intTypePromotion=3

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh rối loạn hấp thụ trong y học p7

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
53
lượt xem
5
download

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh rối loạn hấp thụ trong y học p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng điều trị: Chế độ ăn ít mỡ (medium chain fatty acid). 4. CHẩN ĐOáN Va ĐIềU TRị CáC THể LâM SaNG CủA hội chứng RốI LOạN HấP THU THEO YHCT 4.1. Tỳ bất kiện vận ư Triệu chứng: người mệt mỏi, chán ăn, đi chảy sống phân, sắc mặt nhợt nhạt kèm phù dinh dưỡng, chất lưỡi nhợt bệu, mạch nhu hoãn. ư Pháp trị: kiện tỳ trợ vận, nhằm mục đích + Kích thích tiêu hoá bằng cách tăng tiết dịch vị như trần bì, sa nhân. + Điều hoa nhu động va trương lực ruột để giảm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh rối loạn hấp thụ trong y học p7

  1. Hưíng ®iÒu trÞ: ChÕ ®é ¨n Ýt mì (medium chain fatty acid). 4. CHÈN §O¸N Va §IÒU TRÞ C¸C THÓ L©M SaNG CñA héi chøng RèI LO¹N HÊP THU THEO YHCT 4.1. Tú bÊt kiÖn vËn ư TriÖu chøng: ngưêi mÖt mái, ch¸n ¨n, ®i ch¶y sèng ph©n, s¾c mÆt nhît nh¹t kÌm phï dinh dưìng, chÊt lưìi nhît bÖu, m¹ch nhu ho·n. ư Ph¸p trÞ: kiÖn tú trî vËn, nh»m môc ®Ých + KÝch thÝch tiªu ho¸ b»ng c¸ch t¨ng tiÕt dÞch vÞ như trÇn b×, sa nh©n. + §iÒu hoa nhu ®éng va trư¬ng lùc ruét ®Ó gi¶m ®au bông, tiªu ch¶y như: ®¶ng s©m, b¹ch truËt, cam th¶o b¾c, sa nh©n. + Gióp tiªu ho¸ c¸c carbonhydrat: hoai s¬n. ư Bai thuèc tiªu biÓu: Tø qu©n hoÆc S©m linh b¹ch truËt t¸n.
  2. ư Phư¬ng dưîc: Tø qu©n gia hoai s¬n, ý dÜ sao. VÞ thuèc Dưîc lý LiÒu Vai trß B¹ch truËt Ngät, ®¾ng, Êm; vao tú vÞ: kiÖn tú, t¸o thÊp 12g Qu©n §¶ng s©m Ngät, b×nh: bæ dưìng tú vÞ 12g ThÇn Phôc linh Ngät, nh¹t, b×nh; vao t©m, tú, phÕ, thËn: thÈm thÊp, kiÖn tú 8g ThÇn TrÇn b× §¾ng, cay, Êm: ho¸ ®êm, t¸o thÊp, hanh khÝ, hoa vÞ 8g ThÇn Sa nh©n VÞ cay, Êm: hanh khÝ, ho¸ thÊp, «n trung, chØ t¶ 6g ThÇn Hoai s¬n sao Ngät, Êm: Ých khÝ, dưìng ©m, bæ tú phÕ 12g ThÇn ý dÜ sao Ngät, h¬i l¹nh: kiÖn tú, thÈm thÊp 12g ThÇn ChÝch cam th¶o Ngät, b×nh; vao 12 kinh: bæ khÝ, ho·n trung, gi¶i ®éc 6g T¸, Sø + NÕu bÖnh nh©n bÞ rèi lo¹n hÊp thu do c¸c nguyªn nh©n lam gi¶m vËn
  3. tÝnh cña ruét như ®¸i ®ưêng, x¬ cøng b×, héi chøng gi¶ t¾c ruét m¹n tÝnh th× nªn bá cam th¶o b¾c va t¨ng liÒu ®¶ng s©m, b¹ch truËt lªn 20g. + NÕu bÖnh nh©n bÞ rèi lo¹n hÊp thu do c¸c thiÕu men lactase hoÆc sucro isomaltase nªn t¨ng liÒu hoai s¬n, ý dÜ sao lªn 30g. 156 Copyright@Ministry Of Health + NÕu bÖnh nh©n bÞ rèi lo¹n hÊp thu do c¸c bÖnh Crohn, do nhiÔm x¹, do eosinophilic enteritis, viªm da, Celiac Sprue va mastocytosis th× nªn t¨ng cưêng c¸c thuèc øc chÕ miÔn dÞch như cam th¶o b¾c lªn 40g. 4.2. Tú thËn dư¬ng hư ư TriÖu chøng: thưêng b¾t ®Çu Øa ch¶y, ®au bông tõ s¸ng sím, ph©n tanh sèng, bông trưíng ®Çy, tay ch©n l¹nh, m¹ch trÇm tÕ nhưîc.
  4. ư Ph¸p trÞ: «n bæ mÖnh m«n trî tú thæ nh»m môc ®Ých + KÝch thÝch ho¹t ®éng cña vá thưîng thËn, gióp t¨ng sinh tiÕt va ph¸t triÓn c¸c tÕ bao ban ch¶i (brush cell) ë ruét non như phô tö chÕ, cam th¶o b¾c. + §iÒu hoa nhu ®éng ruét va trư¬ng lùc ruét như ®¶ng s©m, b¹ch truËt, ph¸ cè chØ. + T¨ng bai tiÕt dÞch vÞ va lîi mËt như nhôc ®Ëu khÊu, can khư¬ng, ngò vÞ tö. + Chèng lªn men ®Çy h¬i như ng« thï du. + Bai thuèc bai thuèc cã chøa tinh dÇu nªn cã t¸c dông kh¸ng khuÈn ®ưêng ruét. ư Phư¬ng dưîc: Phô tö lý trung + Tø thÇn thang
  5. VÞ thuèc T¸c dông LiÒu Vai trß Phô tö chÕ Cay, ngät, rÊt nãng: «n bæ mÖnh m«n 8g Qu©n Nh©n s©m Ngät, h¬i ®¾ng, b×nh: bæ nguyªn khÝ, nguyªn dư¬ng 12g ThÇn Can khư¬ng Cay, Êm: trõ han, trî dư¬ng 6g ThÇn B¹ch truËt Ngät, ®¾ng, Êm; vao tú vÞ: kiÖn tú, t¸o thÊp 12g ThÇn Ph¸ cè chØ Cay, ®¾ng: bæ mÖnh m«n tưíng ho¶ 12g ThÇn Ng« thï du Cay, ®¾ng, Êm, h¬i ®éc: «n trung, chØ t¶ 6g ThÇn Nhôc ®Ëu khÊu Cay, Êm, h¬i ®éc: «n tú s¸p trang 6g ThÇn Ngò vÞ tö Chua, mÆn, Êm: «n bæ ngò t¹ng 6g ThÇn Cam th¶o sao Ngät, b×nh: bæ trung khÝ, hoa ho·n dưîc tÝnh 6g T¸ + Bai thuèc nay thÝch hîp cho viÖc ®iÒu trÞ c¸c rèi lo¹n hÊp thu do lo¹n khuÈn ®ưêng ruét (bacterial over growth ), do bÖnh Whipple. + NÕu rèi lo¹n hÊp thu do c¸c bÖnh miÔn dÞch như Crohn, x¹ trÞ, eosinophylic enteritis, systemic mastocytocis nªn t¨ng liÒu phô tö chÕ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản