intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Hiệu trưởng phối hợp với giáo viên Tổng phụ trách Đội TNTP HCM để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục ở trường tiểu học

Chia sẻ: Tomjerry004 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

6
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điểm mới trong đề tài là đã đưa ra các biện pháp phù hợp với quy trình quản lý; phù hợp với tình hình thực tế của tất cả các trường phổ thông và tôi đã áp dụng các biện pháp đó ở nhiều trường tôi công tác có tính khả thi cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Hiệu trưởng phối hợp với giáo viên Tổng phụ trách Đội TNTP HCM để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục ở trường tiểu học

 1. PHẦN MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài Hơn nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu và sự  dìu dắt của Đoàn TNCS Hồ  Chí Minh, phong trào thiếu nhi cả  nước ngày   càng phát triển mạnh mẽ. Đội TNTP HCM trở thành nơi hội tụ của thiếu nhi   và không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng giáo dục tích cực trong và  ngoài nhà trường, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ  quốc. Ngày nay Việt Nam bước vào thời kỳ CNH­HĐH, con người được đặt  ở trung tâm chiến lược phát triển kinh tế ­ xã hội, trong đó lớp thiếu niên nhi  đồng hôm nay sẽ là người chủ tương lai của đất nước. Trước những nhu cầu  và sự phát triển đa dạng của thiếu nhi, vấn đề đặt ra là công tác Đội và phong  trào thiếu nhi trong thời kỳ mới sẽ đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới. Nhận thức  rõ vấn đề này, Đảng ta đã thực sự coi  "'Giáo dục ­ Đào tạo là quốc sách hàng   đầu". Trong văn kiện hội nghị  lần thứ  2 Ban chấp hành Trung  ương Đảng  khoá VIII đã khẳng định: "Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục nhằm xây dựng những con   người và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ  nghĩa   xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường, xây dựng và bảo vệ  Tổ   quốc, CNH­HĐH đất nước, giữ  gìn và phát huy các giá trị  của văn hoá dân   tộc, có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, phát huy tính tích cực   của cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, có tư duy sáng   tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tính tổ  chức và   kỷ luật, có sức khoẻ, là những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa   "hồng" vừa "chuyên" như lời căn dặn của Bác Hồ". Đến văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng lại nhấn  mạnh: "Phát triển giáo dục ­ đào tạo là một trong những động lực quan trọng  
 2. thúc đẩy sự nghiệp CNH­HĐH, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người   ­ yếu tố cơ bản để phát triển xã hội tăng trưởng nhanh và bền vững". Nghị  quyết Hội nghị  TW 8 Khóa XI  “về  đổi mới căn bản, toàn diện   Giáo dục và đào tạo” số 29 ngày 4 tháng 11 năm 2013 xác định: “Tạo chuyển   biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng   ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ  Tổ  quốc và nhu cầu học tập   của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy   tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ   quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt,   quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã   hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện   đại hóa, dân chủ  hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và   đào tạo; giữ  vững định hướng xã hội chủ  nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn   đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ  tiên tiến trong khu   vực”. Như vậy tổ chức Đảng các cấp đã thực sự quan tâm đến sự nghiệp giáo  dục và từng bước đầu tư cho giáo dục, tạo điều kiện cho giáo dục phát triển   nhằm đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài để xây dựng quê hương đất nước. Tổ chức Đội TNTP HCM  ở trường tiểu học có mục đích tập hợp, đoàn  kết rộng rãi thiếu nhi vào tổ  chức Đội để  cùng nhà trường giáo dục các em  học tập và rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ  dạy, trở  thành con ngoan, trò giỏi,   đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu. Mục đích của hoạt động Đội TNTP   HCM thống nhất với mục tiêu giáo dục của nhà trường. Đội là người hỗ  trợ  tích cực, là cầu nối giữa nhà trường và xã hội, cùng nhà trường thực hiện nội   dung và mục  đích giáo dục. Tổ  chức triển khai mọi chủ  trương của nhà   trường, động viên, cổ  vũ tất cả  học sinh tham gia. Tổ chức Đội TNTPHCM   cũng là cầu nối giữa nhà trường và xã hội góp phần thực hiện nguyên lý giáo  2
 3. dục của Đảng:  "Học đi đôi với   hành, giáo dục kết hợp với lao động sản   xuất, nhà trường gắn liền với xã hội". Đội TNTP HCM là một thành viên giáo  dục trong và ngoài nhà trường, các em thiếu nhi vừa là đối tượng vừa là lực  lượng giáo dục chủ yếu của Đội. Để  quản lý, chỉ  đạo, tổ  chức hoạt động Đội trong trường tiểu học có   hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu   giáo dục đòi hỏi sự phối hợp thống nhất giữa hiệu trưởng và tổng phụ  trách  Đội. Trên thực tế  hiệu trưởng nhận thức chưa đầy đủ  về  vai trò, nhiệm vụ  hoạt động Đội và sự  phối hợp giữa hiệu trưởng và giáo viên tổng phụ  trách   Đội trong trường tiểu học hiện nay còn nhiều bất cập. Xuất phát từ những lý do khách quan và chủ quan như đã phân tích ở trên, tôi  nhận thấy rằng cần phải lựa chọn đề  tài "Hiệu trưởng phối hợp với giáo   viên Tổng phụ trách Đội TNTP HCM để nâng cao chất lượng và hiệu quả   giáo dục ở trường tiểu học". *  Điểm mới của đề tài.   Đề tài “Hiệu trưởng phối hợp với giáo viên Tổng phụ trách Đội TNTP   HCM để  nâng cao chất lượng và hiệu quả  giáo dục  ở  trường tiểu học”  là  một đề  tài đã được rất nhiều tài liệu nói đến nhưng trên thực tế   ở  nhiều  trường tiểu học việc phối hợp giữa Hiệu trưởng với Tổng phụ trách Đội đã   bị  lãng quên hoặc có phối hợp nhưng  ở  mức độ  thấp. Bởi vậy, tôi đã mạnh  dạn chọn đề tài này để nghiên cứu.           Điểm mới trong đề  tài là tôi đã đưa ra các biện pháp phù hợp với quy   trình quản lý; phù hợp với tình hình thực tế của tất cả các trường phổ  thông  và tôi đã áp dụng các biện pháp đó ở nhiều trường tôi công tác có tính khả thi   cao. 1.2. Phạm vi nghiên cứu 3
 4. Tìm hiểu kinh nghiệm phối hợp giữa Hiệu trưởng với giáo viên tổng  phụ trách Đội ở trường tiểu học. 4
 5. II. PHẦN NỘI DUNG 2.1.   THỰC   TRẠNG   VỀ   SỰ   PHỐI   HỢP   GIỮA   HIỆU   TRƯỞNG   VỚI   GIÁO VIÊN TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC.  2.1.1 Thực trạng về công tác Đội TNTP HCM  ở các trường tiểu học hiện   nay. Hiện nay, công tác Đội và phong trào thiếu nhi của nhà trường vẫn được  duy trì và phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, thu hút được đa số các em tham   gia   hoạt   động   nên   đã   góp   phần   nâng   cao   chất   lượng   giáo   dục   trong   nhà  trường. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động Đội vẫn còn nhiều khó khăn. Do đặc  thù của một số  Nhà trường(Trường vùng khó...). Mặt khác, giáo viên tổng  phụ trách chưa được ổn định ở một vị trí, chỉ làm tổng phụ trách Đội từ  một   đến hai năm sẽ  đổi giáo viên tổng phụ  trách mới (do thuyên chuyển..) do đó   giáo viên tổng phụ trách thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động.  Hơn thế nữa giáo viên tổng phụ trách còn phải kiêm nhiệm nên thời gian dành   cho công tác Đội ­ Sao còn ít. Có nhiều giáo viên  chủ nhiệm lớn tuổi nên khó  khăn trong hướng dẫn cho các em hoạt động. Tài liệu công tác Đội còn thiếu,  cơ  sở  vật chất phục vụ  hoạt động Đội còn đơn giản chưa đáp  ứng với nhu   cầu cần thiết của Đội. Mặc dù có nhiều khó khăn như vậy nhưng giáo viên tổng phụ trách Đội  phải chủ động trong hoạt động mới đạt được kết quả  nhất định. Thực hiện  đầy đủ  3 chương trình công tác Đội (nhi đồng chăm ngoan, thiếu niên sẵn   sàng, phụ trách tài năng) quan tâm xây dựng Ban chỉ  huy liên đội, đội cờ  đỏ,  đội cờ, đội trống… Tập huấn cho anh chị phụ trách và phụ  trách sao, ban chỉ  huy liên đội, chi đội. Tổ chức tốt đại hội liên đội đầu năm, xây dựng quy chế  thi đua khen thưởng và công khai cho toàn liên đội nắm rõ để thực hiện. Hàng  5
 6. tháng tổng phụ  trách Đội nắm kế  hoạch chung của Hội đồng Đội huyện để  xây dựng kế  hoạch cụ  thể  phù hợp với tình hình của nhà trường và được   Hiệu trưởng duyệt trước khi triển khai thực hiện, làm tốt công tác tuyên  truyền vận động, tổ  chức nhiều cuộc thi có ý nghĩa và tổ  chức nhiều phong   trào được đông đảo thiếu niên, nhi đồng tham gia như: phong trào đền ơn đáp  nghĩa, giúp đỡ  bạn nghèo, đôi bạn cùng tiến, vì vậy nhiều liên đội luôn đạt   danh hiệu vững mạnh xuất sắc. 2.1.2. Thực trạng về nhận thức của Hiệu trưởng về công tác Đội TNTP   HCM. Hiệu trưởng trường tiểu học với tư  cách là người lãnh đạo cao nhất   trong nhà trường nên cần có sự  quan tâm chỉ  đạo hoạt động Đội. Hoạt động   Đội nhằm  hỗ  trợ  cho việc nâng cao chất lượng giáo dục, tạo động cơ  học   tập đúng đắn cho học sinh. Tuy nhiên nhiều hiệu trưởng chưa thật sâu sắc về  vai trò, vị  trí, chức năng của tổ  chức Đội trong nhà trường tiểu học; sự  phối   hợp giữa hiệu trưởng và giáo viên tổng phụ  trách Đội chưa nhịp nhàng ở  tất  cả các khâu của quá trình quản lý, từ việc lập kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kế  hoạch đến kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Vì vậy việc tạo điều   kiện về thời gian, kinh phí, nhân lực chưa ở mức tối đa. Mặt khác một số  hiệu trưởng cũng chưa quán triệt nhận thức về  tầm  quan trọng của công tác Đội cho giáo viên. Vì vậy giáo viên còn coi công tác   Đội là trách nhiệm của giáo viên tổng phụ trách Đội. Nếu có sự nhắc nhở của   giáo viên tổng phụ  trách Đội thì họ  mới tham gia nhưng chưa có ý thức và  trách nhiệm nên chỉ tham gia một cách đối phó. 2.1.3. Thực trạng về công tác xây dựng kế hoạch hoạt động Đội. Nhận thức rõ công tác Đội TNTP HCM là công việc quan trọng đầu tiên  trong các khâu quản lý. Sau khi nhận được kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo của  phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng triển khai, giáo viên tổng phụ  trách  6
 7. Đội xây dựng kế hoạch sau đó trình lên Hiệu trưởng duyệt. Như vậy bản kế  hoạch hoạt động Đội mới phù hợp và có tính khả thi cao. Tuy nhiên việc phối hợp xây dựng kế  hoạch hoạt động Đội giữa Hiệu  trưởng và giáo viên tổng phụ trách vẫn còn một số hạn chế cụ thể như trong  các bước xây dựng kế  hoạch giữa Hiệu trưởng và giáo viên tổng phụ  trách   chưa phối hợp một cách chặt chẽ. Để  xây dựng kế  hoạch bước đầu tiên là  thu thập và xử  lý thông tin, nghiên cứu đánh giá thực trạng bên trong và bên   ngoài nhà trường, dự báo kết quả sẽ đạt được. Song Hiệu trưởng và giáo viên   chưa thực hiện tốt mà chủ  yếu xây dựng kế  hoạch theo hướng dẫn của cấp   trên. Do đó kế hoạch không phù hợp với thực tế của nhà trường. Ví dụ: Cấp  trên chỉ  đạo xây dựng kế  hoạch hoạt động Đội trong đó có phong trào "Em   yêu đường sắt quê em" nhưng mốt số  xã có trường trường tiểu học đóng  không có đường sắt đi qua nhưng giáo viên tổng phụ trách cứ xây dựng phong   trào này thì làm sao thực hiện được... Bước thứ  hai là thiết lập các mục tiêu. Đây là yếu tố  quan trọng nhất   trước khi xây dựng một bản kế hoạch. Nhưng hiệu trưởng và giáo viên tổng  phụ  trách chưa quan tâm đúng mức mà chỉ  xây dựng kế  hoạch để  đạt được  chỉ tiêu của cấp trên đề ra nhằm đạt danh hiệu thi đua. Trong xây dựng kế  hoạch cần phải có nhiều phương án thực hiện để  tuỳ vào điều kiện cụ thể để lựa chọn phương án cho phù hợp, tránh bị động.   Do chỉ xây dựng một phương án duy nhất nên nhiều lúc phương án đó không   phù hợp với điều kiện thực tiễn nhưng cũng phải thực hiện hoặc có thay đổi  dẫn đến bị động, do đó hiệu quả hoạt động thấp. 2.1.4. Thực trạng về việc tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động Đội Tổ  chức là quá trình là quá trình phân phối và sắp xếp nguồn nhân lực  theo những cách thức nhất định để đảm bảo tốt nhất mục tiêu. Chức năng tổ  chức là chức năng quan trọng thứ  hai sau chức năng kế  hoạch. Trường tiểu  7
 8. học cần có sự  phối hợp giữa Hiệu trưởng và giáo viên tổng phụ  trách trong   việc tổ chức hoạt động Đội. Sau khi xây dựng xong bản kế hoạch hoạt động  Đội, giáo viên tổng phụ trách căn cứ  vào tính chất công việc, số  lượng công  việc để dự  kiến nhân lực cần thiết cho hoạt động đó đạt hiệu quả  cao. Sau   đó trình lên Hiệu trưởng và yêu cầu Hiệu trưởng bố  trí, điều động nhân lực  cùng tham gia với giáo viên tổng phụ  trách Đội. Với cách phối hợp tổ  chức  hoạt động Đội như  vậy mới tạo được sức mạnh tổng hợp trong nhà trường  cùng tham gia vào hoạt động Đội và đem lại kết quả hoạt động cao và đạt kế  hoạch đề ra. Thế nhưng sự phối hợp tổ chức giữa Hiệu trưởng và giáo viên tổng phụ  trách nhiều trường vẫn còn một số  hạn chế  như: Nhiều lúc Hiệu trưởng  không bố  trí, sắp xếp được lực lượng tham gia hoạt động Đội do bận việc   chuyên môn hoặc lý do ý thức của các thành viên trong nhà trường không  muốn tham gia hoạt động. Họ ỷ lại và cho rằng hoạt động Đội là công việc,   là trách nhiệm của giáo viên tổng phụ trách Đội còn giáo viên chỉ lo công việc  chuyên môn là giảng dạy. Với những lý do đó nên việc tổ  chức, phân công   nhân lực thực hiện kế hoạch hoạt động Đội ở trường tiểu học còn gặp nhiều  khó khăn, chất lượng hiệu quả giáo dục chưa đáp ứng với mục tiêu đề ra. 2.1.5. Thực trạng về việc chỉ đạo hoạt động Đội. Sau khi xây dựng xong kế  hoạch hoạt động Đội, tổ  chức được nguồn   nhân lực để  thực hiện kế  hoạch đặt ra thì việc tiếp theo cũng không kém   phần quan trọng đó là chỉ đạo hoạt động. Để phối hợp với giáo viên tổng phụ  trách Đội chỉ  đạo hoạt động Đội, Hiệu trưởng giao trách nhiệm cho mỗi   thành viên và tổ chức trong nhà trường phải thực hiện trực tiếp tham gia chỉ  đạo và giúp đỡ học sinh hoạt động Đội. Đưa kết quả tham gia hoạt động Đội   vào chỉ tiêu thi đua của giáo viên và tập thể học sinh. Còn giáo viên tổng phụ  trách Đội thực hiện chỉ  đạo với vai trò chỉ  huy, hướng dẫn và triển khai các  8
 9. nhiệm vụ một cách trực tiếp. Như vậy chất lượng và hiệu quả giáo dục học  sinh mới đạt cao. Vậy mà sự phối hợp chỉ đạo hoạt động Đội và giáo viên tổng phụ trách   Độỉ ở nhiều trường tiểu học vẫn còn những hạn chế. Nhiều khi Hiệu trưởng   khoán trắng cho giáo viên tổng phụ  trách Đội, giáo viên tổng phụ  trách toàn  quyền và chịu trách nhiệm chính trong chỉ  đạo hoạt động Đội. Hiệu trưởng   phó mặc cho giáo viên tổng phụ  trách Đội. Do không có sự  chỉ  đạo và tác   động của Hiệu trưởng nên giáo viên trong nhà trường không tham gia chỉ đạo  hoạt động Đội, hoặc tham gia một cách qua loa, cốt là chỉ  có tham gia chứ  trách nhiệm chưa cao, do đó một số hoạt động đạt kết quả chưa cao. 2.1.6. Thực trạng về việc kiểm tra và đánh giá hoạt động Đội. Kiểm tra đánh giá là khâu cuối cùng của quá trình quản lý. Công việc này  ở trường tiểu học thực hiện nghiêm túc và thực hiện một cách thường xuyên.  Hiệu trưởng kiểm tra xem anh chị  phụ  trách (giáo viên chủ  nhiệm) chỉ  đạo  hoạt động Đội của lớp mình như  thế  nào. Còn giáo viên tổng phụ  trách Đội  kiểm tra hoạt động của các chi đội và các lớp nhi đồng theo kế  hoạch đã đề  ra. Tuy nhiên, sự  phối hợp trong công tác kiểm tra và đánh giá hoạt động  Đội giữa Hiệu trưởng và giáo viên tổng phụ  trách Đội vẫn còn nhiều thiếu  sót cần phải điều chỉnh như: Việc kiểm tra chưa đúng nơi, đúng lúc, kiểm tra   đánh giá chưa khách quan, chưa thống nhất trong cách đánh giá. Sau khi kiểm  tra đánh giá, khen thưởng động viên kịp thời nên chưa kích thích được phong  trào hoạt động Đội. Tóm lại: Sự phối hợp giữa Hiệu trưởng và giáo viên tổng phụ trách còn  có nhiều hạn chế. Đặc biệt là mối quan hệ  giữa Hiệu trưởng và giáo viên  tổng phụ trách hầu hết trong các nhà trường là sự  đan xen giữa mối quan hệ  phụ  thuộc và mối quan hệ  bình đẳng phối hợp. Nguyên nhân chủ  yếu là do  9
 10. hoạt động dạy học chiếm nhiều thời gian, kinh phí cho hoạt động Đội còn  hạn hẹp, các em học sinh còn ngại, sợ hoạt động tập thể, giáo viên tổng phụ  trách đội còn phải kiêm nhiệm, công tác kiểm tra đánh giá của Ban giám hiệu   chưa hiệu quả. 10
 11. 2.2.   NHỮNG   BIỆN   PHÁP   PHỐI   HỢP   GIỮA   HIỆU   TRƯỞNG   VỚI   GIÁO VIÊN TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG   VÀ HIỆU QUẢ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC.    2.2.1. Hiệu trưởng nhận thức rõ tầm quan trọng của tổ chức Đội TNTP  Hồ Chí Minh trong nhà trường tiểu học. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục học sinh điều trước tiên là   người Hiệu trưởng phải nhận thức được tầm quan trọng của tổ  chức Đội  trong nhà trường. Hoạt động đội có quan hệ chặt chẽ với hoạt động của nhà trường bởi vì  mục tiêu giáo dục của nhà trường tiểu học và mục tiêu của hoạt động Đội  TNTP Hồ  Chí Minh là giáo dục thiếu nhi trở  thành những con người mới,  những công dân có ích cho xã hội. Trong nhà trường, hoạt động giáo dục đào   tạo theo mục tiêu, kế  hoạch, chương trình của Nhà nước là hoạt động chủ  đạo. Hoạt động giáo dục của Đội TNTP Hồ  Chí Minh nhằm hỗ  trợ  hoạt  động giáo dục đạt kết quả cao hơn. Hoạt động Đội có tác dụng lớn đối với giáo dục đạo đức, tư  tưởng   chính trị ­ xã hội cho học sinh. Về nội dung: Đội tập hợp và sử  dụng tất cả các nội dung có trong sách  giáo khoa, báo chí, thông tin đại chúng với các hình thức vui chơi, cắm trại,  múa hát tập thể  và các cuộc thi… các hoạt động tập thể  làm cho hoạt động  giáo dục trở nên sinh động, hấp dẫn tạo hứng thú thu hút các em đến trường. Hoạt động Đội có vai trò nâng cao chất lượng học tập văn hoá Đội hỗ  trợ bằng cách: + Giáo dục học sinh xác định động cơ, thái độ học tập đúng đắn. + Xây dựng nề nếp học tập, phương pháp học tập. 11
 12. + Giúp đỡ nhau học tập tốt như:" Đội bạn cùng tiến", nhóm học tập, các  câu lạc bộ  học tập như  câu lạc bộ  Toán, Tiếng Việt… hay các nhóm sở  thích… Các danh hiệu quả  Đội như  "Cháu ngoan Bác Hồ" , "Chi đội mạnh",  "Liên đội mạnh"… là hình thức động viên cá nhân và tập thể  phấn đấu học  tập tốt. Hoạt động Đội cũng góp phần nâng cao giáo dục thể  chất và lao động   như tổ chức các trò chơi vận động, ca múa hát tập thể, lao động công ích như  giúp  đỡ  gia  đình thương binh  liệt  sĩ,  chăm  sóc  nghĩa trang  liệt  sĩ,  "Đoạn   đường em chăm",  "vườn hoa em chăm"… tổ  chức hướng dẫn thiếu nhi lao   động tự phục vụ bản thân, lao động giúp gia đình. Thông qua đó giáo dục cho  các em tình yêu lao động, yêu quý người lao động. Hiệu trưởng không những nhận thức rõ vai trò của tổ chức Đội trong nhà  trường mà còn phải nhận thức được vai trò của giáo viên tổng phụ trách Đội  trong nhà trường. Giáo viên tổng phụ trách Đội là một chức danh được công   nhận. Điều 27 ­ Điều lệ trường tiểu học ghi rõ: "Mỗi trường tiểu học có một   tổng phụ  trách Đội TNTP Hồ  Chí Minh. Tổng phụ  trách có thể  là giáo viên   chuyên trách hoặc giáo viên kiêm nhiệm". Không những thế, trong trường phổ thông nói chung và trường tiểu học   nói riêng, vị trí của viên tổng phụ trách Đội hết sức quan trọng, bởi hoạt động   Đội góp phần rất lớn vào hoạt động giáo dục của nhà trường. Hoạt động đội  tốt, có chất lượng, có hiệu quả  không chỉ  nhờ  vào sự  quan tâm của Hiệu   trưởng  mà còn phụ  thuộc vào khả  năng của người giáo viên tổng phụ  trách  Đội: Yêu, say mê và tâm huyết với công tác Đội, có năng lực tổ chức các hoạt  động của thiếu nhi, có năng lực sư  phạm vững vàng, có kỹ  năng nghiệp vụ  công tác Đội, có khả  năng vận động quần chúng, có mối quan hệ  mật thiết  với trẻ, là người gắn bó và luôn ở bên các em trong mọi hoạt động, là người  đại diện cho quyền lợi chính đáng của các em. Vì vậy khi chọn giáo viên tổng  12
 13. phụ  trách Đội, Hiệu trưởng cần phải chọn giáo viên có đủ  phẩm chất, năng   lực để đáp ứng yêu cầu và tính chất của hoạt động Đội. Để  hoạt động Đội có hiệu quả  không những Hiệu trưởng nhận thức rõ  vai trò của tổ  chức Đội TNTP Hồ  Chí Minh mà cần phải quán triệt, tuyên  truyền để  đội ngũ giáo viên của nhà trường cũng thấy được vai trò của tổ  chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Cần tạo mọi điều kiện về  thời gian, kinh phí  và nhân lực cho hoạt động Đội. Có như  vậy khi tham gia các hoạt động của   Đội giáo viên mới nhiệt tình và có ý thức, trách nhiệm cao. 2.2.2. Hiệu trưởng phối hợp với giáo viên tổng phụ  trách Đội để  xây  dựng kế hoạch hoạt động Đội. Trong một chu trình quản lý, kế hoạch là khâu đầu tiên. Mọi hoạt động  đều bắt đầu từ khâu lập kế hoạch. Chức năng kế hoạch là xác định mục tiêu,  là quyết định những biện pháp tốt nhất để thực hiện đạt được mục tiêu đó. QUY TRÌNH QUẢN LÝ KẾ HOẠCH KIỂM TRA THÔNG TIN QUẢN LÝ TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO Hiệu trưởng cần phối hợp với giáo viên tổng phụ trách Đội để xây dựng   kế hoạch hoạt động Đội. Khi bản kế hoạch được xây dựng phù hợp là điều  kiện quyết định đầu tiên hoạt động có hiệu quả cao. Một bản kế hoạch hoạt   13
 14. động Đội đảm bảo được tính khoa học và thực tiễn có ảnh hưởng rất lớn tới   hiệu quả của hoạt động Đội. Do đó Hiệu trưởng và giáo viên tổng phụ trách  cần thống nhất về quy trình soạn thảo kế hoạch hoạt động của Đội như sau: Bước 1. Xác định mục tiêu hoạt động, có tác dụng giáo dục học sinh vấn   đề gì? học sinh sẽ được hình thành thái độ và kỹ năng gì? Bước 2. Thu thập và xử lý thông tin. Trước khi xây dựng kế hoạch hoạt động Đội, Hiệu trưởng và giáo viên   tổng phụ trách Đội cần phối hợp nghiên cứu, phân tích và xử lý thông tin bao  gồm: nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, chỉ  thị  của ngành giáo dục, của  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của Hội đồng Đội các cấp và kế hoạch hướng dẫn  thực hiện năm học của Bộ  Giáo dục, Sở  Giáo dục, Phòng Giáo dục và kế  hoạch năm học của nhà trường. Sau đó dựa vào tình hình thực tế  của địa  phương và thực trạng của nhà trường để  xây dựng kế  hoạch hoạt động Đội  cho phù hợp. Bước 3: Dự  thảo kế hoạch ­ xây dựng các phương án tổ  chức hoạt động  Đội. Sau khi thu thập và xử  lý thông tin, Hiệu trưởng và giáo viên tổng phụ  trách Đội tiến hành dự thảo kế hoạch và xây dựng các phương án hoạt động.  Bản kế hoạch dự thảo phải chi tiết, chính xác. Nội dung công việc, hình thức  hoạt động, thời gian, điều kiện, địa điểm, người phụ trách phải rõ ràng. Cần   xây dựng 2 ­ 3 phương án và tuỳ  điều kiện thực tiễn cụ  thể  để  lựa chọn,   quyết định phương án phù hợp. Bước 4: Xây dựng kế hoạch chính thức. Sau khi xây dựng xong dự  thảo kế  hoạch và các phương án hoạt động  Hiệu trưởng và giáo viên tổng phụ  trách Đội rà soát lại một lần nữa bản   thảo. Ví dụ: Xây dựng kế hoạch hoạt động Đội tháng 12. 14
 15. Chủ điểm: "Uống nước nhớ nguồn". Bước 1: Xác định mục đích của hoạt động Đội. ­ Giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của ngày thành lập quân đội nhân dân   Việt Nam 22 ­ 12. ­ Học sinh có thái độ kính trọng, biết ơn các cô chú bộ đội, thương binh,  liệt sĩ. ­ Học sinh có kỹ năng thực hiện một số hoạt động để  thực hiện ý thức  "Uống nước nhớ nguồn". Bước 2. Thu thập và xử lý thông tin. Nghiên cứu văn bản hướng dẫn thực hiện năm học của Bộ Giáo dục, Sở  Giáo dục, Phòng Giáo dục về việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên   lớp. Công văn hướng dẫn của Hội đồng Đội huyện, xem xét đánh giá thực  trạng của nhà trường và của liên đội. Bước 3. Xây dựng phương án hoạt động (Dự thảo kế hoạch). Phương án 1: Thăm và giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, viếng nghĩa  trang liệt sĩ. Phương án 2: Thăm và giúp đỡ  gia đình thương binh, liệt sĩ, mời cựu  chiến binh nói chuyện truyền thống quân đội Việt Nam... Bước 4. Xây dựng kế hoạch chính thức. Dự  thảo kế  hoạch, đối chiếu với thực tiễn của nhà trường, liên đội để  chỉnh sửa lại những điểm chưa phù hợp, sau đó quyết định kế  hoạch chính  thức. Bước 5. Phổ biến bước tập thể sư phạm và tổ chức thực hiện. Tại hội nghị  viên chức đầu năm, Hiệu trưởng phổ  biến phương hướng  kế hoạch hoạt động năm học của nhà trường trong đó có kế hoạch hoạt động  15
