intTypePromotion=1

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh tai biến mạch máu não trong y học p3

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
41
lượt xem
3
download

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh tai biến mạch máu não trong y học p3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thấp Huyết ứ Đờm PHONG Thiên phong, nuy chứng, ma mộc, huyễn vựng 403 Hình 1. Sơ đồ bệnh lý tai biến mạch máu não theo YHCT 3. BệNH CảNH LâM SaNG Va CHẩN ĐOáN 3.1. Theo y học hiện đại 3.1.1. Chảy máu não Thể thường gặp la chảy máu ở vùng bao đậu do tăng huyết áp ở người cao tuổi. Khoảng 90% trường hợp chảy máu xảy ra ở động mạch đậu vân, còn gọi la động mạch Charcot hay động mạch của chảy máu não; 10% chảy máu ở cả 2 bên (hoặc cùng một lúc,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh tai biến mạch máu não trong y học p3

  1. ThÊp HuyÕt ø §êm PHONG Thiªn phong, nuy chøng, ma méc, huyÔn vùng 403 H×nh 1. S¬ ®å bÖnh lý tai biÕn m¹ch m¸u n·o theo YHCT 3. BÖNH C¶NH L©M SaNG Va CHÈN §O¸N 3.1. Theo y häc hiÖn ®¹i 3.1.1. Ch¶y m¸u n·o ThÓ thưêng gÆp la ch¶y m¸u ë vïng bao ®Ëu do t¨ng huyÕt ¸p ë ngưêi cao tuæi. Kho¶ng 90% trưêng hîp ch¶y m¸u x¶y ra ë ®éng m¹ch ®Ëu v©n, cßn gäi la ®éng m¹ch Charcot hay ®éng m¹ch cña ch¶y m¸u n·o; 10% ch¶y m¸u ë c¶ 2 bªn (hoÆc cïng mét lóc, hoÆc chç trưíc chç sau).
  2. a. DÊu hiÖu l©m sang TiÒn chøng: th«ng thưêng cã nhøc ®Çu, nhÊt la ban ®ªm, cã thÓ chØ nhøc mét bªn ®Çu (bªn sÏ cã ch¶y m¸u). Cã thÓ cã chãng mÆt, ï tai, nãng phõng mÆt kÌm theo. Mét sè dÊu hiÖu kh¸c cÇn chó ý như ch¶y m¸u cam. Cã bÖnh nh©n trong tiÒn sö ®· bÞ liÖt nöa ngưêi hoÆc tª nöa ngưêi (30% cã tiÒn sö thiÕu m¸u n·o tho¸ng qua). ư Khëi ®Çu: ®ét ngét bÖnh nh©n ng· vËt ra va h«n mª nÆng ngay. Nhưng còng cã thÓ b¾t ®Çu b»ng nhøc ®Çu d÷ déi, ý thøc thu hÑp dÇn va chuyÓn dÇn sang giai ®o¹n toan ph¸t. Copyright@Ministry Of Health ư Toan ph¸t: víi 3 héi chøng + H«n mª: thưêng h«n mª s©u va nÆng.
  3. + LiÖt nöa ngưêi: bªn liÖt cã t×nh tr¹ng gi¶m trư¬ng lùc c¬, kÓ c¶ c¬ ë mÆt. BÖnh nh©n n»m ë tư thÕ ®Çu va m¾t cïng quay vÒ bªn tæn thư¬ng. LiÖt mÆt cã thÓ ®ưîc x¸c ®Þnh b»ng nghiÖm ph¸p Pierre Marie - Foix. DÊu hiÖu cã nhiÒu gi¸ trÞ la Babinski, Hoffman bªn liÖt. Tuy nhiªn do cã phï n·o nªn dÊu hiÖu nay cã thÓ xuÊt hiÖn ë c¶ 2 bªn. Ngoai ra cã thÓ cã gi·n ®ång tö bªn liÖt. + Rèi lo¹n thùc vËt: bao giê còng cã va thưêng xuÊt hiÖn sím. BÖnh nh©n cã dÊu hiÖu t¨ng tiÕt phÕ qu¶n dÉn tíi ø ®äng, rèi lo¹n nhÞp thë (®«i khi kiÓu Cheynes -Stokes), rèi lo¹n nhÞp tim, huyÕt ¸p t¨ng cao, nhiÖt ®é lóc ®Çu thÊp nhưng vÒ sau t¨ng (380 - 390C), rèi lo¹n dinh dưìng nhÊt la loÐt tư thÕ, dÔ x¶y ra tõ ngay thø 3 trë ®i. Nh×n chung,
  4. nh÷ng rèi lo¹n vËn m¹ch va dinh dưìng (nhiÒu må h«i, phï nÒ) xuÊt hiÖn nÆng nÒ h¬n bªn liÖt. b. DÊu hiÖu cËn l©m sang ư M¸u: b¹ch cÇu t¨ng, ®ưêng huyÕt, urª huyÕt t¨ng. ư DÞch n·o tñy h¬i hång hoÆc cã thÓ cã hång cÇu khi soi vi thÓ. Nh÷ng ngay sau, dÞch n·o tñy chuyÓn sang mau vang, protein trong dÞch n·o tñy t¨ng võa. Còng cã trưêng hîp dÞch n·o tñy b×nh thưêng. ư Chôp c¾t líp ®iÖn to¸n (xem phÇn sau). c. TiÕn triÓn Nãi chung, thưêng dÉn ®Õn tö vong (chiÕm kho¶ng 2/3 trưêng hîp). Tö vong thưêng x¶y ra vao nh÷ng giê ®Çu hoÆc cuèi tuÇn ®Çu. Cã t¸c gi¶ nªu nh÷ng ngay nguy hiÓm nhÊt la ngay thø 2 va ngay thø mưêi. Nh÷ng ngay
  5. ®Çu, rèi lo¹n thùc vËt la nguy c¬ chñ yÕu g©y tö vong. Sau ngay mưêi, tuy ®ì nguy hiÓm h¬n nhưng vÉn cã thÓ tö vong v× c¸c biÕn chøng, v× nhiÔm khuÈn ®ưêng h« hÊp, ®ưêng tiÕt niÖu còng như c¸c rèi lo¹n nưíc ®iÖn gi¶i, rèi lo¹n dinh dưìng. Nh÷ng ngay sau ®ã, næi bËt la nguy c¬ tan phÕ víi c¸c di chøng thÇn kinh nÆng nÒ, di chøng t©m thÇn. 3.1.2. Khèi m¸u tô trong n·o a. DÊu hiÖu l©m sang §©y la thÓ bÖnh cÇn chó ý, v× cã thÓ gi¶i quyÕt tèt b»ng phÉu thuËt thÇn kinh. Khèi m¸u tô trong n·o la mét thÓ ®Æc biÖt cña ch¶y m¸u n·o nhưng kh«ng thÊm vao nhu m« n·o ma thưêng ®äng l¹i t¹i chç, g©y nªn triÖu chøng gi¶ khèi u.
  6. ư Thưêng gÆp nhÊt la liÖt nöa ngưêi. 404 Copyright@Ministry Of Health ư H«n mª ng¾t qu·ng; cã thÓ h«n mª vai ngay råi tØnh, ®Õn kho¶ng ngay thø 10 l¹i h«n mª l¹i; mét hai tuÇn sau ®i vao h«n mª nÆng. H«n mª cã thÓ x¶y ra vai tuÇn sau khi liÖt nöa ngưêi (cã trưêng hîp chØ chËp chên, cã trưêng hîp kh«ng h«n mª). ư Héi chøng t¨ng ¸p lùc trong sä: cÇn chó ý chØ cã 1/3 trưêng hîp cã phï gai. b. DÊu cËn l©m sang ư §iÖn n·o ®å. ư CT. Scan. 3.1.3. Nhòn n·o

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản