intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non

Chia sẻ: Mucnang999 Mucnang999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
9
lượt xem
1
download

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài này là đề xuất một số giải pháp mà tôi cảm thấy tâm đắc và có hiệu quả cao trong quá trình chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục mầm non nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tai trường mầm non đang công tác. Đề tài có thể áp dụng rộng rãi cho đội ngũ quản lý trong ngành giáo dục mầm non.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non

 1. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON  I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đế tài Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn thế hệ trẻ “Non sông Việt   Nam có trở  nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh   quang sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ  một phần lớn  ở  công học tập của các em” (HCM toàn tập, 1995, tập 4, tr33).  Lời dạy của Người chứa đựng toàn bộ  giá trị  chân lý của thời đại mang tên  Người. Để  không bị  tụt hậu, để  xây dựng và phát triển thành công một đất   nước độc lập tự do theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì rất cần phải nhận thức   rõ hơn nữa vị trí và vai trò của giáo dục và đào tạo.  Chúng ta có thể  thấy rằng, trong nhiều thập kỷ  qua, nhất là thực hiện   đường lối đổi mới của Đảng, việc chăm sóc, bồi dưỡng, đào tạo và phát huy  nguồn lực con người luôn được quan tâm hàng đầu và đó là nhiệm vụ trung tâm  của toàn Đảng, toàn dân với đội ngũ trí thức là nòng cốt. Chính vì thế với chúng  ta, giáo dục có một vai trò rất quan trọng đối với vận mệnh của đất nước .  Trong những năm gần đây, Giáo dục ngày càng được Đảng và Nhà nước đặc  biệt quan tâm, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã khẳng định: sự nghiệp GD   và ĐT nước ta tiếp tục được phát triển và được đầu tư  nhiều hơn, đặc biệt  nhấn mạnh những thành tựu mà giáo dục Việt Nam đạt được sau gần 30 năm   đổi mới, những thành tựu đó đã tác động trực tiếp, to lớn và tích cực đến sự phát  triển kinh tế  ­ xã hội của đất nước, góp phần quan trọng đưa nước ta nhanh  chóng hoàn thành quá trình CNH, HĐH, thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa nước  ta trở  thành nước công nghiệp theo hướng phát triển hiện đại đến năm 2020.  Đảng ta đã chỉ  rõ: “Nhiệm vụ  và mục tiêu cơ  bản của giáo dục là nhằm xây  dựng con người và thế hệ thiết tha, gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ  nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường, xây dựng và bảo vệ tổ  quốc; thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giữ  gìn và  phát huy các giá trị  văn hoá của dân tộc là những người kế  thừa xây dựng chủ  nghĩa xã hội ”.  Quan điểm coi GD&ĐT là quốc sách hàng đầu đã được cụ  thể hoá thành   các chính sách như: Chính sách đầu tư  cho giáo dục.  Việt Nam là một trong  những quốc gia có sự đầu tư ngân sách cho giáo dục lớn. Ngày nay, cả nhân loại đang bước vào thế kỷ XXI ­ thế kỷ của trí tuệ, của   nền kinh tế tri thức, đất nước Việt Nam tiến tới với sự thay đổi của nền kinh  tế, xã hội và công nghệ cùng với nó là hình ảnh người công dân Việt Nam mới   với trình độ học vấn cao, năng động, sáng tạo, có khả năng xử lý thông tin cao,  có khả năng tự lựa chọn và giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống, thích  ứng với sự biến đổi không ngừng của xã hội, con người đã được đặt ra  ở tầm  cao mới, coi con người là vốn quý nhất, coi sự  phát triển nguồn nhân lực con  1
 2. người là cuộc cách mạng trong bối cảnh thế  giới đang biến động mạnh mẽ,   cùng hợp tác, cùng cạnh tranh. Nguồn lực con người là số dân và chất lượng con  người, bao gồm cả thể chất và tinh thần, sức khỏe và trí tuệ, năng lực và phẩm  chất. Vì vậy, chúng ta phải tập trung chăm sóc, bồi dưỡng, đào tạo, phát huy   sức mạnh của con người Việt Nam thành lực lượng lao động xã hội, lực lượng   sản xuất đủ  bản lĩnh và kỹ  năng nghề  nghiệp, đáp  ứng yêu cầu phát triển đất  nước, đủ sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sức mạnh của con người và các dân   tộc sống trên đất nước Việt Nam, kể cả kiều bào ta ở nước ngoài phải thể hiện   thành sức mạnh của đội ngũ nhân lực, trong đó có bộ phận nhân tài, trên nền sức  mạnh dân trí với cốt lõi là nhân cách, nhân phẩm đậm đà bản sắc dân tộc. Trách nhiệm này đặt trên vai ngành Giáo dục, đòi hỏi ngành phải có những  nội dung chương trình phù hợp, đổi mới phương pháp dạy và học một cách tích   cực. Trong những năm qua, các cấp học đều có đổi về  nội dung chương trình,   các phương pháp dạy học đổi mới, trong đó có giáo dục mầm non.   Giáo dục  mầm non có vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, là khâu đầu tiên  đặt nền móng cho sự  hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ  và chuẩn bị  những tiền đề  cần thiết cho trẻ  vào lớp 1. Điều đó đòi hỏi các nhà khoa học,   nhà sư phạm, nhà giáo luôn nghiên cứu để xây dựng mục tiêu, nội dung, nhiệm  vụ trong sự nghiệp giáo dục mầm non nhất là việc biên soạn chương trình giáo  dục   mầm   non.   Giáo   dục   mầm   non   đã   thực   hiện   nhiều   loại   chương   trình,  chương trình giáo dục mầm non được ban hành là chương trình khung, kế  thừa  những ưu việt của các chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ trước đây, gần đây   nhất, thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo Thông tư  số  17/2009/TT­ BGD ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ  trưởng Bộ  Giáo dục và Đào tạo .  Một trong những thay đổi quan trọng đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành  Thông tư số 28/2016/TT­BGDĐT ngày 30/12/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một  số  nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư  số 17/2009/TT­BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo,  có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017. Đây là nhiệm vụ  hết sức khó khăn cho đội ngũ mầm non trong năm học  2017­2018. Đòi hỏi toàn bộ các cấp lãnh đạo, đội ngũ giáo viên, nhân viên mầm   non phải tập trung đầu tư  nghiên cứu, từng bước thực hiện, để  tìm ra những  phương pháp, biện pháp thực hiện nội dung chương trình có hiệu quả  nhằm  nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dương, giáo dục cho trẻ.  Xuất phát từ nhận thức trên, hiểu được tầm quan trọng của việc thực hiện   nội dung sửa đổi chương trình GDMN vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng, là một  cán bộ  quản lí được phân công phụ  trách  trong trường mầm non tôi luôn boăn  khoăn, tìm tòi, suy nghỉ làm thế  nào để  thực hiện tốt nhiệm vụ  của mình,  nên   tôi  đã thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện nội dung này,  là nhiệm vụ cấp thiết nên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Một số biện pháp chỉ   đạo nâng cao chất lượng  thực hiện chương trình  giáo dục mầm non”  làm  sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm học 2017 ­ 2018. 2
 3. 2. Phạm vi áp dụng đề tài ̣ Muc tiêu cua đ̉ ề  tài nay la giúp đ ̀ ̀ ội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên chủ  động, sáng tạo trong việc lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ  chức   các hoạt động, xây dựng môi trường giáo dục, huy đông s ̣ ưc manh tông h ́ ̣ ̉ ợp cuả   ́ ực lượng đê xây d cac l ̉ ựng môi trương, giao duc phát tri ̀ ́ ̣ ển chương trình phu h ̀ ợp  vơi điêu kiên cua tr ́ ̀ ̣ ̉ ường, lớp, địa phương. Để  chỉ  đạo thực hiện chương trình có hiệu quả  thì có nhiều giải pháp,  nhưng trong đề  tài này, tôi chỉ  đề  xuất một số  giải pháp mà tôi cảm thấy tâm  đắc và có hiệu quả cao trong quá trình chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục   mầm non nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tai trường mầm non đang công   tác. Đề  tài có thể  áp dụng rộng rãi cho đội ngũ quản lý trong ngành giáo dục   mầm non. II. PHẦN NỘI DUNG 1. Thực trạng nội dung cần nghiên cứu Chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục mầm non tại trường, bản thân tôi  nhận thấy có những thuận lợi và không tránh khỏi những khó khăn sau: a. Thuận lợi: Trường được sự  quan tâm giúp đỡ, chỉ  đạo của các cấp lãnh đạo, chính   quyền địa phương trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. 100% đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường có trình độ  chuẩn   trở lên, trình độ trên chuẩn đạt trên 85 %, yêu nghề, mến trẻ có nhiều sáng tạo   trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường cơ bản đáp ứng yêu cầu chăm   sóc, giáo dục trẻ Cán bộ giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết nhất trí, biết giúp  đỡ  đồng nghiệp cùng tiến bộ, điều kiện công tác tương đối  ổn định; giáo viên  được giảng dạy được, dự  đầy đủ  các khoá bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ  của ngành hàng năm. Việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non trong những năm qua đội  ngũ đã thực hiện tốt, biết cách xác định mục tiêu, nội dung, lòng ghép, tích hợp  nội dung các lĩnh vực trong các hoạt động, thực hiện chuyên đề giáo dục lấy trẻ  làm trung tâm, chuyên đề  vận động…nên có nhiều thuận lợi trong việc thực   hiện chương trình có bổ sung, sửa đổi theo Thông tư 28/2016/TT­ BGDĐT Địa phương và cha mẹ học sinh đồng tình hưởng ứng cao khi trường triển   khai kế hoạch thực hiện chuyên đề giáo dục như phát triển vận động, giáo dục   lấy trẻ làm trung tâm. Nhà trường tổ  chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ  làm  trung tâm” Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích  cực”. Năm học này, bậc học mầm non tiếp tục tổ  chức hội thi “Xây dựng môi  trường giáo dục lấy trẻ  làm trung tâm” đây là dịp để  nhà trường tổ  chức thục  hiện tốt nội dung nay. 3
 4. b. Khó khăn: Trường có đội ngũ giáo viên, nhân viên đông với trình độ, độ  tuổi không  đồng đều, một số  giáo viên còn nặng về  việc thực hiện theo chương trình củ,  chưa linh động, chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng các hoạt động. Một số  giáo viên tuổi đời, tuổi nghề còn nhỏ, kinh nghiệm giảng dạy còn non, kỷ năng,  nghiệp vụ  sư  phạm còn nhiều hạn chế  chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện   chương trình giáo dục mầm non hiện nay. Trường có nhiểu điểm lẻ, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn hạn   chế, các phòng học đã xuống cấp, số  lượng cháu trong mỗi lớp quá tải nên khó  khăn trong việc tổ chức các nội dung, các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, đầu   tư cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ chương trình giáo dục. Một số  phụ  huynh chưa quan tâm, phối hợp với giáo viên trong việc việc   chăm sóc, giáo dục trẻ. Trường đống trên địa bàn rộng, dân cư  đông, điều kiện kinh tế, mức thu  nhập của bà con không đồng đều, chủ  yếu là làm ruộng nên nhà trường gặp  nhiều khó khăn huy động cơ sở vật chất.  Nguyên nhân: Tình hình kinh tế của địa phương còn gặp nhiều khó khăn, đời sống địa bàn  vùng nông thôn, nên việc đầu tư  cơ  sở  vật tạo sân chơi, môi trường cho trẻ  chủ  động tham gia các hoạt động, khám phá, trải nghiệm còn hạn chế . Nhiều giáo viên công tác bồi dương, tự bồi dưỡng chưa tự giac, chưa chịu khó  nghiên cứu tài liệu chuyên môn.  Đội ngũ giáo viên, nhân viên quá đông, có nhiều giáo viên có con nhỏ, nghỉ  sinh con theo chế  độ, trường có nhiều điểm trường nên công tác chỉ  đạo thực   hiện chương trình, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị còn nhiều hạn chế. Từ tình hình thực tế đó của nhà trường, bản thân tôi là một cán bộ quản lý   rất lo lắng, luôn cố  gắng tìm tòi những biện pháp, giải pháp áp dụng vào trong   quá trình chỉ  đạo bồi dưỡng đội ngũ thực hiện chương trình và đem lại những   kết quả khá tốt trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ hiện nay. 2. Các giải pháp chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục mầm non. 2.1 Xây dựng kế hoạch chỉ đạo chương trình Là phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, ngay từ đầu năm học tôi đã bám  sát nghiên cứu và thực hiện các công văn chỉ đạo các cấp để xây dựng kế hoạch  thực hiện chương trình như: Chỉ  thị  số  2699/CT­BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm  2017 của Bộ  trưởng Bộ  GD&ĐT về  nhiệm vụ  chủ  yếu năm học 2017 ­ 2018   của ngành Giáo dục; Quyết định số 2071/QĐ­BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) về ban hành Khung kế hoạch  thời gian năm học đối với GDMN, GDPT và GDTX áp dụng từ  năm học 2017­ 2018;  Quyết định số  2623/QĐ­UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của  Ủy ban  nhân dân tỉnh về  ban hành Khung kế  hoạch thời gian năm học đối với GDMN,   GDPT và GDTX áp dụng từ  năm học 2017­2018; Công văn số  3835/BGDĐT­ GDMN ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ  GD&ĐT về  việc Hướng dẫn thực   hiện nhiệm vụ  Giáo dục Mầm non (GDMN) năm học 2017­2018; Công văn số  4
 5. 1562/SGD&ĐT­GDMN  ngày  24  tháng  8  năm  2017  của  Sở   GD&ĐT   về   việc  hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học 2017­2018. Căn cứ vào thực  trạng GDMN Lệ  Thủy, Phòng GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  giáo   dục Mầm non năm học 2017­2018.  Sau khi nghiên cứu các tài liệu, công văn hướng dẫn, tôi tham mưu với nhà  hiệu trưởng nhà trường để có kế hoạch bố trí sắp xếp đội ngũ, giáo viên, nhân   viên phụ trách các lớp, các bếp phù hợp với khả năng, trình độ của từng người,   sắp xếp bố trí những giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng kèm cặp, giúp   đỡ  giáo viên còn hạn chế  về  chuyên môn để  cùng thực hiện chương trình của  lớp mình phụ  trách, đề  xuất những giáo viên có chuyên môn làm tổ  trưởng, tổ  phó các khối.  Nhà trường cụ  thể  hóa những nội dung thực hiện chương trình  phù hợp với tình hình thực tế, nhiệm vụ năm hoc báo cáo tham mưu với cấp ủy   Đảng, chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh, các đoàn thể, tuyên truyền  với nhiều hình thức như thông qua các buổi hop của nhà trường, công đoàn, đoàn  thanh niên, các hội nghị của các đoàn thể, ban nghành, các cuộc họp phụ huynh  ̣ theo các nôi dung th ực hiên ch ̣ ương trình để  tăng cường  các điều kiện, trang  thiết bị cơ bản để phục vụ thực hiện chương trình... Kết hợp với các đồng chí trong ban giám hiệu nhà trường cùng với các tổ  trưởng, tổ  phó và một số  giáo viên nồng cốt tiến hành xây dựng kế  hoạch chỉ  đạo thực hiện chương trình phù hợp với từng độ  tuổi. Thực tế, lúc đầu chúng   tôi gặp rất nhiều lúng túng khi xây dựng kế hoạch giáo dục năm học của từng  khối về  cách xác định mục tiêu, lựa chọn các nội dung vào đưa vào hoạt động   học, các giờ  sinh hoạt. Chúng tôi vừa xây dựng, vừa nghiên cứu, học hỏi các  đơn vị bạn, tham mưu ý kiến để được chuyên môn, phòng giáo dục giúp đỡ, góp  ý, thì tiếp tục xây dựng bổ  sung kế  hoạch, tổ  chức thực hiện và bổ  sung điều   chỉnh kế hoạch khi nhận thấy chưa phù hợp. Trước hết là xây dựng dự kiến các   chủ đê và thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện nội dung chương trình theo 9   chủ  đề, mỗi chủ  đề  không quá 4 tuần và thực hiện chương trình 35 tuần. Dựa   vào dự  kiến các chủ  đề  và thời gian thực hiện, xây dựng kế  hoạch năm, xác  định rõ mục tiêu, nội dung, các hoạt động của từng độ tuổi, đảm bảo trong hoạt   động học của các lĩnh vực đủ  175 tiết, trong  đó có các nội dung phát triển  chương trình phù hợp với tình hình của địa phương như đưa nội dung hát dân ca  Hò khoan Lệ Thủy, Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, sản   xuất và thu hoạch lúa trên quê hương...vào các hoạt động trong chương trình phù  hợp từng độ  tuổi, từng lớp. Khi đã có kế  hoạch năm, tiến hành xây dựng kế  hoạch hoạt động học theo thời gian các tháng trong năm (9 tháng), cụ thể hóa số  lượng các nội dung của từng lĩnh vực đảm bảo số tiết theo kế hoạch năm. Mỗi   giáo viên có một bộ kế hoạch chỉ đạo chương trình của nhà trường, hướng dẫn   giáo viên dựa vào kế  hoạch nhà trường để  xây dựng kế  hoạch  giáo dục thực  hiện chương trình phù hợp của lớp mình. Kế  hoạch giáo viên gồm kế  hoạch  năm, tháng, chủ đề, kế hoạch tuần, ngày. Trong khi thực hiện chương trình, nếu  ở  những nội dung nào, lĩnh vực nào chưa phù hợp thì ban giám hiêu, giáo viên  tiếp tục bổ sung, điều chỉnh kế hoạch chương trình cho phù hợp. 5
 6.   Có kế hoạch cụ thể, rõ ràng nên trong quá trình chỉ  đạo thực hiện chương   trình đã tháo gỡ  được những khó khăn, nắm bắt được những thiếu sót để  bổ  sung kịp thời và hướng dẫn đội ngũ thực hiện tốt chương trình. Tập trung được   nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị để  khắc phục   về  cơ  sở  vật chất, trang thiết bị  dạy học, sân chơi, bãi tập, cảnh  quang sư phạm nhà trường phục vụ tốt các nội dung chương trình theo tinh thần   giáo dục lây trẻ làm trung tâm. Nhà trường đã xây dựng được kế hoạch chỉ đạo   chương trình phù hợp hợp và theo đứng hướng dẫn các cấp, giáo viên đã biết  cách xây dựng kế  hoạch và thực hiện tốt các nội dung chương trình theo nội   dung chỉnh sửa, bổ  sung Thông tư  28/2016/TT ­ BGDĐT. Tạo điều kiện phát   huy năng lực chuyên môn, nghiệp vụ  sư  phạm và tính chủ  động sáng tạo của  mỗi cô giáo nhằm đáp ứng ngày càng cao về đổi mới nội dung chương trình đào  tạo trong điều kiện hội nhập hiện nay. 2.2.Hướng dẫn cho đội ngũ nắm được những sửa đổi, bổ  sung nội dung   chương trình giáo dục mầm non Muốn đội ngũ thực hiện tốt chương trình thì phải giúp đội ngũ nắm bắt   được nội dung chương trình. Để  thực hiện được vấn đề  này, là một phó hiệu   trưởng phụ  trách chuyên môn hơn ai hết là phải nắm bắt, hiểu rõ chuyên môn,  nghiệp vụ mới bồi dưỡng được cho đội ngũ có hiệu quả được. Hiểu rõ điều đó   bản thân tôi không ngừng học hỏi, tham gia các buổi tập huấn, nghiên cứu,   hướng dẫn các công văn, tài liệu và nội dung  được sửa  đổi, bổ  sung trong  Chương trình GDMN đến toàn bộ  cán bộ, giáo viên mầm non trong nhà trường   đó là:  Thông tư  số  28/2016/TT­BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ  GD&ĐT sửa  đổi, bổ  sung một số  nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành  kèm theo thông tư  số  17/2009/TT­BGD&ĐT ngày 25/7/2009 của Bộ  GD&ĐT;  Quyết  định số  777/QĐ­BGDĐT ngày 14/3/2017 về  việc  đính chính thông tư  28/2016/TT­BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2006 của Bộ GD&ĐT; Văn bản hợp  nhất số 01/VBHN­BGDĐT ngày 24 tháng 1 năm 2017 của  Bộ Giáo dục và Đào  tạo   về   Thông   tư   ban   hành   Chương   trình   giáo   dục   mầm   non;   Công   văn   số  716/BGDĐT­GDMN ngày 27/2/2017 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn triển khai thực  hiện Chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi, bổ sung.  Đồng thời chỉ rõ cho  đội ngũ những  nội dung được sửa đổi, bổ  sung trong Chương trình giáo dục   mầm non: Theo đó, chương trình giáo dục nhà trẻ có sự điều chỉnh, bổ sung liên quan  đến mục tiêu, chế  độ  sinh hoạt, nội dung, kết quả  mong đợi cuối độ  tuổi và  đánh giá sự  phát triển của trẻ. Chương trình giáo dục mẫu giáo có sự  điều   chỉnh, bổ sung ở mục tiêu, nội dung, đánh giá sự phát triển của trẻ. Hướng dẫn   thực hiện chương trình có sự điều chỉnh căn bản ở chỗ: cho phép các cơ sở giáo  dục mầm non phát triển chương trình giáo dục mầm non phù hợp với văn hóa,   điều kiện địa phương, của nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ; việc “theo   dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ và xem xét các mục tiêu của chương trình, kết   quả  mong đợi để  có kế  hoạch tổ  chức hướng dẫn hoạt động phù hợp với sự  phát triển của cá nhân trẻ và của nhóm/lớp” và việc “phát hiện và tạo điều kiện  6
 7. phát triển năng khiếu của trẻ, phát hiện sớm trẻ  có khó khăn trong phát triển,  can thiệp sớm  và giáo dục hòa nhập trẻ  khuyết tật” không còn chỉ  là trách  nhiệm của các giáo viên trực tiếp đứng lớp mà còn là trách nhiệm của các nhà  quản lý giáo dục mầm non, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ Nhu cầu khuyến nghị  năng lượng cho trẻ/ ngày được cập nhật theo quy   định mới của Bộ Y tế. Một số từ ngữ diễn đạt( tránh nhầm lẫn giữa nội dung và hoạt động trong  lĩnh vực giáo dục thể  chất, giáo dục phát triển nhận thức, giáo dục phát triển   ngôn ngữ, giáo dục phát triển thẩm mỹ). Đánh giá sự  phát triển của trẻ( làm rõ mục đích, nội dung, phương pháp,  lưu hồ sơ về đánh giá sự phát triển của trẻ). Hướng dẫn thực hiện chương trình: Phát triển chương trình giáo dục mầm   non phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, của nhà trường, khả  năng  và nhu cầu của trẻ. Một số từ ngữ (để  làm rõ nội dung và hoạt động giáo dục,  mức độ, kết quả  mong  đợi, phân hóa từng độ  tuổi, đảm bảo Chương trình  khung quốc gia). 2.3. Hướng dẫn cách xây dựng hồ sơ giáo viên Sau khi hiểu các vấn đề những nội dung, quan điểm thực hiện chương trình   được bổ sung, chỉnh sửa thì điều mà đội ngũ băn khoăn, lo lắng nhất là việc xây  dựng hồ  sơ, xây dựng kế  hoạch của lớp. Nắm băt được tư  tưởng đó nên tôi   chọn biện pháp chủ  động hướng dẫn xây dựng hồ  sơ, nhất là cách xây dựng   hoạch giáo dục của lớp, hưỡng dẫn và lấy ví dụ  cụ  thể của từng độ  tuổi, cách   xác định mục tiêu từng chủ đề, xây dựng môi trường, kế hoạch cụ thể của từng   hoạt động. Phải hướng dẫn trực tiếp, trao đổi từng giáo viên thì trước hết phải  hiểu rõ từng giáo viên như trình độ chuyên môn, năng lực, kiến thức, kỷ năng, cá   tính, sở  trường trong từng hoạt động, hoạt động nào còn hạn chế  hay yếu kém  về kỹ năng thiết kế hoạt động, kỹ  xảo, phương pháp, về năng lực quản lý lớp   học, năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục... và nhất là năng lực sư phạm, từ  đó mới có biện pháp bồi dưỡng thích hợp cho từng đối tượng. Để  có một giáo   án có chất lượng thì người soạn bài phải xác định được mục đích yêu cầu của   đề  tài, từ  đó tìm ra phương pháp cho phù hợp. Giáo viên nào còn yếu về  năng  lực soạn bài thì phải tìm hiểu nguyên nhân cụ thể: Ví dụ: + Giáo viên chưa biết phương pháp soạn (thường là giáo viên mới) + Chưa xác định được mục đích yêu cầu của bài + Phương pháp biện pháp đề ra trong bài soạn chưa chính xác, chưa hợp lý. Để nắm bắt được các nội dung trên, tôi thường xuyên kiểm tra uốn nắn kịp   thời, cho giáo viên cách soạn, phân công cho tổ chuyên môn kèm cặp.   Tổ chức kiểm tra hồ sơ, nhận xét cụ  thể từng giáo viên để  giáo viên học  tập những bộ hồ sơ tốt. 2.4. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ Để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình thì điều không thể bỏ  qua   đó là công tác bồi dưỡng đội ngũ. Nhưng bồi dưỡng được đội ngũ bản thân tôi   7
 8. phải nắm bắt, hiểu rõ chuyên môn, nghiệp vụ mới bồi dưỡng được cho đội ngũ  có hiệu quả được nên nghiên cứu, chắt lọc và vận dụng phù hợp với điều kiện  thực tế  của nhà trường, tôi đã nghiên cứu các sách bồi dưỡng dành cho cán bộ  quản lí và giáo viên qua hàng năm, ghi chép và khắc sâu những điểm mới, sự  thay đổi các nội dung, sách bồi dưỡng thường xuyên và các tài liệu khác có liên   quan. Sau đó tôi đề  xuất với lãnh đạo nhà trường và xây dựng kế  hoach bồi   dưỡng chuyên môn cho đội ngũ, tham gia các buổi tập huấn chuyên môn, hội  thảo do ngành tổ chức, tích cực xây dựng ý kiến, và điều chỉnh kế hoạch sau khi  có công văn chấn chính về  công tác bổ  sung chương trình, tổ  chức bồi dưỡng  ngay những điều cần bổ sung, điều chỉnh, hướng dẫn cụ thể các loại hồ sơ của  từng đồng chí trong từng nội dung và đi vào thực hiện, kiểm tra chấn chỉnh   những tồn tại của trường, giáo viên còn gặp phải. Tôi tổ  chức bồi dưỡng cho   đội ngũ dưới nhiều hình thức: Kiểm tra, giám sát, trao đổi, lắng nghe ý kiến   trong toàn thể đội ngũ. Có những vấn đề tôi trao đổi với các đồng chí trong ban   giám hiệu nhà trường phụ  trách các điểm trường, các khối để  các đồng chí đó   trao đổi, bồi dưỡng thêm cho đội ngũ. Tôi thường xuyên học hỏi các đơn vị bạn  để  nắm bắt được các thông tin, học hỏi thêm kinh nghiệm trong chuyên môn   cũng như kiến thức cần bồi dưỡng cho đội ngũ. Bản thân tôi luôn tìm hiểu các   vấn đề  có liên quan đến chương trình, phát triển chương trình qua mạng một   cách thường xuyên để  kịp thời chấn chỉnh, có kế  hoạch thực hiện nhằm năng  cao về chất lượng. Đưa các nội dung thực hiện chương trình vào trong nội dung   sinh hoạt chuyên môn hàng tháng. Trong năm qua, bản thân tôi đã học hỏi thêm  được nhiều kiến thức về  những nội dung bổ  sung,  điều chỉnh chương trình  GDMN theo TT 28/2016, chỉ đạo, bồi dưỡng đội ngũ nắm chắc nhiều kiến thức   như: nội dung bổ  sung, chỉnh sửa về  chương trình, cách xây dựng tổ  chức các   hoạt động giáo dục lấy trẻ  làm trung tâm, tạo môi trường giáo dục phát triển   vận động, môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, các loại đánh giá và cách  đánh giá của từng độ  tuổi, điều chỉnh chế  độ  khẩu phần ăn của trẻ  tại trường  mầm non, xây dựng thực đơn đảm bảo theo quy định.., bởi người trực tiếp  chăm sóc, giáo dục trẻ  là các giáo viên. Bởi vậy phải đảm bảo 100% giáo viên  được bồi dưỡng  và biết xây dựng kế  hoạch triển khai nội dung chương trình   của từng giáo viên và   tổ  chức kiểm tra, rà soát thực trạng tổ  chức thực hiện   chương trình của từng giáo viên trong từng lớp phụ  trách. Giáo viên được bồi  dưỡng thông qua nhiều hình thức: Bồi dưỡng tập trung, thông qua thao giảng,  dự giờ, sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, bồi dưỡng thường xuyên. Bồi dưỡng giúp gióa viên biết dựa vào nội dung cụ thể, kết quả mong đợi  của từng độ tuổi để để xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần, ngày phù hợp với  đặc điểm tâm sinh lí, đảm bảo các nguyên tác phát triển để  xây dựng các nội  dung, các hoạt động phù hợp với từng chủ đề, chủ  điểm. Giáo viên nắm được  cách xây dựng kế  hoạch năm, tháng, tuần, ngày. Giáo viên tự  làm đồ  dùng, đồ  chơi phục vụ cho công tác dạy và học, thường xuyên dự giờ thăm lớp để góp ý  cùng nhau xây dựng tốt các hoạt động. Từng tổ, khối có kế hoạch bồi dưỡng và   8
 9. xây dựng các tiết mẫu để  cùng nhau dự  giờ thảo luận rút kinh nghiệm học hỏi   lẫn nhau. Bồi dưỡng qua các hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung  tâm” để  giúp giáo viên nắm chắc cách tạo môi trường hoạt động cho trẻ  phù  hợp nội dung chương trình từng độ  tuổi, từng chủ  đề, biết tận dụng mọi thời  gian, không gian để cho trẻ chủ động tham gia học hỏi, trải nghiêm, khám phá. 2.5 Hướng dẫn kỹ năng làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo. Đồ dùng, đồ chơi đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển của  trẻ  mầm non đó là phát triển trí tuệ, tình cảm ­ kỷ  năng xã hội, thể  lực ­ sức   khỏe, thẩm mỹ, nó là phương pháp hữu hiệu nhất để  truyền thụ kiến thức cho   trẻ.Vì đặc điểm của lứa tuổi này là thông qua con đường chơi mà học, học bằng   chơi. Qua vui chơi trẻ  có thể  tiếp thu kiến thức của bài học nhanh nhất, lớn  nhất. Thực tế  qua vui chơi giúp trẻ  phát huy được tính tò mò, ham hiểu biết,   giúp trẻ nảy sinh nhiều ý sáng tạo, trẻ rất thích chơi với đồ dùng, đồ chơi và đồ  chơi được luôn luôn thay đổi sẽ  thu hút trẻ  vào cuộc chơi lâu hơn, hứng thú   trong khi chơi hơn. Trong điều kiện kinh tế  còn khó khăn, cha mẹ  các cháu  không có tiền để mua thêm đồ chơi cho các cháu học. Là Phó Hiệu trưởng phụ  trách chuyên môn tôi đã hướng dẫn cho giáo viên tận dụng một số phế liệu, vật   sẳn có tại địa phương để  làm ra đồ  dùng, đồ  chơi đẹp mắt cho các cháu, phục  vụ  dạy học và vui chơi của trẻ  và cho trẻ  tự  làm đồ  chơi dưới sự  hướng dẫn  của giáo viên. Đặc biệt là hướng dẫn giáo viên nghiên cứu và thực hiện công tác  bồi dưỡng thường xuyên nội dung bồi dưỡng 3(MD 30): Làm đồ dùng dạy học,  đồ  chơi tự  tạo và áp dụng vào trong quá trình thực hiện chương trình. Sau khi  nghiên cứu nội dung mudun này, bản thân tôi có nhiều kinh nghiệm để  hướng  dẫn, động viên giáo viên làm được nhiều đồ  dùng dạy học, đồ  chơi tự  tạo có   nhiều sáng tạo, biết cách sử dụng và hường dẫn trẻ làm đồ chơi nhằm có nhiều  đồ  chơi đẹp, phù hợp với các hoạt động trong chương trình giáo dục mầm non   có hiệu quả cao, trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động. Để sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo thì không ai khác   là giáo viên cần biết những yêu cầu khi sử  dụng đồ  dùng dạy học, đồ  chơi tự  tạo trong quá trình dạy trẻ hoặc cho trẻ chơi thì giáo viên phải chuẩn bị đầy đủ  số  lượng đồ  dùng, đồ  chơi theo mục đích đề  ra, kiểm tra lại từng đồ  dùng, đồ  chơi sẽ được sử dung. Sử dụng đồ dùng đồ chơi cần được đặt trong toàn bộ hệ  thống các phương pháp dạy học nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ  thống đó. Không nên sử dụng thường xuyên thay thế đồ dùng dạy học, đồ  chơi   công nghiệp. Sử  dụng đồ  dùng, đồ  chơi nên phối hợp hợp lí với các phương   tiện dạy học khác, phải theo một trình tự nhất định, tùy theo nội dung giáo dục.   Cần phát huy vai trò và hiệu quả  hoạt động của giáo viên trong tổ  chức hoạt   động học và vui chơi của trẻ. Giáo viên phải thực sự  đóng vai trò người tổ  chức, hướng dẫn trong quá trình dạy trẻ nhằm giúp trẻ có cơ hội khám phá, tìm  tòi thế giới xung quanh. Qua giờ  dạy yêu cầu giáo viên có chuẩn bị  đầy đủ  đồ, dùng đồ  chơi phù   hợp nội dung từng hoạt đông, mỗi tháng nhà trường tổ chức kiểm tra công tác tự  9
 10. làm đồ  dùng đồ  chơi của từng giáo viên. Hướng dẫn giáo viên vận động phụ  huynh cùng tham gia làm đồ dùng, đồ chơi. Trong năm học, giáo viên đã làm được nhiều đồ  dùng dạy học và đồ  chơi   bằng các nguyên vật liệu sẳn có, đã huy động được sự  tham gia các bậc phụ  huynh trong việc làm đồ  dùng đồ  chơi phục vụ  tốt nội dung chương trình như  các lốp xe làm được các chú thỏ, hươu, gấu, bộ  bàn ghế...rất dễ  thương, từ  những võ chai với đôi bàn tay khéo léo giáo viên tạo ra nhiều đồ  dùng đồ  chơi  ngộ  nghỉnh, vui mắt phù hợp nội dung từng chủ  đề, trẻ  hứng thú tham gia các  hoạt động tích cực. 2.6. Chỉ  đạo tốt chuyên đề  giáo dục lấy trẻ  làm trung tâm, chuyên đề  vận   đông Thực hiện tốt chuyên đề giáo dục lây trẻ làm trung tâm là một trong những  nội dung để thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non bởi x ây dựng trường  mầm non lấy trẻ làm trung tâm nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi và hoạt động  của trẻ, thông qua đó, nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển toàn diện.  Việc xây dựng môi trường giáo dục phù hợp sẽ là phương tiên, là điều kiện để  nhà trường phát triển phù hợp với từng trẻ và từng lứa tuổi, quá trình xây dựng  môi trường giáo dục sẽ thu hút được sự tham gia của các phụ huynh và sự  đóng  góp của cộng đồng xã hội để  thỏa mãn mong đợi của họ  đối với sự  phát triển   của trẻ  trong từng giai đoan, trong từng thời kì. Một môi trường sạch sẽ, an   toàn, có sự  bố  trí khu vực chơi và học trong lớp và ngoài trời phù hợp, thuận  tiện có ý nghĩa to lớn không chỉ  đối với sự  phát triển thể  chất của trẻ, mà còn   thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở  rộng hiểu biết của trẻ, kích thích trẻ  hoạt  động tích cực, sáng tạo. Môi trường giao tiếp cởi mở, thân thiện giữa cô với trẻ,   giữa trẻ  với trẻ  và giữa trẻ  với môi trường xung quanh sẽ  tạo cơ  hội cho trẻ  được chia sẻ, trình bày nguyện vọng, mong ước của trẻ với cô, với bạn bè, nhờ  đó mà cô hiểu trẻ hơn, trẻ hiểu nhau hơn, hoạt động phối hợp nhịp nhàng hơn   nên hiệu quả  hoạt động cũng cao hơn, trẻ  yêu trường, yêu lớp yêu cô giáo và   bạn bè hơn. Từ đầu năm học, tôi tham mưu với hiệu trưởng nhà trường đã kiện toàn lại   ban chỉ  đạo thực hiện các chuyên đề, xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề  năm 2017 ­ 2018, trong kế hoạch nêu rõ và nhấn mạnh về các nội dung đổi mới  phương pháp tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, thiết kế môi trường giáo  dục nhằm khuyến khích trẻ hoạt động tích cực để phù hợp với mục tiêu nội dung   chương trình giáo dục mầm non. Hướng dẫn đội ngũ bám sát bộ tiêu chí , thực hiện  tốt các nội dung của chuyên đề: Môi trường giáo dục, xây dựng kế hoạch giáo dục, tổ  chức hoạt động giáo dục, đánh giá sự phát triển của trẻ, phối hợp giữa nhà trường,  cha mẹ  và cộng đồng trong giáo dục lấy trẻ  làm trung tâm. Qua qúa trình thực  hiện các chuyên đề, đội ngũ đã có nhiều tiến bộ  hơn, có nhiều sáng tạo trong  tạo môi trường giáo dục cả  môi trường vật chất, môi trường xa hội, tạo được  môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp đáp  ứng nhu cầu, hứng thú chơi của  trẻ, tạo điều kiện cho tất cả  các trẻ  có thể  chơi mà học, học bằng chơi, phù  hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo an toàn cho trẻ, biết cải tạo và tận dụng  10
 11. các không gian để  cho  trẻ  hoạt động phù hợp,  đảm bảo an toàn cho các hoạt  động giáo dục của trẻ. Các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở,  tạo điều kiện cho trẻ  dễ dàng tự  lựa chọn và sử  dụng sự  vật, đồ  vật, đồ  chơi   để  thực hành, trải nghiệm. Các đồ  dùng, đồ  chơi trong và ngoài lớp được sắp  xếp khoa học, thường xuyên được thay đổi tạo nên sự mới mẻ, phấn khích đối   với trẻ; đồ  dùng, đồ  chơi trong nhóm, lớp được sắp xếp phù hợp theo chủ  đề  khuyến khích trẻ có thể hoạt động theo nhiều cách khác nhau; tạo điều kiện, cơ  hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, khám phá dưới nhiều hình thức khác nhau,  phát triển toàn diện.  Tạo những điều kiện, cơ  hội, tận dụng hoàn cảnh, tình   huống thật cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn.  Giáo viên biết tổ chức các hoạt động linh hoạt hơn, cô chỉ là người hướng dẫn,   chỉ bảo, trẻ chủ động, tích cực tham gia. Giáo viên đã có nhiều đổi mới và nắm   chăc cách đánh giá trẻ  từng độ  tuổi theo nội dung chương trình, việc đánh giá  hàng ngày có nhiều tiến bộ  rõ rệt và có kế  hoạch bồi dưỡng, bổ  sung các nội  dung chưa đạt phù hợp với từng trẻ. Đa số  giáo viên biết cách xây dựng kế  hoạch giáo dục theo nội dung chương trình được bổ sung, sửa đổi. Phối hợp tốt  với hội cha mẹ, cộng đồng trong việc thực hiện huy động cơ  sở  vật chất, phế  liệu, tạo môi trường vận động, giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. 2.7 Hướng dẫn chỉ đạo lớp điểm điểm.  