quanh thËn Kho¶ng 75% xuÊt ph¸t tõ viªm ®ai bÓ thËn. Thưêng cã yÕu tè nguy c¬ tham gia như sái thËn (20 - 60%), cÊu tróc hÖ tiÕt niÖu bÊt thưêng, tiÒn c¨n chÊn thư¬ng thËn va ®¸i th¸o ®ưêng.
  2. TriÖu chøng l©m sang gåm rÐt run (50%), ®au vïng eo lưng lan xuèng h¸ng va ®ïi. Nh÷ng yÕu tè khiÕn nghÜ ®Õn ¸p xe thËn va quanh thËn la sèt kÐo dai 4 -5 ngay trªn 1 bÖnh nh©n bÞ viªm ®ai bÓ thËn, cã sái thËn, cÊy nưíc tiÓu thÊy cã nhiÒu lo¹i vi trïng hoÆc v« trïng. Lóc ®ã nªn tiÕn hanh siªu ©m thËn hoÆc CT. Scan æ bông ®Ó cã chÈn ®o¸n thÝch hîp. 3.1.7. BiÕn chøng Ho¹i tö nhu m« thËn thưêng x¶y ra trªn nh÷ng bÖnh nh©n cã bÊt thưêng m¹ch m¸u thËn hoÆc t¾c nghÏn ®ưêng niÖu víi nh÷ng yÕu tè tham gia như ®¸i th¸o ®ưêng, ®au sưên sèng, sèt ín l¹nh va suy thËn cÊp. ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh dùa vao h×nh ¶nh chiÕc nhÉn (ring shadow) trªn h×nh chôp hÖ tiÕt niÖu cã chuÈn bÞ (pyelography).
  3. 3.2. ChÈn ®o¸n theo y häc cæ truyÒn 3.2.1. NhiÖt l©m Ngoai c¸c triÖu chøng ®¸i khã, ®¸i r¾t, mãt ®¸i, bÖnh nh©n cßn cã sèt, m¹ch hång s¸c hoÆc ho¹t s¸c, lưìi ®á rªu vang, ®au h¹ vÞ chèi n¾n, nưíc tiÓu sÉm ®ôc, mïi khai nång. 3.2.2. HuyÕt l©m Víi c¸c triÖu chøng ®¸i khã, ®¸i ®au, nãng r¸t ®ưêng tiÓu va cã m¸u trong nưíc tiÓu kÌm víi sèt, m¹ch ho¹t s¸c hoÆc nhu s¸c, lưìi ®á thÉm hoÆc cã ®iÓm ø huyÕt. 232 Copyright@Ministry Of Health 3.2.3. Lao l©m
  4. Ngưêi mÖt mái, ®au ©m Ø 2 bªn th¾t lưng, tiÓu l¾t nh¾t, nưíc tiÓu ri rØ, tiÓu xong ®au ngÇm h¹ bé (thưêng gÆp trong viªm m¹n hoÆc ph× ®¹i tuyÕn tiÒn liÖt) hoÆc thưêng xuyªn ®¸i ®ôc, ®¸i d¾t, lưìi ®á rªu vang máng, m¹ch tÕ s¸c v« lùc. 4. §IÒU TRÞ 4.1. Nguyªn t¾c ®iÒu trÞ C¸c phư¬ng ph¸p cÊy nưíc tiÓu, nhuém Gram va c¸c kü thuËt chÈn ®o¸n kh¸c ph¶i ®ưîc thùc hiÖn trưíc khi ®iÒu trÞ. Khi cã kÕt qu¶ cÊy ph¶i dùa vao kh¸ng sinh ®å ®Ó ®iÒu trÞ. X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè tham gia ®Ó gi¶i quyÕt triÖt ®Ó. Thuyªn gi¶m triÖu chøng l©m sang kh«ng cã nghÜa la s¹ch vi trïng. Sau mét liÖu tr×nh ®iÒu trÞ ph¶i ®¸nh gi¸ la thanh c«ng hay thÊt b¹i. NÕu
  5. cã nhiÔm trïng l¹i, ph¶i x¸c ®Þnh la cïng dßng vi khuÈn hay kh¸c dßng, thêi gian t¸i ph¸t la sím (2 tuÇn sau khi ngõng ®iÒu trÞ) hay muén. Sau ®iÒu trÞ, sù t¸i ph¸t x¶y ra sím va cïng mét dßng vi khuÈn th× cã thÓ la cã cïng lóc mét nhiÔm trïng ®ưêng tiÓu trªn chưa ®ưîc gi¶i quyÕt xong hoÆc mét æ nhiÔm trïng kh¸c ë ©m ®¹o. Trong khi ®ã, sù t¸i ph¸t muén thưêng la t¸i nhiÔm mét dßng vi khuÈn míi. NhiÔm trïng tiÕt niÖu m¾c ph¶i trong céng ®ång va míi bÞ lÇn ®Çu tiªn thưêng nhËy c¶m víi kh¸ng sinh. Víi bÖnh nh©n bÞ nhiÔm trïng tiÕt niÖu t¸i ®i t¸i l¹i, gÇn ®©y cã lÇn nhËp viÖn hoÆc cã lam thñ thuËt niÖu khoa th× cã thÓ do nhên víi c¸c lo¹i kh¸ng sinh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2