quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 4

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
168
lượt xem
50
download

quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương án gia công: Phay tinh mặt 1&3 đạt cấp chính xác 9 ,Rz=10 m 5.1.3 Định vị: - Để tạo được mặt đầu 1,3 thì cần khống chế các bậc tự do sau: Cần: T(Oz) , Q(Ox) , Q(Oy) Phụ: T(Ox) T(Oy) - Dùng khối V dài sẽ khống chế được 4 bậc tự do: T(Ox) , T(Oy) , Q(Ox) , Q(Oy) - Dùng chốt tỳ khống chế 1 bậc tự do: T(Oz) 5.1.4 Phương án kẹp chặt: Dùng khối V di động tự định tâm trên tạo lực kẹp ép bề mặt trụ ngoài của chi tiết sát...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 4

  1. Chương 4: THIEÁT KEÁ NGUYEÂN COÂNG Choïn chuaån coâng ngheä - Chuaån thoâ: Choïn beà maët truï lôùn ngoaøi (64) laøm chuaån thoâ. - Chuaån tinh: Duøng beà maët 1 hoaëc 3 laøm chuaån tinh phuï thoáng nhaát cho caû quaù trình thöïc hieän qui trình coâng ngheä . 5.1 Nguyeân coâng 1: Phay maët 1 & 3 5.1.1 Sô ñoà gaù ñaët: 1
  2. 5.1.2 Phöông aùn gia coâng: Phay tinh maët 1&3 ñaït caáp chính xaùc 9 ,Rz=10 m 5.1.3 Ñònh vò: - Ñeå taïo ñöôïc maët ñaàu 1,3 thì caàn khoáng cheá caùc baäc töï do sau: Caàn: T(Oz) , Q(Ox) , Q(Oy) Phuï: T(Ox) T(Oy) - Duøng khoái V daøi seõ khoáng cheá ñöôïc 4 baäc töï do: T(Ox) , T(Oy) , Q(Ox) , Q(Oy) - Duøng choát tyø khoáng cheá 1 baäc töï do: T(Oz) 5.1.4 Phöông aùn keïp chaët: Duøng khoái V di ñoäng töï ñònh taâm treân taïo löïc keïp eùp beà maët truï ngoaøi cuûa chi tieát saùt vaøo maët khoái V döôùi 5.1.5 Choïn maùy: - Choïn maùy phay ngang coâng xoân 6H12 + Beà maët laøm vieäc cuûa baøn(mm2): 320x1250 + Coâng suaát ñoäng cô: 7 Kw + Hieäu suaát maùy: =0,75 + Soá voøng quay truïc chính (v/ph): 30-1500 + Böôùc tieán cuûa baøn: 5-1500 mm/ph + Löïc lôùn nhaát cho pheùp theo cô caáu tieán cuûa maùy: 1500 Kg 5.1.6 Choïn duïng cuï caét: Baûng 4.85 [3,tr333] -Dao phay ñóa ba maët raêng theùp gioù + Ñöôøng kính dao phay: D=200 mm + Ñöôøng kính loã cuûa dao phay: d=60 mm + Beà roäng dao phay: B=16 mm + Soá raêng: 14 raêng Vieäc choïn nhö vaäy laø do duøng hôïp kim cöùng toát hôn duøng dao theùp gioù vì ñaûm baûo naêng suaát caét cao hôn, thôøi gian laøm vieäc giaûm raát nhieàu do vieäc taêng toác ñoä caét. 5.1.7 Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp 2
  3. 5.1.8 Dung dòch trôn nguoäi: khoâng 5.4 Nguyeân coâng 2: khoeùt-doa loã 51+0,046 5.4.1 Sô ñoà gaù ñaët: 3
  4. 5.4.2 Phöông aùn gia coâng: - Khoeùt thoâ ñaït caáp chính xaùc 12 , Rz=50 m - Khoeùt tinh ñaït caáp chính xaùc 10 , Rz=12,5 m - Doa tinh ñaït caáp chính xaùc 8 , Ra=2,5 m 5.4.3 Ñònh vò: Duøng khoái V ñònh vò 2 baäc töï do. Duøng phieán tyø phaúng khoái cheá 3 baäc töï do. Chi tieát khoái cheá 5 baäc töï do. 5.4.4 Phöông aùn keïp chaët: Duøng cô caáu keïp lieân ñoäng taïo ra löïc keïp ñaåy beà maët 1 cuûa chi tieát eùp vaøo phieán tyø. 5.4.5 Choïn maùy: Choïn maùy khoan ñöùng 2H135 ([2] trang 129) - Ñöôøng kính gia coâng lôùn nhaát (mm): 35 mm - Coân moùc truïc chính: N04 - Soá voøng quay truïc chính: 31.5-1400vg/ph - Coâng suaát ñoäng cô chính : 4 kW 5.4.6 Choïn duïng cuï caét: Muõi khoeùt thoâ: Vaät lieäu: theùp coù gaén hôïp kim cöùng BK8 4
  5. Caùc thoâng soá hình hoïc cuûa dao: ([1] trang43) -Goùc tröôùc: 0=50 - Goùc sau: =100 - Goùc nghieâng chính  =600 - Goùc nghieâng cuûa raõnh xoaén vít:=100 ( [3] trang 335) * Muõi khoeùt tinh: Vaät lieäu: theùp coù gaén hôïp kim cöùng BK8 Caùc thoâng soá hình hoïc cuûa dao: -Goùc tröôùc: 0=50 - Goùc sau: =100 - Goùc nghieâng chính  =600 - Goùc nghieâng cuûa raõnh xoaén vít:=100 * Muõi doa tinh: Vaät lieäu: theùp gioù Caùc thoâng soá hình hoïc cuûa dao: ([3] trang 340) -Goùc tröôùc: 0=00  (-5)0 - Goùc sau: =100  170 - Goùc nghieâng cuûa raõnh xoaén vít:=70 80 ( [3] trang 338) 5.4.7 Duïng cuï kieåm tra : 5
  6. thöôùc caëp daøi 150mm, ñoä chính xaùc laø 0,02 mm 5.4.8 Dung dòch trôn nguoäi: khoâng 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản