intTypePromotion=1
ADSENSE

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh suy dinh dục nữ trong y học p4

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

52
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạch trọc (3 thể LS) 3.1. Bạch đới Bạch đới la từ dùng để chỉ một thứ nhớt mau trắng, dẻo, kéo dai như sợi từ trong âm đạo chảy ra. 3.1.1. Nguyên nhân ư Do ngoại nhân: phong han hoặc thấp nhiệt hoặc đờm thấp xâm phạm vao bao lạc lam rối loạn va thương tổn đến bao cung đồng thời lam tổn thương âm khí ma sinh ra bạch đới. ư Do nội nhân thất tình, lam rối loạn chức năng của can, tỳ, thận ma sinh bệnh. ư Do phòng dục quá độ lam tổn thương nguyên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh suy dinh dục nữ trong y học p4

  1. B¹ch träc (3 thÓ LS) 3.1. B¹ch ®íi B¹ch ®íi la tõ dïng ®Ó chØ mét thø nhít mau tr¾ng, dÎo, kÐo dai như sîi tõ trong ©m ®¹o ch¶y ra. 3.1.1. Nguyªn nh©n ư Do ngo¹i nh©n: phong han hoÆc thÊp nhiÖt hoÆc ®êm thÊp x©m ph¹m vao bao l¹c lam rèi lo¹n va thư¬ng tæn ®Õn bao cung ®ång thêi lam tæn thư¬ng ©m khÝ ma sinh ra b¹ch ®íi. ư Do néi nh©n thÊt t×nh, lam rèi lo¹n chøc n¨ng cña can, tú, thËn ma sinh bÖnh. ư Do phßng dôc qu¸ ®é lam tæn thư¬ng nguyªn khÝ còng sinh bÖnh. 278 Copyright@Ministry Of Health 3.1.2. C¸c thÓ l©m sang a. ThÓ tú hư Tú hư nªn thÊp thæ bÞ h·m xuèng, tú tinh kh«ng gi÷ ®ưîc ®Ó t¹o vinh
  2. huyÕt ma ch¶y xuèng chÊt tr¾ng nhên. TriÖu chøng xuÊt hiÖn lưîng ®íi nhiÒu, uÓ o¶i, s¾c da vang, ch©n tay l¹nh, ch©n phï, tiªu láng. NÕu kÌm can uÊt hãa nhiÖt th× chÊt ®íi dÎo dÝnh h«i, mau vang, tiÓu ®á sÎn va ®au. b. ThÓ thËn hư Kú kinh b¸t m¹ch thuéc thËn kinh, khi thËn tinh suy th× ®íi m¹ch giät xuèng. TriÖu chøng xuÊt hiÖn lưîng ®íi Ýt, mau trong, lai rai, rØ r¶, s¾c mÆt xanh b¹c, tinh lùc yÕu, ®Çu cho¸ng. NÕu kÌm thËn dư¬ng suy sÏ tiÓu nhiÒu lÇn, ®Çu cho¸ng, yÕu mái lưng gèi. c. ThÓ khÝ uÊt ư Lưîng ®íi xuèng khi nhiÒu khi Ýt, tinh thÇn kh«ng tho¶i m¸i. ư Ngùc sưên tøc, ®au vó, chãng mÆt, håi hép. ư î h¬i, n«n, ¨n Ýt, rªu lưìi b¹c nhên, m¹ch huyÒn ho¹t. d. ThÓ phong han Lưîng ®íi nhiÒu, mau trong như nưíc, sî l¹nh, chi l¹nh, tiÓu trong dai.
  3. e. ThÓ thÊp nhiÖt Lưîng ®íi nhiÒu, chÊt ®íi nhên, mau ®ôc tanh h«i, ngøa ©m hé, tiÓu tiÖn kh«ng th«ng, cho¸ng v¸ng, mÖt mái, rªu lưìi day nhên, m¹ch nhu. f. ThÓ ®am thÊp Lưîng ®íi ra nhiÒu, gièng như ®am. Ngưêi bÐo bÖu, uÓ o¶i, cho¸ng v¸ng, ngùc ®Çy tøc, bông nÆng nÒ, ¨n Ýt, ®am nhiÒu, n«n oÑ, lưìi nhît, rªu lưìi tr¾ng nhên, m¹ch huyÒn ho¹t. g. ThÓ hư han Lưîng ®íi Ýt, s¾c trong, kÐo dai kh«ng døt, s¾c mÆt xanh, tinh lùc yÕu, chi l¹nh, cho¸ng v¸ng, håi hép, ®o¶n khÝ, rªu lưìi máng, m¹ch tr× vi. h. ThÓ hư nhiÖt ư B¹ch ®íi l©u ngay, miÖng ®¾ng, häng kh« ®au. ư Ngò t©m phiÒn nhiÖt, håi hép, lo sî. ư Lưìi hång nÎ, kh«ng rªu. ư M¹ch hư, tÕ, s¸c. 279 Copyright@Ministry Of Health
  4. 3.2. B¹ch b¨ng Thø nưíc nhít như nưíc vo g¹o, mau tr¾ng tõ ©m ®¹o ch¶y ra lưîng å ¹t, ao xuèng nªn gäi la b¹ch b¨ng. §©y la chøng b¹ch ®íi trong thêi kú nÆng. 3.2.1. Nguyªn nh©n ư Do phong han hoÆc thÊp nhiÖt. ư Nhưng phÇn nhiÒu do rèi lo¹n chøc n¨ng can, tú, thËn. 3.2.2. C¸c thÓ l©m sang a. ThÓ thÊp nhiÖt B¹ch ®íi như b¨ng mau vang, h«i; bông dưíi ®au sưng, lưng gèi mái, nÆng ®Çu, miÖng ®¾ng nhít, m¹ch ho¹t s¸c. b. ThÓ hư tæn Do lao tæn qu¸ ¶nh hưëng tíi bao l¹c lam nguyªn khÝ qu¸ hư. TriÖu chøng: b¹ch ®íi nhiÒu, l©u ngay kh«ng hÕt, s¾c mÆt xanh b¹c, lưìi hång, rªu cã ®ưêng nøt nÎ. NÕu tú thËn dư¬ng hư th× ch©n tay l¹nh, ngò canh t¶, m¹ch trÇm tr× vi. c. ThÓ khÝ uÊt
  5. Lo nghÜ nhiÒu, t×nh chÝ u uÊt, b¹ch ®íi xuèng nhiÒu như b¨ng, s¾c mÆt xanh b¹c, tinh thÇn uÊt øc, x©y xÈm, mÖt mái, ngùc tøc, ®au h«ng sưên, bông trưíng, s«i ruét, mái lưng yÕu søc, m¹ch huyÒn s¸c. 3.3. XÝch b¹ch ®íi 3.3.1. TriÖu chøng ChÊt nhít ®Æc, cã lÉn lén mau ®á tr¾ng tõ ©m ®¹o ch¶y ra. 3.3.2. C¸c thÓ l©m sang a. ThÓ thÊp nhiÖt Lưîng ®íi rÊt nhiÒu, chÊt dÎo dÝnh tanh h«i thèi, nÆng th× trong ©m hé sưng ®au, ¨n kÐm, bông dưíi trưíng, ưít ngøa ©m hé. b. ThÓ huyÕt ø V× bªn trong cã ø trÖ nªn ®íi h¹ ®á tr¾ng, bông dưíi ®au, hanh kinh khã, kinh ®Õn trưíc kú, lưìi tÝm th©m, m¹ch tr× s¸c. 280 Copyright@Ministry Of Health c. ThÓ khÝ uÊt
  6. Do t×nh chÝ uÊt øc, giËn d÷ lam tæn hư¬ng t©m tú, huyÕt kh«ng quy vÒ kinh ®ưîc nªn sinh ®íi h¹ xÝch b¹ch. TriÖu chøng xuÊt hiÖn ngoai dÊu xÝch b¹ch ®íi, bÖnh nh©n cßn than phiÒn vÒ t×nh tr¹ng bùc béi, khã ngñ; ®ång thêi ¨n uèng kh«ng ngon. d. ThÓ hư han §íi h¹ xÝch b¹ch l©u ngay kh«ng bít, bông dưíi ®au, ©m ®¹o ®au, ch©n tay l¹nh, s¾c mÆt xanh b¹c, tæng tr¹ng hư han. e. ThÓ hư nhiÖt Do ©m hư phiÒn nhiÖt, néi háa thÞnh. TriÖu chøng kÌm cho¸ng v¸ng, t©m phiÒn, mÊt ngñ, miÖng kh«, cæ kh¸t, t¸o bãn, tiÓu Ýt. 3.4. XÝch ®íi Trong ©m ®¹o ch¶y ra thø nưíc dÝnh mau ®á nªn gäi la xÝch ®íi. XÝch ®íi kh«ng ph¶i la huyÕt dÞch, ch¶y rØ r¶ lai rai kh«ng døt. ThËt ra ®íi h¹ rßng ®á la thuéc vÒ kinh lËu (rong kinh) xen lÉn víi s¾c tr¾ng la xÝch b¹ch ®íi h¹ cho nªn khã ph©n biÖt râ. Chøng bÖnh nay cã thÓ tư¬ng ®ư¬ng víi y häc hiÖn ®¹i la rong huyÕt hoÆc khÝ hư do bÖnh ¸c tÝnh ë tö cung.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2