Quyết định số 10-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 10-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 10-HĐBT về việc phân vạch địa giới một số xã, phường thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phú do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 10-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10-H BT Hà N i, ngày 13 tháng 1 năm 1984 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 10-H BT NGÀY 13-1-1984 V VI C PHÂN V CH NA GI I M T S XÃ, PHƯ NG THU C THÀNH PH VI T TRÌ T NH VĨNH PHÚ. H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Vĩnh Phú, QUY T NNH i u 1 - Phân v ch a gi i m t s xã, phư ng c a thành ph Vi t Trì thu c t nh Vĩnh Phú như sau: 1. Gi i th th tr n B ch H c thành l p phư ng B ch H c. a gi i c a phư ng B ch H c phía ông giáp xã B Sao, huy n Vĩnh L c, phía tây giáp sông H ng, phía nam giáp xã Cao i, huy n Vĩnh L c, phía b c giáp sông Lô. 2. Chia phư ng Thanh Mi u thành 2 phư ng l y tên là phư ng Thanh Mi u và phư ng Th Sơn. a. Phư ng Thanh Mi u g m có các xóm Ki n Thi t, Hoà Bình, Trung Kiên, i Cam, Thanh Mi u, các h ven sông Lô và m t ph n khu i A c a xã Trưng Vương nh p vào. a gi i c a phư ng Thanh Mi u phía ông giáp u c u Vi t Trì, phía tây giáp Ch Gát, phư ng Th Sơn, phía b c giáp xã Trưng Vương, phía nam giáp sông H ng. b. Phư ng Th Sơn g m m t ph n khu i A c a xã Trưng Vương nh p vào. a gi i c a phư ng Th Sơn phía ông giáp phư ng Thanh Mi u, phía tây giáp phư ng Tiên Cát, phía b c giáp xã Trưng Vương, phía nam giáp b sông H ng. 3. Phư ng Tiên Cát:
  2. Sáp nh p làng Tiên Cát (xã Trưng Vương); xóm Gia Vư ng (xã Minh Nông) vào phư ng Tiên Cát. a gi i c a phư ng Tiên Cát phía ông giáp phư ng Th Sơn; phía tây giáp i Ba Búa, phư ng Gia CNm, phía nam giáp sông H ng; phía b c giáp M Si, phư ng Tân Dân. 4. Phương Tân Dân: Sáp nh p các i á Tr ng, Ong Vàng, Vân Sôi (xã D u Lâu); làng Lăng CNm, khu i không tên (xã Minh Nông); khu i Nông Trang (xã Minh Phương); khu i L c Ngàn thu c thôn M Si (xã Trưng Vương) vào phư ng Tân Dân. a gi i c a phư ng Tân Dân phía ông giáp phư ng Tiên Cát; phía tây giáp khu i Nông Trang, xã Minh Phương; phía nam l y con ư ng s t làm ranh gi i gi a phư ng Tân Dân và phư ng Gia CNm; phía b c giáp xã D u Lâu. 5. Chia phư ng Vân Cơ thành 3 phư ng l y tên là phư ng Gia CNm, phư ng Nông Trang và phư ng Vân Cơ. a. Phư ng Gia CNm g m các khu i D c Chám, Hóc Môi, Ch m á, 2 i c a xóm Minh Tân, Thông D u c a xã Minh Nông; khu nhà máy thu c kháng sinh, i Hoà Phong c a xã Minh Phương; khu i Ba Búa c a phư ng Tiên Cát nh p vào. a gi i c a phư ng Gia CNm phía ông giáp phư ng Tiên Cát, phía tây giáp phư ng Nông Trang, phía b c giáp phư ng Tân Dân, phía nam giáp xã Minh Nông. b. Phư ng Nông Trang g m các i 2, 3, 4 h p tác xã Nông Trang c a xã Minh Phương nh p vào. a gi i c a phư ng Nông Trang phía ông giáp phư ng Gia CNm, phía tây giáp phư ng Vân Cơ, phía b c giáp xã D u Lâu, phía nam giáp xã Minh Phương. c. Phư ng Vân Cơ g m khu i tr i gà Ph c c a xã Minh Phương; i Lò á c a xã Văn Phú nh p vào. a gi i c a phư ng Vân Cơ phía ông giáp phư ng Nông Trang, phía tây giáp xã Văn Phú, phía b c giáp xã Văn Phú, phía nam giáp xã Minh Phương. 6. Xã Trưng Vương sau khi c t m t ph n t cho các phư ng Thanh Mi u, Th Sơn, Tiên Cát, còn l i 1800 hécta di n tích t nhiên (có 892 hécta t canh tác) và 8773 nhân khNu. 7. Xã Minh Phương sau khi c t m t ph n t cho các phư ng Tân Dân, Gia CNm, Nông Trang, Vân Cơ, còn l i 361 hécta di n tích t nhiên (có 182 hécta t canh tác) và 2104 nhân khNu. 8. Xã D u Lâu sau khi c t m t ph n t cho phư ng Tân Dân, còn l i 531 hécta di n tích t nhiên (có 267 hécta t canh tác) và 2934 nhân khNu. 9. Xã Minh Nông sau khi
  3. c t m t ph n t cho các phư ng Tiên Cát, Tân Dân, Gia CNm, còn l i 774 hécta di n tích t nhiên (có 299 hécta t canh tác) và 4165 nhân khNu. 10. Xã Văn Phú sau khi c t m t ph n t cho phư ng Vân Cơ, còn l i 840 hécta di n tích t nhiên (có 608 hécta t canh tác) và 3145 nhân khNu. i u 2 - U ban nhân dân t nh Vĩnh Phú ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nguy n H u Th ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản