Quyết định số 68-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định số 68-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 68-CP về việc điều chỉnh địa giới xã Cam Tân thuộc huyện Cam Ranh, tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 68-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 68-CP Hà N i, ngày 01 tháng 3 năm 1980 QUY T NNH S 68 - CP C A H I NG CHÍNH PH NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 1980 V VI C I U CH NH NA GI I XÃ CAM TÂN THU C HUY N CAM RANH, T NH PHÚ KHÁNH H I NG CHÍNH PH Căn c vào i u 74 c a Hi n pháp năm 1959 quy nh quy n h n c a H i ng Chính ph ; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Phú Khánh, QUY T NNH i u 1 - Nay phê chuNn vi c i u ch nh a gi i xã Cam Tân thu c huy n Cam Ranh, t nh Phú Khánh như sau: C t ba thôn Cây Xoài, ng Cau và Vĩnh Phú c a xã Cam Tân thu c huy n Cam Ranh, sáp nh p vào xã Su i Cát thu c huy n Diên Khánh cùng t nh. i u 2 - U ban nhân dân t nh Phú Khánh ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Vũ Tuân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản