intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số kinh nghiệm thực hiện công tác Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại địa bàn xã Yên Lâm

Chia sẻ: Le Thị Hồng Tính | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
267
lượt xem
62
download

Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số kinh nghiệm thực hiện công tác Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại địa bàn xã Yên Lâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm thực hiện công tác Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại địa bàn xã Yên Lâm được thực hiện nhằm đưa ra những biện pháp thực hiện công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn xã đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non của xã Yên Lâm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số kinh nghiệm thực hiện công tác Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại địa bàn xã Yên Lâm

 1. “Mét sè kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc MÇm non cho trÎ em 5 tuæi t¹i ®Þa bµn x· Yªn L©m” A. ĐẶT VẤN ĐỀ|: Giáo dục Mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân,  là nền tảng cho sự phát triển thể chất, trí tuệ, ngôn ngữ, tình cảm và thẩm mỹ  cho trẻ, tạo tâm thế vững chắc cho trẻ bước vào lớp 1 và là nền móng cho các  bậc học tiếp theo. Vì vậy tất cả các cấp, các nghành và toàn bộ xã hội chúng ta  phải có sự tập chung đầu tư cho bậc học Mầm non để trẻ được tiếp cận sớm  nhất với bậc học mầm non. Như Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã nói: “ Giáo  dục Mầm non tốt sẽ mở đầu cho nền giáo dục tốt”.  Trường Mầm non có nhiệm vụ giáo dục trẻ có những thói quen học tập,  sinh hoạt hàng ngày. Để trường Mầm non thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đòi  hỏi nhà trường phải có đầy đủ trang thiết bị cơ sở vật chất đầy đủ mới thực  hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ. Trên thực tế những năm trước đây hầu như các nhà trường mầm non chưa  có đủ cơ sở vật chất trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. Mặc  dù đã có nhiều chế độ chính sách, các chủ trương đường lối của Đảng và nhà  nước về phát triển giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đối với bậc học mầm non  nhưng giáo dục mầm non vẫn có những hạn chế trên con đường phát triển, chưa  được đông đảo các cấp, các nghành, nhân dân quan tâm sâu sắc. Một số địa  phương vẫn chưa hiểu rõ được vai trò, vị trí và  tầm quan trọng của bậc. Cho  đến nay thực hiện các chủ trương chính sách về giáo dục và đào tạo, về giáo  dục mầm non nhưng giáo dục mầm non vẫn có những hạn chế, chưa đáp ứng  được với nhu cầu phát triển của xã hội. Trẻ 5 tuổi chưa được chuẩn bị đầy đủ  về kỹ năng, tâm thế để bước vào tiểu học. Mặt khác mạng lưới, trường lớp  mầm non  chưa đủ để huy động trẻ ra lớp đồng đều giữa các vùng, miền, cơ hội  đến trường của các em miền núi còn bị hạn chế. Vì vậy Phổ cập giáo dục mầm  1
 2. “Mét sè kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc MÇm non cho trÎ em 5 tuæi t¹i ®Þa bµn x· Yªn L©m” non cho trẻ em 5 tuổi cần được ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo cho trẻ em 5  tuổi trên địa bàn được đến trường lớp, thực hiện học 2 buổi trên ngày, nhằm  chuẩn bị tốt nhất về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, vốn tiếng việt và tạo   tâm thế sẵn sàng, hành trang cho trẻ vào lớp 1.  Năm học 2011­ 2012 huyện Yên Định triển khai thực hiện công tác phổ  cập trên địa bàn toàn huyện, xã Yên Lâm đăng ký hoàn thành Phổ cập giáo dục  mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2012. Bản thân là Phó hiệu trưởng chỉ đạo  công tác chuyên môn chuyên phụ trách công tác Phổ cập, trong quá trình thực  hiện Công tác Phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn xã, tôi đã gặp rất  nhiều khó khăn trong các khâu cũng như quy trình thực hiện phổ cập, mặt khác  công tác phổ cập chưa được địa phương cũng như nhân dân đồng tình ủng hộ do  đó mà kết quả công tác phổ cập đạt được chưa cao.  Trước sự phát triển của giáo dục và đào tạo, công tác phổ cập giáo dục có  vị trí rất quan trọng thúc đẩy sự phát triển giáo dục xã nhà, vì vậy bản thân phụ  trách công tác phổ cập tôi đã trăn trở và quyết định chọn đề tài “ Một số kinh  nghiệm thực hiện công tác Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại  địa bàn xã Yên Lâm” với hy vọng sẽ có những biện pháp thực hiện công tác  Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn xã đạt hiệu quả cao,  góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non của xã nhà. 2
 3. “Mét sè kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc MÇm non cho trÎ em 5 tuæi t¹i ®Þa bµn x· Yªn L©m” B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHỔ  CẬP CHO TRẺ EM 5 TUỔI TẠI ĐỊA BÀN XàYÊN LÂM. Có thể nói Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi là nhiệm  vụ hàng đầu trong chiến lược nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân  tài đáp ứng nhu cầu Công nghiệp hoá ­ Hiện đại hoá đất nước, được thể hiện rõ  trong nghị quyết Đại hội Đảng khoá XI và được xác định rõ trong đề án thực  hiện công tác Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 –  2015. Thực hiện quyết định số 239/QĐ­TTg ngày 9/2/2010 của Thủ tướng chính  phủ về việc hướng dẫn thực hiện phổ cập giáo giáo dục mầm non cho trẻ em 5  tuổi. Thực hiện thông tư số 32/TTBGD&ĐT ngày 2/12/2010 c ủa  Bộ giáo dục  và  đào tạo thông tư ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công  nhận PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi. Thực hiện công văn số 1178/SGD&ĐT ngày 2/8/2010 của Sở giáo dục và  đào tạo về việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5  tuổi. Thực hiện đề án số 01/ĐA­BCĐPCGDMN ngày 9/8/2011 của Ban chỉ đạo  Phổ cập giáo dục huyện Yên Định. 3
 4. “Mét sè kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc MÇm non cho trÎ em 5 tuæi t¹i ®Þa bµn x· Yªn L©m” Thực hiện đề án số 01/ĐA­ BCĐPCGDMN ngày 20/8/2011 của Ban chỉ  đạo Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi xã Yên Lâm Thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Yên Lâm nhiệm kỳ 2011­ 2015. Bản thân phụ trách công tác phổ cập tôi đã nghiên cứu và tham mưu chỉ  đạo thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn  toàn xã. II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 1. Khái quát về tình hình địa phương.  Yên Lâm là một xã miền núi duy nhất của huyện Yên Định, địa bàn xã  tương đối rộng có tới 5 dân tộc anh em sinh sống, phần đa người dân sống chủ  yếu bằng nghề nông nghiệp và lao động cho gần 40 doanh nghiệp đá xẻ đóng  trên địa bàn xã. Đời sống của nhân dân trong xã còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến  nguồn thu ngân sách của địa phương còn thấp. Vì vậy việc đầu tư cho giáo dục  còn hạn chế.  Song Đảng ủy, Chính quyền địa phương các cơ quan đoàn thể  trong xã đã thấy rõ tầm quan trọng vị trí của giáo dục Mầm non và đã có nhiều  mặt quan tâm ưu ái hơn so với bậc học khác. Hơn nữa nhân dân hiện nay cũng  đã nhận thức sức đúng đắn và nhận rõ tầm quan trọng của bậc học mầm non.    Trong điều kiện toàn Đảng toàn dân xã đang ra sức thi đua xây dựng các  tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Mặc dù kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng  toàn Đảng toàn dân đã phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường, các đoàn thể để  thực hiện Công tác Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi. 2. Đặc điểm tình hình nhà trường. a. Thuận lợi. Trường Mầm non Yên Lâm nằm ngay tại trung tâm của xã, bên trục  đường giao thông rất thuận lợi cho việc đưa đón trẻ tới trường. Năm nay trường  4
 5. “Mét sè kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc MÇm non cho trÎ em 5 tuæi t¹i ®Þa bµn x· Yªn L©m” đã được Uỷ ban nhân dân xã sữa chữa bếp khu lẻ và tổ chức bán trú cả 2 khu  gần 350 cháu, khuôn viên rộng rãi thoáng mát, tạo cho trẻ một sân chơi lành  mạnh, bổ ích giúp trẻ “ Học bằng chơi, chơi mà học ” với tổng số trẻ là: 385  cháu. Trường có tổng số cán bộ giáo viên là 29 đồng chí, đa số các đồng chí  trong xã tiện cho nên tiện cho việc phân công công tác điều tra tại các thôn.  Trong đó 100% có trình độ chuẩn, trên chuẩn 13/29 gần 45%. Đa số giáo viên trẻ  trung, năng động, nhiệt tình, yêu nghề mền trẻ, có kiến  thức vững vàng trong  công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Cơ sở vật chất trang thiết bị nhà trường tương đối đầy đủ. Đặc biệt các  đồ dùng, đồ chơi theo thông tư 02/2008 của Bộ giáo dục và đào tạo Nhận thức của phụ huynh về bậc học mầm non được nâng lên so với  trước đây, phụ huynh đóng góp tiền cho nhà trường mua đồ dùng đồ chơi phụ  vụ cho các cháu theo độ tuổi và rất tạo điều kiện cung cấp thông tin cho công tác  điều tra. Nhà trường luôn được sự quan tâm của Đảng chính quyền địa phương,  phòng GD & ĐT huyện và các cấp lãnh đạo tạo điều kiện cho nhà trường hoàn  thành các nhiệm vụ trong năm học cũng như công tác phổ cập giáo dục hàng  năm. b. Khó khăn. Bên cạnh những thuận lợi trên, nhà trường còn gặp những khó khăn như: ­ Đa số nhân dân thu nhập còn thấp, nhiều hộ nghèo và có 4 thôn đặc biệt  khó khăn, nhiều gia đình đi làm ăn xa nên việc điều tra gặp khó khăn, và một số  bộ phận nhân dân chưa hiểu được tầm quan trọng của Công tác phổ cập giáo  dục cho trẻ 5 tuổi. 5
 6. “Mét sè kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc MÇm non cho trÎ em 5 tuæi t¹i ®Þa bµn x· Yªn L©m” ­ Cơ sở vật chất của nhà trường chưa đủ, chưa đáp ứng được nhu cầu  phát triển giáo dục trẻ mầm non hiện nay.  ­ Một số giáo viên chưa điều tra trực tiếp nên đôi khi số liệu sai dẫn đến  số liệu của cả hệ thống hồ sơ sổ sách Phổ cập lệch sai. 3. Thực trạng của việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục Mầm  non cho trẻ em 5 tuổi tại địa bàn xã Yên Lâm. Xã Yên Lâm là xã miền núi nằm cuối huyện Yên Định, dân cư phân bố  thưa thớt, không tập chung, có 4 thôn đặc biệt khó khăn nhân dân đi làm xa rất  nhiều nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Năm học 2011 – 2012 Công  tác Phổ cập giáo dục bắt đầu triển khai xã đăng ký hoàn thành chương trình phổ  cập giáo dục vào năm 2012. Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục  mầm non mà trực tiếp là tôi chịu trách nhiệm chính, công tác điều tra được thực  hiện trên tất cả các thôn, sau khi công tác điều tra kết thúc, tất cả điều tra viên  nộp kết quả về Ban chỉ đạo đối chiếu và vào các chủng loại hồ sơ. Nhưng trên  thực tế 2 năm vừa qua năm học 2011­2012 và 2012­2013, công tác phổ cập của  xã nhà vẫn còn nhiều  bất cập như số liệu trẻ mỗi lần vào không khớp nhau,  công tác huy động trẻ ra lớp không đạt yêu cầu chung so với huyện đề ra, tỷ lệ  trẻ bán trú không đạt yêu cầu, chất lượng trẻ chưa cao, cơ sở vật chất thiếu  thốn .... giáo viên một số vẫn còn lơ mơ trong công tác làm phổ cập chưa hiểu  được nguyên tắc và nội dung làm, điều tra mang tính đại khái, không biết làm từ  đâu và làm những gì để được kết quả chính xác, khoa học nhất. Kết quả  cụ  thể  của năm đầu tiên thực hiện công tác phổ  cập giáo dục  mầm non cho trẻ em 5 tuổi như sau: 6
 7. “Mét sè kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc MÇm non cho trÎ em 5 tuæi t¹i ®Þa bµn x· Yªn L©m” Năm  Phát triển số lượng học Độ tuổi Tổng số lớp 5 tuổi 4 tuổi 3 tuổi 1­2 tuổi SL  Số  Tỷ  Số  Tỷ  TS  Tỷ lệ Số  Tỷ lệ Số  bán  lượn lệ lượn lệ lớp % lượng % lượng trú g % g % 84/84 100 104/104 100 77/81 95,1 60/261 22,9 12 7 II. Thực trạng cơ sở vật chất, TT bị TTB đồng bộ TS phòng  2011­ Kiên cố Học nhờ Học tạm theo  học TT02/2010 2012 12 6 5 1 3   bộ   chưa  đầy đủ III. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ 5 tuổi Chất lượng giáo dục(%) Chất lượng CS(%) PTBT PTBT Đạt Chưa đạt Ghi chú cân nặng chiều cao Số  Tỷ  Tỷ  Tỷ lệ Số trẻ Số trẻ Số trẻ Tỷ lệ trẻ lệ lệ 78/84 92,9 6/84 7,1 78/84 92,9 77/84 91,7 Là năm đầu tiên triển khai và thực hiện công tác phổ cập giáo dục nên qua  kết quả trên ta thấy, chất lượng chưa cao  ở tất cả các mặt. Từ  thực tế  đó, với  cương vị  là Phó hiệu trưởng nhà trường, nằm trong ban chỉ  đạo và phụ  trách  công tác phổ  cập, tôi trăn trở  đúc rút được một số  kinh nghiệm nhằm nâng cao  hiệu Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn xã nhà.  III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC  MẦM  NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI TẠI ĐỊA BÀN XàYÊN LÂM. 1. Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương Phổ cập giáo dục  Mầm non cho trẻ em 5 tuổi, huy động trẻ em 5 tuổi đến trường 100%. 7
 8. “Mét sè kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc MÇm non cho trÎ em 5 tuæi t¹i ®Þa bµn x· Yªn L©m” Sau khi được tập huấn tại huyện về Công tác Phổ cập giáo dục Mầm non  cho trẻ, nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, tham mưu với Đảng chính  quyền, UBND xã về công tác Phổ cập, và đề nghị UBND xã ra quyết định thành  lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác Phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi, Hiệu  trưởng làm phó ban, bản thân tôi làm ban viên và phụ trách công tác Phổ cập của  nhà trường.  Phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về nội  dung, nhiệm vụ của Công tác Phổ cập, tổ chức họp phụ huynh để tuyên truyền  và phối kết hợp trong việc thực hiện kế hoạch Phổ cập. Phối hợp với trạm Y tế ­ với cấp uỷ các thôn để làm tốt công tác điều tra  trẻ trên địa bàn xã một cách chính xác từng độ tuổi và huy động trẻ trẻ 5 tuổi  100% đến trường được chăm sóc giáo dục 2 buổi /ngày. Thực hiện tốt các chế độ chính sách của nhà nước đối với học sinh con hộ  nghèo, vùng 135, trẻ khuyết tật, ... nhằm tăng cường tỷ lệ trẻ đến trường. Theo  dõi nắm chắc số liệu trẻ 5 tuổi chính xác trên địa bàn xã và huy động cũng như  duy trì sỹ số trẻ đến trường. 2. Triển khai kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi  của huỵên đến toàn thể CBGV, NV và phụ huynh học sinh, phân công  nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong nhà trường. Đưa công tác Phổ cập giáo dục vào kế hoạch hoạt động hàng tháng của  nhà trường và triển khai hàng tháng thông qua họp Hội đồng nhà trường. Tổ  chức triển khai, tập huấn các loại văn bản của cấp trên liên quan đến vấn đề  Phổ cập của Trung Ương, của Tỉnh Thanh Hoá, của huyện Yên Định và của xã  Yên Lâm tới toàn thể CBGV, NV trong trường và phân công nhiệm vụ cụ thể: * Đối với Hiệu trưởng: 8
 9. “Mét sè kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc MÇm non cho trÎ em 5 tuæi t¹i ®Þa bµn x· Yªn L©m” Phụ trách chung, tổ chức thực hiện kế hoạch Phổ cập của xã, huyện, chịu  trách nhiệm toàn bộ công tác phổ cập trẻ 5 tuổi với địa phương và ngành giáo  dục Tham mưu với các cấp về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi Kiểm tra đôn đốc các thành viên trong nhà trường thực hiện kế hoạch Phổ cập  đúng thời gian và nội dung công việc. * Hiệu phó và chủ tịch Công đoàn: Tham gia các lớp tập huấn và triển khai tại trường, chỉ đạo công tác điều  tra trên địa bàn và tổng hợp kết quả. Kiểm tra toàn bộ cơ sở  trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi theo thông tư 02,  tham mưu với hiệu trưởng có kế hoạch mua sắm. Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CNGV, NV và học sinh  theo quy định. Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trong nhà trường,  đề nghị khen thưởng kịp thời những cá nhân tập thể thực hiện tốt công tác phổ  cập trẻ 5 tuổi. * Giáo viên: Thực hiện tốt công tác điều tra trẻ trên địa bàn đầy đủ, chính xác. Thực  hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ, phối kết hợp với phụ huynh  để phòng chống suy dinh dưỡng và hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng. Bảo quản, sử dụng  tốt đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị và làm thêm đồ dùng đồ chơi đủ theo danh  mục. Giáo viên đứng lớp 5 tuổi đánh giá trẻ đúng hướng dẫn và đánh giá theo  bộ chuẩn, đặc biệt là làm tốt công tác chuẩn bị tâm thế cho trẻ bước vào lớp 1. * Y tế học đường 9
 10. “Mét sè kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc MÇm non cho trÎ em 5 tuæi t¹i ®Þa bµn x· Yªn L©m” Cùng với giáo viên theo dõi sức khỏe của trẻ, phối kết hợp với trạm Y tế  khám sức khỏe và phân loại sức khoẻ cho trẻ. Chỉ đạo làm tốt công tác phòng  chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và tai nạn thương tích cho trẻ. * Kế toán:  Tham mưu cho hiệu trưởng, lập kế hoạch thu – chi ngân sách, ưu tiên mua  sắm trang thiết bị đồ dùng cho lớp 5 tuổi. * Các thành viên khác trong nhà trường: Phối kết hợp với các thành viên trong nhà trường điều tra phổ cập trên địa  bàn toàn xã và thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ. * Hội cha mẹ học sinh: Hội cha mẹ học sinh phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc  thực hiện công tác phổ cập và chăm sóc nuôi dưỡng trẻ theo khoa học nhằm  hình thành và phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ.  3. Thực hiện tốt công tác điều tra số trẻ trên địa bàn, cập nhật phiếu  điều tra độ đuổi theo hộ gia đình và sử dụng tốt phần mềm phổ cập giáo  dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. a. Thực hiện công tác điều tra: Phân công giáo viên điều tra số trẻ từ 0­5 tuổi theo từng hộ gia đình, giáo  viên ở thôn nào thì phân công điều tra ở địa bàn thôn đó để thuận tiện cho việc  điều tra chính xác và nhanh chóng hơn. Nhà trường cung cấp mẫu phiếu điều tra theo quy định và mẫu tổng hợp  trẻ theo từng độ tuổi, mẫu tổng hợp chung các độ tuổi. Hướng dẫn cách ghi  chép cụ thể từng loại mẫu. Giáo viên thực hiện việc điều tra chính xác, đầy đủ các thông tin theo quy  định có trong mẫu phiếu, điều tra trực tiếp đến từng hộ gia đình. Phiếu điều tra  10
 11. “Mét sè kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc MÇm non cho trÎ em 5 tuæi t¹i ®Þa bµn x· Yªn L©m” phải có chữ ký của chủ hộ, trưởng thôn bản và chính quyền địa phương. Giáo  viên chịu trách nhiệm trước hội đồng nhà trường về số liệu điều tra của mình.  Và công tác điều tra phổ cập cũng là một tiêu chí trong xếp loại thi đua của nhà  trường. b. Cập nhật phiếu điều tra theo từng hộ gia đình.  Công tác điều tra phổ cập là công tác thường xuyên và thực hiện hàng  năm. Vì vậy việc cập nhật số liệu thông tin vào phiếu điều tra là việc làm vô  cùng quan trọng, độ chính xác cao. Bản thân chịu trách nhiệm phụ trách công tác  phổ cập nên tôi hướng dẫn tỷ mỹ, cẩn thận chi tiết từng nội dung, tránh tình  trạng tẩy xoá mẫu, phiếu .... và kiểm tra nghiệm thu từng thôn, có chữ ký giao  nhận. Từ kết quả điều tra giáo viên thiết lập bảng tổng hợp điều tra của trẻ từ 0  – 5 tuổi, giáo viên cập nhật số liệu học sinh từ phiếu điều tra sang bảng tổng  hợp phải chính xác, khớp với số liệu trẻ của từng năm, số nam, nữ, dân tộc,  khuyết tật.... Đặc biệt là số trẻ 5 tuổi tuyệt đối phải chính xác, cập nhật theo  thứ tự a, b, c ... để công tác phổ cập được thuận lợi và hiệu quả hơn. c. Sử dụng tốt phần mềm phổ cập giáo dục. Tất cả số liệu, từ phiếu cho đến các mẫu tổng hợp nghiệm thu từ giáo  viên kiểm tra chính xác, và nhập vào phần mềm phổ cập lưu giữ và báo cáo về  Phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Định. 4. Thiết lập hồ sơ sổ sách phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi  tại đơn vị Bản thân phụ trách công tác phổ cập giáo dục nên tôi đã nghiên cứu và  thiết lập đầy đủ hồ sơ theo quy định và cách thực hiện cụ thể từng loại hồ sơ  sổ sách đó  11
 12. “Mét sè kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc MÇm non cho trÎ em 5 tuæi t¹i ®Þa bµn x· Yªn L©m” một cách khoa học. Bởi đây là phần công việc hết sức quan trọng, nó giúp cho  việc thực hiện phổ cập một cách chính xác và làm cơ sở cho việc lấy số liệu  xây dựng kế hoạch từng giai đoạn, từng năm học, cũng là cơ sở để tham mưu  nhà trường, ban chỉ đạo để xây dựng các chỉ tiêu thực hiện làm cho công tác phổ  cập chính xác và hiệu quả cao. Hồ sơ phổ cập gồm có: Cặp 1: Hồ sơ phổ cập ­ Văn bản chỉ đạo của xã, huyện, tỉnh, trung ương ­ Phiếu điều tra hộ gia đình ­ Sổ theo dõi tình hình phổ cập ­ Sổ theo dõi thông tin trẻ ( Trẻ chuyển đến, chuyển đi) ­ Sổ theo dõi trẻ khuyết tật Cặp 2: Hồ sơ công nhận đạt phổ cập ­ Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện phổ cập giáo dục MN ( Kèm  theo 3 biểu thống kê) ­ Danh sách trẻ hoàn thành chương trình GDMN ­ Quyết định thành lập đoàn tự kiểm tra ­ Biên bản tự kiểm tra của đơn vị xã ­ Tờ trình của xã đề nghị công nhận phổ cập ­ Văn bản của huyện: + Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công nhận hoàn thành PC của  huyện + Biên bản kiểm tra của huyện + Quyết định công nhận hoàn thành phổ cập của huỵên ­ Kết quả hoàn thành phổ cập Từ các loại hồ sơ sổ sách trên hàng năm bản thân dựa vào từng giai đoạn  cần phải làm hồ sơ gì và hồ sơ nào trước. Để việc cập nhật hồ sơ sổ sách được  thuận lợi cũng như thống kê số liệu chính xác cần phải làm theo các bước sau: a. Thiết lập sổ phổ cập giáo dục cho trẻ Mầm non 0 – 5 tuổi 12
 13. “Mét sè kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc MÇm non cho trÎ em 5 tuæi t¹i ®Þa bµn x· Yªn L©m” Sổ phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 0 – 5 tuổi dùng để theo dõi tất cả  các trẻ từ 0 – 5 tuổi trên địa bàn xã. Sổ này rất quan trọng, hàng năm chúng ta  phải cập nhật từ phiếu điều tra vào sổ, đòi hỏi việc cập nhật phải thật chính  xác, cập nhật 5 tuổi trước, đến 4 tuổi và lần lượt cuối cùng là 0 tuổi. Mỗi một  độ tuổi cập nhật hết thì để trống một số dòng để điều chỉnh hoặc ghi bổ sung  trẻ chguyến đến chuyển đi hàng năm khi cần thiết. Khi cập nhật sổ này bản thân tôi phải phối kết hợp với giáo viên phụ  trách công tác phổ cập hướng dẫn giáo viên cụ thể và kiểm tra cụ thể các thông  tin cập nhật như: Số thứ tự, họ tên trẻ, ngày tháng năm sinh, chỗ ở ( xóm , thôn),  dân tộc, họ tên cha hoặc mẹ, hoặc người đỡ đầu, chương trình học của trẻ ứng  với từng năm học, ghi chú ( ghi rõ trẻ khuyết tật, loại khuyết tật, thời gian  chuyển đến, chuyển đi, hoặc chết...). Để thực hiện việc cập nhật có hiệu quả,  chính xác, tôi đã chỉ đạo giáo viên cập nhật số liệu trẻ theo từng đơn vị thôn theo  thứ tự a, b, c danh sách trẻ từng độ tuổi ở mỗi thôn theo thứ tự a, b, c. b. Tổng hợp các biểu mẫu thống kê, các loại danh sách. Tất cả các giai đoạn làm phổ cập từ điều tra cho đến tổng hợp và các loại  biểu mẫu báo cáo có liên quan chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau và tiến hành  theo một trình tự nhất định. Vì vậy việc cập nhật hoàn chỉnh sổ phổ cập và tổng  hợp các số liệu lên các biểu mẫu thống kê, thiết lập các loại danh sách tôi phải  làm cẩn thận, tỷ mỹ, chính xác và khoa học nên đem lại kết quả cao. * Biểu mẫu thống kê: Để việc thống kê có hiệu quả chính xác thì trước tiên tôi tiến hành thống  kê biểu mẫu số 1 thống kê số trẻ 0­5 tuổi, tôi thực hiện cập nhật số liệu đầy đủ  vào các mục của biểu mẫu một cách chính xác sau đó so sánh với sổ phổ cập để  số liệu trùng khớp với nhau. 13
 14. “Mét sè kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc MÇm non cho trÎ em 5 tuæi t¹i ®Þa bµn x· Yªn L©m” Sau đó tôi tiến hành cập nhật, thống kê biểu mẫu 2 thống kê đội ngũ cán  bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.  Và cuối cùng là cập nhật biểu số 3, thống kê tiêu chuẩn phòng học, cơ sở  vật chất của nhà trường. Các biểu mẫu trên được cập nhật vào phần mềm để số liệu chính xác,  hiệu quả. * Thiết lập các loại danh sách:  ­ Danh sách trẻ chuyển đi, chuyển đến: Trên cơ sở sổ tổng hợp số liệu học sinh theo từng độ tuổi, theo từng thôn  và danh sách trẻ theo thứ tự a, b, c.  Tôi tổng hợp và thiết lập danh sách trẻ học  sinh từ 0 – 5 tuổi trên địa bàn xã chuyển đi học nơi khác và nơi khác chuyển đến  học tại trường, sau đó đóng thành tập theo năm học. Những trẻ chuyển đi học  các trường trong  huyện thì tôi lập danh sách để Ban giám hiệu trường đó xác  nhận danh sách trẻ của trường tôi đang học ở trường bạn. ­ Danh sách trẻ theo từng độ tuổi. Trên cơ sở triển khai giáo viên phụ trách các thôn, điều tra số lượng trẻ  trên từng địa bàn thôn, sau đó tổng hợp danh sách theo từng độ 5 tuổi, 4 tuổi, 3  tuổi, 2 tuổi, 1 tuổi theo mẫu và nộp về Ban phổ cập và tôi trực tiếp cập nhật và  thiết lập danh sách của các độ tuổi trong toàn trường để theo dõi trẻ đang học,  đã học trong sổ phổ cập. ­ Danh sách trẻ khuyết tật: Trên cơ sở danh sách trẻ khuyết tật của các đơn vị thôn, lớp mà giáo viên  cung cấp. Từ đó tôi nắm được số trẻ khuyết tật và khuyết tật hoà nhập để có  hướng chỉ đạo thực hiện việc thiết lập hồ sơ khuyết tật và nội dung giáo dục  trẻ khuyết tật theo chủ điểm một cách hiệu quả nhất. 14
 15. “Mét sè kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc MÇm non cho trÎ em 5 tuæi t¹i ®Þa bµn x· Yªn L©m” 5. Lập kế hoạch báo cáo các giai đoạn theo năm học. Trên cơ sở các số liệu thống kê cùng với các loại công văn hướng dẫn của  cấp trên tôi đã tham mưu với Ban chỉ đạo phổ cập cho trẻ em 5 tuổi của trường  lập kế hoạch phổ cập theo từng năm học sát với cụ thể tình hình của nhà  trường. Hàng năm tôi tham mưu để làm các loại báo cáo như: Báo cáo kế hoạch  phổ cập, báo cáo tiến độ phổ cập và báo cáo kết quả phổ cập theo từng giai  đoạn, báo cáo thể hiện rõ kết quả đã đạt được và những mặt hạn chế theo mẫu  của cấp trên từ đó đề ra những phương hướng để thực hiện trong thời gian tới.  Nội dung báo cáo phải thể hiện rõ các số liệu, các chỉ tiêu cụ thể sát đúng với  thực tế của công tác phổ cập trên địa bàn xã. 6. Công tác tham mưu, phối kết hợp với các cơ quan đoàn thể, đồng  thời đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi được kết quả chính  xác, hiệu quả thì công tác tham mưu, phối kết hợp rất quan trọng và góp phần  lớn vào việc thành công của công tác phổ cập. * Công tác tham mưu: ­ Bản thân được giao nhiệm vụ phụ trách công tác phổ cập trẻ em 5 tuổi  trên địa bàn xã, tôi đã nhận thấy công tác tham mưu vô cùng quan trọng: Thứ nhất tham mưu với nhà trường và cấp trên để đầu tư cơ sở vật chất  trang thiết bị tối thiểu cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi, từ đó có các biện pháp,  phương pháp chỉ đạo để nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục  trẻ. Thứ 2 tham mưu với nhà trường trong việc phân công giáo viên phụ trách  công tác điều tra phổ cập ở các thôn sao cho phù hợp đồng thời thu được kết  quả chính xác nhất, ngoài ra việc phân công giáo viên đứng lớp phù hợp với  15
 16. “Mét sè kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc MÇm non cho trÎ em 5 tuæi t¹i ®Þa bµn x· Yªn L©m” năng lực chuyên môn, nghề nghiệp và công tác huy động trẻ ra lớp đúng độ  tuổi tỷ lệ huy động cao cũng là việc rất cần thiết và tạo nên sự thành công  trong công tác phổ cập. Thứ 3 là tham mưu để tổ chức các buổi tập huấn tại địa phương về công  tác phổ cập giáo dục cũng góp phần vào tạo nên kết quả của công tác phổ  cập. * Công tác phối kết hợp qua đó để  đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục ­ Công tác phối kết hợp là một trong những công tác quan trọng trong việc  thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, nó cần có  sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể, các ban nghành trên địa bàn xã,  đặc biệt là công tác tuyên truyền để phụ huynh thấy sự cần thiết của bậc  học mầm non, từ đó mà trẻ được huy động ra lớp đúng độ tuổi và tỷ lệ huy  động cao, riêng mẫu giáo là 100%. Từ đó mà đẩy mạnh công tác xã hội hoá  giáo dục của phụ huynh, các đoàn thể, các nhà hảo tâm trên địa bàn của xã. 7. Nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân  viên trong nhà trường.  Để thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi  bản thân là Chủ tịch công đoàn, phó hiệu trưởng phụ chuyên môn và phổ cập  tôi đã nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ quả lý, giáo viên và nhân viên  trong trường bằng cách: ­ Động viên tạo điều kiện cho CBGV nhân viên học hỏi mọi lúc, mọi nơi,  đặc biệt là tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ trên chuẩn, trình độ lý  luận chính trị, trình độ quản lý, các lớp bồi dưỡng do cấp trên mở. 16
 17. “Mét sè kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc MÇm non cho trÎ em 5 tuæi t¹i ®Þa bµn x· Yªn L©m” ­ Phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ  lớn trong năm, từ đó để khen thưởng, tuyên dương kịp thời những các nhân  xuất sắc và thúc đầy mọi người tích cự phát huy năng lực của bản thân. ­ Vận động khuyến khích Cán bộ giáo viên, nhân viên ứng dụng công  nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ của mình, đặc biệt là việc sử dụng  bài giảng điện tử ở các lớp 5 tuổi. ­ Ổn định đội ngũ Cán bộ giáo viên nhân viên trong trường, thực hiện  đúng chế độ chính sách của nhà nước đối với từng giáo viên. Thực hiện  nghiêm tức điều lệ trường mầm non, các nội quy quy định của trường, của  nghành, của địa phương cũng như pháp luật của nhà nước quy định. VI. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC KHI ÁP DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN  CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI TẠI ĐỊA BÀN  XàYÊN LÂM. Nhờ làm tốt công tác tham mưu với nhà trường, với lãnh đạo địa phương  và phối kết hợp chặt chẽ  giữa giáo viên với các tổ  chức đoàn thể  và nhân dân   trong xã mà đến nay công tác Phổ cập giáo dục trên địa bàn xã Yên Lâm trong 3  năm nay đã thu được kết quả  đáng khích lệ. Kết quả  thể  hiện rõ ràng sự  tiến   triển từ năm đầu tiên phổ cập cho đến nay. Đặc biệt là ở  tỷ lệ  trẻ  huy động ra   lớp, năm đầu tiên tỷ lệ huy động trẻ ra lớp mẫu giáo chưa đạt được 100%, tuổi  nhà trẻ  rất thấp không đạt tỷ  lệ  chung của toàn huyện, cơ  sở  vật chất, trang  thiết bị  thiếu ... Vậy mà sau khi thực hiện một số  biện pháp làm công tác phổ  cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi. Kết quả thu được sau: 17
 18. “Mét sè kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc MÇm non cho trÎ em 5 tuæi t¹i ®Þa bµn x· Yªn L©m” Năm  Phát triển số lượng học Độ tuổi Tổng số lớp 5 tuổi 4 tuổi 3 tuổi 1­2 tuổi Số  Tỷ  Số  Tỷ  TS  SL bán  Tỷ lệ Số  Tỷ lệ Số  lượn lệ lượn lệ lớp trú % lượng % lượng g % g % 84/84 100 108/108 100 85/85 100 94/316 29,7 12 11 II. Thực trạng cơ sở vật chất, TT bị TS phòng  TTB đồng bộ Kiên cố Học nhờ Học tạm 2013­ học  TT02/2010 12 9 3 6   đủ,   3   bộ  2014 chưa đủ III. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ 5 tuổi Chất lượng giáo dục(%) Chất lượng CS(%) PTBT PTBT Đạt Chưa đạt Ghi chú cân nặng chiều cao Số  Tỷ  Tỷ  Số  Tỷ lệ Số trẻ Số trẻ Tỷ lệ trẻ lệ lệ trẻ 80/84 95,2 4/84 4,8 80/84 95,2 4/84 4,8 VI. Công tác xã hội hoá giáo dục Phụ huynh đã mua trang bị mỗi lớp một ti vi, 1 đầu đĩa, mua trang thiết  bị phục vụ  công tác bán trú khu lẻ với trị giá gần 29.700.00 đ và khu  trung tâm mua máy chiếu trị giá hơn 20.800.000đ 18
 19. “Mét sè kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc MÇm non cho trÎ em 5 tuæi t¹i ®Þa bµn x· Yªn L©m” C. KẾT LUẬN I. KẾT LUẬN CHUNG:  Có thể nói Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi là việc làm   thiết thực góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.   Nhưng để  làm tốt công tác này thì cần có sự  tham mưu, phối kết hợp giữa các   ban nghành đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác xã hội  hoá giáo dục. Vì vậy mà chất lượng công tác phổ  cập được nâng lên rõ rệt góp   phần nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ của nhà trường. II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 19
 20. “Mét sè kinh nghiÖm trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc MÇm non cho trÎ em 5 tuæi t¹i ®Þa bµn x· Yªn L©m” Để  thực hiện tốt công tác phổ  cập giáo dục Mầm non cho trẻ  em 5 tuổi   thì chúng ta cần lưu ý những vấn đề sau: ­ Triển khai đầy đủ  các loại công văn của cấp trên đến toàn bộ  Cán bộ  giáo viên nhân viên trong toàn trường. ­ Tuyên truyền nội dung tầm quan trọng của công tác phổ  cập giáo dục  mầm non cho trẻ em 5 tuổi, huy động trẻ ra lớp đạt tỷ lệ cao nhất. ­ Làm tốt công tác điều tra trẻ  trên địa bàn toàn xã và sử  dụng tốt phần   mềm phổ cập giáo dục. ­ Nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ  giáo viên nhân viên, đặc biệt là  giáo viên đứng lớp 5 tuổi. ­ Đẩy mạnh công tác xã hội hoá xã hội trên địa bàn với phương châm: “   Tất cả vì chất lượng giáo dục” ­ Quản lý và làm đủ, đúng, chính xác, khoa học hệ  thống hồ  sơ  sổ  sách   của Phổ cập. III.  Ý kiến đề xuất:  ­ Các cấp các nghành cùng tham gia công tác Phổ cập giáo dục cho trẻ em  5 tuổi. ­ Nhà nước có chủ trương hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, kinh phí trong việc  xây dựng cơ sở vật chất, hổ trợ cho Cán bộ giáo viên làm công tác Phổ cập.                                                                            Yên Lâm, ngày 20 tháng 3 năm 2014 Xác nhận của Thủ trưởng Trường MN         Tôi xin cam đoan đây là SKKN  của .................................................................          mình viết không sao chép nội  dung .................................................................          của người khác. ................................................................. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2