Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P1)

Chia sẻ: Tae_in Tae_in | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
224
lượt xem
139
download

Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 áp dụng cho quản trị sản xuất trong doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P1)

  1. Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ  Tæng côc Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng   HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
  2. I. hÖ thèng tµi liÖu theo TCVN iso 9001:2000 1.1 CÊu   tróc   cña   hÖ   thèng   tµi   liÖu   theo   TCVN   ISO  9001:2000 ISO 9001:2000 b¾t buéc tæ chøc ph¶i cã mét hÖ thèng qu¶n  lý chÊt lîng ®îc lËp thµnh v¨n b¶n. Tuy nhiªn, sè l­ îng   c¸c   v¨n   b¶n   b¾t   buéc   ph¶i   x©y   dùng   ®∙   ®îc   c¾t  gi¶m ®¸ng kÓ so víi yªu cÇu trong phiªn b¶n 1994. C¸c  tµi liÖu b¾t buéc nµy ph¶i tån t¹i, nhng kh«ng phô  thuéc vµo lo¹i h×nh vµ quy m« tæ chøc còng nh ®Æc thï  s¶n phÈm dÞch vô, bao gåm: a) Sæ tay chÊt lîng; b) ChÝnh s¸ch chÊt lîng vµ môc tiªu chÊt lîng; c) C¸c thñ tôc b»ng v¨n b¶n quy ®Þnh c¸ch thøc: ­ KiÓm so¸t tµi liÖu; ­ KiÓm so¸t hå s¬ ; ­ §¸nh gi¸ néi bé; ­ KiÓm so¸t s¶n phÈm kh«ng phï hîp; ­ Hµnh ®éng kh¾c phôc; ­ Hµnh ®éng phßng ngõa. ViÖc tån t¹i c¸c tµi liÖu kh¸c trong hÖ thèng lµ hoµn  toµn   do   tæ   chøc   quyÕt   ®Þnh   c¨n   cø   vµo   nhu   cÇu   ho¹ch  ®Þnh, vËn hµnh vµ kiÓm so¸t mét c¸ch hiÖu lùc c¸c qu¸  tr×nh. Nh×n chung, møc ®é v¨n b¶n ho¸ hÖ thèng qu¶n lý  chÊt lîng cña mçi tæ chøc tuú thuéc vµo:
  3. a) Quy m« cña tæ chøc vµ lo¹i h×nh ho¹t ®éng; b) Sù phøc t¹p vµ t¬ng t¸c gi÷a c¸c qu¸ tr×nh; c) N¨ng lùc cña c¸n bé nh©n viªn thùc hiÖn; d) C¸c ®Æc ®iÓm ®Æc thï kh¸c cña tæ chøc. Tiªu chuÈn còng cho phÐp tæ chøc linh ho¹t lùa chän c¸ch  thøc x©y dùng hÖ thèng tµi liÖu ®Ó hç trî cho viÖc thùc  hiÖn HTQLCL cña m×nh. Tµi liÖu cã thÓ díi d¹ng mét biÓu  ®å tiÕn tr×nh, s¬ ®å qu¸ tr×nh, c¸c bíc tuÇn tù ®îc kiÓm  so¸t b»ng m¸y tÝnh, danh môc kiÓm tra, biÓu ®å vµ h×nh  ¶nh hay ®o¹n phim... Tµi liÖu cã thÓ lµ b¶n cøng hoÆc  c¸c   file  d÷  liÖu   ®îc  lu  tr÷   trong   hÖ   thèng   m¸y  tÝnh,  m¹ng intranet hay dùa trªn c¬ së cña website. Th«ng thêng mét hÖ thèng tµi liÖu theo ISO 9001:2000 ®îc  lËp theo mét c¬ cÊu h×nh th¸p gåm 3 møc, bao gåm:  Møc 1: Sæ tay chÊt lîng ­ ChÝnh s¸ch, tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n, m« t¶ ph¬ng  thøc tiÕp cËn chung cña tæ chøc nh»m tu©n thñ  theo tõng yªu cÇu cña HTQLCL.  Møc 2: C¸c thñ tôc ­ Quy ®Þnh c¸ch thøc thùc hiÖn c¸c qu¸ tr×nh t¸c  nghiÖp trong HTQLCL.  Møc 3: C¸c híng dÉn ­ C¸c tµi liÖu t¸c nghiÖp kü thuËt chi tiÕt bao  gåm c¸c quy ®Þnh kü thuËt, tiªu chuÈn hay b¶n  vÏ... Trong tiªu chuÈn ISO 9001:2000 hå s¬ ®îc xem nh mét d¹ng  tµi liÖu ®Æc biÖt ®îc thiÕt lËp víi môc ®Ých lu tr÷ c¸c  d÷ liÖu vÒ viÖc HTQLCL vËn h¹nh vµ thùc hiÖn vµ cung cÊp 
  4. c¸c  b»ng chøng chøng tá  sù  phï hî  so víi  c¸c  yªu  cÇu.  p C¸c hå s¬ tè i th i u cÇn ph¶i lu gi  bao gåm : Ó ÷ PhÇn Lo¹i hå s¬ 5.6.1 Xem xÐt cña l∙nh ®¹o. 6.2.2  Gi¸o dôc, ®µo t¹o, kü n¨ng vµ kinh nghiÖm. (e) 7.1  B»ng chøng cña viÖc c¸c qu¸ tr×nh t¹o thµnh s¶n  (d) phÈm/dÞch vô vµ s¶n phÈm/dÞch vô phï hîp víi c¸c  yªu cÇu. 7.2.2 KÕt qu¶ xem xÐt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng liªn  quan ®Õn s¶n phÈm/dÞch vô vµ c¸c hµnh ®éng n¶y  sinh tõ viÖc xem xÐt. 7.3.2 §Çu vµo cho thiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn. 7.3.4 KÕt   qu¶   xem   xÐt   thiÕt   kÕ   vµ   ph¸t   triÓn   vµ   c¸c  hµnh ®éng cÇn thiÕt.  7.3.5 KÕt qu¶ thÈm tra x¸c nhËn thiÕt kÕ vµ c¸c hµnh  ®éng cÇn thiÕt.  7.3.6 KÕt qu¶ x¸c nhËn gi¸ trÞ sö dông thiÕt kÕ vµ ph¸t  triÓn vµ c¸c hµnh ®éng n¶y sinh. 7.3.7 KÕt qu¶ xem xÐt c¸c thay ®æi thiÕt kÕ vµ c¸c hµnh  ®éng n¶y sinh.  7.4.1 KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ngêi cung øng vµ c¸c hµnh ®éng  n¶y sinh tõ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸.  7.5.2  Khi cã yªu cÇu chøng minh cho gi¸ trÞ sö dông cña  (d) qu¸ tr×nh trong trêng hîp kh«ng kiÓm tra x¸c nhËn  ®îc c¸c kÕt qu¶ ®Çu ra b»ng c¸c biÖn ph¸p gi¸m  s¸t hay ®o lêng tiÕp theo. 7.5.3 NhËn biÕt duy nhÊt s¶n phÈm khi truy xÐt nguån  gèc lµ yªu cÇu b¾t buéc 7.5.4 Tµi   s¶n   cña   kh¸ch   hµng   bÞ   mÊt   m¸t,   h  háng   hay  kh«ng phï hîp. 7.6  Tiªu   chuÈn   ®îc   sö   dông   ®Ó   hiÖu   chuÈn   hay   kiÓm  (a) ®Þnh c¸c thiÕt bÞ ®o trong trêng hîp kh«ng tån  t¹i chuÈn ®o lêng quèc gia hay quèc tÕ.
  5. 7.6 HiÖu lùc cña c¸c kÕt qu¶ tr íc ®ã trong tr êng hîp th iÕt bi ®o ®îc ph¸t hiÖn lµ kh«ng phï hîp ví i yªu cÇu. 7.6 KÕt qu¶ hiÖu chuÈn vµ kiÓm ®Þnh th iÕt bÞ ®o. 8.2.2 KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ néi bé. 8.2.4 B»ng chøng vÒ sù phï hîp cña s¶n phÈm/dÞch vô ví i chuÈn mùc chÊp nhËn vµ chØ râ cÊp cã thÈm quyÒn th«ng qua s¶n phÈm/dÞch vô. 8.3 B¶n chÊt cña sù kh«ng phï hîp trong s¶n phÈm/dÞch vô vµ c¸c hµnh ®éng t iÕp theo, bao gåm c¶ c¸c quyÕt ®Þnh cho phÐp nh©n nhîng. 8.5.2 KÕt qu¶ hµnh ®éng kh¾c phôc. (e) 8.5.3 KÕt qu¶ hµnh ®éng phßng ngõa. (d) 1. 2 Lîi Ých cña viÖc v¨n b¶n ho¸ hÖ thèng qu¶n lý  chÊt lîng V¨n b¶n ho¸ hÖ thèng qu¶n l  chÊt lî  cã t¸c  dông: ý ng o Q u¶n l  tèt c¸c  ® i ý Óm t¬ ng g iao, c¸c  ho¹t ® éng  cÇn phèi hî  trong t  chøc; p æ o §¶m  b¶o sù  nhÊt qu¸n  trong  hµnh ® éng vµ hi u  Ó b i t chung vÒ c¸c  qu¸ tr× nh, nhi  vô, ph¬ ng ph¸p  Õ Öm l  vi c; µm Ö o X¸c   ® Þnh  râ   tr¸ch   nhi   vµ   quyÒ n  h¹n ,   tr¸nh   Öm l m  dông; ¹ o Cã c¬  së  ® Ó Óm  tra ,  gi  s¸t c¸c  ho¹t ® éng,  ki ¸m   ti n  hµnh ® ¸nh g i Õ ¸;
  6. o Cung cÊp  b»ng chøng kh¸ch  quan vÒ  vi c  ho¹ch   Ö ® Þnh vµ thùc hi n H TQ LCL; Ö o DÔ dµng ® µo t¹o  cho c¸c  nh© n vi  vµ duy tr×   ªn kÕ t qu¶ c«ng vi c kh i cã thay ® æ i vÒ nh© n Ö    sù. 1.3 Sæ tay chÊt lîng Theo yªu cÇu t¹i  M ôc 4. .  cña ti  chuÈn I  9001: 2 2 ªu SO 2000,  t  chøc ph¶i l  vµ duy tr×  sæ  tay  chÊt lî .  Sæ  tay  æ Ëp ng chÊt lî  ph¶i bao gåm : ng a) ph¹m vi ¸p dông cña HTQLCL trong ®ã nªu chi tiÕt  vÒ c¸c ngo¹i lÖ cã kÌm theo c¸c lý gi¶i; b) c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n ®îc thiÕt lËp cho HTQLCL  hoÆc viÖn dÉn ®Õn chóng; c) m« t¶ sù t¬ng t¸c gi÷a c¸c qu¸ tr×nh trong HTQLCL. Sæ tay chÊt lîng lµ tµi liÖu n»m ë tÇng trªn cïng  trong  c¬   cÊu   hÖ   thèng   tµi   liÖu,   cã   tÝnh   chÊt   ®Þnh   híng   vµ  chÝnh s¸ch. Môc ®Ých cña sæ tay chÊt lîng lµ nh»m m« t¶  c¸c yÕu tè chÝnh cña hÖ thèng qu¶n lý vµ sù t¬ng t¸c  gi÷a c¸c yÕu tè nµy. Tæ chøc cã quyÒn quyÕt ®Þnh h×nh  thøc vµ ®Þnh d¹ng cña sæ tay chÊt lîng cña m×nh. Trong  phÇn nhiÒu trêng hîp, sæ tay chÊt lîng sÏ m« t¶ tãm t¾t  vÒ HTQLCL vµ c¸c nguyªn t¾c ®îc ¸p dông trong hÖ thèng,  viÖn   dÉn   ®Õn   hÖ   thèng   tµi   liÖu   hç   trî   vµ   cã   thÓ   ®îc  chuyÓn cho c¬ quan bªn ngoµi víi môc ®Ých cung cÊp th«ng  tin. Víi nh÷ng tæ chøc cã quy m« nhá gän, qu¸ tr×nh s¶n  xuÊt/cung cÊp dÞch vô kh«ng phøc t¹p, sæ tay chÊt lîng  cã thÓ bao gåm toµn bé c¸c thñ tôc kÌm theo c¸c chØ dÉn  c«ng viÖc chi tiÕt.  Ngoµi nh÷ng yªu cÇu b¾t buéc nªu trªn, sæ tay chÊt lîng  thêng ®Ò cËp tíi mét sè néi dung kh¸c, bao gåm:
  7. - Trang theo dâi néi dung vµ qu¸ tr×nh söa ® néi dông æi cña sæ tay chÊt l îng; ­ Môc lôc; ­ Quy ®Þnh vÒ viÖc kiÓm so¸t vµ ph©n phèi sæ tay chÊt  lîng; ­ Tuyªn bè vÒ chÝnh s¸ch chÊt lîng; ­ LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc; ­ S¬ ®å tæ chøc, tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n cña mét sè vÞ  trÝ chñ chèt; ­ Néi dung cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng: chÝnh s¸ch  vµ c¸ch thøc thùc hiÖn nh»m ®¸p øng c¸c yªu cÇu t¬ng  øng cña tiªu chuÈn. 1.4 Qu¸ tr×nh lËp v¨n b¶n hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­ îng  X¸c ® Þnh cam kÕ t cña l∙nh  ® ¹o: i. T×m hi u vÒ hÖ thèng qu¶n l  chÊt lî  I  9000; Ó ý ng SO ii. Cam kÕ t vÒ vi c hç trî  vµ cung cÊp ® µo Ö  t¹o , nguån  lùc.  Tæ chøc nh© n sù thùc hi n: Ö i. Bæ nhi Öm §¹i d i n l∙nh  ® ¹ Ö o vÒ chÊt lî   ng ( M R), quy ® Þnh Q  râ  tr¸ch  nhi Öm vµ quyÒ n h¹n ; ii. Thµnh l  Ban ® i u hµnh: Ëp Ò 0. Lùa chän thµnh vi ; ªn 1. Q uyÕ t Þnh  ®  nguyªn t c l  vi c; ¾ µm Ö 2. ChØ ® Þnh éi  ®  ngò c¸n bé hç trî.
  8. i. X¸c ®Þnh nhiÖm vô hç tr î cña c¸c thµnh viªn kh¸c trong tæ chøc.  X¸c ®Þnh ph¹m vi tr iÓn khai dù ¸n: i. S¶n phÈm, dÞch vô hay lÜnh vùc ¸p dông thuéc ph¹m vi cña HTQLCL; ii. §Þa bµn tr iÓn khai ¸p dông HTQLCL; iii. Tiªu chuÈn ¸p dông.  ThiÕt lËp ®Þnh híng vµ chÝnh s¸ch: i. X©y dùng vµ c«ng bè chÝnh s¸ch chÊt l - îng; ii. Tr iÓn khai c¸c môc t i ªu chÊt l îng; iii. X©y dùng kÕ ho¹ch x©y dùng vµ tr iÓn khai HTQLCL.  Rµ so¸t l¹ i tæng thÓ c¸c qu¸ tr×nh trong HTQLCL: i. X©y dùng biÓu ®å t iÕn tr×nh kinh doanh, cung cÊp dÞch vô; ii. NhËn biÕt c¸c qu¸ tr×nh ®ang ® tr iÓn îc khai trong thùc tÕ; iii. So s¸nh ví i yªu cÇu cña t i ªu chuÈn lùa chän ®Ó bæ sung.  QuyÕt ®Þnh c¬ cÊu cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l - îng ® lËp thµnh v¨n b¶n; îc  §¸nh gi¸ thùc tr ¹ng : i. TËp hîp c¸c tµ i l iÖu hiÖn cã;
  9. ii. Rµ so¸t vµ hiÓu râ c¸ch thøc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng trong tæ chøc.  ViÕt sæ tay chÊt l îng;  ViÕt c¸c thñ tôc/quy tr×nh: i. X¸c ®Þnh qu¸ tr×nh ®ang tr iÓn khai trong thùc tÕ; ii. KiÓm tra thùc tÕ - chØnh söa; iii. So s¸nh víi yªu cÇu cña ISO 9001:2000 - chØnh söa; bæ sung c¸c híng dÉn c«ng viÖc; iv. ¸ p dông thùc tÕ - chØnh söa;  ViÕt quy tr×nh hoµn chØnh;  ¸ p dông thö - chØnh söa;  Ban hµnh chÝnh thøc.  ViÕt c¸c híng dÉn c«ng viÖc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản