Quá trình tổng hợp và phân giải ở vsv

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
585
lượt xem
112
download

Quá trình tổng hợp và phân giải ở vsv

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để sinh trưởng vi sinh vật phải tổng hợp những loại chất hữu cơ nào? - Tên đơn phân của axit nucleic, protein, cacbohidrat?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình tổng hợp và phân giải ở vsv

 1. n§o¹n phim liÖt chvÊno g×? hiÖt trªn ®Ò cËp ®Õn μ ®Ò mõng c¸c thÇy c« vÒ dù thao gi¶ng Em cã nhËn xÐt g× vÒ vÒ tèc ®é sinh tr−ëng vμ sinh s¶n ë vi sinh vËt? §Ó cã tèc ®é sinh tr−ëng vμ sinh s¶n nh− vËy, em thö pháng ®o¸n xem qu¸ tr×nh tæng hîp vμ ph©n gi¶i c¸c gi¸o viªn: Ph¹m ngäc thuËt chÊt ë vi sinh vËt ph¶i diÔn ra víi tèc ®é nh− thÕ nμo? Tr−êng thpt th¸i ninh
 2. I . Qu¸ tr×nh tæng hîp II . Qu¸ tr×nh ph©n gi¶i 1. Ph©n gi¶i Protein vμ øng dông 2. Ph©n gi¶i Polisacarit vμ øng dông III . Mèi quan hÖ gi÷a tæng hîp vμ ph©n gi¶i
 3. Bμi 23: qu¸ tr×nh tæng hîp vμ ph©n gi¶i c¸c chÊt ë vi sinh vËt I- Qu¸ tr×nh tæng hîp -Axit Nucleic – ADN, ARN §Ó sinh tr−ëng vi §¹i-Protein h÷u c¬ ph©n tö §¬n ph©n sinh vËt ph¶i tæng hîp nh÷ng lo¹i Axit Nucleic -Cacbohidrat Nucleotit chÊt h÷u c¬ nμo? Tªn ®¬n ph©n cña (ADN,ARN) -Lipit Axit Nucleic, Axit amin Protein Protein, (Aminoaxit) Cacbohidrat? §−êng ®¬n Cacbohidrat (Glucoz¬, fructoz¬) Thμnh phÇn cÊu t¹o Lipit: Glixerol, axit bÐo. chÝnh cña Lipit?
 4. Bμi 23: qu¸ tr×nh tæng hîp vμ ph©n gi¶i c¸c chÊt ë vi sinh vËt I- Qu¸ tr×nh tæng hîp - Tæng hîp Axit Nucleic: Tham kh¶o SGK , tãm t¾t qu¸ tr×nh tæng hîp c¸c chÊt trªn Baz¬nit¬ ®å? b»ng s¬ LK ho¸ trÞ §−êng 5C (Pent«z¬) Nucleotit Axit Nucleic (ADN, ARN) LK Hidro Axit photphoric - Tæng hîp Protein: LK peptit (Axit amin)n Protein - Tæng hîp Polisaccarit: LK Glicozit (Gluc«z¬)n +ADP-Gluc«z¬ (Gluc«z¬)n+1+ ADP LK Hi®ro - Tæng hîp Lipit: LK este Glixerol + Axit bÐo Lipit
 5. Bμi 23: qu¸ tr×nh tæng hîp vμ ph©n gi¶i c¸c chÊt ë vi sinh vËt I- Qu¸ tr×nh tæng hîp øng dông: ConS¶n êi ®· sinh khèi øng dông g× vÒbqu¸ tr×nh tæng hîp ë vi sinh vËt? 1. ng− xuÊt cã nh÷ng ( Protein ®¬n μo) - Gãp phÇn kh¾c phôc t×nh tr¹ng ®ãi Protein ë nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi. - S¶n xuÊt nhiÒu lo¹i thùc phÈm quý NÊm h−¬ng nÊm, thÞt nh©n t¹o ( mét sè lo¹i Méc nhÜ tõ t¶o lam Spirulina....) Quan s¸t s¬ thøc ¨n tr×nh sau vμ cho biÕt con ng−êi øng dông ®Ó lμm g×? - S¶n xuÊt ®å quy gia sóc. 2. S¶n xuÊt Axit amin: CÊy nÊm Aspergillus hemebergii - Nh»m thu nhËn mét sè lo¹i axit amin kh«ng thay thÕ bæ sung vμo thøc ¨n cho ng−êi vμ gia sóc.. Cã ph¶i mäi s¶n phÈm tæng hîp tõ vi sinh vËt ®Òu an toμn vμ cã o Mét s¾n −êitcã thÓ s¶n xuÊt ®éc tè. ph¸t triÓn bét s¾n giμu PRotein sè ng VSV vμ ®éngbét s¾n nÊm Hå thùc vËt? Bét lîi cho (protein tõ 27%-35%) 1,7% protein H2O + N vμ P v« c¬ trªn hå bét V× sao c¬m thiu? thùc phÈm, hîpuèng kh«ng ®−c¸cb¶o qu¶n tèt Vi sinh vËt ®· ph©n gi¶i c¸c ®å chÊt h÷u c¬ ë îc s¶n phÈm trªn s¾n sÏ bÞ háng? NÊm mì tr×nh sèng. trong qu¸ T¶o lam xo¾n (Spirulina
 6. Bμi 23: qu¸ tr×nh tæng hîp vμ ph©n gi¶i c¸c chÊt ë vi sinh vËt II- Qu¸ tr×nh ph©n gi¶i: Protein Axit amin TÕ Thøc−êi vμ c¸c ®éng E.thuû ph©n lÊy chÊt dinh d−ìng tõ thøc ¨n th«ng Ng vËt ®a bμo M¸u, TÕ bμo Cacbohidrat §−êng ®¬n bμo b¹ch huyÕt qua hÖ c¬ quan nμo? ¨n l«ng ruét Lipit Glixerol, axit bÐo Vi sinh μng lÊybchÊt dinh d−ìng tõ m«i tr−êng th«ng qua tæ chøc nμo? M vËt tÕ μo Kh«ng! ChØ cãc¬: Protein, cacbohidrat, Lipit cã ®−îc −êng®æi trùc C¸c chÊt h÷u c¸c chÊt ®¬n gi¶n KT nhá:axit amin, ® trao ®¬n, Glixerol, mμng kh«ng? V× sao? tiÕp qua axit bÐo.... P.G.T SPPG + E thuû ph©n Axit amin Protein M«i cña VSV ìng chÊt ®ã, VSV ph¶i cã ho¹t ®éng g×? l−îng N¨ng Mμng §Ó hÊp thô ®−îc c¸c d− tr−êng Cacbohidra VSV §ång §−êng ®¬n P.G.N t ho¸ ChÊt h÷u c¬ Lipit G ; Axit bÐo ®Æc tr−ng cña VSV Sau khi ®−îc hÊp thô, c¸c chÊt dinh d−ìng trªn ®−îc VSV sö dông vμo môc ®Ých g×?
 7. Bμi 23: qu¸ tr×nh tæng hîp vμ ph©n gi¶i c¸c chÊt ë vi sinh vËt II- Qu¸ tr×nh ph©n gi¶i: 1- Ph©n gi¶i Protein vμ øng dông Proteaza H.thô, VSV ph©n gi¶i Protein trong m«iP.gi¶i b»ng EnzimSPPG s¶n phÈm? Axit amin tr−êng NL + nμo? - P.G.T Protein P.G.N - Khi m«i tr−êng thiÕu c¸c bon vμ thõa nit¬, VSV khö amin cña axit amin vμ sö dông axit h÷u c¬ lμm nguån c¸c bon. øng dông: tªn nh÷ng lo¹i thùc phÈm ®−îc s¶níc chÊm kh¸c. sö -S¶n xuÊt n−íc m¾m vμ c¸c lo¹i n− xuÊt b»ng c¸ch Em h·y kÓ dông VSV ph©n gi¶i Protein? Theom t−¬ng nhêm t−¬ng vμ lμm n−íc m¾m, ng−êi ta cã sö dông cïng -Lμ em trong lμ nÊm vμng hoa cau, tiÕt Ezim proteaza ph©n gi¶i mét lo¹i VSV kh«ng?¬ng. trong t−¬ng vμ n−íc m¾m tõ ®©u ra? protein trong ®Ëu t− §¹m -Lμm n−íc m¾m nhê vi khuÈn kÞ khÝ trong ruét c¸, tiÕt enzim proteaza ph©n gi¶i protein cña c¸. -§¹m trong t−¬ng cã nguån gèc thùc vËt, ®¹m trong m¾m cã nguån gèc ®éng vËt.
 8. Bμi 23: qu¸ tr×nh tæng hîp vμ ph©n gi¶i c¸c chÊt ë vi sinh vËt II- Qu¸ tr×nh ph©n gi¶i: 2. Ph©n gi¶i Polisacarit vμ øng dông. E. Thuû ph©n §−êng ®¬n HT,PG(HH, LM ) SPPG + VSV ph©n gi¶i Polisacarit trong m«i tr−êng b»ng c¸ch nμN¨ng l−îng o? §−êng ®a -Polisacarit (Monosacarit) P.G.N P.G.T (Tinh bét, Xenlul«z¬) øng dông: a, Lªn men Etilic: H·y liÖt kª nh÷ng c«ng ®o¹n chÝnh trong rs¶n xuÊt r−îu thñ c«ng? NÊm men −îu NÊm Etanol + CO2 Tinh bét Gluc«z¬ §−êng ho¸ (R−îu Etilic) - S¶n xuÊt c¸c lo¹i r−îu. b, Lªn men Lactic: B¶n qu¸ tr×nh sù lªn men Lactic?−êng( Gluc«z¬, Galact«z¬...) thμnh - Lμ chÊt cña chuyÓn ho¸ kÞ khÝ ® s¶n phÈm chñ yÕu lμ Axit lactic.
 9. Bμi 23: qu¸ tr×nh tæng hîp vμ ph©n gi¶i c¸c chÊt ë vi sinh vËt II- Qu¸ tr×nh ph©n gi¶i: 2. Ph©n gi¶i Polisacarit vμ øng dông. Cã 2 h×nh thøc: Cã mÊy h×nh thøc lªn men Lactic? VK lactic ®ång h×nh Axit lactic - Gluc«z¬ VK lactic dÞ h×nh Axit lactic + CO2+ Etanol + Axit axetic.. - Gluc«z¬ - H·y kÓ tªn nh÷ng s¶n phÈm ®· a... dông vi khuÈn Lactic lªn men? - S¶n xuÊt s÷a chua, muèi d− sö B×nh ®ùng n−íc thÞt l©ub×nhy®ùng n−thèi −êng hiÖn t−ngμy, khi B×nh ®ùng n−íc thÞt vμ ngμ cã mïi íc ® v× cã ®Ó l©u îng khö amin cña axit amin do d− thõa nit¬ v×μsao? cacbon. më n¾p cã mïi gièng nhau kh«ng? v thiÕu B×nh ®ùng n−íc ®−êng sÏ cã mïi chua v× VSV ®· lªn men ®−êng thμnh axit.
 10. Bμi 23: qu¸ tr×nh tæng hîp vμ ph©n gi¶i c¸c chÊt ë vi sinh vËt II- Qu¸ tr×nh ph©n gi¶i: 2. Ph©n gi¶i Polisacarit vμ øng dông. c - Ph©n gi¶i Xenlul«z¬ - VSV ph©n gi¶i ngo¹i bμo Xenlul«z¬ b»ng hÖ Enzim nμo? NÊm von HÖ Enzim Xenlulaza Xenlul«z¬ trªn lóa NÊm von trªn ng« Mïn øng dông -Nh÷ng øng dông cña qu¸ tr×nh ph©n gi¶i Xenlul«z¬? - Chñ ®éng cÊy VSV ®Ó ph©n gi¶i nhanh x¸c thùc vËt, chÕ biÕn r¸c th¶i thμnh ph©n bãn. -TËn dông b· th¶i thùc vËt ®Ó s¶n xuÊt nÊm. Qu¸ tr×nh ph©n gi¶i cña VSVuèng. nh÷ng t¸c h¹i g×? - Háng thùc phÈm, háng ®å g©y nªn - G©y mèc, háng ®å gç,quÇn ¸o. mèc xanh trªn Cam mèc xanh trªn t¸o
 11. Bμi 23: qu¸ tr×nh tæng hîp vμ ph©n gi¶i c¸c chÊt ë vi sinh vËt I- Qu¸ tr×nh tæng hîp II- Qu¸ tr×nh ph©n gi¶i: III- Mèi quan hÖ gi÷a tæng hîp vμ ph©n gi¶i - §ång ho¸ vμ dÞ ho¸ cã m©u thuÉn nhau kh«ng? - ý nghÜa cña mèi quan hÖ: §ång ho¸ - DÞ ho¸ trong ®êi sèng cña VSV? §ång ho¸ Nguyªn liÖu N¨ng l−îng + (C¸c chÊt h÷u Nguyªn liÖu c¬ phøc t¹p) (C¸c chÊt ®¬n gi¶n) DÞ ho¸
 12. C©u 1: Nh÷ng hîp chÊt mμ vi sinh vËt cã kh¶ n¨ng tæng hîp? (chän ph−¬ng ¸n ®óng nhÊt) A- Polisacarit C- Lipit D- B- Protein vμ Axit nucleic C¶ A, B vμ C C©u 2: Vi sinh vËt ph©n gi¶i ngo¹i bμo b»ng c¸ch nμo? (chän ph−¬ng ¸n ®óng nhÊt) A - HÊp thô dÇn tõng chÊt ®Ó ph©n gi¶i theo tr×nh tù tinh bét, protein, lipit.... B - TiÕt vμo m«i tr−êng c¸c enzim thuû ph©n c¸c chÊt cao ph©n tö. C- Ph©n gi¶i c¸c chÊt cã kÝch th−íc bÐ tr−íc, kÝch th−íc lín sau. D- C¶ A vμ B
 13. C©u 3: Chän ph−¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng. ChÊt nμo sau ®©y lμ mét trong nh÷ng s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh lªn men etilic? A- Gluc«z¬ C- Etanol B- Axit lactic D- Axit amin C©u 4: Chän ph−¬ng ¸n ®óng. ChÊt nμo sau ®©y lμ mét trong nh÷ng s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh lªn men lactic? C- Axit lactic A - Gluc«z¬ D- Axit Axetic B- Etanol
 14. C©u 5: Chän ph−¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng. X¸c dÞnh hîp chÊt t¹i vÞ trÝ cã dÊu (?) trong ph¶n øng sinh ho¸ sau: (Gluc«z¬)n+ ? (Gluc«z¬)n+1 + ADP A- Protein C- Kitin B- Lipit D- ADP - Gluc«z¬ D C©u 6: Chän ph−¬ng ¸n ®óng. ë vi sinh vËt, lipit ®−îc tæng hîp tõ? C- Axit bÐo vμ Glixªrol C A - Axit bÐo vμ protein D- Protein vμ Glixªrol B- Axit bÐo vμ p«lisaccarit
 15. C©u 7: Chän ph−¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng. §Ó ph©n gi¶i protein, vi sinh vËt cÇn tiÕt ra lo¹i enzim nμo sau ®©y? A- Nuclªaza C- Pr«teaza C B- Xenlulaza D- Lipaza C©u 8: Chän ph−¬ng ¸n ®óng. §Ó ph©n gi¶i Xenlul«z¬, vi sinh vËt cÇn tiÕt ra lo¹i enzim nμo sau ®©y? C - Pr«teaza A - Xenlulaza D- Lipaza B - Amilaza
 16. XIn ch©n thμnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« ®· vÒ dù. Chóc c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vμ c¸c em häc sinh mét søc khoÎ dåi dμo, nh÷ng niÒm vui trän vÑn
Đồng bộ tài khoản