 16. Đội. Giáo viên tổng phụ trách Đội đưa ra chương trình hoạt động phù hợp với   nội dung kế hoạch. Như  vậy trong việc lập kế  hoạch, Hiệu trưởng và giáo viên tổng phụ  trách Đội cùng nhau bàn bạc, thống nhất tạo được mối quan hệ phối hợp làm   việc có hiệu quả ngay từ khâu đầu tiên, tránh được sự chồng chéo, bỏ sót hay   mất cân đối giữa các hoạt động của nhà trường, phát huy được tính sáng tạo   của giáo viên tổng phụ  trách Đội. Mặt khác, kế  hoạch đề  ra sẽ  mang tính   pháp chế cao và huy động được các lực lượng trong nhà trường tham gia. 2.2.3. Hiệu trưởng phối hợp với giáo viên tổng phụ  trách Đội tổ  chức  thực hiện kế hoạch hoạt động Đội. Chức năng tổ  chức là quá trình bố  trí và sắp xếp nguồn nhân lực theo  những cách thức nhất định để đảm bảo tốt mục tiêu đề ra. Tổ  chức là chức năng thứ  hai trong quá trình quản lý, chức năng tổ  góp   phần thực hiện hoá mục tiêu quản lý. Nếu tổ chức một cách khoa học, hợp lý  thì sẽ  tạo ra sức mạnh mới. Sức mạnh mới của tổ  ch ức có thế  mạnh lên  nhiều so với khả  năng vốn có của tổ  chức đó. Việc tổ  chức phù hợp, khoa   học hay không sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của công việc. Nhằm thực hiện tốt kế hoạch Đội đã đề ra đòi hỏi Hiệu trưởng và giáo  viên tổng phụ trách Đội phải tổ chức thực hiện một cách khoa học, hợp lý thì  sẽ tạo ra sức mạnh mới. Sức mạnh mới của tổ chức có thế  mạnh lên nhiều  so với khả  năng vốn của tổ  chức đó. Việc tổ  chức phù hợp, khoa học hay   không sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của công việc. Nhằm thực hiện tốt kế hoạch Đội đã đề ra đòi hỏi Hiệu trưởng và giáo  viên tổng phụ trách Đội phải tổ chức thực hiện một cách khoa học và hợp lý.  Hiệu trưởng và giáo viên tổng phụ trách Đội không nên ôm đồm công việc mà   phải biết tận dụng sức mạnh tập thể, nhà trường, vận dụng sức mạnh của   các lực lượng xã hội. Nhưng để  thực hiện nhịp nhàng cần có người chỉ  huy,  để  tổ  chức tốt hoạt động Đội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả  giáo   16
 17. viên Hiệu trưởng, phối hợp với giáo viên tổng phụ  trách thành lập Ban chỉ  đạo tổ chức hoạt động gồm: Trưởng ban chỉ đạo: Hiệu trưởng. Phó ban chỉ đạo: Giáo viên Tổng phụ trách Đội. Ban viên: Đại diện Công đoàn, Chi đoàn, giáo viên nhạc hoạ, giáo viên   thể dục, đại diện cha mẹ học sinh, Hội đồng Đội xã… Sau khi thành lập xong, Ban chỉ đạo tiến hành phân công trách nhiệm và  quyền hạn cho mỗi thành viên trong Ban chỉ  đạo. Tuỳ  tính chất từng công  việc để  chọn người phụ  trách cho đúng sở  trường, năng lực của họ  nhằm  phát huy hết khả năng của từng thành viên trong ban chỉ đạo. 2.2.4. Hiệu trưởng phối hợp với giáo viên Tổng phụ  trách Đội chỉ  đạo  hoạt động Đội. Chức năng chỉ đạo là chức năng thứ  ba trong quá trình quản lý, nó cùng  với chức năng tổ chức thực hiện hoá mục tiêu. Chỉ đạo là quá trình tác động gây ảnh hưởng của chủ thể quản lý tới đối  tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu với chất lượng cao. Hoạt động của Đội TNTP Hồ  Chí Minh trong nhà trường Tiểu học rất  phong phú và đa dạng. Vì vậy Hiệu trưởng và giáo viên Tổng phụ  trách cần   phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc chỉ đạo hoạt động Đội nhằm nâng cao   chất lượng và hiệu quả  giáo viên. Cụ  thể  là sự  chỉ  đạo, hướng dẫn, động  viên, giúp đỡ mọi người làm việc đạt hiệu quả cao. Hiệu trưởng phối hợp với giáo viên Tổng phụ  trách chỉ  đạo tốt thì mọi   thành viên trong tổ  chức sẽ  làm việc với tinh thần thoải mái, có ý thức cao,  mỗi người sẽ đưa hết khả năng của mình để  làm việc, vì vậy hiệu quả  của  hoạt động sẽ   ở  mức cao nhất.  Ở  Trường tiểu học có nhiều hoạt động Đội,   nhưng với khuôn khổ đề tài không cho phép, tôi chỉ đưa ra một ví dụ thể hiện  17
 18. sự phối hợp giữa Hiệu trưởng và giáo viên Tổng phụ trách Đội trong việc chỉ  đạo hoạt động Đội. Ví dụ: Chỉ đạo tổ chức hội thi: "Phụ trách Sao giỏi". ­ Mục đích: Tổ  chức cho thiếu nhi thực hiện tốt 5  điều Bác Hồ  dạy,   phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. ­ Quá trình chỉ  đạo: Hiệu trưởng cùng giáo viên Tổng phụ  trách Đội  duyệt kế  hoạch, chương trình tổ  chức hội thi, thành lập Ban chỉ  đạo và giao  trách nhiệm cho các thành viên. Ban chỉ đạo gồm: Trưởng ban : Hiệu trưởng. Phó ban : Giáo viên Tổng phụ trách Đội. Uỷ viên :  ­ Chủ tịch Công đoàn nhà trường    ­ Bí thư chi đoàn.    ­ Các đồng chí tổ trưởng tổ chuyên môn Hiệu trưởng phát động hội thi. Phân công phụ trách: + Hiệu trưởng (Trưởng ban): Chỉ đạo chung, phát động thi đua. + Giáo viên tổng phụ trách (Phó ban): Chịu trách nhiệm về chương trình,   phổ biến hội thi và biểu điểm chấm. + Bí thư  chi đoàn: Phân công các đồng chí đoàn viên tập luyện cho các  phụ trách sao, trang trí và các điều kiện khác. + Chủ tịch Công đoàn: Phân công đoàn viên chấm điểm thi đua và chuẩn  bị phần thưởng. + Các tổ trưởng là các tiểu ban. Hiệu trưởng và giáo viên Tổng phụ trách Đội hướng dẫn và đôn đốc các  tiểu ban hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng thời gian qui định.  Trong quá trình chỉ đạo Hiệu trưởng và giáo viên Tổng phụ trách Đội thường   18
 19. xuyên hướng dẫn, theo dõi đôn đốc và giúp đỡ, kiểm tra mọi người thực hiện,   không nên phó mặc cho họ. 2.2.5. Hiệu trưởng phối hợp với giáo viên tổng phụ trách Độ trong kiểm   tra, đánh giá hoạt động Đội. Kiểm tra là khâu cuối cùng của quá trình quản lý, kiểm tra là kênh thông   tin phân hồi quan trọng nhất, kiểm tra để  đánh giá thực trạng, khuyến khích  cái tốt, phát hiện những sai phạm để  điều chỉnh nhằm đạt mục tiêu đề  ra.   Kiểm tra để  làm các căn cứ, bằng chứng cụ  thể, rõ ràng phục vụ  cho việc  đánh giá chính xác. Mặt khác kiểm tra để  thẩm định tính đúng sai của kế  hoạch. Với mục đích quan trọng như trên đòi hỏi Hiệu trưởng và giáo viên Tổng  phụ  trách Đội phải phối hợp chặt chẽ  với nhau để  thực hiện tốt chức năng  kiểm tra hoạt động Đội. Khi kiểm tra hoạt động Đội Hiệu trưởng và giáo  viên Tổng phụ trách Đội cần dựa trên mục tiêu, chương trình và kế hoạch đã   đề  ra, phải có tiêu chí và chuẩn mực đánh giá rõ ràng, phải thống nhất cách  đánh giá. Đánh giá tốt nhất là đánh giá theo định tính. Nếu những trường hợp  không thể  đánh giá theo định tính được thì mới đánh giá theo định lượng.   Nhưng đánh giá phải đảm bảo tính khách quan, chính xác, công bằng mới kích   thích được phong trào phát triển. Kiểm tra đánh giá hoạt động Đội không  thiên về phê bình mà chủ yếu tìm ra sai lệch để uốn nắn kịp thời và tìm ra cái   tốt để tuyên dương, động viên và nhân rộng điển hình, có thể tuyên dương về  một mặt nào đó. Việc kiểm tra,  đánh giá hoạt động  Đội phải được tiến hành thường  xuyên hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Vì thế  Hiệu trưởng và giáo viên   Tổng phụ trách Đội phải xây dựng được một đội ngũ làm công tác kiểm tra hoạt  động có đủ  khả  năng và nhiệt tình để  đem lại sự  công bằng, khách quan trong  đánh giá. Ban kiểm tra hoạt động Đội bao gồm: 19
 20. Trưởng ban: Phó Hiệu trưởng. Phó ban: Giáo viên Tổng phụ trách Đội. Ban viên:  Bí thư chi đoàn. Giáo viên chủ nhiệm lớp Đội cờ đỏ của liên đội Để  làm tốt công tác kiểm tra được tốt, Hiệu trưởng và giáo viên Tổng   phụ  trách Đội cần có kế  hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho  đội ngũ những  người làm công tác kiểm tra đánh giá, đặc biệt là đội cờ  đỏ  của liên đội vì  khả  năng của các em còn hạn chế. Các thành viên khác trong Ban kiểm tra   đánh giá cũng phải được bồi dưỡng công tác kiểm tra hoạt động Đội, vì hoạt  động Đội phong phú, đa dạng và không thuộc lĩnh vực chuyên môn của họ. Đội cờ đổ của liên đội theo dõi hàng ngày về nề nếp của các chi đội, các  lớp nhi đồng. Mỗi giáo viên chủ  nhiệm trực ban một tuần có nhiệm vụ  theo  dõi nề  nếp từng lớp. Vì vậy phải có biển điểm chung để  đánh giá một cách  thống nhất, tránh sự  đánh giá vênh nhau như  lớp trực tuần đề  nghị  tuyên  dương lớp A còn liên đội đề  nghị  tuyên dương lớp B. Do đó, giáo viên tổng   phụ trách Đội giúp đỡ và hướng dẫn các Ban viên thực hiện tốt nhiệm vụ của   mình. Điểm xếp loại thi đua của tuần là điểm chung giữa Đội cờ  đỏ  và giáo  viên trực tuần tổng hợp. Đối với kiểm tra, đánh giá một hoạt động theo một chủ điểm hoặc một   đợt phát động thì phải thành lập Ban kiểm tra, phân công trách nhiệm cụ thể  cho từng thành viên, thống nhất biểu điểm. Cần đưa kết quả  hoạt động Đội vào đánh giá thi đua của giáo viên chủ  nhiệm. Có như  thế  giáo viên chủ  nhiệm mới có trách nhiệm với các hoạt   động của lớp mình phụ trách. Sau khi đánh giá cần có khen thưởng động viên một cách kịp thời nhằm   tạo được sự hăng hái thi đua cho các đợt sau, kích thích được thi đua thực sự,   tránh ganh đua. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2