Quyết định số 10-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 10-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10-HĐBT về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của Công ty xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản (Seaprodex) trực thuộc Bộ Thuỷ sản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10-HĐBT

  1. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10-HĐBT Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 1989 QUYẾT ĐNNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỶ SẢN (SEAPRODEX) TRỰC THUỘC BỘ THUỶ SẢN HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981; Căn cứ Nghị định số 2-CP ngày 8/1/1977 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thuỷ sản; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản (công văn số 2377-TS/TCCB ngày 28/12/1988), QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Công ty xuất nhập khNu thuỷ sản (tên giao dịch quốc tế Seaprodex) trực thuộc Bộ Thuỷ sản là đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thực hiện hạch toán kinh tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và có tài khoản tại N gân hàng, kể cả tài khoản ngoại tệ. Điều 2. N hiệm vụ, quyền hạn chủ yếu của Công ty là: 1. N ắm chắc tình hình phát triển thuỷ sản trong cả nước và tình hình phát triển xuất nhập khNu thuỷ sản trên thế giới, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất hàng thuỷ sản xuất khNu và kinh doanh xuất nhập khNu thuỷ sản. 2. Trực tiếp nhập khNu các loại vật tư, thiết bị, phụ tùng, nhiên liệu và hàng tiêu dùng cần thiết để phát triển sản xuất, thu mua hàng thuỷ sản xuất khNu và phục vụ đời sống của ngư dân. 3. N hận uỷ thác xuất khNu các mặt hàng thuỷ sản và nhập khNu các loại vật tư thiết bị, hàng hoá cho phát triển thuỷ sản. 4. Tiến hành các hoạt động dịch vụ phát triển thuỷ sản (bao gồm các dịch vụ tài chính, tín dụng, ngân hàng; dịch vụ kỹ thuật; dịch vụ thương mại trong và ngoài nước; dịch vụ sản xuất, dịch vụ đời sống ngư dân).
  2. 5. Liên kết liên doanh và hợp tác với các tổ chức, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, nhằm phát triển sản xuất, phục vụ ngành thuỷ sản. 6. Được cử đại diện ở một số nước có quan hệ sản xuất kinh doanh lớn với Công ty khi cần thiết, do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định. Điều 3. N hiệm vụ và tổ chức cụ thể của Công ty do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản quyết định. Công ty xuất nhập khNu thuỷ sản có Giám đốc và một số Phó giám đốc giúp việc. Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 155-CP ngày 26/6/1978 về việc thành lập Công ty xuất khNu thuỷ sản. Điều 5. Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản, thủ trưởng các Bộ, ngành Trung ương và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Võ Văn Kiệt (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản