intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số giải pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non

Chia sẻ: Caphesua | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

12
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của sáng kiến này là cung cấp kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên mầm non trên cơ sỡ kiến thức, kỹ năng, giáo viên am hiểu về nghiệp vụ, có tâm huyết với nghề, có tình thương yêu chăm sóc trẻ. Hình thành nhân cách cho trẻ phát triển toàn diện về 5 mặt: Đức, trí, thể, mĩ và lao động, tập cho trẻ một số nề nếp thói quen, một số hành vi đúng đắn, phân biệt được cái tốt, cái xấu trong xã hội, biết yêu quý thiên nhiên, vật nuôi cây trồng và biết bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp để chuẩn bị cho trẻ có một số kiến thức cơ bản bước vào lớp 1 phổ thông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số giải pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non

 1. 1. PHẦN MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài: ̣ ̣           Đai hôi Đang toan quôc lân th ̉ ̀ ́ ̀ ứ VII (1991) vơi C ́ ương linh va Nghi quyêt đa ̃ ̀ ̣ ́ ̃  ̣ vach ra ph ương hương  ́ đi lên chủ  nghĩa xã hội va b ̀ ươc đâu th́ ̀ ực hiên Công ̣   nghiệp hoá – Hiện  đại hoá đât n ́ ươc.  ́ Đai hôi  ̣ ̣ Đang VIII ̉  (1996)  tiêp tuc con ́ ̣   đường Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá va Đai hôi Đang IX (2001) đanh gia viêc ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣   thực hiên chiên ḷ ́ ược do Đai hôi VII vach ra chiên l ̣ ̣ ̣ ́ ược phat triên kinh tê xa hôi 10 ́ ̉ ́ ̃ ̣   ̀ ̉ năm đâu cua thê ky XXI: " Chiên l ́ ̉ ́ ược đây manh Công nghi ̉ ̣ ệp hoá – Hiện đại hoá  theo đinh h ̣ ướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta  cơ  bản trở  thành một nước công nghiệp. Đại hội Đảng lần thứ  XI khẳng định  lại chiến lược đó sâu sắc và toàn diện hơn. Phải thấy rằng: Sự phát triển của một Quốc gia trong thế kỷ XXI  sẽ phụ  thuộc vào nền tảng tri thức của dân tộc đó. Giáo dục cùng với khoa học công  nghệ  là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. ́ ̣ Giao duc ngay nay đ ̀ ược coi la nên mong cua s ̀ ̀ ́ ̉ ự phat triên KH ­ KT va đem ́ ̉ ̀   ̣ ự  thinh v lai s ̣ ượng cho nên kinh tê quôc dân. Co thê khăng đinh răng: Không co ̀ ́ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ ́  ́ ̣ giao duc thi không co bât c ̀ ́ ́ ứ sự phat triên nao đôi v ́ ̉ ̀ ́ ới con ngươi, đôi v ̀ ́ ới kinh tê,́  văn hoa. Ý th ́ ưc đ ́ ược điêu đo, Đang ta đa th ̀ ́ ̉ ̃ ực sự  coi "Giao duc la quôc sach ́ ̣ ̀ ́ ́   hang đâu ̀ ̣ ̣ ̀ " Hôi nghi TW 4 khoa VII đa khăng đinh ́ ̃ ̉ ̣  "Giao duc ­ Đao tao la chia ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀  khoa đê m ́ ̉ ở cửa tiên vao t ́ ̀ ương lai". Nghi quyêt TW 2 khoa VIII đa ti ̣ ́ ́ ̃ ếp tuc khăng ̣ ̉   ̣ đinh " Muôn tiên hanh CNH, HĐH thăng l ́ ́ ̀ ́ ợi phai phat triên manh giao duc ­ đao ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̀  ̣ tao, phat huy nguôn l ́ ̀ ực con ngươi, yêu tô c ̀ ́ ́ ơ ban cua s ̉ ̉ ự phat triên nhanh va bên ́ ̉ ̀ ̀  vưng". ̃  Đại hội đảng lần thứ  X (2006) tiếp tục nhấn mạnh   Đang ta coi con ̉   ngươi v ̀ ưa la đông l ̀ ̀ ̣ ực vừa la muc tiêu cua s ̀ ̣ ̉ ự phat triên. ́ ̉ ̣ ́ ̣ Đôi ngu giao viên co môt vai tro vô cung quan trong đê lam cho giao duc ̃ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̣   thực hiên đ ̣ ược sứ mênh cao ca đo. Hô Chu tich đa t ̣ ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ̃ ừng noi " ́ Không co thây thi ́ ̀ ̀  không co giao duc". ́ ́ ̣   Ro rang phát tri ̃ ̀ ển đôi ngu giao viên la yêu câu câp thiêt, la ̣ ̃ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀  yêu tô c ́ ́ ơ ban co y nghia quyêt đinh trong viêc phat triên giao duc. ̉ ́ ́ ̃ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̣ Cung v ̀ ơi giao duc cua ca n ́ ́ ̣ ̉ ̉ ươc, tr ́ ương m ̀ ầm non cung đang nô l ̃ ̃ ực thực  ̣ ̣ hiên nhiêm vu chinh tri cua minh v ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ới chủ  đề  năm học mà Bộ  GD&ĐT đưa ra “  Năm học đổi mới căn bản toàn diện, đào tạo nhân tài, bồi dưỡng nhân lực, nâng   cao chất lượng giáo dục, hội nghập kinh tế  Quốc tế  của đất nước”; Năm học   tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “ Hai không”, cuộc  vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh”, cuộc vận   động “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Mỗi   thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”.  Giáo viên là một trong những nhân tố  quyết định cho việc nâng cao chất  lượng, góp phần và phát triển sự nghiệp giáo dục. Nên việc bồi dưỡng nâng cao  chất lượng chuyên môn cho giáo viên mầm non là hết sức cần thiêt, để đáp ứng  nhu cầu học tập của các cháu. Nhân dân ta vốn có truyền thống: “Tôn sư  trọng đạo” luôn đề  cao nghề  dạy học. Vì thế là một người quản lý đứng trước một ngành học tôi nhận thức   được trách nhiệm của chính bản thân mình. Phải suy nghỉ đầu tư vào chất lượng  
 2. chuyên môn cho giáo viên tạo mọi điều kiện để từng giáo viên phấn đấu học tập   rèn luyện trở  thành người chiến sĩ cách mạng trên mặt trận tư  tưởng văn hóa,  cách mạng của giai cấp công nhân, tinh hoa văn hóa của dân tộc, bồi dưỡng cho  trẻ  những phẩm chất cao quý và những năng lực sáng tạo của con người lao   động mới xã hội chủ  nghĩa. Đội ngũ giáo viên là lực lượng nồng cốt trong sự  nghiệp giáo dục, góp phần quyết định sự thành công trong đổi mới giáo dục. Chính vì thế mà đòi hỏi người giáo viên phải có trình độ văn hóa, có trình   độ nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, có tâm huyết với nghề nghiệp, có lòng yêu  nghề mến trẻ, chăm sóc trẻ như chính con của mình. Cô giáo luôn là tấm gương   sáng cho trẻ  noi theo, được tin yêu, tôn trọng và thực sự  người mẹ  thứ  hai của   các cháu. Việc chỉ  đạo bồi dưỡng chuyên môn là vấn đề  cần thiết, cần được quan   tâm trong đội ngũ giáo viên hiện nay, nhận thức được vấn đề  này tôi đã  nghiên  cứu, tham khảo, xây dựng kế  hoạch, đưa ra những giải pháp cụ  thể  dựa vào  mục tiêu giáo dục mầm non kế hoạch nhiệm vụ từng năm học, định hướng triển  khai thực hiện.  Từ những lý do nêu trên, bản thân luôn băn khoăn lo lắng, làm thế nào để  cho tất cả  giáo viên trong toàn trường có đủ  năng lực, trình độ  nghiệp vụ  sư  phạm để  nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ   ở  trường mầm non. Từ  những thực tế  trên tôi đã nghiên cứu và quyết định chọn đề  tài:  “Một số  giải  pháp chỉ  đạo bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non”.   Rất mong  được sự góp ý của quý cấp lãnh đạo. 1.2. Phạm vi ứng dụng, điểm mới của đề tài: ̉ ̣ ̉ Chi tâp trung tim hiêu, nghiên ̀   cưu th ́ ực trang ch ̣ ỉ  đạo bồi dưỡng chuyên  môn cho giao viên  ́ ở  trương  ̀  nơi công tác. Thơi gian nghiên c ̀ ứu: Chi tim hiêu, ̉ ̀ ̉   nghiên cưu b́ ồi dưỡng chuyên môn cho đôi ngu giao viên  ̣ ̃ ́ ở  trường mầm non   ̣ trong 2 năm hoc gân đây (2013­2014; 2014­2015). ̀ Bồi dưỡng với ý nghĩa nâng cao nghề nghiệp, quá trình này chỉ diễn ra khi   cá nhân và tổ  chức có nhu cầu nâng cao kiến thức và kỹ  năng chuyên môn,  nghiệp vụ của bản thân nhằm đáp ứng nhu cầu lao động nghề nghiệp. Bồi dưỡng đào tạo để  có một trình độ  chuyên môn nhất định là quá trình   bổ sung tri thức, kĩ năng để nâng cao trình độ, tăng thêm năng lực trong lĩnh vực   hoạt động chuyên môn cho giáo viên ở trường mầm non. Mục đích bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất và năng lực chuyên môn  để giáo viên mầm non có cơ  hội mở mang hoặc nâng cao hệ  thống trí thức, kỹ  năng chuyên môn nghiệp vụ  Với ý nghĩa thiết thực và quan trọng như vậy, bản thân đã trãi qua một quá   trình nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi và vận dụng một số  giải pháp để  bồi dưỡng   chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường mầm non. Đề tài này đã được nhân   rộng cho toàn trường cùng thực hiện. Nhằm cung cấp kiến thức về chuyên môn  nghiệp vụ  cho đội ngũ giáo viên mầm non trên cơ  sỡ  kiến thức, kỹ  năng, giáo  viên am hiểu về nghiệp vụ, có tâm huyết với nghề, có tình thương yêu chăm sóc  trẻ. Hình thành nhân cách cho trẻ phát triển toàn diện về 5 mặt: Đức, trí, thể, mĩ  
 3. và lao động, tập cho trẻ một số nề nếp thói quen, một số hành vi đúng đắn, phân  biệt được cái tốt, cái xấu trong xã hội, biết yêu quý thiên nhiên, vật nuôi cây   trồng và biết bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp để chuẩn bị cho trẻ có một số  kiến thức cơ bản bước vào lớp 1 phổ thông. 2. PHẦN NỘI DUNG 2.1: Thực trang: Năm học 2014 ­ 2015 tôi được tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng quản lý   chỉ  đạo mọi hoạt động của nhà trường: Đội ngũ cán bộ  giáo viên, nhân viên  trong toàn trường có tổng số  37 đồng chí trong đó: Có 2 CBQL; 3 nhân viên; 24  giáo viên đứng lớp và 8 giáo viên dinh dưỡng; 10 nhóm lớp ( trong đó có 8 lớp  mẫu giáo và 2 nhóm trẻ).  Trong  quá trình thực hiện nhà trường có những thuận lợi và khó khăn sau: * Về thuận lợi: Giáo viên có   ý thức cao, ham học hỏi không ngừng nâng cao trình  độ  chuyên môn nghiệp vụ. Nhà trường đầu tư trang thiết bị đồ dùng đồ chơi  phục vụ cho việc chăm  sóc giáo dục trẻ khá đầy đủ đảm bảo cho trẻ hoạt động tích cực. Sự  quan tâm và chỉ  đạo sát sao của ngành, cấp  ủy đảng chính quyền địa   phương về mọi mặt. Nhận thức của phụ huynh ngày càng cao. Bản thân tôi luôn tự  học hỏi, không ngừng nâng cao trình độ  về  mọi  mặt. * Khó khăn:            Đội ngũ có nhiều biến động. Nhà trường còn thiếu 1 đồng chí Phó hiệu  trưởng chỉ  đạo công tác chuyên môn.  Một số  giáo viên mới vào nghề, một số  giáo viên tuổi đời cao năng lực sư  phạm còn hạn chế  chưa tiếp cận kịp với   chương trình giáo dục mầm non.  Giáo viên đang theo học các lớp đại học đông. Cơ  sỡ  vật chất (phòng học chật hẹp, đa số  đã xuống cấp, các trang thiết  bị, máy chiếu đa năng phục vụ cho dạy và học) chưa được đầy đủ. + Về phương pháp: Một số giáo viên chưa có linh hoạt sáng tạo. + Đồ dùng đồ chơi phục vụ tiết dạy vẫn còn hạn chế. + Một số giáo viên làm việc chưa hết trách nhiệm, năng lực còn hạn chế. + Chất lượng dạy và học đạt chưa cao. Qua một số  tình hình thực tế  của đội ngũ tôi có suy nghỉ  rằng phải đầu tư  chuyên môn và lực lượng đội ngũ giáo viên là rất cần thiết, xây dựng đội ngũ  giáo viên  đạt nhiều giáo viên dạy giỏi các cấp. Tuy số  lượng không nhiều,  nhưng qua một số  kinh nghiệm chỉ  đạo chất lượng chuyên môn sẽ  được nâng   cao dần. Qua kiểm tra đánh giá, phân loại năng lực sư  phạm của giáo viên như  sau: Cụ  thể: Khoảng 50% giáo viên linh hoạt trong việc tổ  chức các hoạt động CSGD  trẻ. 50% giáo viên tiếp cận được việc tổ  chức các hoạt động cho trẻ  theo  hướng chương trình giáo dục mầm non.
 4. 40% giáo viên biết xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề  và biết phát huy  được tính tích cực cho trẻ. Để  nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên, là người quản   lý chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường, tổ  chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên   vững về  chuyên môn, nghiệp vụ, giỏi về  công tác vận động tuyên truyền, huy   động toàn bộ lực lượng bên trong, bên ngoài xã hội bản thân tự đặt ra cho mình  mục tiêu phấn đấu. Muốn có kết quả chất lượng cao cần phải chỉ đạo thực hiện   tốt việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, bản thân đã thực hiện một số giải   pháp sau. 2.2. Một số giải pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở  trường mầm non. Để  thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, chúng ta cần phải  quan tâm về  mặt trình độ  văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ  và thực hiện các   chuyên đề trọng tâm theo từng năm học. Từ những giải pháp chỉ đạo đó chúng ta   xây dựng được đội ngũ giáo viên nồng cốt trong việc góp phần vào việc phát  triển nền giáo dục mầm non  ngày càng vững mạnh. Giải pháp 1. Xây dựng kế hoạch:       Để nâng cao chất lượng của đội ngũ, thì trước hết người cán bộ  quản lý   phải xây dựng được kế  hoạch chỉ  đạo cụ  thể  trong suốt cả  năm học. Khi xây  dựng kế hoạch cần dựa vào:            Dựa vào năng lực của giáo viên. Dựa vào những kết quả  đạt được của   năm trước, những tồn tại cần khắc phục trên cơ  sở  đó xây dựng kế  hoạch cho   phù hợp.            Để kế hoạch sát đúng với điều kiện của nhà trường thì phải dựa vào kế  hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của phòng giáo dục sau đó cụ thể hóa thành  của trường.                       Năm học 2014­2015, nhà trường tiếp tục chỉ đạo toàn trường thực hiện  chương trình giáo dục mầm non theo bộ  quy định, nhưng khi thực hiện không  tránh khỏi những thiếu sót về  xây dựng, lựa chọn nội dung chương trình, vì  chương trình mở nên rất khó lựa chọn sao cho phù hợp với từng độ tuổi và tránh  trùng lặp nội dung chương trình từ độ tuổi này sang độ tuổi khác. Tôi cùng đồng  chí Phó hiệu trưởng nhà trường phải suy nghĩ nên xây dựng kế  hoạch như  thế  nào cho phù hợp cả  về  nội dung lẫn thời gian, đó là phải đưa nội dung bồi   dưỡng lý thuyết về giáo dục mầm non cho giáo viên vào đầu tháng 8… Giúp cho  giáo viên hình dung được một cách khái quát về  việc thực hiện chương trình  giáo dục mầm non.           Làm cho giáo viên thấy được những điểm mới của chương trình về  mục  tiêu, về nội dung, về phương pháp và hình thức tổ chức, về phần đánh giá.            + Về mục tiêu:            Là mục tiêu được xây dựng cho trẻ cuối độ  tuổi nhà trẻ và cuối độ tuổi   mẫu giáo theo các lĩnh vực phát triển nhằm hướng đến phát triển trẻ  toàn diện   (4 lĩnh vực ở nhà trẻ và 5 lĩnh vực ở mẫu giáo). Chú trọng hình thành ở trẻ chức   năng tâm sinh lý, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng phát triển tối đa 
 5. tiềm năng vốn có, hình thành những kỹ  năng sống cần thiết phù hợp với lứa  tuổi.             + Về nội dung:             Đảm bảo tính tích hợp giữa nội dung chăm sóc sức khỏe với nội dung   phát triển nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ  trong trường mầm non  hiện nay.        + Về phương pháp và hình thức tổ chức Tổ  chức cho trẻ  tham gia vào các hoạt động với các hình thức đa dạng   phong phú, đáp ứng nhu cầu hứng thú và khả năng của trẻ.           Tạo cơ hội cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá bằng vận động thân  thể và các giác quan dưới nhiều hình thức. Chú trọng việc trẻ “Học như thế nào” hơn là “Học cái gì” coi trọng quá trình hoạt động của trẻ, học một cách tích cực  qua tìm hiểu, trải nghiệm, học thông qua sự hợp tác giữa trẻ với người lớn, giữa  trẻ với trẻ.             Coi trọng tổ chức môi trường cho trẻ  hoạt động. Tạo môi trường kích  thích trẻ  hoạt động tích cực, sáng tạo và phát triển phù hợp với từng cá nhân  trẻ…Tận dụng được các nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương            +Về đánh giá:             Là một nội dung độc lập trong chương trình giáo dục mầm non. Nhằm   theo dỏi sự phát triển của trẻ và điều chỉnh kế hoạch giáo dục. Có các loại đánh  giá: Đánh giá trẻ hằng ngày và đánh giá trẻ 2 lần/năm, đối với lớp mẫu giáo 3­4   tuổi, đánh giá 4 giai đoạn đối với trẻ 5 tuổi và đánh giá trẻ tròn tháng đối với nhà  trẻ.            Nội dung đánh giá về  trạng thái sức khỏe, thái độ, trạng thái cảm xúc,  hành vi, kiến thức và kỹ năng của trẻ.      Phương pháp đánh giá: Quan sát, trò chuyện, sữ  dụng bài tập, phân tích   sản phẩm, trao đổi với phụ huynh, sữ dụng tình huống (đối với mẫu giáo).      Nội dung đánh giá trẻ hàng ngày, theo học kỳ và theo giai đoạn có sự khác  nhau.      Đánh giá trẻ  hàng ngày: Bao gồm trạng thái sức khỏe, thái độ, trạng thái  cảm xúc, hành vi, kiến thức và kỹ năng của trẻ.       Đánh giá hai lần/năm (3­4 tuổi) và 4 giai đoạn (trẻ 5 tuổi) (theo các chỉ số  phát triển của trẻ  theo độ  tuổi). Sau khi giáo viên nắm chắc phần lý thuyết   chúng tôi tiếp tục bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên thông qua công tác dự giờ,  kiểm tra, đánh giá… Ví dụ:  Tháng 9:              Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non đối với  các giáo viên có năng lực hạn chế.       Dự giờ 1 số giáo viên có năng lực sư phạm tốt để rút kinh nghiệm trong  việc thực hiện.         Kiểm tra hồ  sơ  giáo viên về  việc soạn bài và cách xây dựng kế  hoạch  năm học, cách ghi nhật ký trẻ. Giải pháp 2: Xây dựng mức chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ:
 6. Theo mục tiêu của từng hoạt động và theo từng độ  tuổi mà đưa ra mức  chuẩn để  giáo viên phấn đấu. Giáo viên trước khi lên lớp dạy phải có giáo án   đầy đủ trình bày khoa học, nắm vững mục tiêu, nội dung cần truyền thụ cho trẻ  vấn đề gì, phương pháp của tiết dạy phải linh hoạt, sáng tạo, trẻ  hứng thú khi   tham gia các hoạt động trên trẻ đạt: 85­95%. Giờ  dạy phải có đầy đủ  các loại đồ  dùng dạy học, đồ  chơi để  phục vụ  cho cô và trẻ trong tiết học. Đồ chơi phải đảm bảo an toàn có tính giáo dục cao,   sắp xếp đồ  dùng khoa học, sử  dụng đồ  dùng có hiệu quả. Trẻ  hứng thú, thích   tham gia các hoạt động trẻ  biết vận dụng đồ  dùng, đồ  chơi vào thực hành các  hoạt động. Tổ chức tốt các lĩnh vực phát triển như thể chất, nhận thức, thâm mĩ, ngôn  ngữ…hoạt động góc, mọi lúc mọi nơi. Giáo viên đăng ký tiết dạy tốt phải  đảm bảo tiêu chuẩn: 4 tiết/tháng.   Ngoài ra còn dự giờ học tập rút kinh nghiệm. Đăng ký thi đua: Đầu năm triển khai khảo sát chất lượng giáo viên, phân loại giáo viên. Đăng ký các danh hiệu thi đua: Chiến sỉ thi đua cơ sở và lao động tiến tiến  theo hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học. Đăng ký thi làm đồ dùng dạy học và tổ chức các hội thi. Kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề xếp loại tốt Dựa vào những yêu cầu trên ban giám hiệu đánh giá xếp loại chuẩn nghề  nghiệp và thi đua giáo viên cuối năm học. Giải   pháp   3:  Xây   dựng   kế   hoạch   bồi   dưỡng   các   chuyên   đề,   bồi  dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non: Ngoài việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non, bên cạnh đó về  công tác chỉ đạo bồi dưỡng các chuyên đề cho giáo viên cũng rất cần thiết. Qua tiếp thu các chuyên đề  tại phòng giáo dục ­ đào tạo, tổ  chức bồi  dưỡng chuyên môn tại trường, tại cụm. Mỗi chuyên đề  được triển khai cụ  thể  như sau; + Bước 1: Triển khai toàn bộ  kế  hoạch nội dung chuyên đề, bồi dưỡng  thường xuyên giáo viên đến tất cả cán bộ giáo viên trong trường bằng cách học   tập trung. + Bước 2.Thực hành: Xây dựng tiết dạy mẫu để  tất cả  giáo viên được  tham gia học tập. xây dựng kế  hoạch cá nhân tự  học về  bồi dưỡng thường   xuyên. + Bước 3.Tổ chức rút kinh nghiệm, so sánh giữa lý thuyết và thực hành có  gì chưa rỏ bổ sung ưu điểm, tồn tại, hoàn thiện tiết mẫu và đưa ra hướng thực  hiện trong toàn trường. + Bước 4. Chỉ đạo thực hiện. + Bước 5. Kiểm tra thực hiện chuyên đề, kiểm tra việc tự học bồi dưỡng  thường xuyên của giáo viên để  điều chỉnh, bổ  sung, mặt  ưu,  tồn tại và hướng   khắc phục.
 7.                      + Bước 6: Tổng kết, bài học kinh nghiệm, khắc phục thực hiện sau  chuyên đề. Giáo viên tự  đánh giá việc học tập bồi dưỡng thường xuyên của cá  nhân, tổ chuyên môn và ban giám hiệu.  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu tự bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên:  Khuyến khích giáo viên phát huy khả  năng của mình, tự  học tự  bồi dưỡng, để  không ngừng nâng cao trình độ  chuyên môn nghiệp vụ, trình độ  chính trị  và các  lĩnh vực khác. Do đó nhà trường cần cung cấp đầy đủ  tài liệu cho giáo viên tự  bồi dưỡng, nghiên cứu, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động áp dụng sáng kiến   kinh nghiệm, khuyến khích gắn liền đề tài với nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng­  giáo  dục trẻ. Để  các hình thức bồi dưỡng trên đưa lại kết quả  cao thì trong quá trình  thực hiện người cán bộ quản lý cần có sự đánh giá chuẩn mực khách quan về sự  tiến bộ  các mặt của từng giáo viên và những hạn chế  để  có kế  hoạch chỉ  đạo  kịp thời. Từ  kết quả  đánh giá, xếp loại giáo viên, chuyên môn kết hợp với nhà  trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Bồi dưỡng về cách trình bày giáo án khoa học. Bồi dưỡng nội dung, mục   tiêu, kiến thức truyền thụ  cho trẻ   ở  bài dạy, hoạt động học. Bồi dưỡng về  phương pháp, nghệ thuật lên lớp, cách chuyển tiếp. Bồi dưỡng cách tổ chức các  trò chơi động, tĩnh, xử lý các tình huống sư phạm. Bố  trí sắp xếp đồ  dùng khoa học, sữ  dụng các loại đồ  dùng đồ  chơi có  hiệu quả đảm bảo tính giáo dục. Xây dựng tiết dạy mẫu dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm nhân điển hình  trong toàn trường. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân. Giải pháp 4: Bồi dưỡng việc sữ dụng chương trình Powerpoint:            Đây là một trong những vấn đề quan trọng nhằm gây được hứng thú cho   trẻ  trong quá trình tiếp thu kiến thức. Khi trẻ được quan sát các hình  ảnh sống  động trên màn hình giúp trẻ mỡ rộng sự hiểu biết về mọi sự vật và hiện tượng  xung quanh, trẻ  sẽ  được khắc sâu và nhớ  kỹ  hơn về  các sự  vật và hiện tượng.  Do đó tôi đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chương trình này vào các buổi chiều  trong tuần theo từng khối tham gia học. Ngoài ra tôi còn cử  thêm 1 giáo viên  thành thạo chương trình này bồi dưỡng thêm cho giáo viên trong trường.            Qua các tiết học và thao giảng tôi luôn khuyến khích giáo viên sữ  dụng   chương trình Powerpoint vào dạy trẻ. Thực hiện tốt về công tác chuyên môn cho giáo viên nhằm nâng cao trình  độ  kiến thức, năng lực, tạo điều kiện cho giáo viên học tập rút kinh nghiệm  trong công tác giảng dạy.            Giải pháp 5: Bồi dưỡng giáo viên qua dự giờ, thao giảng, xây dựng  tiết dạy mẫu, thông qua sinh hoạt chuyên môn liên trường.       * Bồi dưỡng thông qua dự giờ            Gồm các hình thức sau: Dự  giờ  chéo, dự  giờ  theo kế  hoạch, dự  giờ  đột   xuất.
 8.          Đầu tiên chúng tôi dự giờ theo kế hoạch có báo trước để cho giáo viên có   sự chuẩn bị bài chu đáo, qua buổi dự giờ đó người cán bộ quản lý nắm bắt được  chất lượng của mỗi giáo viên và phát hiện những mặt mạnh, mặt yếu của giáo  viên, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng kịp thời cho giáo viên.      Dự giờ đột xuất nhằm kiểm tra ý thức của giáo viên như thế nào, có thực  hiện tốt quy chế  chuyên môn không và chất lượng tiết dạy, hoạt động đó như  thế nào, qua  đây cũng có thể nắm được khả năng nắm kiến thức của giáo viên.    Dự  giờ  chéo: Đây là một hình thức giúp giáo viên nâng cao trình độ  cho  bản thân, tạo cơ hội cho giáo viên được học hỏi, đúc rút kinh nghiện trong quá   trình thực hiện một cách thiết thực. Giáo viên được nhìn thấy một cách cụ  thể  về  mọi mặt như  tác phong lên lớp, sự  bao quát lớp, khả  năng truyền thụ  kiến  thức, cách thức tổ chức tiết học, từ đó giáo viên tự mình điều chỉnh bản thân. Qua quá trình bồi dưỡng giáo viên bằng nhiều hình thức, để biết được kết   quả, chuyên môn kết hợp với hiệu trưởng tiến hành thanh kiểm tra, để đánh giá   năng lực và sự phấn đấu rèn luyện của đội ngũ giáo viên, là nhiệm vụ không thể  thiếu được trong việc chỉ đạo. Ban giám hiệu tiến hành họp hội đồng sư phạm báo cáo về việc thực hiện   kế hoạch năm học, đưa vào hội nghị cán bộ giáo viên đầu năm và trọng tâm báo  cáo về  công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Báo cáo mục tiêu phấn  đấu kiểm tra, việc đăng ký giáo viên dạy giỏi thực hiện kết quả đạt như thế nào  ?  Phong trào tự  làm đồ  dùng dạy học. Công tác tuyên truyền đến các bậc   phụ huynh các cháu. Chất lượng nuôi dạy. Các yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo  viên mầm non.  Xây dựng đội ngũ giáo viên có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ  bạn   đồng nghiệp. Kiểm tra một số hoạt động khác của nhà trường. Đối với trường mầm non người cán bộ quản chỉ đạo rất nhiều hoạt động  của nhà trường, nhưng công việc chính là không ngừng chỉ  đạo công tác chăm  sóc và giáo dục trẻ  việc thanh, kiểm tra toàn diện giáo viên, dự  tất cả  các hoạt  động trong ngày của cô và trẻ, kiểm tra hồ sơ. Qua dự giờ có nhận xét rút kinh  nghiệm, những phần  ưu điểm khuyến khích phát huy, còn phần tồn tại thì chỉ  dẫn, điều chỉnh, bổ sung, nhắc nhỡ, khắc phục. Đánh giá xếp loại theo đúng quy định. Kiểm tra toàn bộ  hồ  sơ  của giáo   viên. Kiểm tra đồ dùng dạy học, cách bố trí, sắp xếp, sữ dụng đồ  dùng có khoa   học chưa?. Đồ dùng có đảm bảo an toàn đạt yêu cầu không?.  * Bồi dưỡng thông qua việc xây dựng tiết dạy mẫu.  Có thể  nói việc tổ  chức tốt các buổi dạy mẫu tại trường là rất cần thiết   bởi vì các tiết dạy với đề  tài cụ  thể  sẽ  là những ví dụ  sinh động giúp cho các  đồng chí giáo viên được “mắt thấy, tai nghe” những gì mà mình được học  ở  lý  thuyết, được nghe giảng viên bồi dưỡng. Nhận thức được vấn đề  này, trường  tôi đã tổ chức các tiết dạy mẫu tại trường.  VD: Tổ  chức dạy giờ: “Phát triển thẩm mỹ” của ba lứa tuổi: Bé, Nhỡ,  Lớn”
 9. Khi tổ  chức, chúng tôi lựa chọn giáo viên vững vàng về  chuyên môn, có  kinh nghiệm trong giảng dạy, là giáo viên dạy giỏi thì càng tốt. Trước khi cho   các đồng chí giáo viên dự giờ, chúng tôi phải duyệt trước giáo án, giọng hát, đề  ra một số  tình huống sư  phạm có thể  xảy ra giúp giáo viên cách xử  lý, hợp lý   nhất, lồng ghép nội dung tích hợp hiệu quả cao. Sau buổi kiến tập, chúng tôi cho   tất cả  các đồng chí giáo viên góp ý rút kinh nghiệm cho tiết dạy về   ưu điểm  cũng như  tồn tại của giờ  học. Chính việc nhận xét của mỗi cá nhân giáo viên   cho giờ  dạy của bạn đồng nghiệp đã giúp họ  học tập những cái tốt, hạn chế  những tồn tại mà bạn mình đã mắc phải để  áp dụng vào thực tế  dạy trẻ  hàng  ngày.       Kết quả, sau buổi dạy mẫu các đồng chí giáo viên  ở  trường tôi tổ  chức  các tiết dạy lĩnh vực phát triển thẩm mỹ, theo chương trình giáo dục mầm non  có hiệu quả cao. Đó là các cô giáo: T. K. N. L …      Đặc biệt, chúng tôi còn xây dựng các hoạt động về lĩnh vực phát triển thể  chất của ba lứa tuổi Bé – Nhỡ – Lớn với các đề tài: ­ Chạy liên tục theo đường dích dắc (Mẫu giáo bé)      ­  Bò dích dắc qua 5 điểm (Mẫu giáo nhỡ) ­ Đi trên dây, dây đặt trên sàn nhà ­ Ném xa bằng 1 tay­ Chạy nhanh 10m.   (Mẫu giáo lớn)  Sau khi các tiết dạy kết thúc, chúng tôi tổ chức dạy cho toàn thể giáo viên   cùng dự giờ, đóng góp ý kiến cho 3 tiết dạy về phương pháp của bộ  môn cũng  như  hình thức tổ  chức. Kết quả  ba tiết Thể dục của các cô giáo được các toàn  thể giáo viên đánh giá là tiết học có nhiều sáng tạo, hệ thống câu hỏi, giải thích   vận động cơ  bản kích thích trẻ hoạt động. Thông qua đó nhằm giúp tất cả  giáo  viên trong trường nắm vững phương pháp dạy của bộ  môn, bình tĩnh tự  tin khi  dạy các tiết Thể  dục, có hình thức tổ  chức các tiết học sáng tạo lôi cuốn trẻ  tham gia. *Bồi dưỡng thông qua thao giảng, sinh hoạt chuyên môn liên trường:  Qua mỗi lần thao giảng, tham gia sinh hoạt chuyên môn liên trường giúp  cho giáo viên mạnh dạn tự tin trước tập thể và cũng giúp cho giáo viên cũng cố  kiến thức, nghiên cứu tìm ra các hình thức tổ chức sáng tạo nhất. Sau những tiết   thao giảng hoặc tham gia sinh hoạt chuyên môn liên trường tôi cho giáo viên tự  nhận xét kết quả tiết dạy của đồng nghiệp. Ưu tiên những giáo viên có năng lực  hạn chế  nhận xét trước, để  xem kiến thức của những giáo viên đó nắm được  đến đâu, sau đó cho toàn thể  giáo viên trong trường nhận xét và người cán bộ  quản lý chốt lại vấn đề. Trong năm mỗi đồng chí được dạy ít nhất phải 4 tiết   thao giảng/năm học và tham gia sinh hoạt chuyên môn liên trường 2 lần, qua đó   nhằm giúp giáo viên mạnh dạn tự tin hơn, lên lớp nhẹ nhàng mềm dẻo hơn, giáo   viên yếu thì có nhiều kinh nghiệm để sữa sai cho bản thân mình hơn.           Giải pháp 6: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên. Kiểm tra là một chức năng quan trọng, vừa là một biện pháp quản lý có  hiệu quả. Kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng chuyên môn là trách nhiệm của   cán bộ quản lý. Qua kiểm tra, tôi đã nắm được đầy đủ những thông tin cần thiết 
 10. về tình hình thực hiện chuyên môn, đánh giá đúng phẩm chất năng lực của giáo   viên, phát hiện đúng những lệch lạc, thiếu sót để kịp thời bổ sung, điều chỉnh và  uốn nắn giáo viên nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn của  giáo viên. Trong công tác quản lý nhà trường nếu thiếu kiểm tra chuyên môn thì  việc chỉ đạo chuyên môn của người cán bộ quản lý sẽ mất đi một nội dung quan   trọng. Mặt khác giúp giáo viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm của họ  đối với  công việc,  nâng  cao  ý  thức  tự   bồi  dưỡng  phấn  đấu  đáp   ứng  được yêu  cầu  chuyên môn của nhà trường. Vì vậy để công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đạt hiệu quả cao   nhất, cán bộ  quản lý không được phép buông lỏng công tác kiểm tra. Để  công  tác kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đạt hiệu quả  cao nhất, cán bộ quản lý cần đảm bảo: Xác định rõ mục đích yêu cầu của từng đợt kiểm tra dựa trên yêu cầu   nhiệm vụ cụ thể của nhà trường, của năm học.      Phải có kế hoạch cụ thể trên cơ sở kế hoạch kiểm tra cả năm, học kỳ, đi  sâu vào kế hoạch từng đợt kiểm tra xác định rỏ mục đích yêu cầu, nội dung, hình  thức, phương pháp kiểm tra. Làm tốt công tác tuyên truyền giúp cho giáo viên thông suốt việc kiểm tra,   khuyến khích tinh thần tự  giác, trung thực của giáo viên để  giáo viên chuẩn bị  mọi phương tiện và điều kiện tích cực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề  ra. Về nội dung kiểm tra:  Kiểm tra về qui chế chuyên môn, hồ  sơ  sổ  sách (Bài soạn, sổ  tổng hợp,  sổ  theo dỏi trẻ, sổ  bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên), phương  pháp dạy của bộ môn, cách trang trí nhóm lớp để đánh giá tình hình triển khai và  thực hiện chuyên môn của giáo viên có đúng như kế hoạch mà trường đã chỉ đạo   hay không.  Phương pháp kiểm tra:             Kiểm tra dự  giờ  có báo trước, đột xuất về  các tiết dạy cũng như  hoạt  động thông qua phiếu dự giờ. Nguyên tắc kiểm tra, đánh giá: Trong công tác kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan và công khai, công  bằng và dân chủ. Sau kiểm tra phải có những nhận xét đánh giá chính xác, phân  tích các  ưu điểm, tồn tại của giáo viên để  giúp họ  phát huy những mặt mạnh,  khắc phục những hạn chế áp dụng vào thực tế chăm sóc giáo dục trẻ. Thời gian kiểm tra:  Trong một tháng ít nhất giáo viên phải được dự ít nhất một giờ dạy hoặc  một hoạt động. Trong một học kỳ, mỗi giáo viên phải được kiểm tra 3­ 4 lần.  Ngoài ra, tôi còn kiểm tra hàng ngày, hàng tuần để  kịp thời nhắc nhỡ  giúp đỡ  giáo viên về chuyên môn. Tổng số dự giờ các tiết dạy và hoạt động của giáo viên từ tháng 9 cho đến  nay: 176 tiết: trong đó; Xếp loại tốt: 103/167 tiết, tỷ  lệ: 61,8%. Xếp loại khá: 
 11. 64/167 tiết; tỷ lệ:  38,3%.  Xếp loại đạt yêu cầu: 3/167 tiết; tỷ lệ: 0,2%; và dự  giờ không xếp loại 6 tiết.     Có thể  nói, kiểm tra, đánh giá là khâu quan trọng trong việc bồi dưỡng   chuyên môn cho giáo viên. Có kiểm tra, đánh giá chính xác thì mới tìm ra những   ưu điểm, tồn tại của giáo viên trong giảng dạy. Từ đó góp phần nâng cao chất   lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường.  Giải pháp 7:  Tổ chức tốt các hội thi Có thể nói, giải pháp bồi dưỡng thông qua các phong trào thi đua, tổ chức  các hội thi, hội giảng thường xuyên sẽ  giúp giáo viên mạnh dạn, bình tĩnh tự tin   khi lên lớp. Để đạt được thành tích đòi hỏi mỗi người phải trau dồi năng lực sư  phạm, nghệ  thuật lôi cuốn trẻ, phải chịu khó suy nghĩ tìm tòi, học hỏi đồng   nghiệp, bạn bè…Từ  đó trình độ  chuyên môn và tay nghề  của giáo viên được   nâng lên. Phong trào thi đua gắn liền với các hội thi sẽ  làm cho khí thế  thi đua  trong nhà trường càng sôi nổi, có tác dụng tuyên truyền tới các bậc phụ huynh.  Trong năm học nhà trường tổ chức các hội thi: “ Cô và bé hát dân ca. Thi   trang trí nhóm lớp, thi làm đồ dùng dạy học, và đặc biệt là hội thi giáo viên dạy   giỏi cấp trường”.           Việc tổ chức các hội thi trong nhà trường có tác dụng thúc đẩy sự  phấn   đấu vươn lên của các giáo viên. Trong các hội thi, giúp giáo viên có điều kiện   khẳng định mình trước tập thể, biết thể hiện được năng khiếu của cô và trẻ, cô   giỏi thì trò cũng chăm ngoan và học giỏi theo. Song bên cạnh đó, việc tổ  chức  các hội thi cũng tạo được mối quan hệ  thân ái, giúp đỡ  nhau trong tập thể  giáo  viên nhà trường để cùng nhau tiến bộ.    Để  các hội thi thành công và có kết quả  tốt đẹp, tôi cùng đồng chí phó  hiệu trưởng xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tháng, thông báo tới toàn chị em  để giáo viên nắm được nội dung, thời gian thi.  Ví dụ: Tháng 9: Thi trang trí nhóm lớp chuẩn bị cho hội thi xây dựng môi  trường xanh sạch đẹp cấp huyện.  Tháng 10: Thi cô và bé hát dân ca cấp trường chuẩn bị cho tháng 11 tham   gia hội thi cấp huyện. Tháng 2: Thi giáo viên dạy giỏi  cấp trường tuyển chọn giáo viên chuẩn bị  cho hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện… Trong các đợt thi, giáo viên luôn có sự chuẩn bị và nỗ lực phấn đấu để đạt  kết quả  cao nhất. Sau hội thi, nhà trường kết hợp với ban chấp hành hội phụ  huynh, có tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng các cá nhân và đồng đội một  cách kịp thời. Chính vì làm tốt vấn đề trên nên đã động viên tinh thần phấn đấu  của chị em, nâng dần chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường. Thông  qua hội thi, chúng tôi thấy chị em rất cố gắng và có nhiều cải tiến sáng tạo trong  giảng   dạy.   Đặc   biệt   năm   nay,   nhà   trường   tổ   chức   thành   công   các   hội   cấp  trường. Tham gia hội các hội thi cấp huyện đạt kết cao: Cụ thể hội thi Cô và bé   hát dân ca cấp huyện đạt giải nhì; Hội thi môi trường Xanh­ sạch­ đẹp thân  thiện và hiệu quả đạt giải khuyến khích; Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện  có 2 giáo viên tham gia và đều đạt trong đó có 1 giáo viên đạt giải 3. Đây là thành  
 12. công lớn trong hoạt động phong trào thi đua của nhà trường, một phần là nhờ sự  tập luyện miệt mài, nhiệt tình của các cô giáo trong nhà trường, sự  chỉ  đạo sâu   sát của chuyên môn nhà trường, đem lại cho nhà trường đạt kết quả  cao trong  hội thi          Đồng thời qua hội thi nhằm làm tốt công tác truyên truyền trong phụ  huynh về  công tác chăm sóc giáo dục trẻ  theo khoa học, để  phụ  huynh cùng  chung tay dạy thêm cho trẻ ở nhà nhằm không ngừng nâng cao chất lượng chăm  sóc giáo dục trẻ trong nhà trường. 3. PHẦN KẾT LUẬN 3.1. Ý nghĩa của đề tài sáng kiến, giải pháp: Sau những giải pháp thực hiện, bản thân tôi cũng như  đồng chí Phó hiệu  trưởng nhà trường một lòng chung sức, đồng tâm hiệp lực đoàn kết để đưa chất  lượng nhà trường ngày một đi lên, nhà trường đã tập trung đầu tư  bồi dưỡng   chuyên môn cho giáo viên mầm non, đã chú trọng bồi dưỡng đầy đủ  các hoạt   động học tập của trẻ, bồi dưỡng thường xuyên trong năm học. Ngoài ra còn tổ  chức tốt các hoạt động góc và các hoạt động khác, nhằm giúp trẻ phát triển tốt,   linh hoạt. Nhà trường còn đẩy mạnh một số hoạt động khác, sinh hoạt tổ chuyên  môn,   phân   công   giáo   viên   giỏi,   nghiệp   vụ   vững   vàng   kèm   giáo   viên   mới   ra  trường nhằm nâng cao tay nghề. Nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền các chuyên đề, giáo dục dinh  dưỡng và vệ  sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch tiêu chảy cấp cho trẻ.  Phổ  biến một số kiến thức nuôi dạy con theo khoa học, tuyên truyền ở góc cha  mẹ  cần biết, kết hợp cùng gia đình, cộng đồng xã hội cùng chăm sóc giáo dục  trẻ   ở  lứa tuổi  mầm  non, bên cạnh đó  nhà trường phối hợp cùng công  đoàn   trường xây dựng một tập thể  giáo viên đoàn kết, biết thương yêu giúp đỡ  bạn   đồng nghiệp. Từ một số các hoạt động trên tôi đã xây dựng được niềm tin trong   phụ huynh học sinh bằng chính chất lượng của mình, nhằm đáp ứng với yêu cầu   chăm sóc giáo dục trẻ  tiến nhanh, tiến mạnh, bền vững góp phần vào sự  phát   triển của xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa ­ hiện đại hóa đất nước. Việc chỉ đạo nâng cao chất lượng cho đội ngũ tôi đã sử dụng các giãi pháp  trên, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của tập thể sư phạm nhà trường, sự chỉ  đạo  tận tình của phòng giáo dục Lệ Thủy, chúng tôi đã thu dược những kết quả sau: Về giáo viên:  Chất lượng đội ngũ có nhiều chuyển biến rỏ rệt. + 100% giáo viên có năng lực sư phạm từ khá trở lên. + 100% giáo viên biết xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề một cách đầy   đủ, đúng trọng tâm. + 70% giáo viên linh hoạt sáng tạo trong việc tổ  chức các hoạt động cho  trẻ theo hướng giáo dục mầm non.  Đối với trẻ:  Cháu hứng thú tham gia học: 96,7% nắm chắc kiến thức, kĩ năng đã học.  Qua các hội thi cháu mạnh dạn tự tin hơn…
 13. Làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm   của đồng nghiệp đi trước. Đặc biệt là chú trọng rèn luyện và bồi dưỡng phẩm   chất đạo đức nhà giáo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ  của nhà trường giao phó   Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và   Ngành phát động. Trung thực và mẫu mực trong công việc được các cháu mến  yêu, phụ huynh tin tưởng, đồng nghiệp tín nhiệm.   Là một người cán bộ  quản lý chỉ  đạo mọi hoạt động của nhà trường,  muốn phong trào của xã nhà ngày được nâng cao, phải đầu tư tìm hiểu, nắm bắt  kịp thời, để  đáp  ứng với tình hình đổi mới hiện nay, chúng ta cần chú ý những  điểm như sau.  Xây dựng kế  hoạch chung cho toàn trường; Cùng với đồng chí phó hiệu   trưởng xây dựng mức chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ;  Xây dựng kế hoạch bồi  dưỡng các chuyên đề, bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non:  Bồi dưỡng giáo viên qua dự giờ, thao giảng, xây dựng tiết dạy mẫu. Bồi  dưỡng việc sữ  dụng chương trình Powerpoint.  Tăng cường công tác kiểm tra,  đánh giá giáo viên. Tổ chức tốt các hội thi. Tham mưu với các ban ngành, lãnh đạo địa phương tạo điều kiện về cơ sỡ  vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, quan tâm đến việc đào tạo trình độ  nghiệp vụ  của giáo viên đạt trên chuẩn. Đầu tư  nghiên cứu học hỏi bạn đồng   nghiệp, tham khảo sách báo tài liệu, tập san giáo dục mầm non, chương trình  chăm sóc giáo dục theo từng độ tuổi. Chúng ta là cô giáo mầm non được Đảng và nhà nước giao trọng trách cho  việc ươm những mầm non cho đất nước, chúng ta phải làm gì để sau này những  chồi non có ích cho xã hội, cho gia đình. Chăm sóc và giáo dục các cháu thành  người công dân tý hon trong tương lai. Chính vì vậy đội ngũ cán bộ, giáo viên là  những người làm công tác giáo dục, thấy được những trọng trách cao cả  của  mình, là những lớp người đi trước, là ngọn đuốc thắp sáng dẫn đường cho thế  hệ tương lai mai sau. Do đó cần phải tự vươn mình lên để xứng đáng và tự  hào  với nghề  nghiệp của mình. Được Đảng và nhà nước hết sức quan tâm, mỗi  người cán bộ  giáo viên cần phải phát huy phấn đấu hơn nữa về  các mặt trình   độ, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức cao đẹp của người giáo viên nhân dân. 3.2. Kiến nghị, đề xuất: Nhà trường đã có nhiều thành tích xuất sắc, nhiều năm liên tục đạt danh  hiệu tập thể lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc, trường đạt chuẩn quốc gia   từ  năm 2005 và đặc biệt là đơn vị  được tặng huân chương lao động hạng ba  nhưng đến nay cơ sỡ vật chất của nhà trường đã xuống cấp, diện tích các phòng  học chật hẹp, Kính đề  nghị  các cấp, các ngành quan tâm nhiều hơn nữa để  xây  dựng cho nhà trường một ngôi trường mới, để  thuận tiện trong quá trình thực  hiện nâng cao chất lượng cũng như  xây dựng cơ  sở  vật chất trang thiết bị dạy   học của nhà trường. Trên đây là một kinh nghiệm nhỏ của bản thân tôi đã thực hiện và đem lại  một số  kết quả  cao, song vẫn không tránh những thiếu sót. Kính mong sự  giúp   đỡ, góp ý của hội đồng khoa học nhà trường, của phòng giáo dục Lệ Thủy giúp 
 14. cho bản thân có nhiều kinh nghiệm tốt hơn trong công tác chỉ đạo bồi dưỡng đội   ngũ giáo viên nhà trường. Xin chân thành cảm ơn!                                                                                                       
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2