intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản trị Dự án - Bài 3: Lập kế hoạch Dự án

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

341
lượt xem
123
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Dự toán nguồn lực và thời gian không chính xác (thừa hoặc thiếu) sẽ gặp khó khăn trong quá trình thực hiện và quản lý dự án -Cần huy động sự tham gia của tất cả những người liên quan vào quá trình lập kế hoạch -Cần có sự phối hợp với các bộ phận/hệ thống quản lý dự án như hành chính, nhân sự, tài chính và kỹ thuật. -Kế hoạch được lập chi tiết sẽ giúp quá trình quản lý dự án dễ dàng hơn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị Dự án - Bài 3: Lập kế hoạch Dự án

 1. Đại học Khoa học Huế Khoa Môi Trường QUẢN TRỊ DỰ ÁN (Bài 3: Lập kế hoạch Dự án) Giảng viên: Ths. Hoàng Thanh Hùng
 2. NỘI DUNG Khái niệm, định nghĩa về lập kế hoạch 1. Phân loại kế hoạch 2. Các công cụ lập kế hoạch 3. Các khái niệm, thuật ngữ dùng trong giám 4. sát và đánh giá Lập kế hoạch Dự án theo Khung Logic 5. (Logframe) Lập kế hoạch ngân sách Dự án 6.
 3. 1. Khái niệm lập kế hoạch -Lập KH là chức năng cơ bản của QL Dự án -Lập KH là một hoạt động quan trọng của quản lý dự án -Lập KH là chiêc câu nôi từ vị trí hiên nay cua ta ́ ̀ ́ ̣ ̉ đên vị trí ta muôn tới ́ ́ -Lập KH lá quá trình cụ thể hóa hành động để đạt được ý định, mục tiêu đã đề ra
 4. Định nghĩa Lập KH là quá trình quyêt đinh trước xem ̣́ 1. phai lam gi, lam như thế nao, khi nao lam và ̉̀ ̀̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ai lam Lập KH là tiên trinh đề ra những muc tiêu và ́ ̀ ̣ 2. hoạt động cụ thể để đat được những muc ̣ ̣ tiêu đó thông qua sự phân công, sắp xếp và phân bổ các nguồn lực một cách hiệu quả trong phạm vi ngân sách và thời gian nhất định
 5. Các bước lập kế hoạch Xác định mục tiêu dự án cần đạt được 1. Đề ra các hoạt động dự án để đạt được các 2. mục tiêu đề ra Xác định nguồn lực và thời gian cần thiết để 3. đạt được mục tiêu Vạch ra các bước thực hiện các hoạt động 4. và xác định nguồn lực, thời gian, địa điểm, đối tượng thụ hưởng/ảnh hưởng, đối tác, người chịu trách nhiệm
 6. Một số lưu ý trong quá trình lập kế hoạch -Dự toán nguồn lực và thời gian không chính xác (thừa hoặc thiếu) sẽ gặp khó khăn trong quá trình thực hiện và quản lý dự án -Cần huy động sự tham gia của tất cả những người liên quan vào quá trình lập kế hoạch -Cần có sự phối hợp với các bộ phận/hệ thống quản lý dự án như hành chính, nhân sự, tài chính và kỹ thuật. -Kế hoạch được lập chi tiết sẽ giúp quá trình quản lý dự án dễ dàng hơn.
 7. Muc đich cua Lập kế hoạch ̣ ́ ̉ Tâp trung sự chú ý vao muc tiêu ̣ ̀ ̣  Ứng phó với sự bât đinh và thay đôi ̣́ ̉  Tao khả năng tac nghiêp chuyên nghiêp và hiêu quả ̣ ́ ̣ ̣ ̣  kinh tế Giúp kịp thời phát hiện, giải quyết vấn đề và quản  lý, ứng phó hiệu quả với các rủi ro có thể xảy ra Tao thuân lợi dễ dang cho công tac kiêm tra, giam ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ́  sat và đanh giá ́ ́ Tăng cường hiệu quả thông tin trao đổi giữa các  bên liên quan
 8. 2. Phân loại kế hoạch Phân theo thời gian 1. -Kế hoạch toàn thời gian dự án (hai năm, ba năm, bốn năm..vv) -Kế hoạch hàng năm (annual plan) -Kế hoạch quý, tháng, tuần (quarterly, monthly, weekly plan) Phân theo cấp độ chuyên môn 2. -Kế hoạch chiến lược (strategic plan) -Kế hoạch hành động (action plan ) -Kế hoạch tác nghiệp (operational plan) Phân theo nội dung 3. - Kế hoạch thời gian thực hiện (timelines/work plan) - Kế hoạch tài chính (financial plan) - Kế hoạch giám sát và đánh giá (monitoring & evaluation plan) hay M&E plan - Kế hoạch tuyển dụng, quản lý và phát triển nhân sự (plan for recruitment, management and development of human resources)
 9. 3. Các công cụ lập kế hoạch (planning tools) Work Breakdown Structure 1. P.E.R.T Network 2. Gantt Chart 3.
 10. 1. Work Breakdown Structure (Cơ cấu phân chia công việc) Dự án  Hợp phần 1 Hợp phần 2 Hợp phần 3 Hoạt động  1.1 Hoạt động 1. 2 Hoạt động  3.1 Hoạt động 3.2 Hoạt dộng 1.1.1 Hoạt động 1.2.1 Hoạt động  3.2.1 Hoạt động  1.1.2 Hoạt động 1.2.2 Hoạt động  3.2.2 Hoạt động  1.1.3 Hoạt động  1.2.3 Hoạt động  3.2.3 Hoạt động  1.1.4
 11. 2. Mạng lưới P.E.R.T P.E.R.T Network Hoạt động nhỏ 1.1 Nhiệm vụ Hoạt động chính/ Hoạt động Hoạt động Hoạt động 2 1 3 Hoạt động nhỏ Hoạt động nhỏ Hoạt động nhỏ Hoạt động nhỏ HĐ nhỏ
 12. 3. Biêu đồ Gantt ̉ (Henry Laurence Gantt, 1917) KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN 2006-2007 Các hoạt động dự án 2006 2007 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 1. Hoạt động 1 2. Hoạt động 2 3. Hoạt động 3 4. Hoạt động 4 5. Hoạt động 5 6. Hoạt động 6
 13. 4. Khái niệm, thuật ngữ sử dụng ̣ đich (Purpose): Là ước muôn, là đông cơ ́ ́ ̣  Muc lâu dai, là hy vong muôn đat tới. Đôi với tổ ̀ ̣ ́ ̣ ́ chưc, muc đich quyêt đinh lý do ra đời và tôn ́ ̣ ́ ̣́ ̀ tai cua nó ̣ ̉  Muc đich có thể chỉ là ở dang đinh tinh chưa ̣ ́ ̣ ̣ ́ đo đêm, đinh lượng được. ́ ̣  Tuy mơi ở dang đinh tinh nhưng muc đich ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ cung phai được nêu lên môt cach rõ rang để ̃ ̉ ̣ ́ ̀ lam kim chỉ nam cho cac hoat đông quan lý ̀ ́ ̣ ̣ ̉
 14. Các loại mục tiêu trong dự án ̣ ̉ ́  Muc tiêu tông quat (Goal)  Muc tiêu chiên lược (Strategic objective) ̣ ́  Mục tiêu trung gian (Intermediate objective)  Muc tiêu cụ thể (Specific objective) ̣
 15. ̣ ̉ ́ Muc tiêu tông quat (Goal)  Mục tiêu tổng quát nêu lên các kết quả mong muốn cao nhất đối với vấn đề mà chương trình/dự án nỗ lực ngăn chặn, xoá bỏ hoặc cải thiện.  Mục tiêu tổng quát không phải đo lường hay đạt được sau khi thực hiện chương trình dự án.  Mục tiêu tổng quát chỉ đưa ra định hướng cho chương trình/dự án mà thôi. Nói chung mục tiêu tổng thể thể hiện mục đích mà dự án mong muốn thực hiện.
 16. Mục tiêu (Objective) Muc tiêu thường là những chỉ tiêu đo đêm được: ̣ ́ thu nhâp quôc dân theo đâu người, doanh sô.. ̣ ́ ̀ ́ Thường là những môc cụ thê, linh đông phat ́ ̉ ̣ ́ triên từng bước để đat được muc đich cơ ban, ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ lâu dai.
 17. Mục tiêu (Objective) Mục tiêu (Objective): Tác động hoặc thay đổi mà dự án định đạt  được một cách cụ thể. Có hai loại mục tiêu cụ thể: Mục tiêu kết quả và mục tiêu tiến độ 1. Mục tiêu kết quả (Outcome objective): Mục tiêu kết quả nêu rõ tác động cụ thể mà chương/dự án mong muốn có thông qua các hoạt động can thiệp Mục tiêu kết quả có 2 cấp độ: -Mục tiêu chiến lược (strategic objective) hay còn gọi là mục tiêu kết quả cuối cùng (Final outcome objective) -Mục tiêu kết quả trung gian (intermediate outcome objective) 2. Mục tiêu tiến độ (Process objective): Mục tiêu tiến độ nêu rõ phương tiện/biện pháp/cách thức cần thiết để đạt được kết quả mong muốn của chương trình/dự án.
 18. ̣ ̣ Phân loai muc tiêu ̣ 1.Theo nôi dung -Muc tiêu kinh tế ̣ -Muc tiêu xã hôi ̣ ̣ -Muc tiêu chinh trị ̣ ́ -Muc tiêu tư tưởng ̣ -Muc tiêu khoa hoc kỹ thuât ̣ ̣ ̣ ́ ̉ 2. Theo câp quan lý -Muc tiêu quôc gia, đia phương ̣ ́ ̣ -Muc tiêu quan lý câp cao, câp giữa, câp cơ sở ̣ ̉ ́ ́ ́ 3. Theo thời gian ̀ ̣ -Dai han ̣ -Trung han ́ ̣ -Ngăn han
 19. Các nguyên tắc cơ bản xác định mục tiêu mục tiêu rõ ràng  Có  Có khung thời gian  Xác định đối tượng đích của sự thay đổi/cải thiện  Có kết quả/sản phẩm sẽ đạt được
 20. ́ ́ ̣ ̣ Nguyên tăc xac đinh muc tiêu SMART Cụ thê, rõ rang ̉ ̀  Specific-  Measurable-Đo lường được  Attainable-Có thể đat được ̣  Reliable-Xac thực, đang tin cây (cho cung kêt ́ ́ ̣ ̀ ́ quả qua nhiêu lân đo lường và nhiêu người ̀ ̀ ̀ đo lượng)  Timely (Time bound) Khung thơi gian phù ̀ hợp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2