Hướng dẫn thực hiện chương trình cho giáo viên bằng hình thức qua xây  dựng lớp điểm để giáo viên trong trường được học tập, từ cách trang trí sắp sếp   đồ dùng đồ chơi các góc, nề nếp học sinh, làm đồ dùng đồ chơi tự tạo. Ngay từ  đầu năm học tôi đã xây dựng lớp điểm, phân công giáo viên đứng lớp, chọn  những giáo viên có trình độ  chuyên môn vững vàng, có năng lực chuyên môn  giỏi, có uy tín với mọi người. Những lớp điểm là nơi đi đầu trong việc thực   hiện nội dung chương trình theo TT 28/2016/TT ­ BGDĐT để  rút kinh nghiệm  trước khi chỉ đạo đại trà. Mỗi điểm trường chọn một đến 2 lớp và trong đó một   khối có một lớp dạy điểm và chọn 4 lớp dạy điểm gồm có lớp mẫu giáo Bé,   Nhỡ, Lớn, Nhà trẻ 24 ­ 36 tháng. Trước hết là chỉ đạo xây dựng môi trường theo   chủ đề của từng độ tuổi, bố trí sắp xếp các góc, đồ dùng đồ chơi trong lớp, các  đồ  dùng đồ  chơi được sắp xếp theo hướng mở  kích thích trẻ  hoạt động tìm  hiểu, khám phá, chủ  động chơi. Trang trí lớp với những nội dung phù hợp với  độ  tuổi, nội dung chương trình với những đồ  dùng, đồ  chơi bằng nguyên vật   liệu sẳn có, phối hợp với phụ huynh đề  làm, thuận tiện cho trẻ tự lấy, tự chơi   và thuận tiện cho các chủ  đề  sau, không trang trí cố  định. Xây dựng kế  hoạch   hoạt động và tổ  chức các hoạt động theo mục tiêu những nội dung theo kế  hoạch. Sau đó tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên đén các lớp tham quan, học   tập. Đến đây giáo viên có cơ hội trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, học tập   cách sắp xếp, bố trí đồ dùng đồ chơi, tạo môi trường giáo dục, cách làm một số  đồ dùng đồ chơi, học hỏi cách xây dựng kế hoạch, có thể tham gia bổ sung, góp  ý thêm cho bạn...để  áp dụng vào lớp của mình một cách phù hợp. Từ  đó giáo  viên trường tôi đã tạo được môi trường học tập sinh động, phù hợp với đặc  điểm của trẻ   ở  độ  tuổi của lớp mình, các cô đã có ý thức hơn, tự  học tập, tự  11
 12. nghiên cứu để bằng lớp đồng nghiệp mình. Mặt khác việc hường dẫn thực hiện  chương trình  cho giáo viên qua chỉ đạo lớp điểm, tôi thấy đó cũng là một hình  thực hay vì đây cũng chính là động lực thúc đẩy lớn để giáo viên nổ lực thi đua  để  không thua bạn, có những giáo viên sau khi được tham quan lớp điểm của  bạn thì có nhiều sáng kiến và thực hiện tại lớp mình đẹp hơn, sáng tạo hơn   trong xây dựng môi trường và tổ  chức các hoạt động linh hoạt hơn. Qua quá  trình chỉ đạo, tôi thấy nhiều giáo viên khi mới vào trường chuyên môn hạn chế,   chưa biết cách sắp xếp, trang trí lớp, dự  giờ  tiết dạy giáo viên còn lúng túng...  Nhưng qua các hình thức  trên tôi thấy đã có sự thay đổi rõ rệt, điều đó cho thấy   không phải là năng lực giáo viên yếu kém mà trách nhiệm thuộc về  những   người quản lý, trực tiếp là Phó Hiệu trưởng phụ  trách chuyên môn, chưa biết   cách chỉ đạo, giúp giáo viên hăng say học tập, nghiên cứu, sáng tạo để nâng cao  trình độ chuyên môn nghiệp vụ III. PHẦN KẾT LUẬN 1 Ý nghĩa của đề tài Chương trình GDMN là mô hình GDMN mới được hình thành trong thực  tiễn với cách tiếp cận mới, xuất phát từ quan điểm lấy trẻ  làm trung tâm trong   quá trình giáo dục. Hướng tới sự  phát triển toàn diện tạo cơ  hội cho trẻ  phát  triển tiềm năng của bản thân. Chương trình GDMN hiện hành là chương trình  khung có tính mở, linh hoạt, tạo điều kiện để giáo viên chủ động, sáng tạo phát   triển chương trình, phù hợp với phát triển vùng miền và các đối tượng trẻ. Đến   nay chương trình GDMN đã được triển khai thực hiện hầu hết các cơ sở GDMN   trong cả nước. Việc chỉ đạo thực hiện chương trình cho đôi ngũ là một nhiệm  vụ  vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục. Trong một nhà  trường đội ngũ giáo viên, nhân viên là nhân tố  quyết định chất lượng giáo dục,  do đó tìm ra những biện pháp chỉ  đạo nhằm năng cao chất lượng thực hiện  chương trình có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, là một hướng đi đúng đắn và  đóng vai trò thiết thực của người cán bộ quản lý trong tình hình hiện nay nhằm   đưa đội ngũ mạnh về số lượng, vững về chất lượng, đồng bộ  về cơ  cấu, đó là  việc làm thường xuyên lâu dài của lãnh đạo nhà trường.  Trong   qúa   trình   nghiên   cứu   và   chỉ   đạo   nâng   cao   chất   lượng   thực   hiện  chương trình giáo dục mầm non, bản thân tôi đã cố  gắng, với nhiệt huyết và   khả  năng hiểu biết của mình, cùng với sự  chỉ  đạo, quan tâm giúp đỡ  của lãnh  đạo các cấp, nhà trường đã tạo điều kiện cho tôi áp dụng các biện pháp trong  quá trình chỉ đạo có hiệu quả cao trong năm học được mọi người ghi nhận. Đó  là: Nhận thức của lãnh đạo địa phương, của cha mẹ  học sinh, của nhân dân,  được nâng lên rõ rệt. Kết quả  được nhân dân rất lắng nghe và đã thay đổi rõ rệt  về   việc chăm sóc giáo dục trẻ, phối hợp với nhà trường cải thiện   một số   CSVC, các trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp học. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tập trung nghiên cứu nội dung chương  trình, nắm được những công văn của các cấp về  chỉ  đạo thực hiện chương  trình, đặc biệt là biêt được những nội dung thông tư  số  28/2016/TT­BGDĐT,  12
 13. ngày 30 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình  Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư  số  17/2009/TT­BGD ĐT ngày  25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  100% cán bộ, giáo viên xây dựng đầy đủ  các loại kế  hoạch giáo dục thể  hiện mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện   từng lớp học, từng chủ đề, chủ điểm theo chương trình giáo dục mầm non, chủ  động điều chỉnh linh hoạt phù hợp với sự  phát triển của trẻ, điều kiện địa   phương như đưa lễ hội đua thuyền truyền thống Lệ Thủy, hát dân ca hò khoan   Lệ  Thủy vào nội dung phát triển chương trình. Các hoạt động chú trọng  theo  hướng tích hợp, coi trọng việc hình thành và phát triển các năng lực, kĩ năng  sống cho trẻ. Không nhấn mạnh vào việc cung cấp cho trẻ những kiến thức, kĩ  năng đơn lẻ. Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động giáo dục bằng vận động thân  thể  và các giác quan dưới nhiều hình thức khác nhau.100% cán bộ, giáo viên,  nhân viên tích cực công tác bồi dưỡng và tự  bồi dường để  nâng cao trình độ  chuyên môn, kiến thức kỷ  năng, xây dựng và tổ  chức các hoạt động giáo dục   lấy trẻ làm trung tâm có nhiều sáng tạo trong thiết kế nội dung chương trình.  Đa  số giáo viên đã biết phối hợp các phương pháp hợp lý, hỗ trợ theo hướng mở,  tăng cường tính chủ  động, tích cực hoạt  động của trẻ,  đảm bảo trẻ  “học  bằng chơi, chơi mà học”. Giáo viên tổ  chức,  điều khiển, hỗ  trợ   đúng lúc,  không làm thay trẻ.   Khuyến khích tương tác giữa trẻ  với trẻ.   Chú trọng các  hoạt động chủ  đạo của từng lứa tuổi,  đã tạo ra các cơ  hội cho trẻ  hoạt động  tích cực phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ  và sự  phát triển của  từng  cá  nhân trẻ. Tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình.   100% nhóm lớp chú trọng xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung   tâm, tích cực làm nhiều đồ dùng đồ  chơi bằng nguyên vật liệu phế thải sẳn có   tại địa phương tạo ra nhiều đồ  dùng đồ  chơi hấp dẫn, đảm boaor an toàn, vệ  sinh và phù hợp với từng nội dung, từng hoạt động và từng chủ  đề, chủ  điểm.  Môi trường trong và ngoài lớp được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Trong lớp học,  giáo viên bố trí, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, phù hợp với từng chủ  điểm, phù   hợp tâm sinh lý trẻ, tạo không gian lớp học gần gủi trẻ mỗi khi đến trường lớp.  trẻ  dễ  lấy, cất. tạo môi trường mở  cho trẻ  chủ  động tham gia các hoạt động  khám phá, trải nghiệm...  Chất lượng chăm sóc trẻ, giáo dục trẻ  được nâng lên. Tỷ  lệ  trẻ  suy dinh  dưỡng thấp xuống còn lại dưới 06%. Giáo viên chủ  động trong việc sáng tạo,  tìm tòi đổi mới phương pháp giáo dục theo chương trình GDMN. Tạo được môi trường cho trẻ được học tập vui chơi dưới mái trường thân   yêu. Các mối quan hệ trong nhà trường ngày càng được nâng lên, 100% CB­ GV­ NV gương mẫu thương yêu trẻ, tôn trọng đối xử công bằng trong việc chăm sóc  giáo dục trẻ. Các cháu được rèn luyện tính mạnh dạn, tự tin, giáo viên luôn tạo  cơ  hội cho trẻ tham gia các hoạt động một cách tự  nguyện, hứng thú trong vui  chơi, giáo dục trẻ luôn đoàn kết giúp đỡ bạn. Tạo cho trẻ ham đến trường lớp,  trẻ  có cảm giác an toàn như  ở  nhà, gần gũi cô giáo như  mẹ  hiền của trẻ. Giáo   viên đối với giáo viên luôn có tinh thần giúp đở, chia sẻ  lẫn nhau, thân thiện  13
 14. trong giao tiếp, thể hiện tinh thần đoàn kết, công bằng, thái độ thân thiện và dân  chủ. Nắm chắc các loại đánh giá và cách đánh giá của từng độ tuổi như đánh giá  trẻ hàng ngày, đánh giá chủ  đề, đánh giá giai đoạn, cuối độ  tuổi.  Dựa vào mục  tiêu đề ra để đánh giá trẻ để xây dựng kế hoạch giáo dục, điều chỉnh KHGD và  tổ chức các hoạt động giáo dục tiếp theo cho phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở  thích, kinh nghiệm sống của trẻ  và điều kiện thực tế  của trường, lớp, không  đánh giá so sánh giữa các trẻ. Tôn trọng sự  khác biệt của mỗi đứa trẻ  về  cách   thức và tốc độ học tập và phát triển riêng. Chú trọng và thúc đẩy tiềm năng của   mỗi trẻ. Đánh giá đúng khả năng của mỗi trẻ, tôn trọng những gì trẻ có.  Những kết quả  đạt được như  trên là nhờ  trong quá trình chỉ  đạo tôi đã áp   dụng các biện pháp một cách có hiệu quả. Đến thời điểm này có thể khẳng định  rằng: Muốn thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng thực hiện chương trình   trong trường mầm non, trước hết nhà trường phải xây dựng kế  hoạch cụ  thể.  Phân công phần hành, công việc rõ ràng phù hợp với điều kiện và khả năng của  từng đồng chí trong chỉ  đạo thực hiện chương trình, bám sát các công văn chỉ  đạo của các cấp, xây dựng kế hoạch năm, tháng cụ thể, hàng tháng có đánh giá  để rút kinh nghiệm và hướng khắc phục. Cần hướng dẫn đội ngũ nắm được nội dung chương trình giáo dục mầm  non hiên hành, những bổ  sung, sửa đổi và cách thức thực hiện của nội dung  chương trình giáo dục mầm non. Tổ chức bồi dưỡng và chỉ đạo đội ngũ không ngừng học tập nâng cao nhận  thực chính trị  và trình độ  chuyên môn nghiệp vụ, công tác bồi dưỡng thường   xuyên và vận dụng, áp dũng những kiến thức học được vào quá trình thực hiện   chương trình một cách chủ động, linh hoạt. Chỉ đạo thực hiện nội dung chương trình cùng với chuyên đề giáo dục lấy   trẻ làm trung tâm, chuyên đề vận động. Tăng cường chỉ  đạo làm nhiều đồ  dùng đồ  chơi bằng các nguyên vật liệu  hướng dẫn chỉ đạo lớp điểm và nhân rộng đại trà. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng việc thực  hiện “Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non” trong   nhà trường mầm non. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục về vật chất lẫn tinh thần trong phụ  huynh và toàn thể xã hội. Phải thực hiên đầy đủ  các nội dung phù hợp với tình hình thực tế  của  trường mình, chú trọng xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ  làm trung tâm,  điều   này   có   ý                                                           nghĩa rất lớn trong công tác giáo dục.  Trên đây là một số  kinh nghiệm của bản thân tôi, được rút ra từ  quá trình  chỉ đạo tại đơn vị nơi tôi đang công tác, những gì đạt được còn rất khiêm tốn và  mới chỉ  là nền tảng cho những năm tiếp theo. Rất mong nhận được sự  góp ý,  nhận xét của Hội đồng khoa học các cấp và đồng chí đồng nghiệp để bản thân  có được những kinh nghiệm quý báu giúp cho “Một số  biện pháp chỉ  đạo   14
 15. nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non”  ở  trường mầm non ngày một tốt hơn góp phần trong công cuộc đổi mới xây dựng  đất nước theo con đường đổi mới.                                     Xin chân thành cảm ơn 15
 16. Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ  phát triển về  thể  chất, tình  cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị  cho trẻ vào lớp một; hình thành và phát triển ở trẻ những chức năng tâm sinh lí,  năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù  hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền   tảng cho việc học ở các cấp tiếp theo và cho việc học tập suốt đời. 16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2