Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P2)

Chia sẻ: Tae_in Tae_in | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
169
lượt xem
97
download

Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyển 4_hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (p2)', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyển 4_Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (P2)

  1. II. tæng quan vÒ ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ 2.1 Kh¸i qu¸t §¸nh gi¸ chÊt lîng lµ c«ng cô qu¶n lý c¬ b¶n ®îc sö dông  ®Ó: a) X¸c ®Þnh hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng cã ®îc thiÕt lËp  vµ lËp thµnh v¨n b¶n phï hîp, ®îc thÊu hiÓu vµ ®îc  thùc hiÖn cã hiÖu lùc vµ thÝch hîp nh»m ®¹t ®îc c¸c  môc tiªu chÊt lîng ®∙ c«ng bè; b) §a ra c¸c chøng cø kh¸ch quan nh»m chøng minh cho møc  ®é ®¶m b¶o chÊt lîng mong muèn, vµ lo¹i bá, còng nh  ng¨n ngõa sù kh«ng phï hîp; c) §Ò xuÊt c¸c hµnh ®éng c¶i tiÕn trong tæ chøc; d) L∙nh ®¹o tæ chøc cã c¬ së ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®iÒu  chØnh thÝch hîp.
  2. Theo   ISO   9000:2000,   ®¸nh   gi¸   ®îc   ®Þnh   nghÜa   lµ  “Qu¸   tr×nh cã hÖ thèng, ®éc lËp vµ ®îc lËp thµnh v¨n b¶n ®Ó   thu thËp b»ng chøng ®¸nh gi¸ vµ xem xÐt ®¸nh gi¸ chóng   mét c¸ch kh¸ch quan  nh»m x¸c  ®Þnh møc  ®é ®¸p øng c¸c   chuÈn mùc ®∙ tho¶ thuËn”. Tõ ®Þnh nghÜa nªu trªn, cã thÓ thÊy r»ng ho¹t ®éng ®¸nh  gi¸ ®îc nhËn biÕt trªn mét sè nguyªn t¾c. Nh÷ng nguyªn  t¾c nµy ®¶m b¶o cho mét cuéc ®¸nh gi¸ thËt sù lµ mét  c«ng cô cã hiÖu qu¶ vµ tin cËy trong viÖc hç trî cho c¸c  chÝnh s¸ch qu¶n lý vµ c¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t. Cã tÊt c¶  5 néi dung c¬ b¶n ®îc ®Ò cËp díi ®©y: a) Thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c; b) NhËn ®Þnh c«ng b»ng, trung thùc vµ chÝnh x¸c; c) CÈn träng mét c¸ch phï hîp; d) §éc lËp, kh¸ch quan;
  3. e) Cã b»ng chøng. 2.2 Mét sè thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa liªn quan ®Õn  ®¸nh gi¸ §¸nh gi¸:  Qu¸ tr×nh cã hÖ thèng, ®éc lËp vµ ®îc lËp thµnh v¨n b¶n  ®Ó thu thËp b»ng chøng ®¸nh gi¸ vµ xem xÐt ®¸nh gi¸  chóng mét c¸ch kh¸ch quan nh»m x¸c  ®Þnh møc ®é ®¸p  øng c¸c chuÈn mùc ®∙ tho¶ thuËn. ChuÈn mùc ®¸nh gi¸: TËp hîp c¸c chÝnh s¸ch, thñ tôc hay yªu cÇu ®îc x¸c ®Þnh  lµ gèc so s¸nh.
  4. B»ng chøng ®¸nh gi¸: Hå s¬, tuyªn bè vÒ sù kiÖn hay c¸c th«ng tin kh¸c liªn  quan tíi c¸c chuÈn mùc ®¸nh gi¸ vµ cã thÓ kiÓm tra x¸c  nhËn ®îc. Chó thÝch: b»ng chøng ®¸nh gi¸ cã thÒ lµ ®Þnh tÝnh  hoÆc ®Þnh lîng. Ph¸t hiÖn khi ®¸nh gi¸: KÕt qu¶ cña viÖc xem xÐt nhËn ®Þnh c¸c b»ng chøng ®¸nh  gi¸ ®∙ thu thËp so víi chu¶n mùc ®¸nh gi¸. Chó thÝch: ph¸t hiÖn khi ®¸nh gi¸ cã thÓ chØ ra sù  phï hîp hoÆc kh«ng phï hîp víi chuÈn mùc ®¸nh gi¸,  hoÆc chØ ra c¬ héi c¶i tiÕn. KÕt luËn ®¸nh gi¸:
  5. KÕt qu¶ cña cuéc ®¸nh gi¸ do ®oµn ®¸nh gi¸ cung cÊp sau  khi xem xÐt c©n nh¾c tÊt c¶ c¸c ph¸t hiÖn khi ®¸nh gi¸. Kh¸ch hµng cã yªu cÇu ®¸nh gi¸: Lµ tæ chøc hay ngêi ®a ra yªu cÇu ®¸nh gi¸. Bªn ®îc ®¸nh gi¸: Tæ chøc ®îc ®¸nh gi¸. Chuyªn gia ®¸nh gi¸: Ngêi cã n¨ng lùc tiÕn hµnh ®¸nh gi¸. §oµn ®¸nh gi¸: Mét hay nhiÒu chuyªn gia ®¸nh gi¸ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸. Ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸:
  6. TËp hîp mét hay nhiÒu cuéc ®¸nh gi¸ ®îc ho¹ch ®Þnh cho  mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh vµ nh»m mét môc ®Ých cô  thÓ. KÕ ho¹ch ®¸nh gi¸: S¾p ®Æt cho c¸c ho¹t ®éng sÏ ®îc thùc hiÖn trªn hiÖn tr­ êng vµ c¸c giµn xÕp cho cuéc ®¸nh gi¸. N¨ng lùc: Kh¶ n¨ng ®îc chøng minh ®Ó ¸p dông c¸c kiÕn thøc vµ kü  n¨ng.   2.3 Ph©n lo¹i c¸c h×nh thøc ®¸nh gi¸ Cã ba h×nh thøc ®¸nh gi¸ ®îc ph©n lo¹i dùa trªn quan hÖ  gi÷a bªn ®¸nh gi¸ vµ bªn ®îc ®¸nh gi¸ nh sau:
  7. 1.  §¸nh gi¸ cña Bªn thø nhÊt: Cßn gäi lµ ®¸nh gi¸ néi bé, ®îc chÝnh tæ chøc hoÆc bªn  ®îc tæ chøc uû quyÒn tù tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ víi c¸c môc  ®Ých néi bé vµ cã thÓ t¹o c¬ së cho viÖc tù c«ng bè sù  phï hîp.  2.  §¸nh gi¸ cña bªn thø hai: Lµ lo¹i h×nh ®¸nh gi¸ ®îc tiÕn hµnh bëi c¸c bªn quan t©m  ®Õn tæ chøc nh kh¸ch hµng, hay ®¹i diÖn cña kh¸ch hµng.  3.  §¸nh gi¸ cña bªn thø ba:  Do tæ chøc ®éc lËp bªn ngoµi tiÕn hµnh. Tæ chøc ®éc lËp  bªn thø ba ®îc gäi lµ tæ chøc chøng nhËn. Tæ chøc chøng  nhËn cÊp giÊy chøng nhËn hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng, hÖ 
  8. thèng qu¶n lý m«i trêng hay s¶n phÈm cña tæ chøc phï hîp  víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn ¸p dông. Cã thÓ kÕt hîp viÖc ®¸nh gi¸ hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng,  hÖ thèng qu¶n lý m«i trêng hay ®¸nh gi¸ s¶n phÈm, hµng  ho¸ trong cïng mét cuéc ®¸nh gi¸. C¸c tæ chøc chøng nhËn  còng cã thÓ phèi hîp ®Ó ®¸nh gi¸ mét bªn ®îc ®¸nh gi¸. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản