Quyết định số 189-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
59
lượt xem
4
download

Quyết định số 189-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 189-QĐ về việc ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 189-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM K THU T NHÀ NƯ C c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 189-Q Hà N i, ngày 16 tháng 9 năm 1982 QUY T NNH C A U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 189-Q NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 1982 BAN HÀNH M T TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 123-CP ngày 24-8-1963 c a H i ng Chính ph v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p; Căn c ngh c a T ng c c Hoá ch t trong công văn s 526-HC/KT5 ngày 14 - 11- 1981 v vi c xét duy t và ban hành tiêu chu n. QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành tiêu chuNn Nhà nư c TCVN 3734 - 82. Que hàn h quang. Ký hi u. i u 2.- Tiêu chuNn Nhà nư c trên ban hành chính th c áp d ng có hi u l c t ngày 1 tháng 1 năm 1984 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan trong toàn qu c. oàn Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản