intTypePromotion=3

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh tăng huyết áp trong y học p8

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
3
download

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh tăng huyết áp trong y học p8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết luận chung về nghiên cứu thanh phần hóa học của bai thuốc ư Dịch chiết toan phần tra hạ áp có chứa: saponin, glycozid, flavon. ư Dịch chiết toan phần tra hạ áp không có chứa anthraquinon, alcaloid, coumarin va tinh dầu. 25 Copyright@Ministry Of Health ư Đã có một số hợp chất hữu cơ hiện diện trong các vị thuốc không có trong chế phẩm tra hạ áp ma các vị thuốc nêu trên cấu thanh. 5.2. Kết quả nghiên cứu độc tính của tra hạ áp Độc tính cấp diễn của thuốc: thuốc đã dùng với liều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh tăng huyết áp trong y học p8

  1. tÝnh víi flavon va kh«ng cho ph¶n øng víi anthraquinon, alcaloid, tinh dÇu va coumarin. 5.1.2. KÕt luËn chung vÒ nghiªn cøu thanh phÇn hãa häc cña bai thuèc ư DÞch chiÕt toan phÇn tra h¹ ¸p cã chøa: saponin, glycozid, flavon. ư DÞch chiÕt toan phÇn tra h¹ ¸p kh«ng cã chøa anthraquinon, alcaloid, coumarin va tinh dÇu. 25 Copyright@Ministry Of Health ư §· cã mét sè hîp chÊt h÷u c¬ hiÖn diÖn trong c¸c vÞ thuèc kh«ng cã trong chÕ phÈm tra h¹ ¸p ma c¸c vÞ thuèc nªu trªn cÊu thanh. 5.2. KÕt qu¶ nghiªn cøu ®éc tÝnh cña tra h¹ ¸p §éc tÝnh cÊp diÔn cña thuèc: thuèc ®· dïng víi liÒu rÊt cao nhưng kh«ng
  2. g©y ngé ®éc cÊp, kh«ng x¸c ®Þnh ®ưîc liÒu LD50. §éc tÝnh trưêng diÔn cña tra h¹ ¸p: thuèc kh«ng g©y ®éc khi dïng dai ngay ư Thuèc kh«ng lam gi¶m c©n sóc vËt thÝ nghiÖm khi dïng dai ngay. ư Thuèc kh«ng lam thay ®æi ®¸ng kÓ sè lưîng hång cÇu, b¹ch cÇu. ư Thuèc kh«ng ¶nh hưëng ®Õn chøc n¨ng gan. ư Thuèc kh«ng lam thay ®æi cÊu tróc gan, thËn. ư Sù kh¸c biÖt gi÷a 2 nhãm kh«ng cã ý nghÜa thèng kª (P>0,05; =8). 5.3. KÕt qu¶ nghiªn cøu dưîc lý thùc nghiÖm cña tra h¹ ¸p ư ¶nh hưëng cña thuèc trªn huyÕt ¸p mÌo: t¸c dông h¹ ¸p râ rÖt ë liÒu 2g/kg, t¸c dông h¹ ¸p chËm (sau 15 phót), h¹ tõ tõ va kÐo dai ®Õn 100 phót. Sù sai biÖt cã ý nghÜa víi ®é tin cËy 95% (P = 0,05; =7).
  3. ư ¶nh hưëng cña thuèc trªn nhÞp tim (tim c« lËp): thuèc lam chËm nhÞp tim, gi¶m nhÑ co bãp c¬ tim ë c¸c nång ®é 1/50, 1/10 (sai biÖt cã ý nghÜa víi ®é tin cËy 95%; =9). Khi ngõng tim, thÊy tim chÕt ë th× t©m trư¬ng. ư ¶nh hưëng cña thuèc trªn vËn ®éng tù nhiªn cña sóc vËt thÝ nghiÖm: thuèc kh«ng ¶nh hưëng trªn vËn ®éng tù nhiªn cña sóc vËt thÝ nghiÖm. Sai biÖt kh«ng cã ý nghÜa thèng kª ( =38; P>0,05). ư ¶nh hưëng cña tra h¹ ¸p trªn m« h×nh kh¶o s¸t t¸c dông lîi tiÓu: lưîng nưíc tiÓu bai tiÕt trung b×nh ë c¶ 2 nhãm kh«ng kh¸c nhau. Sù kh¸c biÖt gi÷a 2 nhãm kh«ng cã ý nghÜa thèng kª (P>0,05; =38). Kh«ng cã sù kh¸c nhau ®¸ng kÓ vÒ sù bai tiÕt ion trưíc va sau khi uèng thuèc. Sù kh¸c biÖt
  4. kh«ng cã ý nghÜa (P>0,05; =18). 5.4. KÕt qu¶ dưîc lý l©m sang cña tra h¹ ¸p (gåm 68 nam; 29 n÷) ¶nh hưëng cña thuèc trªn trÞ sè huyÕt ¸p cña ngưêi t¨ng huyÕt ¸p: ư Thay ®æi tøc thêi trÞ sè huyÕt ¸p sau khi dïng thuèc: + Tra h¹ ¸p cã kh¶ n¨ng h¹ ®ưîc huyÕt ¸p ngay tõ giê ®Çu. T¸c dông nay xuÊt hiÖn râ rÖt ë 2 giai ®o¹n (I va II) cña t¨ng huyÕt ¸p. Sai biÖt ë nhãm t¨ng huyÕt ¸p giai ®o¹n III kh«ng cã ý nghÜa (P> 0,05; =3). 26 Copyright@Ministry Of Health + Tuy nhiªn møc ®é h¹ huyÕt ¸p kh«ng nhiÒu. ë nhãm t¨ng huyÕt ¸p giai ®o¹n I: trÞ sè huyÕt ¸p h¹ ®ưîc la 18mmHg ë huyÕt ¸p t©m thu va
  5. 5 mmHg ë huyÕt ¸p t©m trư¬ng; ë nhãm t¨ng huyÕt ¸p giai ®o¹n II: trÞ sè huyÕt ¸p h¹ ®ưîc la 7mmHg ë huyÕt ¸p t©m thu va 3 mmHg ë huyÕt ¸p t©m trư¬ng. ư Thay ®æi trÞ sè huyÕt ¸p khi dïng thuèc dai ngay: + Tra h¹ ¸p æn ®Þnh ®ưîc huyÕt ¸p ë giai ®o¹n I va II cña bÖnh t¨ng huyÕt ¸p. Sai biÖt cã ý nghÜa thèng kª (P = 0,05; 1=44; 2=47). + TrÞ sè huyÕt ¸p ®ưîc æn ®Þnh râ nhÊt sau ngay thø 5. ư Thay ®æi trÞ sè huyÕt ¸p sau khi ngõng thuèc: sau khi ngõng thuèc, kh«ng thÊy cã hiÖn tưîng nÈy ngưîc cña huyÕt ¸p. ư DiÔn biÕn thay ®æi trÞ sè huyÕt ¸p trong 90 ngay dïng thuèc (trªn 9 bÖnh nh©n t¨ng huyÕt ¸p nhÑ va trung b×nh): thuèc cã kh¶ n¨ng gi÷ huyÕt ¸p æn ®Þnh trªn nh÷ng trưêng hîp t¨ng huyÕt ¸p nhÑ va trung b×nh. Sai biÖt
  6. cã ý nghÜa (P=0,05; =8). 5.5. Nh÷ng t¸c dông dưîc lý l©m sang kh¸c ư ¶nh hưëng cña thuèc trªn sù bai tiÕt nưíc tiÓu: tra h¹ ¸p kh«ng lam thay ®æi natri va clo trong m¸u va nưíc tiÓu, trưíc va sau khi dïng thuèc. Sai biÖt kh«ng cã ý nghÜa (P >0,05; =90). ư ¶nh hưëng cña thuèc trªn nhÞp tim cña bÖnh nh©n: + Trªn 97 bÖnh nh©n dïng thuèc, tra h¹ ¸p kh«ng lam thay ®æi nhÞp tim (sù sai biÖt cña c¸c kÕt qu¶ kh«ng cã ý nghÜa thèng kª). + Thuèc dïng sau 10 ngay kh«ng lam thay ®æi c¸c men gan, sai biÖt kh«ng cã ý nghÜa (P>0,05; =96). ư ¶nh hưëng cña thuèc trªn c¸c triÖu chøng chøc n¨ng: + Sau khi dïng thuèc, cã c¶m gi¸c dÔ chÞu, cã c¶m gi¸c m¸t trong ngưêi.
  7. + Thuèc cã mïi vÞ dÔ uèng. + Kh«ng cã bÊt kú t¸c dông phô nao. 5.6. KÕt luËn chung vÒ t¸c dông cña tra h¹ ¸p ư Chøng minh ®ưîc mét mÆt cña ý nghÜa “bæ ©m gh×m dư¬ng” cña YHCT. ư øng dông vao ®iÒu trÞ bÖnh t¨ng huyÕt ¸p nhÑ va trung b×nh cho c¶ 3 thÓ l©m sang YHCT. 27 Copyright@Ministry Of Health Tù lưîng gi¸ I. C©u hái 5 chän 1:chän c©u ®óng 1. Tû lÖ ngưêi lín m¾c bÖnh t¨ng huyÕt ¸p ë ViÖt Nam A. 1-2% B. 3-5% C. 6-12%

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản