Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P6)

Chia sẻ: Tae_in Tae_in | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
142
lượt xem
81
download

Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P6)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyển 4_hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (p6)', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P6)

  1. vi. n¨ng lùc cña chuyªn gia ®¸nh gi¸ 6.1 Kh¸i qu¸t §Ó ®¶m b¶o r»ng qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ cã ®ñ ®é tin cËy, mét  trong c¸c yªu cÇu thiÕt yÕu lµ chuyªn gia ®¸nh gi¸ ph¶i  cã n¨ng lùc phï hîp yªu cÇu.   §Ó trë thµnh chuyªn gia  ®¸nh gi¸, mét c¸ nh©n cÇn chøng tá n¨ng lùc tiÕn hµnh  ®¸nh gi¸ hay nãi c¸ch lµ cÇn chøng tá kh¶ n¨ng ¸p dông  c¸c kiÕn thøc vµ kü n¨ng cÇng thiÕt cho viÖc ®¸nh gi¸.  Thuéc tÝnh c¸ nh©n, häc vÊn, ®µo t¹o vÒ ®¸nh gi¸, kinh  nghiÖm lµm viÖc vµ kinh nghiÖm ®¸nh gi¸ lµ nh÷ng m¶ng  t¹o thµnh chÝnh cho c¸c kiÕn thøc vµ kü n¨ng cÇn thiÕt  ®Ó trë thµnh mét chuyªn gia ®¸nh gi¸ cã n¨ng lùc. 6.2 KiÕn thøc vµ kü n¨ng
  2. KiÕn thøc vµ kü n¨ng chung Chuyªn gia ®¸nh gi¸ cÇn cã kiÕn thøc vµ kü n¨ng vÒ: a) Thñ tôc, c«ng cô vµ ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: ­ ¸p dông c¸c thñ tôc, c«ng cô vµ ph¬ng ph¸p; ­ LËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc c«ng viÖc cã hiÖu qu¶; ­ KiÓm so¸t thêi gian; ­ u tiªn vµ ®Æt träng t©m vµo c¸c vÊn ®Ò träng  yÕu; ­ Thu thËp th«ng tin cã hiÖu lùc th«ng qua viÖc  pháng   vÊn,   l¾ng   nghe,   quan   s¸t,   xem   xÐt   tµi  liÖu; ­ ThÈm tra sù chÝnh x¸c cña th«ng tin thu thËp; ­ Kh¼ng   ®Þnh   sù   phï   hîp   vµ   tÝnh   thÝch   hîp   cña  b»ng   chøng   ®¸nh   gi¸   ®Ó   hç   trî   cho   c¸c   ph¸t  hiÖn vµ kÕt luËn ®¸nh gi¸;
  3. ­ NhËn ®Þnh ®îc rñi ro trong cuéc ®¸nh gi¸; ­ HiÓu   râ   sù   thÝch   hîp  vµ  kÕt   qu¶   cña  viÖc   sö  dông c¸c kü thuËt lÊy mÉu; ­ Ghi nhËn c¸c ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ th«ng qua c¸c  tµi liÖu lµm viÖc; ­ ChuÈn bÞ b¸o c¸o ®¸nh gi¸ râ rµng vµ sóc tÝch; ­ B¶o mËt th«ng tin; ­ Trao ®æi th«ng tin cã hiÖu qu¶ nhê c¸c kü n¨ng  ng«n ng÷ c¸ nh©n hoÆc th«ng qua sù hç trî cña  th«ng dÞch viªn. b) HÖ thèng qu¶n lý vµ c¸c tµi liÖu tham chiÕu: ­ ViÖc ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý cho c¸c tæ chøc  kh¸c nhau ­ T¸c ®éng gi÷a c¸c thµnh phÇn cña hÖ thèng qu¶n  lý;
  4. ­ C¸c tiªu chuÈn hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng, c¸c  thñ tôc vµ tµi liÖu ®îc sö dông nh  chuÈn mùc  ®¸nh gi¸; ­ Sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c tµi liÖu tham chiÕu vµ  møc ®é u tiªn trong c¸c tµi liÖu nµy; ­ ¸p dông tµi liÖu tham chiÕu cho c¸c cuéc ®¸nh  gi¸ kh¸c nhau; ­ HÖ   thèng   th«ng   tin   vµ   c«ng   nghÖ   dïng   trong  qu¶n lý. c) T×nh huèng cña bªn dîc ®¸nh gi¸: ­ Quy m«, c¬ cÊu, c¸c bé phËn chøc n¨ng, vµ quan  hÖ t¸c ®éng qua l¹i cña tæ chøc; ­ Qu¸   tr×nh   kinh   doanh   tæng   qu¸t   vµ   hÖ   thèng  thuËt ng÷ liªn quan; ­ TËp   tôc   v¨n   ho¸   vµ   x∙   héi   cña   bªn   ®îc   ®¸nh  gi¸;
  5. ­ Ng«n ng÷ mµ bªn ®îc ®¸nh gi¸ sö dông. d) LuËt, quy ®Þnh ph¸p quy vµ c¸c yªu cÇu kh¸c t¬ng øng  víi c¸c nguyªn t¾c cho phÐp chuyªn gia ®¸nh gi¸ tiÕn  hµnh c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn tæ chøc ®îc ®¸nh gi¸: ­ Hîp ®ång vµ c¸c tho¶ thuËn; ­ Quy   ®Þnh   vÒ   lao   ®éng,   an   toµn,   vµ   ®iÒu   kiÖn  lµm viÖc; ­ C¸c hiÖp íc vµ c«ng íc quèc tÕ cã liªn quan; ­ M«i trêng. KiÕn thøc vµ kü n¨ng cô thÓ liªn quan ®Õn qu¶n lý chÊt  lîng Chuyªn gia ®¸nh gi¸ hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng cÇn cã  c¸c kiÕn thøc vµ kü n¨ng vÒ: a) C¸c ph¬ng ph¸p vµ kü thuËt cã liªn quan ®Õn chÊt l­ îng:
  6. ­ HÖ thèng thuËt ng÷ vÒ chÊt lîng; ­ C¸c   nguyªn   t¾c   qu¶n   lý   chÊt   lîng   vµ   viÖc   ¸p  dông c¸c nguyªn t¾c qu¶n lý nµy; ­ C¸c c«ng cô chÊt lîng vµ viÖc ¸p dông c¸c c«ng  cô nµy (vÝ dô: SPC...) b) S¶n phÈm, dÞch vô vµ c¸c qu¸ tr×nh t¸c nghiÖp: ­ HÖ thèng thuËt  ng÷ chuyªn ngµnh; ­ C¸c ®Æc tÝnh quan träng cña qu¸ tr×nh vµ s¶n  phÈm, bao gåm dÞch vô; ­ C¸c qu¸ tr×nh vµ thùc tiÔn trong lÜnh vùc cô  thÓ . 6.3 C¸c thuéc tÝnh c¸ nh©n C¸c thuéc tÝnh sau cña chuyªn gia ®¸nh gi¸ cÇn ®îc xem  xÐt vµ ®Þnh híng:
  7.  S½n sµng tiÕp thu;  Phong c¸ch ngo¹i giao lÞch thiÖp;  Cã kh¶ n¨ng quan s¸t;  Nh¹y c¶m víi mäi vÊn ®Ò;  ThËn träng;  Kiªn tr×;  QuyÕt ®o¸n;  Tù lùc vµ ®éc lËp;  Cã t c¸ch ®¹o ®øc ­ c«ng b»ng, ch©n thµnh, trung thùc  vµ kÝn ®¸o.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản