intTypePromotion=1

SKKN: Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 ở trường Tiểu học Trưng Vương

Chia sẻ: Trần Văn An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:34

0
24
lượt xem
3
download

SKKN: Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 ở trường Tiểu học Trưng Vương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài: Giúp HS ý thức được giá trị của bản thân trong mối quan hệ xã hội. Hiểu biết về thể chất, tinh thần của mình; Có hành vi, thói quen ứng xử có văn hoá và chấp hành pháp luật…Giúp học sinh có kĩ năng sống trong học tập và trong cuộc sống như mạnh dạn, tự tin và trở thành những con người có văn hóa phù hợp với thời đại mới; Nâng cao giá trị kĩ năng sống cho học sinh, nâng cao giá trị văn hóa nhà trường;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 ở trường Tiểu học Trưng Vương

Đề tài: Môt sô biên phap giao duc kĩ năng sông cho hoc sinh l<br /> ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ớp 5 ở trương TH Tr<br /> ̀ ưng Vương<br /> <br /> <br />    I. Phần mở đầu<br /> <br /> 1. Lí do chọn đề tài<br /> <br /> Trong   sự   nghiệp   xây   dựng   và   phát   triển   đất   nước   theo   hướng   “Công <br /> nghiệp hóa – hiện đại hóa” nhân tố con người là quan trọng nhất. Do đó mà giáo <br /> dục luôn được coi là quốc sách hàng đầu. Chính vì vây ma B<br /> ̣ ̀ ộ GD và ĐT đa đ<br /> ̃ ưa  <br /> nội dung giáo dục kĩ năng sống lồng ghép vào các môn học ở bậc tiểu học. Đây <br /> là một chủ trương cần thiết và đúng đắn bởi kĩ năng sống là khả  năng làm chủ <br /> bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác và với  <br /> xã hội, khả  năng  ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống. Có thể <br /> nói kĩ năng sống chính là nhịp cầu giúp con người biến kiến thức thành thái độ,  <br /> hành vi và thói quen tích cực, lành mạnh. Người có kĩ năng sống phù hợp sẽ luôn  <br /> vững vàng trước những khó khăn, thử thách; biết ứng ứng xử, giải quyết vấn đề <br /> một cách tích cực và phù hợp; họ  thường thành công hơn trong cuộc sống, luôn <br /> yêu đời và làm chủ  cuộc sống của chính mình. Ngược lại người thiếu kĩ năng  <br /> sống thường bị vấp váp, dễ bị thất bại trong cuộc sống.<br /> <br /> Đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cơ chế  thị trường <br /> hiện nay, thế  hệ trẻ thường xuyên chịu đan xen giữa những yếu tố  tích cực và <br /> tiêu cực: một là các em được sự  quan tâm chăm sóc quá sức chu đáo của phụ <br /> huynh vì sống trong gia đình ít con, hoàn cảnh kinh tế  ổn định; hai là những em  <br /> sống trong gia đình với nhiều lo toan cho cuộc mưu sinh, phụ huynh bỏ mặc con  <br /> cái. Môi trường hoàn cảnh khác nhau  ấy lại thường mang đến cho các em một <br /> thiếu sót lớn trong từng bước trưởng thành, đó là kĩ năng sống. Giáo dục kĩ năng  <br /> sống càng trở  nên cấp thiết, giúp các em rèn luyện hành vi có trách nhiệm đối <br /> với bản thân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc; giúp các em có khả năng ứng phó  <br /> tích cực trước các tình huống của cuộc sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với <br /> <br /> <br /> <br />      Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                            ­ Trang 1 ­<br /> Đề tài: Môt sô biên phap giao duc kĩ năng sông cho hoc sinh l<br /> ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ớp 5 ở trương TH Tr<br /> ̀ ưng Vương<br /> <br /> <br /> gia đình, bạn bè và mọi người, sống tích cực, chủ động, an toàn, hài hoà và lành <br /> mạnh.<br /> <br /> Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học  ở  tiểu học nhằm đạt mục tiêu  <br /> trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kĩ năng phù hợp; tạo cơ <br /> hội thuận lợi cho học sinh sử dụng quyền và bổn phận của mình để  phát triển  <br /> toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. Giáo dục kĩ năng sống trong  <br /> các môn học  ở  tiểu học được tập trung chủ  yếu  ở  các môn học: Tiếng Việt, <br /> Đạo đức, Khoa học... Tuy nhiên, để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh đạt hiệu <br /> quả đòi hỏi nhiều yếu tố chứ không chỉ từ các bài giảng. Học để  tự  tin, tự lập, <br /> tự thích ứng với môi trường thế giới xung quanh. Giáo dục kĩ năng sống cho học <br /> ̣<br /> sinh hiên nay được đông đảo phụ  huynh và xa hôi quan tâm. B<br /> ̃ ̣ ởi nhiều ý kiến <br /> cho rằng, các trường học đã quá nặng về  dạy kiến thức, ít quan tâm đến việc  <br /> giáo dục kĩ năng sống cho học sinh dẫn đến có một sô h<br /> ́ ọc sinh trong các trường  <br /> chưa co ki năng sông nh<br /> ́ ̃ ́ ư:  ứng xử, giao tiêp con rut re, hành vi, l<br /> ́ ̀ ̣ ̀ ối sống đạo đức  <br /> ̉<br /> thiêu chuân m<br /> ́ ực dân đên nhiêu tê nan xa hôi đang th<br /> ̃ ́ ̀ ̣ ̣ ̃ ̣ ́ ương tâm xay ra. <br /> ̉<br /> <br /> Với ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giáo dục kĩ năng cho học sinh. Tôi  <br /> nhận thấy việc giáo dục và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh được thể  hiện  <br /> rõ nét nhất trong các môn học. Tôi quyết định lựa chọn và nghiên cứu đề  tài <br /> “Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5  ở trường Tiểu học  <br /> Trưng Vương” để góp một phần nhỏ vào việc thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt  <br /> động giáo dục kĩ năng sống trong nhà trường va th<br /> ̀ ực hiện mục tiêu giáo dục con <br /> người phát triển toàn diện về  đức, trí, thể, mỹ  trên cơ  sở  tiếp thu được các kĩ <br /> năng sống đầy đủ.<br /> <br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài<br /> <br /> Mục tiêu<br /> <br /> <br />      Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                            ­ Trang 2 ­<br /> Đề tài: Môt sô biên phap giao duc kĩ năng sông cho hoc sinh l<br /> ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ớp 5 ở trương TH Tr<br /> ̀ ưng Vương<br /> <br /> <br /> ­ Giúp HS ý thức được giá trị của bản thân trong mối quan hệ xã hội. Hiểu  <br /> biết về thể chất, tinh thần của mình; Có hành vi, thói quen ứng xử có văn hoá và <br /> chấp hành pháp luật…<br /> <br /> ­ Giúp học sinh co kĩ năng s<br /> ́ ống trong học tập và trong cuộc sống như <br /> mạnh dạn, tự tin và trở thành những con người có văn hóa phù hợp với thời đại <br /> mới;<br /> <br /> ­ Nâng cao giá trị  kĩ năng sống cho học sinh, nâng cao giá trị  văn hóa nhà <br /> trường;<br /> <br /> ­ Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh;<br /> <br /> ­ Tăng cường được sự  phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, tạo <br /> môi trường thuận lợi để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.<br /> <br /> Nhiệm vụ <br /> <br /> ­ Nghiên cứu cơ sở lí luận có liên quan đến đề tài.<br /> <br />           ­ Tìm hiểu về nội dung, phương pháp và các hình thức giáo dục lồng ghép <br /> kĩ năng sống trong các môn học ở lớp 5.<br /> <br />            ­ Tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân dẫn đến học sinh thiếu kĩ năng  <br /> sống. <br /> <br /> ­ Đưa ra một số  biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng  <br /> sống  qua việc giảng dạy nói chung và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh lớp 5  <br /> ở trường Tiểu học Trưng Vương nói riêng.<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> <br /> <br /> <br />      Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                            ­ Trang 3 ­<br /> Đề tài: Môt sô biên phap giao duc kĩ năng sông cho hoc sinh l<br /> ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ớp 5 ở trương TH Tr<br /> ̀ ưng Vương<br /> <br /> <br /> Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 ở trường Tiểu <br /> học Trưng Vương.<br /> <br /> 4. Giới hạn của dề tài<br /> <br /> Tập trung nghiên cứu đề tài “Một số biên pháp giáo d<br /> ̣ ục kĩ năng sống của  <br /> học sinh lớp 5  ở  trường Tiểu học Trưng Vương”,  ở  lớp 5A, năm học 2016 – <br /> 2017. Qua các hoạt động học tập nói chung và qua kinh nghiệm thực tế  giảng  <br /> dạy của bản thân trong nhiều năm.<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> a) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận<br /> <br /> ­ Phương pháp phân tích ­ tổng hợp tài liệu;<br /> <br /> ­ Phương pháp khái quát hóa các nhận định độc lập.<br /> <br /> b) Nhom ph<br /> ́ ương pháp nghiên cứu thực tiễn<br /> <br /> ­ Phương pháp điều tra;<br /> <br /> ­ Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục; <br /> <br /> ­ Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm hoạt động;<br /> <br /> ­ Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia;<br /> <br /> ­ Phương pháp khảo nghiệm, thử nghiệm.<br /> <br /> c) Phương pháp thống kê toán học<br /> <br /> II. Phần nội dung<br /> <br /> 1.Cơ sở lý luận <br /> <br /> Thực hiện Quyết định số 2994/QĐ­BGD và ĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 <br /> của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai giáo dục kĩ năng sống trong một số môn  <br /> học và hoạt động giáo dục ở các cấp học; Thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ <br /> <br />      Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                            ­ Trang 4 ­<br /> Đề tài: Môt sô biên phap giao duc kĩ năng sông cho hoc sinh l<br /> ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ớp 5 ở trương TH Tr<br /> ̀ ưng Vương<br /> <br /> <br /> Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2016­2017; Dựa trên <br /> cơ  sở  nghiên cứu các tài liệu về  Tài liệu tập huấn Giáo dục kĩ năng sống cho  <br /> học sinh Tiểu học; Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học  ở  lớp 5 của Bộ <br /> GD­ĐT. Dựa trên cơ  sở  những định hướng của đợt tập huấn tăng cường giáo <br /> dục kĩ năng sống trong các môn học của Bộ cho các cấp học trong hệ thống giáo  <br /> dục phổ thông.  Giáo dục cho người học những kĩ năng cơ bản, cần thiết, hướng  <br /> tới hình thành những thói quen tốt giúp người học thành công, đảm bảo vừa phù <br /> hợp với thực tiễn và thuần phong mỹ tục Việt Nam vừa hội nhập quốc tế trong  <br /> giai đoạn công nghiệp hoá đất nước.   Giáo dục kĩ năng sống là giáo dục cách  <br /> sống tích cực trong xã hội hiện đại, xây dựng những hành vi lành mạnh và thay <br /> đổi những hành vi, thói quen tiêu cực trên cơ  sở  giúp học sinh có thái độ, kiến  <br /> thức, kĩ năng, giá trị cá nhân thích hợp với thực tế xã hội. Giáo dục kĩ năng sống  <br /> là yêu cầu cấp thiết đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh tiểu học.<br /> <br /> Hiện nay, các cơ  sở  giáo dục, các trường học tăng cường rèn luyện kĩ <br /> năng sống cho học sinh như kĩ năng tự  phục vụ, kĩ năng tự  bảo vệ an toàn bản <br /> thân, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng  ứng xử thân thiện với bạn bè, lễ  phép với thầy, <br /> cô giáo, có thói quen và ky năng làm vi<br /> ̃ ệc theo nhóm, kĩ năng hoạt động xã hội.  <br /> Việc giáo dục kĩ năng sống cho HS được thể hiện qua các cách thức hoạt động  <br /> như: Tích hợp vào nội dung các bài học ở các môn học trên lớp. Thực hiện thông <br /> qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.<br /> <br /> Qua thực tê giang day <br /> ́ ̉ ̣ ở lơp 5 Tr<br /> ́ ương Ti<br /> ̀ ểu học Trưng Vương, ban thân tôi<br /> ̉  <br /> ̉ ̣<br /> thây kĩ năng sông cua hoc sinh ch<br /> ́ ́ ưa cao. Chi môt sô em co hanh vi, thoi quen va kĩ<br /> ̉ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̀  <br /> ̀ ớn cac em co nhân xet, đanh gia vê s<br /> năng tôt. Con phân l<br /> ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ự viêc nh<br /> ̣ ưng chưa co thai<br /> ́ ́ <br /> ̣ ̀ ́ ưng x<br /> đô va cach  ́ ử, cach x<br /> ́ ưng hô chuân m<br /> ̉ ực. Hoc sinh con rut re ch<br /> ̣ ̀ ̣ ̀ ưa manh dan<br /> ̣ ̣  <br /> trong giáo tiếp như ngai noi, ngai đ<br /> ̣ ́ ̣ ứng dây tra l<br /> ̣ ̉ ơi, kha năng t<br /> ̀ ̉ ự hoc, t<br /> ̣ ự tim toi con<br /> ̀ ̀ ̀ <br /> ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣<br /> han chê. Chinh vi vây ma viêc ren kĩ năng sông cho hoc sinh la vân đê cân quan<br /> ̀ ́ ̀ ̀  <br /> <br /> <br />      Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                            ­ Trang 5 ­<br /> Đề tài: Môt sô biên phap giao duc kĩ năng sông cho hoc sinh l<br /> ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ớp 5 ở trương TH Tr<br /> ̀ ưng Vương<br /> <br /> <br /> tâm. Để nâng cao kĩ năng sống cho học sinh tiểu học, với cương vị là người giaó  <br /> ̉ ̣<br /> viên chu nhiêm, bản thân hết sức băn khoăn và trăn trở, luôn đặt trong đầu câu <br /> hỏi: Làm thế  nào để  nâng cao kĩ năng sống cho học sinh? Làm thế  nào để  học  <br /> sinh biết cách vận dụng kĩ năng sống vào trong cuộc sống hằng ngày? Với mong  <br /> muốn góp phần vào việc luận giải những vấn đề nói trên, bản thân chọn đề tài: <br /> “ Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lơp 5 <br /> ́ ở trường Tiểu học  <br /> Trưng Vương ”. Vân đê ma chăc hăn không chi riêng b<br /> ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ản thân ma rât nhiêu đông<br /> ̀ ́ ̀ ̀  <br /> ̣<br /> nghiêp khac quan tâm suy nghĩ là làm sao h<br /> ́ ọc sinh của mình có những kĩ năng <br /> sống tốt, trở thành những con người tốt, có ích cho xã hội. Đây cũng là một vấn  <br /> đề mà phụ huynh và xã hội hết sức quan tâm.<br /> <br /> 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu <br /> <br /> Hiện nay Bộ  GD & ĐT đã đưa kĩ năng sống vào dạy  ở  một số  môn học.  <br /> Bộ  sách hướng dẫn dạy kĩ năng sống dành cho giáo viên đã được đưa vào tập  <br /> huấn và giảng dạy  ở  trường học trong những năm học qua theo hình thức lồng <br /> ghép tích hợp vào các môn học của chương trình. <br /> <br /> ́ ̣ ̀ ̣ ̃ ́ ́ ̣<br /> Phong Giao duc và Đao tao cung đa co kê hoach t<br /> ̀ ̃ ừng năm học với những  <br /> ̣ ́ ̣ ̉ ể  rèn kĩ năng sống cho học sinh môt cach chung nhât cho cac<br /> biên phap cu thê đ ̣ ́ ́ ́ <br /> ̣ ̣<br /> bâc hoc.<br /> <br /> Nhà trường thường xuyên nghiên cứu, cải tiến nâng cao chất lượng giảng <br /> dạy   theo   hướng   phát   huy   tính   tích   cực   của   học   sinh,   không   ngừng   đổi   mới  <br /> phương pháp dạy học phù hợp với nội dung chương trình. Và đặc biệt chú trọng  <br /> đến việc "Giáo dục kĩ năng sống". Nhà trường đã tiến hành triển khai đồng bộ <br /> đến toàn thể  cán bộ  giáo viên về  việc tăng cường rèn luyện kĩ năng sống cho <br /> học sinh. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân <br /> <br /> <br /> <br /> <br />      Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                            ­ Trang 6 ­<br /> Đề tài: Môt sô biên phap giao duc kĩ năng sông cho hoc sinh l<br /> ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ớp 5 ở trương TH Tr<br /> ̀ ưng Vương<br /> <br /> <br /> thiện, học sinh tích cực”. Nhà trường xem đây là một trong những yếu tố  quan  <br /> trọng hàng đầu trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục.<br /> <br /> Bên cạnh đó, bản thân nhận được một tập thể học sinh ngoan và biết vâng <br /> lời, các em gần gũi với cô giáo. Các em gắn bó, xem lớp học là ngôi nhà thứ hai  <br /> của mình nên có thái độ tích cực và hợp tác. Có kĩ  năng vận dụng kiến thức học  <br /> được vào thực tế cuộc sống; <br /> <br /> Được sự quan tâm giúp đỡ của hội cha mẹ học sinh lớp 5A và hầu hết các <br /> phụ huynh cũng đã nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của giáo dục, đặc  <br /> biệt là giáo dục  ở  bậc Tiểu học – bậc học nền tảng cho quá trình học của con  <br /> em mình. Họ  đã có ý thức tự  giác, thái độ  tích cực trong việc giáo dục con em <br /> mình và kết hợp với nhà trường để giáo dục học sinh.<br /> <br /> ̣<br /> Bên canh nhưng thuân l<br /> ̃ ̣ ợi thi viêc giao duc kĩ năng sông cho hoc sinh con co<br /> ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ <br /> nhưng kho khăn nh<br /> ̃ ́ ư sau:<br /> <br />   ́ ơi giao viên <br /> Đôi v ́ ́<br /> <br /> Trong thực tế  hiện nay, việc nhận thức tầm quan trọng, cần thiết rèn kĩ <br /> năng sống cho học sinh ở một số giáo viên còn hạn chế. Vẫn còn có một số giáo <br /> viên chưa nắm chắc vê n<br /> ̀ ội dung giáo dục kĩ năng sống theo từng khối lớp, <br /> nhưng kĩ năng sông c<br /> ̃ ́ ơ  ban nao, ch<br /> ̉ ̀ ưa biêt vân dung t<br /> ́ ̣ ̣ ừ nhưng kê hoach đinh<br /> ̃ ́ ̣ ̣  <br /> hương chung c<br /> ́ ủa nhà trường để đưa vào kế hoạch cụ thể rèn  kĩ năng sống cho  <br /> học sinh của lớp mình. Một bộ  phận giáo viên chưa thực sự  quan tâm đến việc  <br /> giáo dục kĩ năng sống cho học sinh mà chỉ chú trọng truyền thụ kiến thức ở sách <br /> giáo khoa nên chưa  đầu tư thời gian tìm tòi nghiên cứu các hình thức và phương <br /> pháp tổ chức cho các hoạt động rèn kĩ năng sống nên chưa tạo được sự hứng thú  <br /> học tập cho học sinh.<br /> <br /> <br /> <br />      Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                            ­ Trang 7 ­<br /> Đề tài: Môt sô biên phap giao duc kĩ năng sông cho hoc sinh l<br /> ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ớp 5 ở trương TH Tr<br /> ̀ ưng Vương<br /> <br /> <br /> Đa sô giao viên l<br /> ́ ́ ơn tuôi co nhiêu kinh nghiêm nh<br /> ́ ̉ ́ ̀ ̣ ưng viêc đ<br /> ̣ ổi mới phương <br /> pháp giảng dạy nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo <br /> và ý thức vươn lên, rèn luyện khả  năng tự  học của học sinh con găp nhiêu kho<br /> ̀ ̣ ̀ ́ <br /> ̉ ̉ ́ ơn, năng đông, sang tao nh<br /> khăn; giao viên tre tuôi it h<br /> ́ ̣ ́ ̣ ưng lai kho trong công tac<br /> ̣ ́ ́ <br /> ̀ ưỡng do nhân th<br /> bôi d ̣ ức vê nghê ch<br /> ̀ ̀ ưa sâu sắc. <br /> <br /> Đối với học sinh<br /> <br /> Các em học sinh tiểu học còn nhỏ  dại, đặc điểm tâm lí, nhận thức, ngôn <br /> ngữ  của các em chưa đạt ở mức độ cao. Kĩ năng sống còn hạn chế, chưa có khả <br /> năng tự  lập cho bản thân, chưa biết cách phòng vệ  trước những tệ  nạn xã hội. <br /> Các em chưa có các kĩ năng cần thiết cho cuộc sống của mình. Một số học sinh  <br /> thiếu thốn tình cảm (như chỉ  ở với mẹ hoặc bố, hay  ở với ông bà,  cha mẹ  làm <br /> ăn xa) nên các em không được quan tâm, giáo dục toàn diện như  các bạn cùng <br /> trang lứa, có em còn có những biểu hiện mặc cảm tự  ti, không dám hòa mình <br /> trong mọi hoạt động chung của lớp. Đa số các em còn hiếu động, suy nghĩ chưa <br /> sâu sắc. Học sinh chưa có động cơ tự học tập, thiếu hứng thú, chưa thấy lợi ích <br /> của việc học, chưa có thói quen và kĩ năng lao động trí óc.<br /> <br /> Đối với phụ huynh học sinh<br /> <br /> ̀ ́ ́ ậc cha me các em luôn nong vôi trong viêc day con. H<br /> Vê phia cac b ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ọ  chỉ <br /> chú trọng đến việc con mình về nhà mà chưa biết đọc, viết chữ, hoặc chưa biết  <br /> làm toán thì lo lắng một cách thái quá. Đông th<br /> ̀ ơi lai chiêu chuông con cai khiên<br /> ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ́ <br /> ̉<br /> tre không co kĩ năng t<br /> ́ ự  phuc vu, ch<br /> ̣ ̣ ỉ  chú ý đến khâu dạy, không chú ý đên con<br /> ́  <br /> mình ăn, uống như  thế nao, tre có bi<br /> ̀ ̉ ết sử  dụng những đồ  dùng, vật dụng trong <br /> ăn uống hay không? Và vì sao chúng ta cần những đồ dùng, vật dụng đó? Những  <br /> đồ dùng đó để làm gì? <br /> <br /> <br /> <br /> <br />      Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                            ­ Trang 8 ­<br /> Đề tài: Môt sô biên phap giao duc kĩ năng sông cho hoc sinh l<br /> ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ớp 5 ở trương TH Tr<br /> ̀ ưng Vương<br /> <br /> <br /> Một số phụ huynh học sinh vì lí do điều kiện kinh tế còn khó khăn, bươn <br /> chải cuộc sống đi làm xa như  đi làm  ở  Malaixia, Đài Loan, Thành phố  Hồ  Chí <br /> Minh… nên chưa quan tâm đến việc học va ki năng sông c<br /> ̀ ̃ ́ ủa con em ở nhà cũng <br /> như ở trường, việc giáo dục con cái của họ là “Trăm sự  nhờ  thầy”. <br /> <br /> Do bố  mẹ  của các em đều làm nghề  nông nên thu nhập của người dân  <br /> chưa cao dẫn đến đời sống kinh tế còn khó khăn và mặt bằng dân trí, nhận thức  <br /> của phụ huynh hạn chế. Sự quan tâm giáo dục đạo đức, hành vi ứng xử cho con  <br /> em chưa đến nơi đến chốn, chưa đúng mức, nhiều phụ  huynh còn quan niệm <br /> việc giảng dạy và giáo dục học sinh là của giáo viên và nhà trường đảm nhiệm. <br /> Việc này đồng nghĩa với việc khoán trắng trọng trách cho người giáo viên. <br /> <br />         Từ  các nguyên nhân, tình hình thực tiễn cũng như  các thuận lợi và khó <br /> khăn nêu trên, bản thân đã cố  gắng tìm nhiều phương pháp rèn luyện kĩ năng <br /> sống cho học sinh thông qua các tiết dạy của một số  môn học và hoạt động  <br /> ngoài giờ lên lớp nhằm đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục. <br /> <br /> ̣<br /> Bên canh nhưng thuân l<br /> ̃ ̣ ợi va kho khăn thi viêc giao duc kĩ năng sông cho<br /> ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ́  <br /> ̣ ̀ ́ ưng thanh công nh<br /> hoc sinh con co nh ̃ ̀ ư  sau mỗi tiết học, bản thân thấy học sinh  <br /> hứng thú trong học tập, hăng say xây dựng bài, tích cực tham gia hoạt động  <br /> nhóm. Tôi thấy rất khả quan vì kĩ năng sống của các em đã dần dần được hình <br /> thành như: lễ phép, biết vâng lời thầy cô giáo, mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, <br /> biết tham gia tốt các phong trào của lớp, vệ  sinh cá nhân, trường lớp sạch sẽ.  <br /> Thực hiện tốt nội quy của trường, lớp. Các em đoàn kết biết chia sẻ, giúp đỡ <br /> nhau trong các phong trào của lớp, xây dựng một tập thể lớp vững mạnh.  <br /> <br /> Tuy nhiên vẫn còn một số  em do rụt rè từ  những lớp nhỏ  hoặc do  ảnh <br /> hưởng lớn từ môi trường gia đình nên việc giáo dục kĩ năng sống cho các em cần <br /> phải có nhiều thời gian mới thực hiện được.<br /> <br /> <br />      Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                            ­ Trang 9 ­<br /> Đề tài: Môt sô biên phap giao duc kĩ năng sông cho hoc sinh l<br /> ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ớp 5 ở trương TH Tr<br /> ̀ ưng Vương<br /> <br /> <br />   Các nguyên nhân, các yếu tố tác động<br /> <br /> * Về phía giáo viên <br /> <br /> Hiện nay nhận thức về việc rèn kĩ năng sống cho học sinh  ở một số giáo <br /> viên còn hạn chế và chưa thực sự quan tâm. Mặc dù đã có tài liệu về kĩ sống và <br /> được tập huấn về  cách dạy rèn kĩ năng sống cho học sinh nhưng giáo viên còn <br /> mơ  hồ, chưa xác định được biện pháp, phương pháp và hình thức tổ  chức hữu  <br /> hiệu để dạy kĩ năng sống cho học sinh trong các tiết học. Vận dụng dạy như thế <br /> nào cho phù hợp ? Học sinh rèn được những kĩ năng gì và vận dụng vào thực tế <br /> có hiệu quả không ?<br /> <br /> ́ ̣ ̣<br />  Trong qua trinh giao duc hoc sinh, giáo viên ch<br /> ́ ̀ ưa thật gần gũi, thân thiện  <br /> với học sinh, chưa quan tâm nhiều đến điều kiện gia đình của từng học sinh.<br /> <br /> Việc rèn kĩ năng sống qua việc tích hợp vào các môn học và hoạt động  <br /> ngoại khoá như  văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động Đội  còn hạn chế, thời  <br /> gian ít và chưa được chú trọng đúng mức để nhằm phát huy tính hiệu quả của nó <br /> trong việc nâng cao giá trị giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.<br /> <br /> Giáo viên khuyến khích động viên khen thưởng học sinh còn ít, việc đổi <br /> mới phương pháp dạy học của giáo viên chưa nhiều, chưa phát huy được tinh  <br /> thần tự tìm tòi sang tạo trong học tập cho học sinh.<br /> <br /> * Về phía học sinh<br /> <br /> Vẫn còn có một số học sinh chưa ngoan như đánh nhau, cãi nhau, chưa lễ <br /> phép, gây mất đoàn kết trong tập thể lớp… Môt sô em còn r<br /> ̣ ́ ụt rè chưa mạnh dạn <br /> bày tỏ ý kiến với cô giáo và các bạn. Lời nói không rõ ràng, trả lời trống không, <br /> …    <br /> <br /> <br /> <br />      Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                            ­ Trang 10 ­<br /> Đề tài: Môt sô biên phap giao duc kĩ năng sông cho hoc sinh l<br /> ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ớp 5 ở trương TH Tr<br /> ̀ ưng Vương<br /> <br /> <br /> Nhận thực tự giác của các em chưa cao, chưa có ước mơ hoài bão, kỹ năng <br /> diễn đạt, kỹ  năng hợp tác, kỹ  năng ra quyết định cho bản thân,… còn hạn chế,  <br /> một số học sinh ứng xử với nhau chưa thật sự có văn hóa….<br /> <br /> Bên cạnh đó các trò chơi vô bổ  như  điện tử, game cũng như  những phim <br /> ảnh không lành mạnh đã trực tiếp tác động làm  ảnh hưởng không ít đến việc <br /> học tập cũng như  kĩ năng sống của các em. <br /> <br /> * Về phía các bậc cha mẹ học sinh<br /> <br /> Các bậc cha mẹ  cũng chưa hiểu hết được tầm quan trọng của việc giáo <br /> dục kĩ năng sống nên chưa thật sự  quan tâm để  dạy con cái. Công tác tuyên <br /> truyền các bậc cha mẹ thực hiên day các em các kĩ năng sông c<br /> ̣ ̣ ́ ơ bản chưa nhiều.<br /> <br /> Do hoàn cảnh gia đình nên cha mẹ lo làm kinh tế nên chưa dành nhiều thời  <br /> gian quan tâm đến con em mình mà tất cả việc học tập của con em là do các cô  <br /> giáo và nhà trường.<br /> <br /> Chính việc thiếu hụt nghiêm trọng các kĩ năng sống do sự  hạn chế  của <br /> giáo dục gia đình và nhà trường, sự  phức tạp của xã hội và cuộc sống xung  <br /> quanh học sinh là nguyên nhân trực tiếp khiến học sinh gặp khó khăn trong ứng  <br /> xử với tình huống thực của cuộc sống.<br /> <br /> Kĩ năng sống đơn giản là tất cả  điều cần thiết mà chúng ta phải biết để <br /> có được khả  năng thích  ứng với những thay đổi diễn ra hằng ngày trong cuộc  <br /> sống. Vì vậy, kĩ năng sống sẽ là hành trang không thể thiếu. Quá trình hội nhập  <br /> quốc tế   đòi hỏi phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ngoài kiến thức <br /> chuyên môn, yêu cầu về  các kĩ năng sống ngày càng trở  nên quan trọng. Do đó, <br /> giáo dục cần trang bị  cho học sinh những kĩ năng thiết yếu như  ý thức về  bản <br /> <br /> <br /> <br /> <br />      Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                            ­ Trang 11 ­<br /> Đề tài: Môt sô biên phap giao duc kĩ năng sông cho hoc sinh l<br /> ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ớp 5 ở trương TH Tr<br /> ̀ ưng Vương<br /> <br /> <br /> thân, làm chủ  bản thân, đồng cảm, tôn trọng người khác, biết cách hợp tác và <br /> giải quyết hợp lý các mâu thuẫn, xung đột.<br /> <br />   Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động <br /> giáo dục đa dạng, phong phú nhằm kích thích học sinh tham gia một cách tích <br /> cực chủ động vào các quá trình hoạt động, qua đó hình thành hoặc thay đổi hành <br /> vi của trẻ theo hướng tích cực để góp phần phát triển toàn diện nhân cách; giúp  <br /> học sinh yêu đời, khỏe mạnh và tích cực, chủ động trong cuộc sống hằng ngày. <br /> Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh là giáo dục cho các em có cách sống tích cực  <br /> trong xã hội hiện đại. <br /> <br /> Thực trạng việc rèn kĩ năng sống cho học sinh  ở  trường Tiểu học: Học  <br /> tập không chỉ dừng lại ở việc nhận thức các tri thức khoa học thuần túy mà còn  <br /> được hiểu là mọi tri thức về  thế  giới trong đó có cả  những mối quan hệ, cách  <br /> thức  ứng xử  với môi trường xung quanh. Kĩ năng sống là một trong những vấn <br /> đề quan trọng đối với mỗi cá nhân trong quá trình tồn tại và phát triển. Chương <br /> trình học hiện nay đang gặp phải nhiều chỉ  trích do quá nặng nề  về  kiến thức <br /> trong khi những tri thức vận dụng cho đời sống hàng ngày bị  thiếu vắng. Hơn <br /> nữa, người học đang chịu nhiều áp lực về  học tập khiến cho không còn nhiều <br /> thời gian cho các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội. Điều này dẫn đến sự <br /> “xung đột” giữa nhận thức, thái độ  và hành vi với những vấn đề  xảy ra trong  <br /> cuộc sống.<br /> <br /> Ở bậc tiểu học các môn học nhằm cung cấp cho học sinh những tri thức <br /> sơ đẳng về các chuẩn mực hành vi xã hội chủ nghĩa gắn với những kinh nghiệm <br /> đạo đức, để từ đó giúp học sinh hình thành kĩ năng sống, biết phân biệt đúng sai <br /> làm theo cái đúng, ủng hộ cái đúng, đấu tranh với những biểu hiện sai trái, xấu  <br /> xa, nhắc nhở  các em hành động theo chuẩn mực đạo đức và thói quen đạo đức <br /> <br /> <br />      Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                            ­ Trang 12 ­<br /> Đề tài: Môt sô biên phap giao duc kĩ năng sông cho hoc sinh l<br /> ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ớp 5 ở trương TH Tr<br /> ̀ ưng Vương<br /> <br /> <br /> chính. Việc rèn kĩ năng sống  ở  bậc tiểu học là một nhiệm vụ  quan trọng mà <br /> người người làm công tác giáo dục cần quan tâm. Mặc dù,  ở  một số  môn học, <br /> các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kĩ năng sống đã được đề  cập đến. Tuy  <br /> nhiên, do nội dung, phương pháp, cách thức truyền tải chưa phù hợp với tâm sinh <br /> lý của đối tượng nên hiệu quả lồng ghép còn chưa cao.<br /> <br /> Hiện nay, Bộ  giáo dục và đào tạo đã đổi mới toàn diện giáo dục để  đáp <br /> ứng được nhu cầu phát triển mà xã hội đặt ra. Tuy nhiên, một số  giáo viên vẫn  <br /> chưa theo kịp, chưa đổi mới phương pháp và nội dung còn đặt nặng kiến thức  <br /> cho học sinh mà xem nhẹ việc rèn luyện kĩ năng ứng xử, kĩ năng thực hành cho  <br /> học sinh. Điều này đã dẫn đến tình trạng kĩ năng sống của học sinh chưa cao.  <br /> Qua thực tế giảng dạy lớp 5, tôi thấy chỉ một số học sinh có hành vi, thói quen,  <br /> kĩ năng tốt. Còn phần lớn các em trong quá trình giao tiếp với thầy cô giáo còn <br /> rụt rè, với bạn bè trong lớp chưa tình cảm tự  tin, khiêm nhường.  Học sinh thể <br /> hiện kĩ năng sống còn đại khái, chưa mạnh dạn thể hiện kĩ năng của bản thân.  <br /> Các em còn ngại nói, ngại viết, khả năng tự  học, tự  tìm tòi còn nhiều hạn chế, <br /> nhút nhát. <br /> <br /> 3. Nội dung và hình thức của giải pháp:<br /> <br /> a. Mục tiêu của giải pháp<br /> <br /> Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý trẻ  em bậc tiểu học qua các kĩ năng sống <br /> như: sự hợp tác, nhận thức, tính tự tin, tự lập, tò mò, khả năng thấu hiểu và giao <br /> tiếp. Từ đó, giáo viên lựa chọn đúng những nội dung, phương pháp phù hợp để <br /> dạy trẻ.      <br /> <br /> Tìm hiểu nội dung, chương trình các môn học lớp 5 và hoạt động ngoài <br /> giờ  lên lớp để nắm chắc kiến thức và kĩ  năng của môn học, cũng như  kĩ năng  <br /> sống mà HS cần được học và tiếp cận. Từ đó, tuỳ từng bài cụ  thể, nội dung cụ <br /> <br />      Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                            ­ Trang 13 ­<br /> Đề tài: Môt sô biên phap giao duc kĩ năng sông cho hoc sinh l<br /> ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ớp 5 ở trương TH Tr<br /> ̀ ưng Vương<br /> <br /> <br /> thể để  lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức và các kĩ thuật dạy học tích  <br /> cực thích hợp các hoạt động học tập và giáo dục lồng ghép kĩ năng sống cho học <br /> sinh, giúp các em có thể thực hành kĩ năng sau khi  tiếp cận.<br /> <br />            Ngoài ra, trong khi giảng dạy kiến thức và giáo dục lồng ghép kĩ năng  <br /> sống, cần có sự khuyến khích kịp thời khi học sinh có tiến bộ (dù chỉ là một tiến  <br /> bộ rất nhỏ) để khích lệ học sinh tham gia các hoạt động một cách tích cực và có <br /> đủ tự tin thể hiện khả  năng của mình trước lớp.<br /> <br /> b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp<br /> <br /> Hoạt động giáo dục kĩ năng sống là hoạt động được tổ  chức theo mục <br /> tiêu, nội dung, chương trình dưới sự hướng dẫn của giáo viên thông qua các môn <br /> học và hoạt động ngoài giờ lên lớp. Với các hình thức hoạt động khác nhau, các  <br /> mối quan hệ sẽ tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm tri thức, thái độ  và hành vi <br /> ứng xử  của mình trong môi trường an toàn, thân thiện có định hướng giáo dục. <br /> Thông qua hoạt động giáo dục kĩ năng sống giúp học sinh sống khoẻ  mạnh, có  <br /> khả  năng thích  ứng với biến đổi của cuộc sống hàng ngày. Rèn luyện cho học <br /> sinh các kĩ năng cơ  bản phù hợp với lứa tuổi như: kĩ năng giao tiếp  ứng xử  có <br /> văn hoá; kĩ năng hợp tác và giải quyết vấn đề  khi tham gia các hoạt động tập <br /> thể; kỹ  năng tự  kiểm tra, đánh giá kết quả  học tập, phát triển các hành vi, thói <br /> quen tốt trong học tập, lao động và hình thành tình cảm chân thành, niềm tin <br /> trong sáng với cuộc sống, với quê hương đất nước; có thái độ đúng đắn đối với  <br /> các hiện tượng tự  nhiên và xã hội. Như  vậy, hoạt động giáo dục kĩ năng sống <br /> thực sự  cần thiết. Do đó cần phát huy tối đa vai trò, tác dụng và hiệu quả  của <br /> hoạt động giáo dục kĩ năng.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />      Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                            ­ Trang 14 ­<br /> Đề tài: Môt sô biên phap giao duc kĩ năng sông cho hoc sinh l<br /> ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ớp 5 ở trương TH Tr<br /> ̀ ưng Vương<br /> <br /> <br /> Để áp dụng một số biện, giải pháp giao duc kĩ năng sông cho h<br /> ́ ̣ ́ ọc sinh lớp <br /> 5  ở  trương TH Tr<br /> ̀ ưng Vương có hiệu quả, tôi đi sâu vào 5 nội dung chính sau  <br /> đây:<br /> <br /> ­ Tìm hiểu thông tin về học sinh;<br /> <br /> ­ Rèn kĩ năng sống cho học sinh qua việc tích hợp vào các môn học;<br /> <br /> ­ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo;<br /> <br /> ­ Tổ  chức các hoạt động tập thể  ­ Hoạt động ngoài giờ  lên lớp (Vui chơi văn  <br /> nghệ, thể dục thao thể. Hoạt động nhân đạo);<br /> <br /> ­ Giáo viên tuyên truyền các bậc cha mẹ  thực hiên day các em các kĩ năng sông<br /> ̣ ̣ ́  <br /> cơ bản trong gia đình;<br /> <br /> Biện pháp 1: Tìm hiểu thông tin về học sinh;<br /> <br /> Ngay sau khi nhận lớp, tôi thực hiện ngay công tác điều tra thông qua <br /> phiếu.Tôi phát cho mỗi em một phiếu điều tra và yêu cầu học sinh điền đầy đủ <br /> nội dung các thông tin được ghi trong phiếu. Qua phiếu điều tra này, tôi nắm  <br /> được đầy đủ các thông tin cần thiết về từng học sinh, biết được hoàn cảnh gia  <br /> đình, tâm tư  để  xây dựng kế  hoạch giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Trong  <br /> buổi học đầu tiên tôi cho các em tự giới thiệu về mình trước lớp, khuyến khích <br /> các em chia sẻ  với nhau về  những sở  thích,  ước mơ. Đây là hoạt động giúp cô <br /> trò hiểu nhau, đồng thời tạo một môi trường học tập thân thiện giữa cô và trò.  <br /> Đây cũng là một điều kiện rất quan trọng để  phát triển khả  năng giao tiếp của <br /> học sinh. Qua đó phần nào nắm được đặc điểm, tính cách của các em: mạnh dạn  <br /> hay nhút nhát, thụ động hay tích cực...Và tiếp tục qua những tuần học sau, bản  <br /> thân chú ý quan sát những biểu hiện về thái độ  học tập, những cử  chỉ, hành vi  <br /> tại vị trí ngồi mà các em chọn để bắt đầu có điều chỉnh phù hợp.<br /> <br />      Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                            ­ Trang 15 ­<br /> Đề tài: Môt sô biên phap giao duc kĩ năng sông cho hoc sinh l<br /> ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ớp 5 ở trương TH Tr<br /> ̀ ưng Vương<br /> <br /> <br /> Biện pháp 2: Rèn kĩ năng sống cho học sinh qua việc tích hợp vào các môn  <br /> học;<br /> <br /> Việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh có thể thực hiện trong bất cứ lúc  <br /> nào,  giờ học nào. Để việc rèn luyện diễn ra một cách thường xuyên và đạt hiệu  <br /> quả  cao bản thân đã vận dụng vào các môn học, tiết học, nhất là các môn như:  <br /> Tiếng Việt; Đạo đức; Khoa học; An toàn giao thông, .... để  những giờ  học sao  <br /> cho các em được làm để học, được trải nghiệm như trong cuộc sống thực.<br /> <br /> Ở  môn Tiếng Việt có nhiều bài học được giáo dục kĩ năng sống cho các <br /> em đó là các kĩ năng như: kĩ năng thể  hiện sự  tự  tin, kĩ năng thể  hiện sự  cảm  <br /> thông, kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng  giao tiếp, kĩ năng hợp tác... <br /> <br /> * Kĩ năng thể hiện sự tự tin<br /> <br />   Ví dụ: Khi dạy Tập làm văn các bài: “Luyện tập thuyêt trinh, tranh luân”,<br /> ́ ̀ ̣  <br /> ̣<br /> “Lâp ch ương trinh hoat đông”, “Tâp viêt đoan đôi thoai; phân vai đoc, diên man<br /> ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̃ ̀ <br /> ̣<br /> kich”… ng ười giáo viên cần tổ  chức cho các em đóng vai, đôi thoai, t<br /> ́ ̣ ự  bôc lô.<br /> ̣ ̣ <br /> Sau vài lời khuyến khích đầu tiên, tổ chức cho các em đứng đóng vai, nêu nhưng<br /> ̃  <br /> ́ ̃ ̃ ứng, bày tỏ ý kiến,…  Lúc đầu các em có thể rất ái ngại không tự tin <br /> li le, dân ch<br /> khi đóng vai, bày tỏ  ý kiến trước lớp nhưng nếu được giáo viên nhập cuộc và <br /> kịp thời  nhắc nhở các em những điều cần chú ý trong khi giao tiếp, cộng thêm <br /> một môi trường hòa đồng thân thiện các em thực hiện rất tốt, không còn những  <br /> cái nhìn ái ngại. Thay vào đó là thai đô binh tinh, t<br /> ́ ̣ ̀ ̃ ự  tin cùng những câu nói rõ <br /> ̃ ̣ ̃ ̣<br /> ràng, diên đat gay gon và linh ho ạt hơn trong khi tham gia đong vai, đôi thoai v<br /> ́ ́ ̣ ơí <br /> cac thuyêt trinh viên.<br /> ́ ́ ̀<br /> <br /> *Ky năng th<br /> ̃ ể hiện sự cảm thông<br /> <br /> <br /> <br /> <br />      Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                            ­ Trang 16 ­<br /> Đề tài: Môt sô biên phap giao duc kĩ năng sông cho hoc sinh l<br /> ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ớp 5 ở trương TH Tr<br /> ̀ ưng Vương<br /> <br /> <br />           Ví dụ: Khi dạy bài tập đọc “ Nhưng con sêu băng giây” Tôi yêu c<br /> ̃ ́ ̀ ́ ầu học  <br /> ̉ ơi câu hoi.  Em đã làm đ<br /> sinh tra l ̀ ̉ ược việc gì để tỏ lòng cảm thông, chia sẻ, giúp <br /> đỡ nhưng ng<br /> ̃ ười nan nhân bi bom nguyên t<br /> ̣ ̣ ử sat hai? Tôi khuy<br /> ́ ̣ ến khích nhiều em <br /> phát biểu theo các cách hiêu cua cac em. Chăng han: Chung tôi get chiên tranh.<br /> ̉ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ́ ́  <br /> ̣<br /> Tôi se cung moi ng<br /> ̃ ̀ ươi đâu tranh xoa bo vu khi hat nhân. Quên gop tiên, sach v<br /> ̀ ́ ́ ̉ ̃ ́ ̣ ́ ̀ ́ ở,  <br /> ̀ ́ ̉ ̉ ̣ ững nan bi bom nguyên t<br /> quân ao đê ung hô nh ̣ ̣ ử sat hai....)<br /> ́ ̣<br /> <br /> * Ky năng giao ti<br /> ̃ ếp<br /> <br />   Khi dạy các bài: “Môt vu đăm tau; L<br /> ̣ ̣ ́ ̀ ơp tr ́ ưởng lơp tôi; con gai….” Tôi cho<br /> ́ ́  <br /> HS nhận xét cách xưng hô của các nhân vật trong truyện, lời lẽ, của các nhân <br /> vật khi giao tiếp…<br /> <br /> Học sinh nhận biết cách xưng hô của các nhân vật trong truyện là đúng <br /> thứ bậc, lời  nói thể  hiện sự  thân mật,  dễ  đạt được mục đích giao tiếp. Học  <br /> sinh biết thể  hiện sự  cần thiết phải  ứng xử  lịch sự  khi giao tiếp trong cuộc  <br /> sống. Dù trong mỗi hoàn cảnh giao tiếp khác nhau, mục đích giao tiếp khác nhau  <br /> nhưng các em luôn có thể hiện cách ứng xử  lịch sự  để  đạt được mục đích giao  <br /> tiếp và hơn hết là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Có  <br /> thể là trình bày nguyện vọng của mình với người khác kèm theo cử chỉ, nét mặt, <br /> lời nói, ngữ điệu. Có thể lắng nghe tích cực khi người khác nói.<br /> <br /> Ví dụ: Sau khi học xong bài: “ Môt vu đăm tau” Tôi hoi HS: Em co nhân<br /> ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣  <br /> ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣<br /> xet gi vê cach giao tiêp cua cac nhân vât trong bai? (Mi­ri­ô la môt ban trai kin đao,<br /> ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́  <br /> cao thượng đa nh<br /> ̃ ương s<br /> ̀ ự sông cho ban. Giu­li­et­ta la môt ban gai tôt bung, giau<br /> ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ <br /> ̉ ̣ ̣ ương... Cach giao tiêp gi<br /> tinh cam biêt lo lăng, chăm soc khi ban bi th<br /> ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ữa cac ban<br /> ́ ̣  <br /> ̣ ̀ ̃ ̉ ̣<br /> thân mât, gân gui thê hiên nhưng tinh cach điên hinh cua n<br /> ̃ ́ ́ ̉ ̀ ̉ ữ giơi va nam gi<br /> ́ ̀ ơi). T<br /> ́ ư ̀<br /> nhưng viêc lam cua cac nhân vât trong bai ma tôi h<br /> ̃ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ướng dân hoc sinh vân dung<br /> ̃ ̣ ̣ ̣  <br /> ̀ ̣<br /> vao cuôc sông. <br /> ́<br /> <br /> <br />      Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                            ­ Trang 17 ­<br /> Đề tài: Môt sô biên phap giao duc kĩ năng sông cho hoc sinh l<br /> ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ớp 5 ở trương TH Tr<br /> ̀ ưng Vương<br /> <br /> <br /> Ví dụ: Khi học xong bài: “Lơp tr<br /> ́ ưởng lơp tôi” Tôi hoi HS: <br /> ́ ̉<br /> <br /> ́ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ưng hô cua cac ban trong câu chuyên? (Cac<br /> + Em co nhân xet gi vê cach x ̉ ́ ̣ ̣ ́ <br /> ̣ ̉ ̣ ́ ự tin, manh dan, thân mât, gân gui). <br /> ban thê hiên giao tiêp t ̣ ̣ ̣ ̀ ̃<br /> <br /> ́ ̀ ̣ ̉ ̣<br /> Tiêp theo, tôi yêu câu hoc sinh kê câu chuyên theo nhom co phân vai cac<br /> ́ ́ ́ <br /> ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ược ki năng giao tiêp cua minh.<br /> nhân vât đê cac em thê hiên đ ̃ ́ ̉ ̀<br /> <br /> Cuôi cung, tôi t<br /> ́ ̀ ổ chức cho học sinh thực hành kĩ năng sống bằng cách cho  <br /> học sinh thảo luận đóng vai để đưa ra các tình huống xảy ra trong cuộc sống và <br /> các cách xử lí tình huống của các nhóm.<br /> <br /> *Ky năng t<br /> ̃ ự nhận thức<br /> <br /> Ví dụ : Khi dạy bài tập đọc:   “Môt vu đăm tau”. Sau khi HS hi<br /> ̣ ̣ ́ ̀ ểu được <br /> ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̉<br /> hoan canh va muc đich chuyên đi cua Ma­ri­ô va Giu­li­et­ta thi Giu­li­et­ta chăm<br /> ̀ ́ ̀ ́  <br /> soc Ma­ri­ô nh<br /> ́ ư thê nao khi ban bi th<br /> ̀ ̣ ̣ ương? ( Thây Ma­ri­ô bi song l<br /> ́ ̣ ́ ơn âp t<br /> ́ ̣ ới, xô  <br /> ̣ ̃ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣<br /> câu nga dui, Giu­li­et­ta hoang hôt chay lai, quy xuông bên ban, lau mau trên tran<br /> ́ ́ ̀ ́ ́ ́ <br /> ̣ ̣ ̀ ơ chiêc khăn đo trên mai toc băng vêt th<br /> ban, diu dang g ̃ ́ ̉ ́ ́ ́ ương cho ban. Qua đo, cho<br /> ̣ ́  <br /> ̃ ự  nhân th<br /> thây Giu­li­et­ta đa t<br /> ́ ́ ̣ ưc đ<br /> ́ ược trach nhiêm va vai tro cua minh khi thây<br /> ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ <br /> ̣ ̣ ương).<br /> ban bi th<br /> <br /> ́ ̣<br /> + Quyêt đinh nhương ban xuông xuông c<br /> ̀ ̣ ́ ̀ ứu nan cua Ma­ri­ô noi lên điêu gi?<br /> ̣ ̉ ́ ̀ ̀ <br /> ( Ma­ri­ô co tâm long cao th<br /> ́ ́ ̀ ượng, nhương s<br /> ̀ ự  sông cho ban, hi sinh ban thân vi<br /> ́ ̣ ̉ ̀ <br /> ̣ ̃ ự  nhân th<br /> ban. Qua đo, cho thây Ma­ri­ô đa t<br /> ́ ́ ̣ ưc đ<br /> ́ ược trach nhiêm va vai tro cua<br /> ́ ̣ ̀ ̀ ̉  <br /> ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣<br /> minh khi thây ban  biêt ban con bô me).<br /> ̀<br /> <br /> *Ky năng h<br /> ̃ ợp tác<br /> <br /> Ví dụ: Khi dạy Tập làm văn các bài: “Luyện tập thuyêt trinh, tranh luân”,<br /> ́ ̀ ̣  <br /> ̣<br /> “Lâp ch ương trinh hoat đông”, “Tâp viêt đoan đôi thoai; phân vai đoc, diên man<br /> ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̃ ̀ <br /> <br /> <br />      Người thực hiện:  Ngô Thị Minh                                                                            ­ Trang 18 ­<br /> Đề tài: Môt sô biên phap giao duc kĩ năng sông cho hoc sinh l<br /> ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ớp 5 ở trương TH Tr<br /> ̀ ưng Vương<br /> <br /> <br /> ̣ ̣ ̀ ́ ơn; “Lâp bang thông kê”… ng<br /> kich”; “Ôn tâp vê viêt đ ̣ ̉ ́ ười giáo viên cần tổ  chức <br /> cho các em hợp tac v<br /> ́ ơi nhau tim ra li le, dân ch<br /> ́ ̀ ́ ̃ ̃ ứng thuyêt phuc đê luyên tâp<br /> ́ ̣ ̉ ̣ ̣  <br /> ́ ̀ ̣<br /> thuyêt trinh, tranh luân. Cac em h<br /> ́ ợp tac v<br /> ́ ơi nhau tim kiêm thông tin đê hoan thanh<br /> ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̀  <br /> ̉<br /> bang thông kê...<br /> ́<br /> <br /> Ở  môn Đạo đức, để  các chuẩn mực đạo đức, pháp luật xã hội trở  thành  <br /> tình cảm, niềm tin, hành vi và thói quen của học sinh. Khi dạy giáo viên tổ chức  <br /> cho học sinh thực hiện các hoạt động học tập phong phú, đa dạng như: kể <br /> chuyện theo tranh; quan sát tranh ảnh, băng hình, tiểu ph
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2