intTypePromotion=3

Quản lý dự án - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (A) VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (B) - Phần A

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
338
lượt xem
97
download

Quản lý dự án - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (A) VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (B) - Phần A

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ Các nội dung chủ yếu (chuyên đề 3: Tổng mức đầu tư- Hiệu quả dự án)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý dự án - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (A) VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (B) - Phần A

 1. Chuyên đề 3: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (A) VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (B) Taùc giaû: TS. Löông Ñöùc Long Ñaïi hoïc Baùch Khoa TPHCM Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng. luongduclong@hcmut.edu.vn TS. Luong Duc Long- DHBK 1
 2. Phần A: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ Taùc giaû: TS. Löông Ñöùc Long Ñaïi hoïc Baùch Khoa TPHCM Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng. luongduclong@hcmut.edu.vn TS. Luong Duc Long- DHBK 2
 3. Các nội dung chủ yếu (chuyên đề 3: Tổng mức đầu tư- Hiệu quả dự án) 1. Kh¸i niÖm c¬ b¶n chi phÝ chuÈn bÞ dù ¸n dù ¸n. 2. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n. 3. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh suÊt vèn ®Çu t−. 4. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chØ sè gi¸. 5. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ ®Çu t− cña dù ¸n. 6. Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ rñi ro vμ hiÖu qu¶ cña dù ¸n. TS. Luong Duc Long- DHBK 3
 4. A. Khái niệm giá xây dựng công trình Giá xây dựng công trình của dự án đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng mới, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật cho công trình. Do đặc điểm của sản phẩm và sản xuất xây dựng nên giá xây dựng công trình được biểu thị bằng các tên gọi khác nhau và được xác định chính xác dần theo từng giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng công trình. TS. Luong Duc Long- DHBK 4
 5. 1. Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình 2. Đánh giá hiệu quả DAĐTXDCT 3. Xác định định mức đơn giá xây dựng công trình Nghiệp vụ định giá xây dựng 4. Đo bóc khối lượng công trình 5. Lập - thẩm tra dự toán công trình 6. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng 7. Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng 8. Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng 9. Thanh toán quyết toán vốn đầu tư của DA TS. Luong Duc Long- DHBK 5
 6. CÁC ƯỚC LƯỢNG GIÁ XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU Ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư đó là tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc sơ bộ tổng mức đầu tư đối với dự án phải lập báo cáo đầu tư). Ở giai đoạn thực hiện dự án đầu tư thì giá xây dựng được gọi tùy theo mỗi chức năng và vị trí trong các khâu của quá trình thực hiện đầu tư xây dựng với mỗi đối tượng tham gia, theo đó là dự toán công trình, dự toán hạng mục công trình, giá gói thầu, giá dự thầu, giá đề nghị trúng thầu, giá ký hợp đồng. Ở giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng đó là giá thanh toán, giá quyết toán hợp đồng và thanh toán, quyết toán vốn đầuLuong Duc Long- DHBK TS. tư. 6
