quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 9

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
151
lượt xem
42
download

quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên công 1: phay mặt 1&3: chiều sâu cắt: t = 8,2 (công nghệ cững vững trung bình) lượng chạy dao tinh: S0 = 0,2 mm/vg ( [4] trang 153) Sz = 0,2/14 = 0,014 mm/răng vận tốc cắt: V = 42,5 m/ph (bảng 5-172 tr155) 1000 * V n= = 67,7 vg/ph ( D= 200 mm) *D Chọn n = 60 thời gian gia công cơ bản: L + L1 + L2 T0 = = 5,12 ph S*n 7.1.2 Nguyên công 3: phay mặt 6,7&8 t = 15,4 mm S0= 0,23 mm/vg - Sz = 0,23/20 = 0,012 V...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 9

  1. Chương 9: Xaùc ñinh cheá ñoä caét baèng phöông phaùp tra baûng 7.1.1 Nguyeân coâng 1: phay maët 1&3: chieàu saâu caét: t = 8,2 (coâng ngheä cöõng vöõng trung bình) löôïng chaïy dao tinh: S0 = 0,2 mm/vg ( [4] trang 153) Sz = 0,2/14 = 0,014 mm/raêng vaän toác caét: V = 42,5 m/ph (baûng 5-172 tr155) 1000 * V n= = 67,7 vg/ph ( D= 200 mm) *D Chọn n = 60 thôøi gian gia coâng cô baûn: L + L1 + L2 T0 = = 5,12 ph S*n 7.1.2 Nguyeân coâng 3: phay maët 6,7&8 t = 15,4 mm S0= 0,23 mm/vg -> Sz = 0,23/20 = 0,012 V = 48,5 m/ph ( baûng 5-172 trang 155 [4]) 1000 * V n= = 154 v/ph *D
  2. Chọn n = 150 v/ph L + L1 + L2 T0 = = 1,041 ph S*n 7.1.3 Nguyeân coâng 4: khoan-khoeùt- doa böôùc 1: khoan vôùi 10 ( t=5) S = 0,4 mm/vg ( baûng 5-89 trang 86 [4]) V = 28 m/vg ( baûng 5-90 trang 86 [4]) n= = 891,72 vg/ph Chọn n = 750 vg/ph V thực tế = 23,55 L + L1 + L2 T0 = = 0,084 ph S*n böôùc 2: khoan vôùi 14 t=2 ; S = 0,7 mm/vg ( baûng 5-99 tr 91 [4]) V = 28 m/vg ( baûng 5-101 tr 92) 1000 * V n= = 686 v/ph *D chọn n = 530 V thực tế = 23,3 vg/ph L + L1 + L2 T0 = = 0,0625 ph S*n böôùc 3: khoeùt: t= 0,4 (14,8) ; S = 0,55 mm/vg( baûng 5-104 tr 95) V = 31 m/ph ( baûng 5-106 tr97) 1000 * V n= = 667,07 vg/ph *D
  3. chọn theo máy n = 530 vg/ph V thực tế = 24,6 vg/ph L + L1 + L2 T0 = = 0,08 ph S*n böôùc 4: doa 15 t = 0,1 ; S = 1,9 mm/vg ( baûng 5-112 trang 104) V = 7,3 m/ph ( baûng 5 -114 trang 106) 1000 * V n= = 154,98 vg/ph *D chọn theomáy n = 140 V thực tế = 6,6 vg/ph. L + L1 + L2 T0 = = 0,1 ph S*n 7.2.4 nguyeân coâng 5:phay 12 & 13: t = 7,84; S= 0,23 mm/vg -> Sz = 0,012 ( 20 raêng ) (baûng 5-170 tr153) V = 48,5 m/ph ( baûng 5-172 tr155) 1000 * V n= = 154 vg/ph *D Chọn n= 150 vg/ph V thực tế = 47,1 vg/ph L + L1 + L2 T0 = = 0,97ph S*n 7.2.5 nguyeân coâng 6: khoan 15 t = 7,5mm ; S = 0,32 mm/vg V = 35,5 m/ph ( baûng 5-90 tr 86) 1000 * V n= =753,7vg/ph *D chọn n = 750 vg/ph V thực tế 35,3 m/ph
  4. L + L1 + L2 T0 = = 0,1 ph S*n 7.2.6 nguyeân coâng 7: phay raõnh t = 3mm; Sz = 0,03 mm/raêng ( trang 146) -> S = 0,03 * 48 =1,44 mm/vg V = 56 m/ph ( baûng 5-165 trang 148) 1000 * V n= = 142 vg/ph *D chọn n= 118 vg/ph V thưc tế = 46,3 m/ph L + L1 + L2 T0 = = 0,6 ph S*n Noäi Nguyeân Duïng t(mm S(mm V(mm/p n(v/p T(ph dung coâng cuï ) /v) h) h) ) böôùc Phay Phay P18 8,2 0,2 37,7 60 5,12 1&3 Phay 6 ,7 Phay 1,04 P18 15,4 0,23 47,1 150 &8 tinh 1 Khoan 0,08 P18 5 0,4 28 750 10 4 Khoan Khoan 0,06 Khoeùt - P18 2 0,7 28 530 13 25 Doa Khoeùt P18 0,4 0,55 24,6 530 0,08 Doa P18 0,1 1,9 6,6 140 0,1 Phay Phay P18 7,84 0,23 47,1 150 0,94 Khoan Khoan P18 7,5 0,32 35.3 750 0,1 Phay 0,23 Phay P18 3 1,44 46,3 118 thoâ 2
Đồng bộ tài khoản