Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý hành chính nhà nước và cải cách hành chính

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:159

1.069
lượt xem
281
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Quản lý hành chính nhà nước và cải cách hành chính" gồm 2 phần. Phần 1 trình bày về Quản lý hành chính nhà nước. Phần 2 trình bày về cải cách hành chính nhà nước và chương trình cải cách hành chính của chính phủ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý hành chính nhà nước và cải cách hành chính

 1. Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ  Tæng côc Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng tµi liÖu tham kh¶o vÒ Qu¶n  lý hµnh chÝnh nhµ níc  vµ c¶i c¸ch hµnh chÝnh 
 2. PhÇn I.  Qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc Ch¬ng I Qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc vµ nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n cña  ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc 2
 3. 1. Qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc lµ mét d¹ng qu¶n lý  ®Æc biÖt. 1.1. Mét sè vÊn  ®Ò vÒ nhµ níc vµ qu¶n lý nhµ níc  Nhµ níc lµ mét s¶n phÈm cña nh÷ng m©u thuÉn giai  cÊp kh«ng thÓ ®iÒu hoµ ®îc vµ lµ mét s¶n phÈm lÞch sö  cña x∙ héi cã giai cÊp. Nhµ níc Céng hoµ XHCN ViÖt nam  ra  ®êi  lµ  mét  tÊt  yÕu  kh¸ch  quan   cña  qu¸  tr×nh  c¸ch  m¹ng ViÖt nam. Quan ®iÓm xuyªn suèt thêi kú x©y dùng  vµ ph¸t triÓn ®Êt níc lµ x©y dùng Nhµ níc cña d©n, do  d©n   vµ   v×   d©n;   mäi   quyÒn   lùc   thuéc   vÒ   nh©n   d©n   vµ  quyÒn l∙nh ®¹o thuéc vÒ §¶ng Céng s¶n ViÖt nam.  Trong lÞch sö ph¸t triÓn cña x∙ héi loµi ngêi, cã  nhiÒu quan ®iÓm, häc thuyÕt kh¸c nhau vÒ Nhµ níc.  Nhµ  níc theo chñ nghÜa M¸c­ ¡nghen vµ V. I. Lªnin lµ s¶n  phÈm cña ®Êu tranh giai cÊp vµ lµ c«ng cô ®Ó ®Êu tranh  vµ thèng trÞ x∙ héi. Trªn c¬ së nh÷ng quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ Nhµ níc vµ  quyÒn lùc Nhµ níc, vÊn ®Ò tæ chøc bé m¸y nhµ níc nh»m  thùc   hiÖn  c¸c  chøc  n¨ng  c¬  b¶n  cña  nhµ  níc  còng  rÊt  kh¸c nhau gi÷a c¸c níc vµ kh¸c nhau tõng thêi kú. Tæ chøc bé m¸y nhµ níc vµ sù ph©n c«ng thùc thi c¸c  lo¹i quyÒn lùc  nhµ níc. M« h×nh chung cña c¸c níc lµ:  quyÒn lùc nhµ níc   ®îc ph©n chia thµnh ba nhãm quyÒn  lùc (xem s¬ ®å h×nh 1). ViÖc   thùc   thi   ba  QuyÒn lËp  QuyÒn T­ ph¸p  quyÒn   ®ã,   tuy   thô«c  ph¸p  vµo tõng ®iÒu kiÖn cô  QuyÒn lùc nhµ n­íc  thÓ   cã   thÓ   theo   c¸c  m«   h×nh   kh¸c   nhau.  QuyÒn hµnh  ph¸p  Trong   ®iÒu   kiÖn   cô  H×nh 1: quyÒn lùc nhµ n­íc vµ ph©n chia c¸c  nhãm quyÒn lùc  thÓ   cña   ViÖt   Nam,  quyÒn lùc nhµ níc lµ thèng nhÊt, tËp trung, kh«ng ph©n  chia   nhng  cã  sù  ph©n  c«ng  phèi  hîp  thùc   thi  ba nhãm  3
 4. quyÒn lùc nhµ níc. Quèc héi lµ c¬ quan quyÒn lùc nhµ  níc cao nhÊt vµ Quèc héi lµ c¬ quan duy nhÊt cã quyÒn  lËp hiÕn vµ lËp ph¸p; chÝnh phñ vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­ ¬ng   c¸c   cÊp   lµ   hÖ   thèng   c¸c   c¬   quan   thùc   thi   quyÒn  hµnh ph¸p; hÖ thèng toµ ¸n nh©n d©n vµ ViÖn kiÓm s¸t  nh©n d©n lµ c¸c c¬ quan t ph¸p.1/ Qu¶n   lý  nhµ   níc   lµ  ho¹t   ®éng  thùc   thi   quyÒn   lùc  nhµ níc cña c¸c c¬ quan quyÒn lùc nhµ níc hay c¸c c¬  quan qu¶n lý nhµ níc.  Qu¶n lý nhµ níc còng lµ mét d¹ng cña qu¶n lý nãi  chung. Qu¶n lý (management) lµ sù t¸c ®éng mét c¸ch cã  tæ   chøc   cña   chñ   thÓ   (nhµ   qu¶n   lý,   chñ   thÓ   qu¶n   lý)  vµo   mét   ®èi   tîng   nhÊt   ®Þnh   nh»m   ®iÒu   chØnh   c¸c   c¸c  hµnh vi, ho¹t ®éng  cña con ngêi, nhãm con ngêi vµ tæ  chøc   (®èi   tîng   qu¶n   lý)   ®Ó   duy   tr×   tÝnh   æn   ®Þnh   vµ  ph¸t triÓn cña tæ chøc theo  theo nh÷ng môc tiªu ®∙ ®Ò  ra.  Nhng qu¶n lý nhµ níc lµ sù qu¶n lý cña mét chñ thÓ  ®Æc   biÖt­   cã   quyÒn   lùc   c«ng,   quyÒn   lùc   nhµ   níc   do  chÝnh c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc thùc hiÖn nh»m b¶o  ®¶m cho quèc gia ph¸t triÓn theo nh÷ng ®Þnh híng chÝnh  trÞ ®∙ v¹ch ra.  Qu¶n lý nhµ níc g¾n liÒn víi quyÒn lùc c«ng, quyÒn  lùc   nhµ   níc.   Qu¶n   lý   nhµ   níc   lµ   sù   ho¹t   ®éng   cã   tæ  chøc vµ b»ng quyÒn lùc nhµ níc cña c¸c c¬ quan thuéc  bé   m¸y   Nhµ   níc   (c«ng   quyÒn   )   ®Ó   ®iÒu   chØnh   c¸c   qu¸  tr×nh x∙ héi, hµnh vi cña c«ng d©n vµ mäi tæ chøc x∙  héi ( chÝnh trÞ , kinh tÕ...) nh»m gi÷ g×n trËt tù x∙  héi (thÓ chÕ chÝnh trÞ) vµ sù ph¸t triÓn x∙ héi theo  môc tiªu ®∙ ®Þnh (s¬ ®å h×nh 2). 1  HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam 1992  4
 5. Qu¶n lý  nhµ níc  C¸c c¬ quan   lËp ph¸p  ®îc thùc  C«ng d©n, c¸c  hiÖn bëi  tæ chøc nhµ n­ C¬ quan  C¸c c¬ quan íc, c¸c tæ  chøc x∙  Môc tiªu cña  hÖ thèng  nhµ n­íc   T­ ph¸p  nhµ n­íc  héi,..... (®èi  t­îng bÞ qu¶n  cña c¸c  lý) c¬ quan  C¸c c¬ quan  hµnh ph¸p  thùc thi  H×nh  2: Qu¶n lý  nhµ n­íc ­ chñ thÓ qu¶n lý vµ ®èi t­îng   qu¶n lý  ba lo¹i  quyÒn lùc  nhµ níc ®∙ nªu trªn : hµnh ph¸p, lËp ph¸p vµ t ph¸p vµ  ®iÒu nµy thÓ hiÖn theo nguyªn t¾c ®∙ ®îc C¬ng lÜnh cña  §¶ng vµ HiÕn ph¸p 1992 nªu ra lµ: §¶ng l∙nh ®¹o, nh©n  d©n lµm chñ vµ Nhµ níc qu¶n lý. Trong ®iÒu kiÖn thÓ chÕ chÝnh trÞ ViÖt Nam, c¸c tæ  chøc   chÝnh   trÞ   x∙   héi   ®ãng   vai   trß   rÊt   quan   träng  trong ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc. Sù tham gia cña c¸c  tæ chøc chÝnh trÞ ­ x∙ héi (MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam  vµ c¸c thµnh viªn cña mÆt trËn) kh«ng chØ víi t  c¸ch  lµ mét chñ thÓ x∙ héi mµ cßn lµ nh÷ng chñ thÓ ®¹i diÖn  cho nh©n d©n. Trong xu híng d©n chñ x∙ héi chñ nghÜa,  sù tham gia cña c«ng d©n trong ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ  níc ®îc nhµ níc khuyÕn khÝch, hç trî, b¶o vÖ.      1.2     Qu¶n   lý   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   lµ   bé   phËn   cÊu   thµnh cña qu¶n lý nhµ níc  §©y lµ mét ph¹m trï cÇn ®îc hiÓu ®óng. Trong nhiÒu  trêng   hîp,   nhiÒu   ngêi   thêng   ®ång   nhÊt   qu¶n   lý   hµnh  chÝnh nhµ níc víi qu¶n lý nhµ níc. Còng cã ý kiÕn cho  r»ng   qu¶n   lý   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   lµ   qu¶n   lý   nhµ   níc  theo   nghÜa   hÑp.  C¶   hai   c¸ch   t  duy   ®ã   ®Òu   cha   chÝnh  x¸c.  Qu¶n   lý   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   lµ   mét   bé   phËn   cÊu  thµnh qu¶n lý nhµ níc. Qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc ®îc  5
 6. ®Þnh   nghÜa   mét   c¸ch   ®¬n   gi¶n   nh  sau:  qu¶n   lý   hµnh     chÝnh   nhµ    íc   lµ   ho¹t   ®éng   qu¶n   lý   nhµ    íc   cña   hÖ   n  n    thèng c¸c c¬ quan thùc thi quyÒn hµnh ph¸p. NhiÒu níc  qu¶n   lý   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   ®îc   hiÓu   lµ   chÊp   hµnh  (executive). Tõ ®Þnh nghÜa trªn, qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc (cã  thÓ nãi hµnh chÝnh nhµ níc) lµ ho¹t ®éng qu¶n lý cña  hÖ   thèng   c¸c   c¬   quan   thùc   thi   quyÒn   hµnh   ph¸p.   Tuú  thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña quèc gia, hÖ thèng c¸c  c¬   quan   thùc   thi   quyÒn   hµnh   ph¸p   ®îc   x¸c   ®Þnh   trong  v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. HÖ thèng c¸c c¬ quan thùc thi quyÒn hµnh ph¸p bao  gåm:   hÖ   thèng   c¸c   c¬   quan   thùc   thi   quyÒn   hµnh   ph¸p  trung  ¬ng vµ hÖ thèng c¸c c¬ quan thùc thi quyÒn hµnh  ph¸p ë ®Þa ph¬ng. Sù kh¸c nhau trong c¸ch quan niÖm hÖ  thèng c¸c c¬ quan thùc thi quyÒn hµnh ph¸p ë cÊp chÝnh  quyÒn ®Þa ph¬ng. Trong thÓ chÕ nhµ níc ®¬n nhÊt, quyÒn lËp ph¸p tËp  trung  ë c¬  quan  lËp  ph¸p   trung  ¬ng.   T¹i  c¸c  cÊp  cña  chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng kh«ng cã hÖ thèng lËp ph¸p (trõ  nhµ níc liªn bang). §ång thêi hÖ thèng c¸c c¬ quan t  ph¸p   lµ   hÖ   thèng   ®éc   lËp,   kh«ng   phô   thuéc   vµo   cÊp  chÝnh   quyÒn   ®Þa   ph¬ng.   Do   ®ã,   hÖ   thèng   c¸c   c¬   quan  hµnh ph¸p ®îc x¸c ®Þnh bao gåm: hÖ thèng c¸c c¬ quan  ®¹i diÖn cña céng ®ång nh©n d©n ë ®Þa ph¬ng (Héi ®ång)  vµ c¸c c¬ quan chÊp hµnh cña Héi ®ång.  Trong   ®iÒu   kiÖn   thÓ   chÕ   nhµ   níc   ViÖt   Nam,   thuËt  ng÷   hµnh   chÝnh   hÑp   h¬n   so   víi   thuËt   ng÷   hµnh   ph¸p  (chÊp hµnh). Theo HiÕn ph¸p, LuËt tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ  Uû   Ban   Nh©n   d©n   tõ   tríc   ®Õn   nay   ­   LuËt   tæ   chøc   Héi  ®ång Nh©n d©n vµ Uû Ban Nh©n d©n 2003, cã sù ph©n biÖt  gi÷a hÖ thèng thùc thi quyÒn hµnh ph¸p vµ hµnh chÝnh.  6
 7. "Héi ®ång nh©n d©n lµ c¬ quan quyÒn lùc nhµ níc ë ®Þa  ph¬ng,   ®¹i   diÖn   cho   ý   chÝ,   nguyÖn   väng   vµ   quyÒn   lµm   chñ cña nh©n d©n, do nh©n d©n ®Þa ph¬ng bÇu ra, chÞu   tr¸ch nhiÖm tríc nh©n d©n ®Þa ph¬ng vµ c¬ quan nhµ níc  cÊp trªn".  Trong khi ®ã,  Uû ban nh©n d©n do Héi ®ång  nh©n d©n bÇu, lµ c¬ quan chÊp hµnh cña Héi ®ång nh©n  d©n,  c¬   quan   hµnh   chÝnh   nhµ    íc   ë   ®Þa   ph   ,   chÞu    n   ¬ng tr¸ch nhiÖm tríc Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp vµ c¬ quan  nhµ níc cÊp trªn. Uû   ban   nh©n   d©n   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   chÊp   hµnh   HiÕn  ph¸p, luËt, c¸c v¨n b¶n cña c¬ quan nhµ níc cÊp trªn  vµ nghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp nh»m b¶o  ®¶m thùc hiÖn chñ tr¬ng, biÖn ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi, cñng cè quèc phßng, an ninh vµ thùc hiÖn c¸c  chÝnh s¸ch kh¸c trªn ®Þa bµn. Uû ban nh©n d©n thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­ íc ë ®Þa ph¬ng, gãp phÇn b¶o ®¶m sù chØ ®¹o, qu¶n lý  thèng nhÊt trong bé m¸y hµnh chÝnh nhµ níc tõ trung ­ ¬ng tíi c¬ së2/. Lµ c¬ quan quyÒn lùc nhµ níc ë ®Þa ph¬ng, nhng Héi  ®ång Nh©n d©n kh«ng cã quyÒn h¹n lËp ph¸p, mµ chØ c¨n  cø  vµo  HiÕn  ph¸p,  luËt  vµ  c¸c  v¨n  b¶n  quy  ph¹m  ph¸p  luËt cña c¬ quan nhµ níc cÊp trªn ®Ó ®a ra c¸c nghÞ  quyÕt cô thÓ triÓn khai c¸c lo¹i v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p  luËt ®ã phï hîp víi ®Þa ph¬ng. HiÕn ph¸p, LuËt tæ chøc  chÝnh phñ còng x¸c ®Þnh c¸ch thøc ®èi víi chÝnh phñ.  Theo HiÕn ph¸p, LuËt tæ chøc chÝnh phñ, chÝnh phñ lµ  c¬  quan  chÊp   hµnh  cña  c¬  quan  quyÒn  lùc  nhµ  níc  cao  nhÊt vµ lµ c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n     íc cao nhÊt  . ChÝnh  sù quy ®Þnh ®ã lµm cho kh¸i niÖm hµnh chÝnh nhµ níc ë  2   LuËt tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû Ban Nh©n d©n n¨m 2003. 7
 8. níc ta cã nghÜa hÑp h¬n so víi c¸c níc kh¸c khi gäi  hµnh chÝnh lµ chÊp hµnh  ( xem s¬ ®å h×nh 3).   2.   C¸c   yÕu   tè   cÊu   thµnh   ho¹t   ®éng   qu¶n   lý   hµnh  chÝnh nhµ níc  Ho¹t   ®éng   qu¶n   lý   nhµ   níc   cña   c¸c   c¬   quan   hµnh  chÝnh nhµ níc ®îc tiÕn hµnh dùa trªn bèn nhãm yÕu tè  c¬ b¶n: ­ ThÓ chÕ hµnh chÝnh nhµ níc; ­ HÖ thèng c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc t¹o  nªn bé m¸y hµnh chÝnh nhµ níc ; ­  §éi   ngò  nh÷ng  ngêi  lµm   viÖc  trong  c¸c   c¬  quan  hµnh chÝnh nhµ níc; ­  Nguån tµi chÝnh cÇn thiÕt b¶o ®¶m cho c¸c ho¹t  ®éng qu¶n lý nhµ níc ®îc thùc hiÖn.  C¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc cao nhÊt  (Quèc héi) Thùc thi quyÒn lùc nhµ  n­íc  Thùc thi quyÒn lËp  Thùc thi quyÒn hµnh  ph¸p (Quèc héi) Thùc thi quyÒn t­ ph¸p  ph¸p (toµ ¸n, VKS) C¬ quan quyÒn lùc nhµ  HÖ thèng c¬ quan hµnh  n­íc ë ®Þa ph­¬ng  chÝnh nhµ n­íc  (H§ND) C¬ quan hµnh chÝnh  nhµ n­íc trung ­¬ng  C¬ quan hµnh chÝnh  nhµ n­íc  ë ®Þa ph­ ¬ng  H×nh 3: HÖ thèng c¸c c¬ quan thùc thi quyÒn  lùc / hµnh chÝnh  2.1  ThÓ chÕ Hµnh chÝnh nhµ níc  Ho¹t   ®éng   qu¶n   lý   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   nh  ®∙   nªu  trªn   lµ   lo¹i   ho¹t   ®éng   thùc   thi   quyÒn   hµnh   ph¸p.   Do  8
 9. ®ã, c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc ho¹t ®éng dùa trªn  nh÷ng   nguyªn   t¾c   do   ph¸p   luËt   quy   ®Þnh.   Nghiªn   cøu  nh÷ng quy ®Þnh mang tÝnh ph¸p luËt cña nhµ níc ®Ò ra  cho c¸c c¬ quan hµnh chÝnh ho¹t ®éng lµ nh»m b¶o ®¶m  hiÓu   ®óng   sù   ho¹t   ®éng   cña   c¸c   c¬   quan   hµnh   chÝnh,  ®ång thêi còng lµ c¸ch thøc ®Ó thay ®æi nh÷ng quy ®Þnh  cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh khi  nh÷ng quy ®Þnh ®ã kh«ng cßn phï hîp víi tõng ®iÒu kiÖn  cô thÓ. ThÓ chÕ trong ý nghÜa chung nhÊt   " lµ hÖ thèng   c¸c quy ®Þnh do nhµ níc x¸c lËp trong hÖ thèng v¨n b¶n   ph¸p luËt cña nhµ níc vµ ®îc nhµ níc sö dông ®Ó ®iÒu   chØnh vµ t¹o ra c¸c hµnh vi vµ mèi quan hÖ gi÷a nhµ n­ íc víi c«ng d©n, c¸c tæ chøc nh»m thiÕt lËp trËt tù kû   c¬ng x∙ héi”. Theo c¸ch ®Þnh nghÜa nµy, nhiÒu ngêi ®ång nhÊt thÓ  chÕ  víi  hÖ  thèng   v¨n  b¶n  ph¸p  luËt  cña  nhµ  níc.  Tuy  nhiªn,  khi  nãi  ®Õn  thÓ  chÕ    kh«ng  chØ  hÖ  thèng  ph¸p  luËt mµ ph¶i g¾n liÒn víi c¬ quan thùc thi ph¸p luËt  ®ã. HÖ thèng ph¸p luËt lµ nÒn t¶ng cña thÓ chÕ, nhng  c¬ quan thùc thi ph¸p luËt míi lµ chñ thÓ cña thÓ chÕ.  ThÓ   chÕ   víi   c¸ch   tiÕp   cËn   trªn   ®îc   ®Þnh   nghÜa:   "thÓ  chÕ bao gåm  toµn bé c¸c c¬ quan nhµ níc víi hÖ thèng   v¨n b¶n ph¸p luËt cña nhµ níc ®îc c¸c c¬ quan nhµ níc  sö dông ®Ó ®iÒu chØnh vµ t¹o ra c¸c hµnh vi, c¸c mèi   quan  hÖ gi÷a  nhµ níc víi c«ng d©n, c¸c tæ chøc nh»m   thiÕt lËp trËt tù kû c¬ng x∙ héi theo môc tiªu nhµ níc  ®Ò ra”.             Trong   tæ   chøc   nhµ   níc,   viÖc   ph©n   chia   hay   ph©n  c«ng phèi hîp thùc thi c¸c quyÒn lËp ph¸p, quyÒn hµnh  ph¸p vµ quyÒn t  ph¸p ®∙ t¹o ra hÖ thèng c¸c c¬ quan  thùc   thi  quyÒn  hµnh  ph¸p   vµ ®îc  gäi  chung   lµ c¸c  c¬  quan hµnh chÝnh nhµ níc. 9
 10. §Ó thùc hiÖn quyÒn hµnh ph¸p, hÖ thèng c¸c c¬ quan  hµnh   chÝnh  nhµ  níc  vµ c¸c  quy  t¾c,   quy  chÕ  vËn  hµnh  cña c¸c c¬ quan nµy t¹o thµnh thÓ chÕ hµnh chÝnh nhµ  níc.  Nh  vËy,  xÐt  trªn  tæng  thÓ,   thÓ  chÕ  nhµ  níc  bao  trïm   toµn   bé   c¸c   lo¹i   thÓ   chÕ   ho¹t   ®éng   cña   c¸c   c¬  quan qu¶n lý nhµ níc; trong khi ®ã thÓ chÕ hµnh chÝnh  chØ   bao   gåm   c¸c   lo¹i   thÓ   chÕ   cña   c¸c   c¬   quan   hµnh  chÝnh nhµ níc.         Ho¹t   ®éng   cña   c¸c   c¬   quan   thuéc   hÖ   thèng   hµnh  chÝnh nhµ níc nh»m thùc thi quyÒn hµnh ph¸p, lµ ho¹t  ®éng tæ chøc ®êi sèng x∙ héi trªn c¬ së luËt vµ nh»m  thùc hiÖn luËt. ChÝnh nh÷ng ho¹t ®éng nµy cña c¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ níc mµ nh÷ng môc tiªu cña quèc gia  ®îc ghi nhËn trong c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt còng  nh  trong c¸c chÝnh s¸ch, chiÕn lîc vÜ m« cña nhµ níc  trë thµnh c¸c s¶n phÈm cô thÓ cña quèc gia. NÕu thiÕu  sù ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan hµnh ph¸p, mäi quy ®Þnh  cña nhµ níc kh«ng thÓ biÕn thµnh hiÖn thùc.  HÖ thèng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc ®ãng vai  trß  rÊt  quan   träng  trong   qu¶n  lý  nhµ  níc,  lµ  mét  bé  phËn   lín   nhÊt   trong   c¬   cÊu   nhµ   níc,   ®¶m   nhËn   nh÷ng  chøc   n¨ng   thùc   thi   quyÒn   hµnh   ph¸p   ®Ó   qu¶n   lý,   ®iÒu  hµnh mäi lÜnh vùc trong ®êi sèng x∙ héi, trùc tiÕp tæ  chøc   thùc   hiÖn   ®êng   lèi   chÝnh   s¸ch   cña   §¶ng   vµ   thùc  thi quyÒn lùc cña nh©n d©n.  HÖ thèng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc lµ mét hÖ  thèng tæ chøc vµ ®Þnh chÕ cã chøc n¨ng thùc thi quyÒn  hµnh ph¸p, tøc lµ qu¶n lý c«ng viÖc hµng ngµy cña nhµ  níc. G¾n liÒn víi hÖ thèng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ  níc lµ mét thÓ chÕ ®îc cÊu thµnh tõ nh÷ng yÕu tè nh»m  ®¶m b¶o thùc thi c¸c ho¹t ®éng hµnh chÝnh nhµ níc mét  c¸ch thèng nhÊt. 10
 11. ThÓ chÕ hµnh chÝnh nhµ níc lµ bé phËn cña thÓ chÕ  nhµ níc vµ lµ mét hÖ thèng gåm luËt, c¸c v¨n b¶n ph¸p  quy   díi   luËt   t¹o   khu«n   khæ   ph¸p   lý   cho   c¸c   c¬   quan  hµnh chÝnh nhµ níc, thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý, ®iÒu  hµnh mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x∙ héi, còng nh cho mäi  tæ  chøc  vµ  c¸  nh©n  sèng  vµ  lµm  viÖc  theo   ph¸p  luËt.  MÆt kh¸c, lµ c¸c quy ®Þnh c¸c mèi quan hÖ trong ho¹t  ®éng kinh tÕ còng nh c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan  vµ néi bé bªn trong cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­ íc. ThÓ chÕ hµnh chÝnh nhµ níc  lµ toµn bé c¸c yÕu tè   cÊu   thµnh   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   ®Ó   hµnh   chÝnh   nhµ   níc  ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc mét c¸ch hiÖu qu¶, ®¹t ®îc  môc tiªu cña quèc gia”. ThÓ chÕ hµnh chÝnh nhµ níc bao  gåm: c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc vµ ph¸p luËt quy   ®Þnh c¸ch thøc c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc  thùc thi c¸c ho¹t ®éng qu¶n lýnhµ níc.3/       ThÓ chÕ hµnh chÝnh nhµ níc ®îc cÊu thµnh tõ c¸c yÕu  tè: ­       HÖ   thèng   c¸c   c¬   quan   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   tõ  trung ¬ng ®Õn c¬ së. ­  HÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cña nhµ níc ®iÒu  chØnh sù ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi trªn mäi ph¬ng  diÖn, ®¶m b¶o x∙ héi ph¸t triÓn æn ®Þnh, an toµn, bÒn  v÷ng. §ã lµ thÓ chÕ qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc trªn  c¸c   lÜnh   vùc   (   thÓ   chÕ   kinh   tÕ,   thÓ   chÕ   v¨n  ho¸,...) . ­   HÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt quy ®Þnh nhiÖm  vô,   quyÒn   h¹n,   thÈm  quyÒn  cña   c¸c  c¬   quan  thuéc  bé  m¸y hµnh chÝnh nhµ níc tõ Trung ¬ng ®Õn tËn c¬ së bao  gåm:   ChÝnh   phñ,   thñ  tíng   ChÝnh   phñ,   c¸c  bé,   c¸c  c¬  quan thuéc ChÝnh phñ; chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng c¸c cÊp  3  Xem s¸ch ®∙ dÉn. 11
 12. còng   nh  c¸c   c¬   quan   qu¶n   lý   nhµ   níc   ®îc   thµnh   lËp  theo luËt ®Þnh. ­  HÖ thèng c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh chÕ ®é c«ng vô vµ  c¸c quy chÕ c«ng chøc.  ­   HÖ thèng c¸c chÕ ®Þnh vÒ tµi ph¸n hµnh chÝnh  nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng tranh chÊp hµnh chÝnh gi÷a c«ng  d©n víi nÒn hµnh chÝnh th«ng qua khiÕu kiÖn vÒ sù vi  ph¹m ph¸p luËt cña c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ  níc ®èi víi c«ng d©n, ®èi víi c¸c tæ chøc x∙ héi. ­ HÖ thèng c¸c thñ tôc hµnh chÝnh nh»m gi¶i quyÕt  c¸c quan hÖ gi÷a nhµ níc víi c«ng d©n vµ víi c¸c tæ  chøc x∙ héi. §ã lµ hÖ thèng c¸c thñ tôc phøc t¹p, ®ßi  hái ph¶i c«ng khai, râ rµng, cô thÓ, dÔ hiÓu, dÔ tiÕp  cËn. Nghiªn   cøu   thÓ   chÕ   hµnh   chÝnh   ®Ó   hiÓu   c¸ch   thøc  ho¹t   ®éng   cña   c¸c   c¬   quan   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   theo  nh÷ng   tr×nh   tù   thñ   tôc   mµ   ph¸p   luËt   ®∙   quy   ®Þnh.  Nghiªn cøu thÓ chÕ hµnh chÝnh ®Ó hiÓu tÝnh ph¸p lý cña  nh÷ng ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc mµ c¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ níc tiÕn hµnh. Nghiªn cøu thÓ chÕ  hµnh chÝnh còng lµ c¸ch thøc ®Ó hiÓu c¬ cÊu tæ chøc bé  m¸y cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh còng nh c¸c chøc n¨ng,  nhiÖm vô cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc. ThÓ   chÕ   hµnh   chÝnh   x¸c   lËp   nh÷ng   c¬   chÕ   ®Ó   x¸c  ®Þnh c¸ch thøc qu¶n lý nh©n sù trong c¸c c¬ quan hµnh  chÝnh nhµ níc. ThÓ   chÕ  hµnh   chÝnh   còng   x¸c  ®Þnh   cô  thÓ   c¸c  mèi  quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan hµnh chÝnh (chñ thÓ qu¶n lý)  víi tæ chøc, c«ng d©n (c¸c ®èi tîng bÞ qu¶n lý).      ThÓ chÕ hµnh chÝnh cã mét néi dung rÊt c¬ b¶n lµ   quy ®Þnh thñ tôc hµnh chÝnh ®Ó gi¶i quyÕt c¸c mèi quan   hÖ gi÷a nhµ níc (hµnh chÝnh) víi c¸c tæ chøc vµ c«ng   12
 13. d©n. §©y còng lµ ®iÒu c¬ b¶n nhÊt khi ¸p dông c¸c tiªu  chuÈn ISO 9001­2000 cã thÓ chÞu t¸c ®éng rÊt lín. B¶n chÊt cña thñ tôc hµnh chÝnh chÝnh lµ quy ®Þnh  c¸ch   thøc   (c¸c   bíc)   ®Ó   gi¶i   quyÕt   nh÷ng   ®ßi   hái   cña  c«ng d©n, tæ chøc tõ phÝa c¸c c¬ quan nhµ níc.       Mçi mét ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc cña c¸c c¬ quan  hµnh chÝnh nhµ níc còng nh ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô  ®¸p øng nhu cÇu cña c«ng d©n còng nh ho¹t ®éng qu¶n lý  hµnh   chÝnh   nhµ   níc   ®Òu   ®îc   tiÕn   hµnh   theo   nh÷ng  quy  tr×nh nhÊt ®Þnh. Ph¸p luËt ho¸ nh÷ng quy ®Þnh ®ã vµ ®ßi hái c¸c nhµ  qu¶n   lý   ph¶i   tu©n   thñ   nh÷ng   quy   ®Þnh   ®ã.   NÕu   kh«ng  ph¸p luËt ho¸ nh÷ng quy ®Þnh ®ã, mçi mét c¬ quan hµnh  chÝnh nhµ níc vµ mçi mét c¸n bé, c«ng chøc cã thÓ thùc  thi   c¸c   c«ng   viÖc   ®ã   theo   nh÷ng   "ý   muèn   chñ   quan  riªng".   §Ò   ra   quy   tr×nh   thñ   tôc   hµnh   chÝnh   vµ   chÊp  hµnh theo c¸c quy ®Þnh ®ã lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu cña  ho¹t   ®éng   qu¶n   lý   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   vµ   ®ã   lµ   ®iÒu  kiÖn c¬ b¶n ®Ó cã thÓ ¸p dông ISO 9001­2000. Mçi mét cÊp hµnh chÝnh ®Òu cã rÊt nhiÒu c«ng viÖc ph¶i  lµm ®Ó phôc vô nh©n d©n. Vµ mçi quy tr×nh ®ã ph¶i ®îc  c«ng khai cho d©n biÕt (xem mét sè thñ tôc hµnh chÝnh  ë b¶ng 1) vµ c¸n bé, c«ng chøc ph¶i nghiªm chØnh thùc  hiÖn. B¶ng 1: Mét sè quy tr×nh ®îc thÓ chÕ ho¸ t¹i cÊp chÝnh   quyÒn ®Þa ph¬ng c¬ së.   STT C¸c lo¹i thñ tôc Ghi  chó 1. X¸c nhËn s¬ yÕu lý lÞch 2. Chøng thùc ch÷ ký tr«ng giao dÞch d©n sù 3. Chøng thùc tõ chèi di s¶n 13
 14. 4. §¨ng ký t¹m v¾ng 5. Chøng thùc di chóc 6. C¸c lo¹i chøng thùc theo ph©n cÊp cña N§  75 7. §¨ng ký khai tö 8. §¨ng ký khai tö qu¸ h¹n 9. §¨ng ký l¹i khai tö 10. CÊp giÊy b¸o tö 11. §¨ng ký kÕt h«n. 12. §¨ng ký kÕt h«n l¹i 13. X¸c nhËn t×nh tr¹ng h«n nh©n 14. §¨ng ký hé tÞch 15. §¨ng ký l¹i hé tÞch 16. §¨ng ký khai sinh 17. §¨ng ký khai sinh qóa h¹n 18. §¨ng ký khai sinh l¹i 19. §¨ng ký nhËn con nu«i 20. §¨ng ký tõ bá con nu«i 21. §¨ng ký nhËn con 22. §¨ng ký viÖc con nhËn cha mÑ 23. CÊp b¶n sao hé tÞch 24. §¨ng ký c¶i chÝnh hé tÞch 25. §¨ng ký gi¸m hé. 26. §¨ng ký chÊm døt gi¸m hé. 27. T¸ch hé khÈu 28. §¨ng ký t¹m tró 29. X¸c ®Þnh nh©n sù/ lý lÞch t ph¸p 30. ChuyÓn hé khÈu 31. NhËp khÈu míi sinh 32. ChuyÓn ®Õn 33. Di chuyÓn lý lÞch qu©n nh©n dù bÞ 34. X¸c nhËn hå s¬ xin giÊy chøng nhËn QSDD 35. X¸c nhËn hå s¬ xin chuyÓn ®æi quyÒn SDD 36. X¸c nhËn hå s¬ xin nhîng quyÒn SDD 37. X¸c nhËn hé thuéc diÖn chÝnh s¸ch u ®∙i 38. X¸c nhËn hé nghÌo 39. X¸c nhËn hå s¬ xin trî cÊp x∙ héi/ chÊt  ®éc/ tai n¹n/ tµn tËt  40. X¸c nhËn thÕ chÊp vay vèn 41. X¸c   nhËn   ®¬n   xin   trî   cÊp   ®ét   xuÊt   gia  14
 15. ®×nh chÝnh s¸ch  42. X¸c nhËn ®¬n xin thay ®æi d©n téc 43. X¸c nhËn ®¬n xin phÐp x©y dùng nhµ 44. TrÝch lôc b¶n ®å ®Þa chÝnh 45. X¸c   nhËn   ®¬n   ®Ò   nghÞ   trî   cÊp   tuÊt   cho  gia ®×nh chÝnh s¸ch  46. X¸c nhËn ®Ò nghÞ cÊp l¹i, ®æi thΠth¬ng  binh/ gia ®×nh liÖt sü  47. X¸c nhËn ®¬n xin b»ng Tæ quèc ghi c«ng  48. X¸c nhËn chÕ ®é thê cóng liÖt sü 49. X¸c nhËn ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng 50. X¸c nhËn hå s¬ mua b¸n, chuyÓn nhîng nhµ  ë 51. X¸c nhËn sang tªn hîp ®ång mua nhµ 52. X¸c nhËn ®Ò nghÞ chia t¸ch hîp ®ång thuª  nhµ 53. X¸c nhËn ®Þa chØ, hé khÈu, hoµn c¶nh gia  ®×nh  54. §¨ng ký thÕ chÊp 55. §¨ng ký nghÜa vô qu©n sù 56. LËp quü phßng chèng b∙o lôt 57. Qu¶n lý lao ®éng c«ng Ých 58. Chøng thùc uû quyÒn lÜnh l¬ng,b¶o hiÓm Nguån: thu thËp trªn trang Hanoiportal vÒ c¸c thñ tôc   hµnh chÝnh ë Hµ néi     2.2 HÖ thèng c¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ níc Ho¹t  ®éng thùc thi quyÒn  hµnh ph¸p ®îc tiÕn hµnh  bëi mét tËp hîp cña rÊt nhiÒu c¬ quan thuéc hÖ thèng  c¸c c¬ quan thùc thi quyÒn hµnh ph¸p. C¸c c¬ quan thùc  thi quyÒn hµnh ph¸p t¹o nªn mét hÖ thèng, liªn kÕt, phô  thuéc lÉn nhau trong viÖc thùc thi quyÒn lùc nhµ níc.  C¸c   c¬   quan   thùc   thi   quyÒn   hµnh   ph¸p   nh  ®∙   nªu  trªn   s¬  ®å   h×nh  3,   bao   gåm   hai   nhãm  c¬   quan:   c¸c   c¬  quan   quyÒn   nhµ   níc   ë   ®Þa   ph¬ng   vµ   c¸c   c¬   quan   hµnh  chÝnh nhµ níc. 15
 16. C¸c c¬ quan quyÒn lùc nhµ níc ë ®Þa ph¬ng trong hÖ  thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ViÖt Nam gäi chung ®ã  lµ Héi ®ång Nh©n d©n. Theo  HiÕn ph¸p 1992 vµ 1992 söa  ®æi, Héi ®ång Nh©n d©n cã chøc n¨ng:”C¨n cø vµo HiÕn  ph¸p, luËt, v¨n b¶n cña c¬ quan Nhµ níc cÊp trªn, Héi  ®ång nh©n d©n ra nghÞ quyÕt vÒ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m  thi hµnh nghiªm chØnh HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt ë ®Þa ph­ ¬ng; vÒ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi vµ ng©n  s¸ch; vÒ quèc phßng, an ninh ë ®Þa ph¬ng; vÒ biÖn ph¸p  æn ®Þnh vµ n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n, hoµn thµnh  mäi nhiÖm vô cÊp trªn giao cho, lµm trßn nghÜa vô ®èi  víi c¶ níc” 4/.  HÖ thèng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc ®îc ph¸p  luËt quy ®Þnh bao gåm: ­ ChÝnh phñ ­  C¬ quan chÊp hµnh cña c¬ quan quyÒn  lùc nhµ níc cao nhÊt vµ lµ c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc  cao nhÊt. NÕu víi c¸ch quy ®Þnh ®ã, c¶ hai yÕu tè kÕt  hîp chÆt chÏ: chÊp hµnh (hµnh ph¸p) vµ hµnh chÝnh. ­ Uû Ban Nh©n d©n ba cÊp “ tØnh, huyÖn vµ x∙”. Mçi mét cÊp hµnh chÝnh ®Òu cã c¬ cÊu tæ chøc cô  thÓ cña cÊp ®ã. C¬ cÊu tæ chøc cña tõng cÊp còng do  ph¸p luËt quy ®Þnh. a)   ChÝnh phñ vµ c¸c c¬   quan hµnh chÝnh nhµ níc  trung ¬ng:  Theo   HiÕn   ph¸p,   LuËt   tæ   chøc   chÝnh   phñ   (2001),  ChÝnh phñ bao gåm c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé. Quèc héi  quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc b∙i bá c¸c Bé vµ c¸c c¬ quan  ngang Bé theo ®Ò nghÞ cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Sè   lîng   Phã   thñ   tíng,   Bé   trëng,   Thñ   trëng   c¬   quan  ngang Bé do Quèc héi quyÕt ®Þnh. Phã thñ tíng, bé tr­ 4   §i u 119 vµ 120 cña H i n ph¸p 1992.  Ò Õ 16
 17. ëng do Thñ tíng chÝnh phñ ®Ò nghÞ vµ quèc héi bá phiÕu  phª chuÈn. T¹i   kú   häp   thø     nhÊt,   Quèc   héi   Kho¸   XI   ®∙   phª  chuÈn   c¬   cÊu   tæ   chøc   cña   ChÝnh   phñ   nhiÖm   kú   2002   –  2007 bao gåm 26 Bé vµ c¬ quan ngang bé (s¬ ®å h×nh vÏ   4) Chøc n¨ng cña bé vµ nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Bé  trëng vµ thñ trëng c¬ quan ngang bé ®îc quy ®Þnh trong  LuËt   tæ chøc   chÝnh  phñ  vµ  ®îc  ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh  cô  thÓ th«ng qua c¸c nghÞ ®Þnh. NghÞ ®Þnh 86/2002/N§­CP,  quy ®Þnh chung nhÊt chøc n¨ng cña bé, c¬ quan ngang bé  (díi   ®©y   gäi   chung   lµ   bé).   Bé   lµ   c¬   quan   cña   ChÝnh  phñ, thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc ®èi víi ngµnh  hoÆc lÜnh vùc c«ng t¸c trong ph¹m vi c¶ níc; qu¶n lý  nhµ níc c¸c dÞch vô c«ng thuéc ngµnh, lÜnh vùc; thùc  hiÖn   ®¹i   diÖn   chñ   së   h÷u   phÇn   vèn   cña   nhµ   níc   t¹i  doanh   nghiÖp   cã   vèn   nhµ   níc   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt NhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   bé   trëng   ®îc   x¸c   ®Þnh   trªn  nguyªn   t¾c  ph©n   c«ng   ho¹t   ®éng   qu¶n   lý   nhµ   níc   trªn  tõng lÜnh vùc cô thÓ gi÷a c¸c bé vµ c¬ quan ngang bé.  Chi  tiÕt   ho¸  c¸c  néi  dung  ph©n  c«ng  qu¶n   lý nhµ  níc  gi÷a c¸c bé ®îc quy ®Þnh trong nghÞ ®Þnh quy ®Þnh chøc  n¨ng,   nhiÖm   vô   cña   bé,   c¬   quan   ngang   bé   trong   tõng  nhiÖm kú cña chÝnh phñ.   17
 18. ChÝnh  phñ  Thñ t­íng; Phã thñ t­íng; Bé tr­ ëng Bé Quèc phßng  Bé GTVT Bé KH ­ CN V¨n Phßng CP Bé C«ng An Bé X©y Dùng  Bé Y tÕ Ng©n Hµng NN Bé Ngo¹i Giao Bé Thuû S¶n Bé Néi Vô ** Ub D©n téc ** Bé T­ Ph¸p Bé VH ­ TT Bé B­u ChÝnh­ VT UB TDTT **** Bé Tµi ChÝnh Bé GD&§T Bé Tµi nguyªn &  UB DSGD&TE  **** m«i tr­êng **** Bé KÕ ho¹ch vµ  Bé NN&PTNT Bé L§TB&XH Thanh Tra NN §Çu t­ Bé Th­¬ng M¹i Bé C«ng nghiÖp **: §æi tªn ****: míi  thµnh lËp  H×nh4: C¬ cÊu tæ chøc chÝnh phñ ViÖt Nam nhiÖm kú 2002­ 2007 NghÞ ®Þnh 86/2002/N§­CP quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n  cña Bé vµ bé trëng cô thÓ trªn c¸c lÜnh vùc:  • VÒ ph¸p luËt • VÒ chiÕn lîc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch • VÒ hîp t¸c quèc tÕ • VÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh • VÒ thùc hiÖn ®¹i diÖn chñ së h÷u phÇn vèn cña nhµ  níc t¹i doanh nghiÖp cã vèn nhµ níc • VÒ qu¶n lý nhµ níc c¸c tæ chøc thùc hiÖn dÞch vô  c«ng thuéc ngµnh, lÜnh vùc qu¶n lý nhµ níc cña bé • VÒ qu¶n lý nhµ níc c¸c tæ chøc kinh tÕ tËp thÓ vµ  kinh tÕ t nh©n • VÒ qu¶n lý nhµ níc ho¹t ®éng cña héi, tæ chøc phi  ChÝnh   phñ   thuéc   ngµnh,   lÜnh   vùc   ho¹t   ®éng   trong  ph¹m vi c¶ níc hoÆc liªn tØnh • VÒ tæ chøc bé m¸y vµ c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc  nhµ níc 18
 19. ViÖc   quy   ®Þnh  trªn   cho   thÊy  c¸c   bé  trëng   ®Òu  cã  nh÷ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n trªn c¸c lÜnh vùc. Vµ do  ®ã, nÕu nghiªn cøu mét quy tr×nh lµm viÖc cho mét sè  lÜnh vùc chung (vÝ dô ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p  luËt;   qu¶n   lý   c¸n   bé,   c«ng   chøc   thuéc   bé,....)   vµ  chuÈn ho¸ nã theo tiªu chuÈn qu¶n lý chÊt lîng sÏ ¸p  dông   cho   nhiÒu   bé.   Hay   nÕu   x©y   dùng   ®îc   mét   sè   quy  tr×nh   chuÈn   cho   nhiÒu   bé   th×   viÖc   ¸p   dông   ISO   9001­ 2000 cho c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sÏ thuËn lîi. LuËt   tæ   chøc   chÝnh   phñ   còng   trao   cho   ChÝnh   phñ   ®îc  thµnh lËp c¸c c¬ quan thuéc chÝnh phñ. §©y lµ nh÷ng c¬  quan do ChÝnh phñ thµnh lËp, kh«ng ph¶i th«ng qua Quèc  héi (hoÆc Uû Ban Thêng vô quèc héi). ViÖc thµnh lËp,  s¸t nhËp hoÆc gi¶i thÓ c¸c c¬ quan thuéc ChÝnh phñ do  ChÝnh   phñ   quyÕt   ®Þnh   nh»m   phï   hîp   víi   ®ßi   hái   ph¶i  gióp   ChÝnh   phñ   thùc   hiÖn   nh÷ng   nhiÖm   vô   cô   thÓ.   LÇn  ®Çu tiªn nhiÖm kú 2002­2007, ChÝnh phñ ®∙ cã mét NghÞ  ®Þnh riªng vÒ lo¹i c¬ quan thuéc ChÝnh phñ. NghÞ ®Þnh  vÒ   30/2003/N§­CP     quy   ®Þnh   vÒ   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,  quyÒn   h¹n   vµ   c¬   cÊu   tæ   chøc   cña   c¸c   c¬   quan   thuéc  ChÝnh   phñ.   Theo   quy   ®Þnh   cã   hai   nhãm   c¬   quan   thuéc  ChÝnh phñ 5/: ­ C¬ quan thuéc ChÝnh phñ  thùc hiÖn mét sè nhiÖm  vô, quyÒn h¹n qu¶n lý nhµ níc vÒ ngµnh, lÜnh vùc; qu¶n  lý nhµ níc c¸c dÞch vô c«ng thuéc ngµnh, lÜnh vùc vµ   thùc   hiÖn   mét   sè   nhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   cô   thÓ   vÒ   ®¹i   diÖn chñ së h÷u phÇn vèn cña nhµ níc t¹i doanh nghiÖp   cã vèn nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tuy nhiªn,  cÇn ph¶i chó ý, mÆc dï ®îc trao chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ  quyÒn h¹n qu¶n lý nhµ níc trªn mét sè lÜnh vùc (thùc  chÊt lµ ®îc ChÝnh phñ uû quyÒn) nhng c¸c lo¹i c¬ quan  5  Xem chi tiÕt NghÞ ®inh 30/2003/N§­CP ngµy 1/4/2003. 19
 20. thuéc   ChÝnh   phñ   kh«ng   cã   quyÒn   ban   hµnh   v¨n   b¶n   quy  ph¹m   ph¸p  luËt.  §©y  còng   lµ mét  khã  kh¨n   cho  c¸c  c¬  quan nµy khi thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc trªn  mét sè lÜnh vùc (xÐt trong trêng hîp nµy c¬ quan thuéc  chÝnh   phñ   gièng   nh  bé),   nhng   l¹i   kh«ng   ®îc   ban   hµnh  v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt 6/.   ­ C¬ quan thuéc ChÝnh phñ ho¹t ®éng sù nghiÖp ®Ó  phôc   vô nhiÖm  vô  qu¶n  lý  nhµ  níc  cña  ChÝnh  phñ  hoÆc  thùc hiÖn mét sè dÞch vô c«ng cã ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt  quan träng mµ ChÝnh phñ ph¶i trùc tiÕp chØ ®¹o; thùc  hiÖn mét sè nhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ vÒ ®¹i diÖn chñ  së  h÷u  phÇn  vèn  cña  nhµ  níc  t¹i  doanh   nghiÖp  cã  vèn  nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Sè lîng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ ®∙ vµ ®ang cã xu  híng gi¶m. NhiÒu c¬ quan thuéc ChÝnh phñ tríc ®©y ®∙  chuyÓn thµnh mét bé phËn cña mét sè bé.  C¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé do ChÝnh  phñ quy ®Þnh b»ng nghÞ ®Þnh. C¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé bao gåm c¸c  bé phËn (department): ­ Vô; ­ V¨n phßng; ­ Thanh tra; ­ Côc; ­   Tæng côc ­   C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc bé. b)  Uû Ban Nh©n d©n vµ c¸c c¬ quan chuyªn m«n.  Uû Ban Nh©n d©n lµ c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n     íc ë ®Þa       ¬ng ph   . Theo v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt hiÖn hµnh, cã  ba cÊp hµnh chÝnh: tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung  ­ ¬ng; HuyÖn, quËn, thÞ x∙ vµ thµnh phè thuéc tØnh; X∙,  phêng, thÞ trÊn. 6  LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt söa ®æi ®∙ ®a thuËt ng÷ c¬ quan thuéc chÝnh phñ ra  khái lô©t nµy. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2