 7. Tổng quan về chi phí xây dựng Tổng mức đầu Giai đoạn tư chuẩn bị đầu tư Các dự toán công Toàn bộ chi Giai đoạn thực trình, dự toán phí cần thiết hiện đầu tư hạng mục công để đầu tư trình ( hoặc tổng xây dựng dự toán) Giai đoạn kết thúc đầu tư Thanh toán, quyết toán vốnDuc Long- DHBK TS. Luong đầu tư 7
 8. ĐỊNH NGHĨA TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (TMĐT) TMĐT là toàn bộ chi phí dự tính để đầu tư xây dựng công trình được ghi trong quyết định đầu tư và là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình. (Bao gåm: chi phÝ x©y dùng; chi phÝ thiÕt bÞ; chi phÝ båi th−êng gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c−; chi phÝ qu¶n lý dù ¸n; chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng; chi phÝ kh¸c vμ chi phÝ dù phßng.) TMĐT được tính trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp với nội dung dự án và thiết kế cơ sở. Đối với trường hợp chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, TMĐT được xác định phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công. TS. Luong Duc Long- DHBK 8
 9. Các thành phần chi phí trong tổng mức đầu tư 1. Chi phí xây dựng 2. Chi phí thiết bị 3. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng Tổng mức 4. Chi phí quản lý dự án đầu tư 5. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 6. Chi phí khác TS. Chi phí dự phòng 7. Luong Duc Long- DHBK 9
 10. 1. Chi phí xây dựng Bao gåm: Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng trình, h¹ng môc c«ng trình; Chi phÝ ph¸ vμ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò; Chi phÝ san lÊp mÆt b»ng x©y dùng; Chi phÝ x©y dùng c«ng trình t¹m, c«ng trình phô trî phôc vô thi c«ng; Chi phÝ nhμ t¹m t¹i hiÖn tr−êng ®Ó ë vμ ®iÒu hμnh thi c«ng. TS. Luong Duc Long- DHBK 10
 11. 2. Chi phí thiết bị Bao gåm: Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ c«ng nghÖ (kÓ c¶ thiÕt bÞ c«ng nghÖ phi tiªu chuÈn cÇn s¶n xuÊt, gia c«ng); Chi phÝ ®μo t¹o vμ chuyÓn giao c«ng nghÖ; Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vμ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh; Chi phÝ vËn chuyÓn, B¶o hiÓm thiÕt bÞ; ThuÕ vμ c¸c lo¹i phÝ liªn quan. TS. Luong Duc Long- DHBK 11
 12. 3. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng Bao gåm: Chi phÝ båi th−êng nhμ cöa, vËt kiÕn tróc, c©y trång trªn ®Êt,... ; Chi phÝ thùc hiÖn t¸i ®Þnh c− cã liªn quan ®Õn båi th−êng gi¶i phãng mÆt b»ng cña dù ¸n; Chi phÝ tæ chøc båi th−êng gi¶i phãng mÆt b»ng; Chi phÝ sö dông ®Êt trong thêi gian x©y dùng; Chi phÝ chi tr¶ cho phÇn h¹ tÇng kü thuËt ®· ®Çu t−. TS. Luong Duc Long- DHBK 12
 13. 4. Chi phí quản lý dự án = Chi phÝ ®Ó tæ chøc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc qu¶n lý dù ¸n tõ giai ®o¹n chuÈn bÞ dù ¸n, thùc hiÖn dù ¸n ®Õn khi hoμn thμnh nghiÖm thu, bao gåm: Chi phÝ tæ chøc lËp b¸o c¸o ®Çu t−, chi phÝ tæ chøc lËp dù ¸n ®Çu t− hoÆc b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt; Chi phÝ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c båi th−êng gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c− thuéc tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t−; Chi phÝ tæ chøc thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc; Chi phÝ tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t−, b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt, tæng møc ®Çu t−; chi phÝ tæ chøc thÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, dù to¸n x©y dùng; Chi phÝ tæ chøc lùa chän nhμ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng; Chi phÝ tæ chøc qu¶n lý chÊt l−îng, khèi l−îng, tiÕn ®é vμ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng; Chi phÝ tæ chøc ®¶m b¶o an toμn vμ vÖ sinh m«i tr−êng Chi phÝ tæ chøc lËp ®Þnh møc, ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng trình; Chi phÝ tæ chøc kiÓm tra chÊt l−îng vËt liÖu, kiÓm ®Þnh chÊt l−îng c«ng trình theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t−; TS. Luong Duc Long- DHBK 13
 14. Chi phÝ tæ chøc kiÓm tra vμ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l−îng c«ng trình; Chi phÝ tæ chøc nghiÖm thu, thanh to¸n, quyÕt to¸n hîp ®ång; thanh to¸n, quyÕt to¸n vèn ®Çu t− x©y dùng c«ng trình; Chi phÝ tæ chøc nghiÖm thu, bμn giao c«ng trình; Chi phÝ khëi c«ng, kh¸nh thμnh, tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o; Chi phÝ tæ chøc thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc qu¶n lý kh¸c. Trong tr−êng hîp chñ ®Çu t− ch−a ®ñ căn cø ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ qu¶n lý dù ¸n (ch−a thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n) nh−ng cÇn triÓn khai c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ dù ¸n th× chñ ®Çu t− lËp dù to¸n chi phÝ cho c«ng viÖc nμy ®Ó trình ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− phª duyÖt lμm c¬ së dù trï kÕ ho¹ch vèn vμ triÓn khai thùc hiÖn c«ng viÖc. C¸c chi phÝ trªn sÏ ®−îc tÝnh trong chi phÝ qu¶n lý dù ¸n cña tæng møc ®Çu t−. TS. Luong Duc Long- DHBK 14
 15. 5. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Bao gåm: Chi phÝ kh¶o s¸t x©y dùng; Chi phÝ lËp b¸o c¸o ®Çu t− (nÕu cã), chi phÝ lËp dù ¸n hoÆc b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt; Chi phÝ thi tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc; Chi phÝ thiÕt kÕ x©y dùng; Chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, dù to¸n x©y dùng; Chi phÝ lËp hå s¬ yªu cÇu, hå s¬ mêi thÇu vμ chi phÝ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®Ó lùa chän nhμ thÇu t− vÊn, thi c«ng, cung cÊp vËt t− thiÕt bÞ, tæng thÇu x©y dùng; Chi phÝ gi¸m s¸t kh¶o s¸t x©y dùng, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng, gi¸m s¸t l¾p ®Æt thiÕt bÞ; Chi phÝ lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng; Chi phÝ lËp ®Þnh møc, ®¬n gi¸ x©y dùng; Chi phÝ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng: tæng møc ®Çu t−, dù to¸n, ®Þnh møc x©y dùng, ®¬n gi¸ x©y dùng, hîp ®ång,... Chi phÝ kiÓm tra chÊt l−îng vËt liÖu; Chi phÝ kiÓm tra vμ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l−îng; Chi phÝ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t− vÊn kh¸c. TS. Luong Duc Long- DHBK 15
 16. 6. Chi phí khác = C¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh«ng thuéc các phần chi phí bên trên, bao gåm: Chi phÝ thÈm tra tæng møc ®Çu t−; Chi phÝ rμ ph¸ bom, vËt næ; Chi phÝ b¶o hiÓm c«ng trình; Chi phÝ di chuyÓn thiÕt bÞ thi c«ng vμ lùc l−îng lao ®éng ®Õn c«ng tr−êng; Chi phÝ ®ăng kiÓm chÊt l−îng quèc tÕ, quan tr¾c biÕn d¹ng c«ng tr×nh; Chi phÝ ®¶m b¶o an toμn giao th«ng phôc vô thi c«ng c¸c c«ng tr×nh; Chi phÝ kiÓm to¸n, thÈm tra, phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t−; C¸c kho¶n phÝ vμ lÖ phÝ theo quy ®Þnh; Chi phÝ nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ liªn quan dù ¸n; vèn l−u ®éng ban ®Çu ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng nh»m môc ®Ých kinh doanh, l·i vay trong thêi gian x©y dùng; Chi phÝ cho qu¸ trình ch¹y thö kh«ng t¶i vμ cã t¶i theo quy trình c«ng nghÖ tr−íc khi bμn giao trõ gi¸ trÞ s¶n phÈm thu håi ®−îc; Mét sè chi phÝ kh¸c cña dù ¸n nÕu ch−a cã quy ®Þnh hoÆc ch−a tÝnh ®−îc ngay thì ®−îc t¹m tÝnh ®Ó ®−a vμo tæng møc ®Çu t−. TS. Luong Duc Long- DHBK 16
 17. 7. Chi phí dự phòng Bao gåm: Chi phÝ dù phßng cho khèi l−îng c«ng viÖc ph¸t sinh ch−a l−êng tr−íc ®−îc khi lËp dù ¸n Chi phÝ dù phßng cho yÕu tè tr−ît gi¸ trong thêi gian thùc hiÖn dù ¸n. Cách tính chi phí dự phòng a) Đèi víi c¸c dù ¸n cã thêi gian thùc hiÖn ®Õn 2 năm: chi phÝ dù phßng ®−îc tÝnh b»ng 10% trªn tæng chi phÝ x©y dùng; chi phÝ thiÕt bÞ; chi phÝ båi th−êng gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c−; chi phÝ qu¶n lý dù ¸n; chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng vμ chi phÝ kh¸c. TS. Luong Duc Long- DHBK 17
 18. b) Đèi víi c¸c dù ¸n cã thêi gian thùc hiÖn trªn 2 năm, chi phÝ dù phßng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng 2 yÕu tè: Dù phßng chi phÝ cho yÕu tè khèi l−îng c«ng viÖc ph¸t sinh ®−îc tÝnh b»ng 5% tæng chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ, chi phÝ båi th−êng gi¶i phãng mÆt b»ng vμ t¸i ®Þnh c−, chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, chi phÝ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng vμ chi phÝ kh¸c. Dù phßng chi phÝ cho yÕu tè tr−ît gi¸ ®−îc tÝnh theo thêi gian thùc hiÖn dù ¸n vμ chØ sè gi¸ x©y dùng ®èi víi tõng lo¹i c«ng trình theo tõng khu vùc x©y dùng. (ChØ sè gi¸ x©y dùng dïng ®Ó tÝnh chi phÝ dù phßng cho yÕu tè tr−ît gi¸ ®−îc tÝnh bình qu©n cña kh«ng Ýt h¬n 3 năm gÇn nhÊt vμ ph¶i kÓ ®Õn kh¶ năng biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè chi phÝ, gi¸ c¶ trong khu vùc vμ quèc tÕ. Thêi gian ®Ó tÝnh chi phÝ dù phßng cho yÕu tè tr−ît gi¸ lμ thêi gian thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng trình). TS. Luong Duc Long- DHBK 18
 19. * Toång döï toaùn coâng trình (sẽ được trình bày ở chuyên đề 4) Laø toång chi phí caàn thieát cho vieäc ñaàu tö xaây döïng coâng trình ñöôïc tính toaùn cuï theå ôû giai ñoaïn thieát keá kyõ thuaät hoaëc thieát keá kyõ thuaät thi coâng. TS. Luong Duc Long- DHBK 19
 20. * Toång döï toaùn coâng trình bao goàm (sẽ được trình bày ở chuyên đề 4) Chi phí xaây laép (bao goàm chi phí phaù vaø thaùo dôõ vaät kieán truùc cuû, san laáp maët baèng xaây döïng, xaây döïng coâng trình taïm phuïc vuï thi coâng, xaây döïng caùc haïng muïc, laép ñaët thieát bị, di chuyeån thieát bị vaø löôïng xaây döïng) Chi phí thieát bò (bao goàm chi phí mua saém, vaän chuyeån, löu kho, thueá vaø phí baûo hieåm). Chi phí khaùc : Giai ñoaïn chuaån bị döï aùn : nghieân cöùu (tieàn) khaû thi, baùo caùo ñaàu tö. Giai ñoaïn thöïc hieän döï aùn : Chi phí ñaát, khaûo saùt, thieát keá, đấu thaàu, chi phí tö vaán khaùc, chi phí ban quaûn lyù döï aùn. Giai ñoaïn keát thuùc döï aùn : hoaøn coâng, thaùo dôõ coâng trình taïm,, ñaøo taïo nhaân löïc saûn xuaát, nguyeân lieäu naêng löôïng trong thôøi gian vaän haønh thöû. Chi phí döï phoøng. TS. Luong Duc Long- DHBK 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản