intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng quản lý văn bản quản lý nhà nước tại văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên

Chia sẻ: Vip Ty Phu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:43

0
1.623
lượt xem
311
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng quản lý văn bản quản lý nhà nước tại văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản quản lý Nhà nước là một trong các loại hình văn bản được quy định rất chặt chẽ và yêu cầu rất cụ thể cho từng loại hình văn bản. Vì vậy, các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến chính quyền cơ sở đã quan tâm, đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác ban hành, tiếp nhận, xử lý văn bản quản lý Nhà nước của các cơ quan đã đi nào nề nếp, đảm bảo được những yêu cầu theo quy định, đồng thời đáp ứng được nhu cầu thực tế khách quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng quản lý văn bản quản lý nhà nước tại văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN Ý YÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI VĂN PHÒNG UBND HUYỆN Ý YÊN Họ và tên : Nguyễn Văn Phong Đơn vị : Văn phòng UBND huyện Chức vụ : Chuyên viên Điện thoại: 03503.503890
 2. Năm 2011 LỜI MỞ ĐẦU Văn bản quản lý Nhà nước là một trong các loại hình văn bản được quy định rất chặt chẽ và yêu cầu rất cụ thể cho từng loại hình văn bản. Vì vậy, các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến chính quyền cơ sở đã quan tâm, đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác ban hành, tiếp nhận, xử lý văn bản quản lý Nhà nước của các cơ quan đã đi nào nề nếp, đảm bảo được những yêu cầu theo quy định, đồng thời đáp ứng được nhu cầu thực tế khách quan. Bên cạnh đó, một số cơ quan, một số địa phương, một số ngành và ngay cả cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cao nhất như Quốc Hội cũng ban hành những văn bản chưa hợp lý, còn phải bổ sung sữa chữa nhiều lần và nói chung hệ thống văn bản quản lý Nhà nước của các cơ quan Nhà nước ta vẫn chưa ổn đ ịnh, thường xuyên thay đổi do nhiều nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Đối với chính quyền cơ sở, việc ban hành, tiếp nhận, xử lý văn bản quản lý Nhà nước trong thời gian qua đã đảm bảo được một số yêu cầu, nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót về qui định này hoặc quy định kia của Nhà nước. Có văn bản chưa đảm bảo về nội dung, có văn bản sai về thể thức, có văn bản chưa đúng về thẩm quyền nhưng chưa đến mức nghiêm trọng. Chính vì lẽ đõ mà chính quy ền cơ s ở c ần phải có những giải pháp để khắc phục nhằm nâng cao chất lượng và số lượng văn bản, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước nói chung, hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở nói riêng. Nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý văn bản quản lý nhà nước tại cơ sở tôi chọn đề tài: “ Nâng cao hiệu quả quản lý văn bản quản lý nhà nước tại Văn phòng UBND huyện Ý Yên”. Với thời gian công tác tại Văn phòng UBND huyện và thời gian nghiên cứu đ ề tài còn ít, nên đề tài nghiên cứu chưa sâu, chưa bao quát được hết thực trạng tại đơn vị và không tránh được những thiếu sót. Tôi rất mong được sự đóng góp, rút kinh nghiệm từ Hội đồng khoa học của huyện và ý kiến góp ý của đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện hơn./. Tôi xin chân thành cảm ơn! Trang 2/43
 3. A./ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC I. Khái quát chung về văn bản quản lý nhà nước: I.1. Khái niệm văn bản: Văn bản là phương tiện ghi tin và truyền đạt thông tin b ằng m ột lo ại ngôn ngữ nhất định. Văn bản thể hiện ở nhiều trạng thái khác nhau và được ghi trên nh ững chất liệu khác nhau. Trạng thái thể hiện của văn bản là: Âm thanh, màu sắc, hình ảnh, ch ữ viết, ký hiệu. Chất liệu để ghi chép văn bản có thể là những vật có s ẵn trong t ự nhiên như: Vách đá, thân cây, xương động vật, trên mặt đất. Văn bản đ ược ghi trên vật do con người tạo ra như các loại văn bản khắc trên g ỗ, trên đá, trên các loại giấy, băng ghi âm, ghi hình, đĩa từ của máy vi tính, .v.v... I.2. Khái niệm văn bản quản lý nhà nước: Văn bản quản lý Nhà nước là những quyết định quản lý và nh ững thông tin quản lý thành văn (văn bản hoá), do các cơ quan Nhà nước có th ẩm quy ền ban hành, sửa đổi, bãi bỏ, theo th ể thức, th ủ tục, trình t ự lu ật đ ịnh. Trong đó có chứa đựng các quy tắc xử sự chung, làm phát sinh các hệ quả pháp lý cụ thể. Theo khái niệm trên thì văn bản quản lý nhà nước bao gồm t ất c ả các văn bản của tất cả các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. I.3. Các loại văn bản quản lý Nhà nước : Để phân loại văn bản quản lý Nhà nước có thể dựa vào nhi ều tiêu trí khác nhau. Vì vậy văn bản quản lý nhà nước có th ể đ ược chia thành nhi ều lo ại khác nhau. Thí dụ: Phân loại văn bản theo loại cơ quan ban hành có th ể chia thành 3 loại: Văn bản của cơ quan lập pháp; Văn bản của cơ quan hành pháp; Văn b ản của cơ quan Tư pháp. Nếu phân loại theo hiệu lực pháp lý, có th ể chia văn b ản qu ản lý Nhà nước thành: Văn bản luật; Văn bản dưới luật; Văn bản áp dụng luật. Trang 3/43
 4. Trong quản lý Nhà nước, văn bản thường được phân loại theo thể loại kết hợp với hiệu lực pháp lý và được chia thành 4 loại chính sau: I.3.1. Văn bản quy phạm pháp luật: Văn bản quy pháp pháp luật là văn bản do cơ quan Nhà nước có th ẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có các quy t ắc x ử sự chung, được Nhà nước đảm bảo thực hiện, nhằm điều chỉnh các quan h ệ xã h ội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Văn bản quy phạm pháp luật có các đặc trưng chính sau đây: - Do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, theo tên lo ại do lu ật định. - Nội dung có chưa dựng các quy tắc xử sự chung, bắt buộc thực hiện. - Đối tượng tác động rộng, thường là mọi người hoặc nhóm đông người có chung một đặc điểm nào đó như: Quốc tịch, địa bàn, nghề nghiệp, thành phần. - Được thực hiện nhiều lần trong thực tế, khi thực hiện văn bản không làm chấm dứt hiệu lực của nó. - Có hiệu lực thi hành từ khi văn bản có hiệu lực, nh ưng không gian và thời gian không xác định cụ thể. - Theo điều 6 luật ban hành văn bản quy phạm pháp lu ật (s ửa đ ổi) thì trong phần số và ký hiệu tắt phải có năm ban hành và ghi đủ 4 số, rồi mới ghi các ký hiệu tắt khác. I.3.2. Văn bản cá biệt: Văn bản cá biệt là văn bản do chủ thể có thẩm quyền ban hành theo th ủ tục, trình tự nhất định trên cơ sở áp dụng pháp luật nhằm đưa ra quyết định cá biệt cho từng trường hợp cụ thể như: Đề bạt, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật, xác định quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể. Văn bản cá biệt có những đặc điểm sau: - Do cơ quan (hoặc chức danh) có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự, tên loại văn bản nhất định. Trang 4/43
 5. - Nội dung văn bản nhằm áp dụng quy phạm pháp luật đ ưa ra quy t ắc x ử sự riêng, nhằm giải quyết công việc cụ thể. - Chỉ đích danh đối tượng phải thi hành. - Được thực hiện 1 lần. - Hiệu lực không gian, thời gian được xác định rõ trong văn bản. - Không có năm ban hành trong phần số văn bản và ký hiệu tắt. I.3.3. Văn bản hành chính thông thường: Văn bản hành chính thông thường là các văn bản được sử dụng trong các cơ quan: Đảng, Nhà nước, đoàn thể, tổ chức khắc ph ục vụ việc gi ải quy ết các quan hệ giao dịch, trao đổi công tác, nêu các yêu cầu để kết hợp với nhau cùng giải quyết, ghi chép sự việc, hiện tượng xảy ra trong hoạt động của cơ quan, đơn vị... - Xét về giá trị pháp lý, văn bản hành chính thông thương tuy thấp hơn văn bản quy phạm pháp luật nhưng nó có ý nghĩa pháp lý c ụ th ể trong quá trình quản lý Nhà nước. Những văn bản hành chính thông thường là những phương tiện, công cụ thường xuyên được sử dụng trong quản lý Nhà nước, số lượng nhiều thể loại phong phú. Văn bản hành chính thông thường có những đặc điểm sau: - Thẩm quyền ban hành gồm tất cả các cơ quan, đơn vị. - Nội dung có chứa đựng thông tin quy phạm của Nhà nước. - Nhằm cụ thể hoá và thực thi văn bản quy phạm pháp lu ật ho ặc gi ải quyết những tác nghiệp trong quản lý. I.3.4. Văn bản chuyên môn, kỹ thuật: Văn bản chuyên môn và kỹ thuật là loại văn bản mang đ ặc thù chuyên môn và kỹ thuật rất cao, do các cơ quan chuyên môn và các cơ quan kỹ thuật ban hành nhằm để quản lý các lĩnh vực chuyên môn và kỹ thuật. Văn bản chuyên môn và kỹ thuật có đặc điểm sau: - Do cơ quan chuyên môn và kỹ thuật ban hành. - Mang đặc thù chuyên môn và kỹ thuật cao. Trang 5/43
 6. - Được hình thành bộ văn bản gồm nhiều trang, nhiều khổ giấy, nhiều chất liệu khác nhau. Tóm lại: Văn bản quản lý Nhà nước được chia làm 4 lo ại chính nh ư trên. Trong từng loại đó lại có rất nhiều loại hình văn bản khác nhau. Thí d ụ văn b ản quy phạm pháp luật có tới 11 loại, văn bản hành chính thông th ường có t ới trên 20 loại, văn bản chuyên môn kỹ thuật có rất nhiều loại khác nhau (hàng trăm loại). Hệ thống văn bản quản lý Nhà nước, là sản phẩm của quá trình quản lý Nhà nước, là chứng cứ để đánh giá về hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Nó có vai trò hết sức quan trọng, là một trong hình th ức chủ y ếu để quản lý Nhà nước. II. Các yêu cầu của một văn bản quản lý nhà nước: II.1. Văn bản quản lý Nhà nước ban hành phải đúng thẩm quyền: Thẩm quyền ban hành văn bản gồm thẩm quy ền pháp lý và th ẩm quy ền chuyên môn. Mỗi cơ quan, đơn vị trong hệ thống bộ máy Nhà nước có th ẩm quyền nhất định được Nhà nước quy định cho phép ban hành một số loại văn bản nhất định, để điều chỉnh một số mối quan hệ nhất định. Thí dụ: Quốc hội được quyền ban hành 3 loại văn bản quy phạm pháp luật là: Hiến Pháp, Luật (bộ luật), Nghị quyết; UBND huy ện có quy ền ra quy ết định cấp giấy quyền sử dụng đất,... Đặc biệt là các văn bản quy ph ạm pháp luật được Nhà nước quy định thẩm quyền rất chặt chẽ (theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 1996 (sửa đổi). Các thủ trưởng của các cơ quan từ trung ương đến cơ sở đều có quyền ban hành các văn bản cá biệt để điều ch ỉnh các mối quan h ệ thu ộc th ẩm quy ền quản lý của mình. Thí dụ: Chủ tịch nước ban hành lệnh ân xá cho các phạm nhân, ch ủ tịch xã cấp giấy kết hôn, chứng sinh, thủ trưởng cơ quan ra quyết định khen th ưởng, kỷ luật cán bộ, công chức trong cơ quan. Văn bản chuyên môn và văn bản kỹ thuật chỉ do các cơ quan chuyên môn hoặc cơ quan kỹ thuật mới có thẩm quyền ban hành. Trang 6/43
 7. Thí dụ: Chỉ có Bộ tài chính mới có quyền ban hành “hoá đơn đ ỏ” , ch ỉ có Bộ y tế mới có quyền ban hành y bạ, mẫu bệnh án ; Ch ỉ có B ộ giáo d ục m ới có quyền ban hành mẫu học bạ của học sinh các cấp. Còn văn bản hành chính thông thường thì như phần đặc điểm của nó đã trình bày là: Tất cả các cơ quan, các đơn vị đều có thẩm quy ền ban hành đ ể gi ải quyết một số vấn đề trong quản lý như trao đổi thông tin, ghi chép,... II.2. Yêu cầu nội dung: Một văn bản quản lý Nhà nước ban hành phải đảm bảo được m ột số yêu cầu về nội dung sau: - Phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, phù hợp với cơ chế hiện hành. - Đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi cần điều chỉnh. - Phù hợp với văn bản cấp trên, không chồng chéo, phù hợp với th ực t ế khách quan, đáp ứng được nguyện vọng quần chúng nhân dân. - Ban hành kịp thời. - Nội dung văn bản phải có mục đích, đảm bảo tính khoa h ọc, tính đ ại chúng, tính bắt buộc thực hiện, tính khả thi và phải đảm bảo tính chuẩn mực. II.3. Văn bản quản lý Nhà nước phải đúng thể thức Nhà nước quy định: Thể thức văn bản là tập hợp các thành ph ần cấu thành văn b ản, bao g ồm những thành phần chung áp dụng đối với các loại văn bản và các thành ph ần b ổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn b ản nh ất định theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Ngh ị đ ịnh s ố 110/2004/NĐ- CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư. Thể thức của văn bản quản lý Nhà nước là các yếu t ố c ấu thành m ột văn bản. Để nghiên cứu thể thức của văn bản chúng ta có th ể chia văn b ản thành những yếu tố, những phần khác nhau cho phù hợp với mục đích và phương pháp Trang 7/43
 8. nghiên cứu. Với yêu cầu và mức độ của đề tài này thì văn b ản có th ể chia thành 9 yếu tố sau: (1). Quốc hiệu và tiêu ngữ: Quốc hiệu ghi trên văn bản bao gồm 2 dòng chữ: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” và “Độc l ập - T ự do - H ạnh phúc”. Quốc hiệu được trình bày tại ô số 1; chiếm khoảng 1/2 trang giấy theo chiều ngang, ở phía trên, bên phải. Dòng thứ nhất: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” đ ược trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm; Dòng thứ hai: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14 (nếu dòng thứ nhất cỡ chữ 12, thì dòng th ứ hai cỡ chữ 13; nếu dòng thứ nhất cỡ chữ 13, thì dòng th ứ hai c ỡ ch ữ 14), ki ểu ch ữ đứng, đậm; được đặt canh giữa dưới dòng thứ nhất; chữ cái đầu của các cụm từ được viết hoa, giữa các cụm từ có gạch nối, có cách chữ; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ dài của dòng ch ữ (sử dụng l ệnh Draw, không dùng lệnh Underline), cụ thể: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hai dòng chữ trên được trình bày cách nhau dòng đơn. (2) . Tên cơ quan ban hành văn bản (tác giả) Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Quốc hội; Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội hoặc Hội đ ồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành ph ố tr ực thu ộc Trung ương; Tập đoàn Kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91 không ghi cơ quan chủ quản. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản bao gồm tên của cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) (đối với các tổ chức kinh t ế có th ể là công ty mẹ) và tên của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản. Trang 8/43
 9. a) Tên của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản phải được ghi đ ầy đ ủ hoặc được viết tắt theo quy định tại văn bản thành lập, ví dụ: BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH b) Tên của cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp có th ể viết tắt những cụm từ thông dụng như Ủy ban nhân dân (UBND), Hội đồng nhân dân (HĐND), Việt Nam (VN), ví dụ: UBND TỈNH NAM ĐỊNH VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VN SỞ NỘI VỤ VIỆN DÂN TỘC HỌC Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản được trình bày tại ô số 2; chi ếm khoảng 1/2 trang giấy theo chiều ngang, ở phía trên, bên trái. Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp được trình bày bằng chữ in hoa, cùng cỡ chữ như cỡ chữ của Quốc hiệu, kiểu chữ đứng. Nếu tên cơ quan, tổ chức chủ quản dài, có thể trình bày thành nhiều dòng. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản trình bày bằng chữ in hoa, cùng cỡ chữ như cỡ chữ của Quốc hiệu, kiểu chữ đứng, đậm, được đặt canh giữa dưới tên cơ quan, tổ chức chủ quản; phía dưới có đường kẻ ngang, nét li ền, có độ dài bằng từ 1/3 đến 1/2 độ dài của dòng chữ và đặt cân đ ối so v ới dòng ch ữ. Trường hợp tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản dài có th ể trình bày thành nhiều dòng, ví dụ: BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC Các dòng chữ trên được trình bày cách nhau dòng đơn. (3) Số, năm, ký hiệu tắt: Số của văn bản là số thứ tự đăng ký văn bản tại văn thư của cơ quan, t ổ chức. Số của văn bản được ghi bằng chữ số Ả-rập, bắt đầu từ số 01 vào ngày đầu năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Trang 9/43
 10. - Ký hiệu của văn bản có tên loại bao gồm ch ữ vi ết t ắt tên lo ại văn b ản theo quy định và chữ viết tắt tên cơ quan, tổ ch ức hoặc chức danh nhà n ước ban hành văn bản, ví dụ: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ ban hành được ghi như sau: Số: …/CT-TTg. Quyết định của ủy ban nhân dân ban hành được ghi như sau: Số: …/QĐ-HĐND - Ký hiệu của công văn bao gồm chữ viết tắt tên cơ quan, tổ ch ức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn và chữ viết tắt tên đơn v ị so ạn th ảo hoặc chủ trì soạn thảo công văn đó (nếu có), ví dụ: Công văn của Sở Nội vụ tỉnh do Văn phòng Sở soạn thảo: Số: …/SNV-VP Công văn của Ủy ban nhân dân huyện do Văn phòng UBND huyện soạn thảo: Số: …/UBND-VP Trường hợp các Hội đồng, các Ban tư vấn của cơ quan được sử dụng con dấu của cơ quan để ban hành văn bản và Hội đồng, Ban được ghi là “c ơ quan” ban hành văn bản thì phải lấy số của Hội đồng, Ban, ví dụ: Quyết định số 01 của Hội đồng thi tuyển công chức Sở Nội vụ được trình bày như sau: SỞ NỘI VỤ HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC Số: 01/QĐ-HĐTTCC Việc ghi ký hiệu công văn do UBND cấp huyện, cấp xã ban hành bao gồm chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành công văn và ch ữ viết t ắt tên lĩnh vực (các lĩnh vực được quy định tại Mục 2, Mục 3, Chương IV, Luật Tổ ch ức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003) được giải quyết trong công văn. Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức và các đơn vị trong mỗi cơ quan, t ổ chức hoặc lĩnh vực (đối với UBND cấp huyện, cấp xã) do c ơ quan, t ổ ch ức quy định cụ thể, bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu. Số, ký hiệu của văn bản được trình bày tại ô số 3, được đặt canh giữa dưới tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản. Từ “Số” được trình bày bằng chữ in thường, ký hiệu bằng chữ in hoa, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng; sau từ “Số” có dấu hai ch ấm; với nh ững s ố nh ỏ h ơn 10 phải ghi thêm số 0 phía trước; giữa số và ký hi ệu văn b ản có d ấu g ạch chéo Trang 10/43
 11. (/), giữa các nhóm chữ viết tắt ký hiệu văn bản có dấu gạch nối (-) không cách chữ, ví dụ: Số: 15/QĐ-UBND (Quyết định của Ủy ban nhân dân); Số: 234/UBND-VP (Công văn của UBND huyện do Văn phòng soạn thảo). (4) Địa danh, ngày... tháng... năm... ban hành văn bản: a) Địa danh ghi trên văn bản là tên gọi chính th ức của đơn v ị hành chính (tên riêng của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn) nơi cơ quan, tổ chức đóng trụ sở; đối với những đơn vị hành chính được đặt tên theo tên người, bằng chữ số hoặc sự kiện lịch sử thì phải ghi tên gọi đầy đủ của đơn vị hành chính đó, cụ thể như sau: - Địa danh ghi trên văn bản của các cơ quan, tổ chức Trung ương là tên của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ quan, tổ ch ức đóng trụ s ở, ví dụ: Văn bản của Bộ Công Thương, của Công ty Điện lực 1 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (có trụ sở tại thành phố Hà Nội): Hà Nội, Văn bản của Trường Cao đẳng Quản trị kinh doanh thuộc Bộ Tài chính (có trụ sở tại Thị Trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định): Nam Định, - Địa danh ghi trên văn bản của các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh: Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: là tên của tỉnh, thành ph ố trực thuộc Trung ương, ví dụ: Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh: Nam Định Trường hợp địa danh ghi trên văn bản của cơ quan thành phố thuộc tỉnh mà tên thành phố trùng với tên tỉnh thì ghi thêm hai chữ thành phố (TP.), ví dụ: Văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định(tỉnh Nam Định) và của các phòng, ban thuộc thành phố: TP. Nam Định. - Địa danh ghi trên văn bản của các cơ quan, tổ chức cấp huy ện là tên của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ví dụ: Văn bản của Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) và c ủa các phòng, ban thuộc huyện: Ý Yên. Trang 11/43
 12. - Địa danh ghi trên văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và của các tổ chức cấp xã là tên của xã, phường, thị trấn đó, ví dụ: Văn bản của Ủy ban nhân dân xã Yên Phong (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định): Yên Phong. - Địa danh ghi trên văn bản của các cơ quan, tổ chức và đơn vị vũ trang nhân dân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được th ực hiện theo quy định của pháp luật và quy định cụ th ể c ủa B ộ Công an, B ộ Qu ốc phòng. b) Ngày, tháng, năm ban hành văn bản Ngày, tháng, năm ban hành văn bản là ngày, tháng, năm văn b ản đ ược ban hành. Ngày, tháng, năm ban hành văn bản phải được viết đầy đủ; các s ố ch ỉ ngày, tháng, năm dùng chữ số Ả-rập; đối với những số chỉ ngày nhỏ hơn 10 và tháng 1, 2 phải ghi thêm số 0 ở trước, cụ thể: Ý Yên, ngày 05 tháng 02 năm 2011 Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản được trình bày trên cùng một dòng với số, ký hiệu văn bản, tại ô số 4, bằng ch ữ in th ường, c ỡ ch ữ t ừ 13 đến 14, kiểu chữ nghiêng; các chữ cái đầu của địa danh phải viết hoa; sau địa danh có dấu phẩy; địa danh và ngày, tháng, năm đ ược đ ặt canh gi ữa d ưới Qu ốc hiệu. (5). Tên văn bản và trích yếu nội dung: - Thể thức: Tên loại văn bản là tên của từng loại văn b ản do c ơ quan, t ổ chức ban hành. Khi ban hành văn bản đều phải ghi tên loại, trừ công văn. Trích yếu nội dung của văn bản là một câu ngắn gọn hoặc một cụm từ phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản. - Kỹ thuật trình bày: Tên loại và trích y ếu nội dung c ủa các lo ại văn b ản có ghi tên loại được trình bày tại ô số 5a; tên loại văn bản (nghị quy ết, quy ết định, kế hoạch, báo cáo, tờ trình và các loại văn bản khác) được đặt canh giữa bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm; trích yếu nội dung văn bản được đặt canh giữa, ngay dưới tên loại văn bản, bằng chữ in thường, cỡ chữ 14, Trang 12/43
 13. kiểu chữ đứng, đậm; bên dưới trích yếu có đường kẻ ngang, nét li ền, có đ ộ dài bằng từ 1/3 đến 1/2 độ dài của dòng chữ và đặt cân đối so với dòng chữ, ví dụ: QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động cán bộ Trích yếu nội dung công văn được trình bày tại ô số 5b, sau ch ữ “V/v” bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng; được đặt canh giữa dưới số và ký hiệu văn bản, cách dòng 6pt với số và ký hiệu văn bản, ví dụ: Số: 72/VTLTNN-NVĐP V/v kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2011 (6). Nội dung văn bản: - Nội dung văn bản là thành phần chủ yếu của văn bản. Nội dung văn bản phải bảo đảm những yêu cầu cơ bản sau: + Phù hợp với hình thức văn bản được sử dụng; + Phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; phù hợp với quy định của pháp luật; + Được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, chính xác; + Sử dụng ngôn ngữ viết, cách diễn đạt đơn giản, dễ hiểu; + Dùng từ ngữ tiếng Việt Nam phổ thông (không dùng từ ngữ địa phương và từ ngữ nước ngoài nếu không thực sự cần thiết). Đối v ới thu ật ng ữ chuyên môn cần xác định rõ nội dung thì phải được giải thích trong văn bản; + Chỉ được viết tắt những từ, cụm từ thông dụng, những từ thuộc ngôn ngữ tiếng việt dễ hiểu. Đối với những từ, cụm từ được s ử dụng nhi ều l ần trong văn bản thì có thể viết tắt, nhưng các chữ viết tắt lần đầu c ủa t ừ, c ụm t ừ phải được đặt trong dấu ngoặc đơn ngay sau từ, cụm từ đó; + Khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan, phải ghi đầy đủ tên loại, số, ký hiệu văn bản, ngày, tháng, năm ban hành văn bản, tên cơ quan, t ổ ch ức ban hành văn bản, trích yếu nội dung văn bản (đối với lu ật và pháp l ệnh ch ỉ ghi tên loại và tên của luật, pháp lệnh), ví dụ: “… được quy định tại Nghị định số Trang 13/43
 14. 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư”; trong các lần viện dẫn tiếp theo, chỉ ghi tên loại và số, ký hiệu của văn bản đó; + Viết hoa trong văn bản hành chính được thực hiện theo quy định viết hoa trong văn bản hành chính. - Bố cục của văn bản: Tùy theo thể loại và nội dung, văn b ản có th ể có phần căn cứ pháp lý để ban hành, phần mở đầu và có th ể đ ược b ố cục theo phần, chương, mục, điều, khoản, điểm hoặc được phân chia thành các ph ần, mục từ lớn đến nhỏ theo một trình tự nhất định, cụ thể: + Nghị quyết (cá biệt): theo điều, khoản, điểm hoặc theo khoản, điểm; + Quyết định (cá biệt): theo điều, khoản, điểm; các quy ch ế (quy định) ban hành kèm theo quyết định: theo chương, mục, điều, khoản, điểm; + Chỉ thị (cá biệt): theo khoản, điểm; + Các hình thức văn bản hành chính khác: theo phần, mục, khoản, điểm hoặc theo khoản, điểm. Đối với các hình thức văn bản được bố cục theo phần, ch ương, m ục, điều thì phần, chương, mục, điều phải có tiêu đề. - Kỹ thuật trình bày: Nội dung văn bản được trình bày tại ô số 6. Phần nội dung (bản văn) được trình bày bằng chữ in thường (được dàn đều cả hai lề), kiểu chữ đứng; cỡ chữ từ 13 đến 14 (phần lời văn trong m ột văn bản phải dùng cùng một cỡ chữ); khi xuống dòng, chữ đầu dòng phải ph ải lùi vào từ 1cm đến 1,27cm (1 default tab); khoảng cách giữa các đoạn văn (paragraph) đặt tối thiểu là 6pt; khoảng cách giữa các dòng hay cách dòng (line spacing) chọn tối thiểu từ cách dòng đơn (single line spacing) hoặc t ừ 15pt (exactly line spacing) trở lên; khoảng cách tối đa giữa các dòng là 1,5 dòng (1,5 lines). Đối với những văn bản có phần căn cứ pháp lý để ban hành thì sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu “chấm phẩy”, riêng căn cứ cuối cùng kết thúc bằng dấu “phẩy”. Trường hợp nội dung văn bản được bố cục theo ph ần, chương, m ục, điều, khoản, điểm thì trình bày như sau: Trang 14/43
 15. + Phần, chương: Từ “Phần”, “Chương” và số thứ tự của phần, chương được trình bày trên một dòng riêng, canh giữa, bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm. Số thứ tự của phần, chương dùng ch ữ s ố La Mã. Tiêu đề (tên) của phần, chương được trình bày ngay dưới, canh gi ữa, b ằng ch ữ in hoa, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm; + Mục: Từ “Mục” và số thứ tự của mục được trình bày trên một dòng riêng, canh giữa, bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm. Số thứ tự của mục dùng chữ số Ả - rập. Tiêu đề của mục đ ược trình bày ngay dưới, canh giữa, bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm; + Điều: Từ “Điều”, số thứ tự và tiêu đề của điều được trình bày bằng chữ in thường, cách lề trái 1 default tab, số thứ tự của đi ều dùng ch ữ s ố Ả-r ập, sau số thứ tự có dấu chấm; cỡ chữ bằng cỡ ch ữ của ph ần l ời văn (13-14), ki ểu chữ đứng, đậm; + Khoản: Số thứ tự các khoản trong mỗi mục dùng chữ số Ả-rập, sau số thứ tự có dấu chấm, cỡ chữ số bằng cỡ chữ của phần lời văn (13-14), ki ểu ch ữ đứng; nếu khoản có tiêu đề, số thứ tự và tiêu đ ề c ủa kho ản đ ược trình bày trên một dòng riêng, bằng chữ in thường, cỡ chữ bằng cỡ ch ữ của ph ần l ời văn (13- 14), kiểu chữ đứng; + Điểm: Thứ tự các điểm trong mỗi khoản dùng các chữ cái tiếng việt theo thứ tự abc, sau có dấu đóng ngoặc đơn, bằng chữ in thường, cỡ chữ bằng cỡ chữ của phần lời văn (13-14), kiểu chữ đứng. Trường hợp nội dung văn bản được phân chia thành các phần, mục, khoản, điểm thì trình bày như sau: + Phần (nếu có): Từ “Phần” và số thứ tự của phần được trình bày trên một dòng riêng, canh giữa, bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu ch ữ đứng, đậm; số thứ tự của phần dùng chữ số La Mã. Tiêu đề của ph ần được trình bày ngay dưới, canh giữa, bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 13 đ ến 14, ki ểu ch ữ đứng, đậm; Trang 15/43
 16. + Mục: Số thứ tự các mục dùng chữ số La Mã, sau có dấu chấm và được trình bày cách lề trái 1 default tab; tiêu đề của mục được trình bày cùng m ột hàng với số thứ tự, bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm; + Khoản: Số thứ tự các khoản trong mỗi mục dùng chữ số Ả-rập, sau số thứ tự có dấu chấm, cỡ chữ số bằng cỡ chữ của phần lời văn (13-14), ki ểu ch ữ đứng; nếu khoản có tiêu đề, số thứ tự và tiêu đ ề c ủa kho ản đ ược trình bày trên một dòng riêng, bằng chữ in thường, cỡ chữ bằng cỡ ch ữ của ph ần l ời văn (13- 14), kiểu chữ đứng, đậm; - Điểm trình bày như trường hợp nội dung văn bản được bố cục theo phần, chương, mục, điều, khoản, điểm. (7). Quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền, dấu: * Thể thức: - Việc ghi quyền hạn của người ký được thực hiện như sau: + Trường hợp ký thay mặt tập thể thì phải ghi ch ữ viết tắt “TM.” (thay mặt) vào trước tên tập thể lãnh đạo hoặc tên cơ quan, tổ chức, ví dụ: TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TM. ỦY BAN NHÂN DÂN + Trường hợp ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ ch ức thì ph ải ghi ch ữ viết tắt “KT.” (ký thay) vào trước chức vụ của người đứng đầu, ví dụ: KT. CHỦ TỊCH KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHỦ TỊCH PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Trường hợp cấp phó được giao phụ trách thì thực hiện như cấp phó ký thay cấp trưởng; + Trường hợp ký thừa lệnh thì phải ghi chữ viết tắt “TL.” (thừa l ệnh) vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, ví dụ: TL. CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG + Trường hợp ký thừa ủy quyền thì phải ghi chữ viết tắt “TUQ.” (thừa ủy quyền) vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, ví dụ: TUQ. CHỦ TỊCH CHÁNH THANH TRA Trang 16/43
 17. - Chức vụ của người ký: Chức vụ ghi trên văn bản là ch ức v ụ lãnh đ ạo chính thức của người ký văn bản trong cơ quan, tổ chức; chỉ ghi chức vụ như Bộ trưởng (Bộ trưởng, Chủ nhiệm), Thứ trưởng, Chủ tịch, Phó Ch ủ tịch, Giám đốc, Phó Giám đốc, Q. Giám đốc (Quyền Giám đốc) v.v…, không ghi nh ững chức vụ mà Nhà nước không quy định như: cấp phó thường trực, cấp phó ph ụ trách, v.v…; không ghi lại tên cơ quan, tổ chức, trừ các văn bản liên t ịch, văn bản do hai hay nhiều cơ quan, tổ chức ban hành; việc ký th ừa l ệnh, ký th ừa ủy quyền do các cơ quan, tổ chức quy định cụ thể bằng văn bản. Chức danh ghi trên văn bản do các tổ chức tư vấn (không thu ộc c ơ c ấu t ổ ch ức của cơ quan được quy định tại quyết định thành lập; quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan) ban hành là chức danh lãnh đạo của người ký văn bản trong ban hoặc hội đồng. Đối với những ban, h ội đồng không được phép sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức thì chỉ ghi ch ức danh của người ký văn bản trong ban hoặc hội đồng, không được ghi chức vụ trong cơ quan, tổ chức. Chức vụ (Chức danh) của người ký văn bản do hội đồng hoặc ban ch ỉ đ ạo c ủa UBND huyện thành lập mà lãnh đạo UBND huyện làm Trưởng ban ho ặc Phó Trưởng ban, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ghi như sau, ví dụ: TM. HỘI ĐỒNG KT. TRƯỞNG BAN CHỦ TỊCH PHÓ TRƯỞNG BAN (Chữ ký, dấu của UBND huyện) (Chữ ký, dấu của UBND huyện) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN Nguyễn Văn A Trần Văn B - Họ tên bao gồm họ, tên đệm (nếu có) và tên của người ký văn bản Đối với văn bản hành chính, trước họ tên của người ký, không ghi học hàm, học vị và các danh hiệu danh dự khác. Đối v ới văn bản giao d ịch; văn b ản của các tổ chức sự nghiệp giáo dục, y tế, khoa h ọc hoặc l ực l ượng vũ trang được ghi thêm học hàm, học vị, quân hàm. * Kỹ thuật trình bày: Quyền hạn, chức vụ của người ký được trình bày tại ô số 7a; chức vụ khác của người ký được trình bày tại ô số 7b; các ch ữ vi ết tắt quyền hạn như: “TM.”, “KT.”, “TL.”, “TUQ.” hoặc quyền hạn và ch ức vụ Trang 17/43
 18. của người ký được trình bày chữ in hoa, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm. Họ tên của người ký văn bản được trình bày tại ô số 7b; bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm, được đặt canh giữa so với quy ền hạn, chức vụ của người ký. Chữ ký của người có thẩm quyền được trình bày tại ô số 7c. - Dấu của cơ quan, tổ chức được trình bày tại ô số 8; dấu giáp lai đ ược đóng vào khoảng giữa mép phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản, trùm lên một phần các tờ giấy; mỗi dấu đóng tối đa 05 trang văn bản. (8). Nơi nhận văn bản: - Nơi nhận xác định những cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân nh ận văn bản và có trách nhiệm như để xem xét, giải quyết; để thi hành; đ ể ki ểm tra, giám sát; để báo cáo; để trao đổi công việc; để biết và để lưu. Nơi nhận phải được xác định cụ thể trong văn bản. Căn cứ quy định c ủa pháp luật; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền h ạn của c ơ quan, t ổ ch ức và quan hệ công tác; căn cứ yêu cầu giải quyết công việc, đơn vị ho ặc cá nhân soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo có trách nhiệm đề xuất những cơ quan, t ổ chức, đơn vị và cá nhân nhận văn bản trình người ký văn bản quyết định. - Từ “Nơi nhận” được trình bày trên một dòng riêng (ngang hàng với dòng chữ “quyền hạn, chức vụ của người ký” và sát lề trái), sau có d ấu hai chấm, bằng chữ in thường, cỡ chữ 12, kiểu chữ nghiêng, đậm; - Phần liệt kê các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân nh ận văn b ản đ ược trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ 11, kiểu chữ đứng; tên mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân hoặc mỗi nhóm cơ quan, tổ chức, đơn v ị nh ận văn b ản được trình bày trên một dòng riêng, đầu dòng có gạch đầu dòng sát l ề trái, cu ối dòng có dấu chấm phẩu; riêng dòng cuối cùng bao gồm chữ “Lưu” sau có dấu hai chấm, tiếp theo là chữ viết tắt “VT” (Văn thư c ơ quan, t ổ ch ức), d ấu ph ẩy, chữ viết tắt tên đơn vị (hoặc bộ phận) soạn thảo văn b ản và s ố l ượng b ản l ưu (chỉ trong trường hợp cần thiết), cuối cùng là dấu chấm. Trang 18/43
 19. Chú ý: Yếu tố (7) và (8) phải tạo thành một kh ối th ống nh ất v ới n ội dung văn bản, không được để riêng trang mới. (9). Các thành phần khác(tùy loại văn bản): a) Dấu chỉ mức độ mật: Việc xác định và đóng dấu độ mật (tuyệt mật, tối mật hoặc mật), dấu thu hồi đối với văn bản có nội dung bí m ật nhà n ước được thực hiện theo quy định tại Điều 5, 6, 7, 8 của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000. b) Dấu chỉ mức độ khẩn: Tùy theo mức độ cần được chuyển phát nhanh, văn bản được xác định độ khẩn theo bốn mức sau: khẩn, thượng kh ẩn, h ỏa t ốc, hỏa tốc hẹn giờ; khi soạn thảo văn bản có tính ch ất kh ẩn, đ ơn v ị ho ặc cá nhân soạn thảo văn bản đề xuất mức độ khẩn trình người ký văn bản quyết định. c) Đối với những văn bản có phạm vi, đối tượng được phổ biến, sử dụng hạn chế, sử dụng các chỉ dẫn về phạm vi lưu hành như “TRẢ LẠI SAU KHI HỌP (HỘI NGHỊ)”, “XEM XONG TRẢ LẠI”, “LƯU HÀNH NỘI BỘ”. d) Đối với công văn, ngoài các thành phần được quy định có th ể bổ sung địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ thư điện tử (E-Mail); số điện thoại, số Telex, số Fax; địa chỉ trang thông tin điện tử (Website). đ) Đối với những văn bản cần được quản lý chặt chẽ về số lượng bản phát hành phải có ký hiệu người đánh máy và số lượng bản phát hành. e) Trường hợp văn bản có phụ lục kèm theo thì trong văn bản phải có chỉ dẫn về phụ lục đó. Phụ lục văn bản phải có tiêu đ ề; văn b ản có t ừ hai ph ụ l ục trở lên thì các phụ lục phải được đánh số thứ tự bằng chữ số La Mã. g) Văn bản có hai trang trở lên thì phải đánh số trang bằng chữ số Ả-rập. Các yếu tố trên phải được trình bày bằng các phông chữ, cỡ chữ, dáng chữ theo tiêu chuẩn và theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ nội vụ và Văn phòng Chính phủ h ướng dẫn v ề th ể th ức và kỹ thuật trình bày văn bản; Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. II.4. Yêu cầu về phong cách ngôn ngữ: Trang 19/43
 20. Có nhiều loại phong cách ngôn ngữ khác nhau. Trong văn bản quản lý Nhà nước chỉ sử dụng phong cách ngôn ngữ pháp luật hành chính. Phong cách ngôn ngữ pháp luật hành chính rất chuẩn mực nó có những đặc điểm chính sau: II.4.1. Tính chính xác: Văn bản phải viết chính xác, chỉ có một cách hiểu duy nhất, không cho phép có những cách hiểu và giải thích khác nhau. Từ ng ữ trong văn b ản qu ản lý Nhà nước phải gợi lên cho người đọc những ý niệm giống nhau. Người viết văn bản phải quan tâm làm cho người đọc hiểu đúng ý mình. Muốn đạt được yêu cầu trên thì phải xác lập khái niệm rõ ràng, cụ th ể. Dùng trật tự từ xuôi, tránh sự hiểu lầm. II.4.2. Tính phổ thông: Văn bản quản lý Nhà nước phải được viết dễ hiểu, dễ tiếp thu, d ễ nh ớ. Đồng thời phải gắn với tính chính xác, không vì d ễ hi ểu mà b ỏ qua nh ững khái niệm cần thiết. Ngày nay do trình độ dân trí được nâng cao thì tính d ễ hi ểu ph ải được quan niệm đúng. Nhưng từ gốc việt phản ánh đúng bản chất sự việc thì nên dùng, không nên lạm dụng từ nước ngoài. Để cho văn bản d ễ hi ểu thì ph ải viết ngắn gọn. II.4.3. Tính khách quan: Văn bản quản lý Nhà nước phải thể hiện ý trí của Nhà n ước ở mức t ối đa. Các yếu tố cá nhân phải giảm đến mức tối thiểu. Trong phong cách pháp luật hành chính phải tránh dùng sắc thái biểu cảm. II.4.4. Tính lịch sự trang nhã: Ngôn ngữ trong văn bản quản lý Nhà nước phải mang tính lịch sự, nhã nhặn và văn minh. Đặc tính này phải được duy trì ngay cả khi ban hành mệnh lệnh cho cấp dưới hoặc quyết định khiển trách đối với người phạm lỗi. Tính lịch sự, văn minh trong giao tiếp, đặc biệt giao tiếp bằng văn bản phản ánh trình độ văn minh của một nhà nước của dân, do dân và vì dân. Lời lẽ trong văn bản thiếu nhã nhặn, thô bạo có th ể gây ra s ự ph ản ứng trong tâm lý người đọc, dẫn đến không tôn trọng văn bản. Vì vậy khi viết văn Trang 20/43
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2