SKKN: Một số biện pháp nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3 tuổi thông qua dạy trẻ làm quen tác phẩm Văn học

Chia sẻ: Trần Thị Trúc Diễm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
225
lượt xem
76
download

SKKN: Một số biện pháp nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3 tuổi thông qua dạy trẻ làm quen tác phẩm Văn học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua tác phẩm Văn học rèn cho trẻ khả năng nghe, làm quen với ngôn ngữ, qua trao đổi đàm thoại với trẻ giúp trẻ phát âm rõ ràng mạch lạc, khả năng ghi nhớ ngôn ngữ, hoàn cảnh. Thông qua tác phẩm văn học giúp trẻ phát triển năng lực tư duy, phát triển óc tưởng tượng, sáng tạo, biết yêu cái đẹp, đó là động lực thúc đẩy trẻ tham gia vào các hoạt động. Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3 tuổi thông qua dạy trẻ làm quen tác phẩm văn học sẽ giúp ích cho giáo viên trong việc dạy trẻ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3 tuổi thông qua dạy trẻ làm quen tác phẩm Văn học

 1. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 3 TUỔI THÔNG QUA DẠY TRẺ LÀM QUEN TÁC PHẨM VĂN HỌC 1
 2. A. PHẦN MỞ ĐẦU I. L DO CHỌN ĐỀ TÀI Văn học là một loại hình nghệ thuật, nó giữ vai trò to lớn trong việc hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ. Môn học làm qu n tác ph m văn học là một m n gi p trẻ làm qu n th giới ung quanh ng ng n ngữ nghệ thuật, nó nh h ng h ng nh n tâm h n tr tuệ và tình c m ngâ th c a trẻ. S nhạ c m v l i ha p trong tác ph m văn học, c iệt là phát triển ng n ngữ. ha ng ta có câu: "Trẻ l n a c nhà tập nói". Thật vậ th o tài liệu nghi n c u tâm l học tu i m m non c a tr ng S nhà uất n Giáo c phát hành thì tu i l n a là th i phát c m ng n ngữ ể giai oạn nà trẻ th c s phát c m v ng n ngữ thì ph i có nhi u ph ng tiện, nhi u iện pháp tác ộng n trẻ. ột trong những ph ng tiện hữu hiệu ể gi p trẻ phát triển ng n ngữ ó là th ng qua việc cho trẻ làm qu n với tác ph m văn học. Th ng qua tác ph m văn học r n cho trẻ h năng ngh , làm qu n với ng n ngữ, qua trao i àm thoại với trẻ gi p trẻ phát âm r ràng mạch lạc, kh năng ghi nhớ ng n ngữ, hoàn c nh. Th ng qua tác ph m văn học gi p trẻ phát triển năng l c t u , phát triển óc t ng t ng, sáng tạo, i t u cái p, ó là ộng l c th c trẻ tham gia vào các hoạt ộng. ể phát triển ng n ngữ cho trẻ,tác ph m văn học là v c ng quan trọng. à một giáo vi n ngành học m m non lại là giáo vi n tr c ti p ạ trẻ 3 tu i, t i lu n su ngh cách t ch c các hình th c cho trẻ làm qu n tác ph m văn học th nào ể phát triển ng n ngữ cho trẻ một cách t t nhất. uát phát t su ngh ó, ể phát triển ng n ngữ cho trẻ một cách t t nhất, tôi mạnh ạn chọn tài nghi n c u: " ột s gi i pháp nh m phát triển ng n ngữ cho trẻ 3 tu i th ng qua ạ trẻ làm qu n tác ph m văn học". II. M C Đ CH NGHI N CỨU - Tìm hiểu, nghi n c u th c trạng việc phát triển ng n ngữ cho trẻ th ng qua ạ trẻ làm qu n tác ph m văn học, t ó chọn lọc các hình th c, nội ung phát triển ng n ngữ ph h p cho trẻ 3 tu i. III. ĐỐI T NG NGHI N CỨU - it ng là trẻ m u giáo 3 tu i tại tr ng m m non át i - i n– i hòng. VI. NHIỆM V NGHI N CỨU - hiệm v ch nh c a quá trình phát triển ng n ngữ cho trẻ th ng qua ạ trẻ làm qu n tác ph m văn học là gi p trẻ phát âm r ràng mạch lạc, h năng i n ạt trọn v n , h năng ghi nhớ ng n ngữ hoàn c nh h nh vì vậ nhiệm v nghi n c u c a tài nà là tìm ra một s gi i pháp nh m nâng cao chất l ng phát triển ng n ngữ cho trẻ 3 tu i tr ng m m non. V. PH NG PHÁP NGHI N CỨU Trong tài nà t i chọn và s ng những ph ng pháp nghi n c u sau: 2
 3. 1. h ng pháp nghi n c u s ng tài liệu. 2. h ng pháp tu n tru n với các ậc ph hu nh. 3. h ng pháp ọc ể i n c m. 4. h ng pháp tr c quan àm thoại. 5. h ng pháp t ng t r t inh nghiệm. B. PHẦN NỘI DUNG I. C SỞ L LUẬN Trẻ l n 3 tu i là th i phát c m ng n ngữ ,th giới ung quanh m ra tr ớc m t trẻ v c ng ao la rộng lớn, cái gì trẻ c ng thấ mới lạ, cái gì trẻ c ng mu n i t, trẻ lu n lu n t ra câu h i: " â là cái gì? âu?tại sao ? ể làm gì?... tất c những t ngữ hái niệm ó rất a lạ i với trẻ. u ng i lớn chỉ ng ng n ngữ n thu n ể gi i th ch cho trẻ thì trẻ rất mau qu n. t hác uất phát t c iểm tâm sinh l c a trẻ giai oạn nà là t u tr c quan hành ộng, chú ý c a trẻ là ch h ng ch ịnh. Vì vậ i t ng nào gâ s ch mạnh n trẻ, trẻ sẽ tập trung h năng ch vào ó và nhớ lâu h n. *V c iểm sinh l : Giai oạn nà một s c quan ch c năng c a trẻ phát triển ch a hoàn chỉnh nh : vòm họng, thanh qu n, răng n n h năng phát âm c a trẻ ch a chu n, trẻ còn ngọng ch a nói c câu ph c vì vậ h năng nói, hiểu ng n ngữ còn ị hạn ch . h nh vì vậ , th ng qua ng n ngữ văn học ng các t t ng hình, t ng thanh, các t lá gi p trẻ c m nhận c cái p trong cuộc s ng. Qua nội ung câu chu ện, ài th , câu , câu ca ao... n gi p trẻ có hái niệm s ẳng v th giới ung quanh. Trẻ hiểu c tình c m c a t ng nhân vật nh hình áng, nét m t, hành ộng, t nh cách, c iểm c a nhân vật th ng qua ng n ngữ iểu c m c a c . T ó, trẻ có hái niệm c n v t ngữ, trẻ c làm qu n trong tác ph m văn học. II. HIỆN TRẠNG n thân t i lu n ác ịnh r m c ti u c a việc phát triển ng n ngữ cho trẻ 3 tu i là rất c n thi t. Trong một năm nghi n c u t ch c phát triển ng n ngữ cho trẻ th ng qua ạ trẻ làm qu n tác ph m văn học, t i g p một s thuận l i và hó hăn sau: 1. Thuận lợi c s quan tâm c a an giám hiệu nhà tr ng tạo i u iện v c s vật chất, trang thi t ị ph c v cho m n văn học. ác cháu c ng l a tu i n n h năng t ng i ng u. 2. Khó khăn ác loại ng ph c v cho ộ m n còn t, h ng a ạng. Trang tr hung c nh i hi còn ập hu n th o m u, t n ém và mất nhi u c ng s c. Th i gian ành cho m n văn học còn t, h ng nhi u. Kh năng giáo vi n còn nhi u hạn ch trong giọng ọc, l i ể, ch a thu h t trẻ hình th c ạ trẻ ch a ha , h năng l tình hu ng s phạm ch a linh hoạt. 3
 4. g n ngữ giao ti p c a trẻ còn hạn ch , v n t c a trẻ còn ngh o nàn. h nh vì vậ , s h ng th học tập c a trẻ còn ch a cao. Qua h o sát th c t một gi hoạt ộng chung với tác ph m văn học u năm t qu nh sau: ng th ngh Không S trẻ phát S trẻ S trẻ ngọng ể chu ện h ng th âm rõ 35 trẻ 10 cháu=29% 25cháu=71% 30cháu =86% 5cháu =14% T th c t h o sát tr n t i su ngh và tìm ra một s ngu n nhân c n sau: Tác ph m c ọc và ể cho trẻ ngh ch a hấp n với trẻ,ch a ph h p với giọng ọc ể,ch a tru n c m,ch a thu h t c trẻ. ình th c t ch c ạ trẻ ch a ha , h năng s l tình h ớng s phạm ch a linh hoạt. ch a tạo c tình hu ng cho trẻ phát âm,tập t câu ,tập ể lại chu ện ng ch i ch a p,ch a hấp n,c s ng ng còn v ng v .T ngu n nhân c a t n tại tr n t i tìm ra một s gi i pháp gâ h ng thuscho trẻ làm qu n với tác ph m văn học tr n c s ó ể phát triển ng n ngữ cho trẻ III. NHỮNG GIẢI PHÁP Trong th c trạng ó c ng nh nhận th c c tình hình th c t tr n t i su ngh , tìm tòi ra những gi i pháp ể phát triển ng n ngữ cho trẻ một cách t t nhất. 1. Giải pháp 1: Rèn luyện giọng đọc, giọng kể hấp dẫn, xây dựng hệ thống câu hỏi đa dạng, phát triển được tư duy sáng tạo ở trẻ. Th c t ch ng minh cho ta thấ một câu chu ện ha , một ài th ha hi a n ng i ọc có hấp n h ng một ph n ph thuộc vào giọng ọc c a ng i thể hiện nó. Với trẻ m u giáo c ng vậ , mu n trẻ h ng th , tập trung vào ngh tru ện, ọc th , tr ớc h t c ph i ọc i n c m, ọc ha . Vì vậ t i r n lu ện giọng ọc, giọng ể ng một s iện pháp sau: - ác ịnh c tr ng c n giọng c a t ng nhân vật: Th ng th ng, giọng c a nhân vật nh tu i th ng cao, trong, nhịp iệu thanh. Giọng c a ng i già tr m ấm, nh h n, nhịp iệu chậm. gữ iệu c a l i n tru ện u u, thong th . i n tru ện trong các câu tru ện c t ch th ng éo ài, âm phát ra t c họng và vòm họng, a ng i ngh v th giới hu n a a. VD: Khi ể cho trẻ ngh câu tru ện " h é t hon": i n tru ện c ể vang a, giọng c a nhân vật hung ữ, ộc ác th ng m m, ữ n. - â ng hệ th ng câu h i a ạng, phát triển t u sáng tạo trẻ: Trong giáo c ng n ngữ văn học hác với ng n ngữ i th ng. âu h i c a ra sao cho a ạng, hệ th ng câu h i m có t nh ch th ch, t u với trẻ. Tránh t những câu h i chỉ tr l i có ho c h ng, ho c chỉ tr l i t qu n gi n. Vì vậ giáo vi n c n chu n ị hệ th ng câu h i tr ớc, câu h i t ra ch nh ác, ph h p nội ung tru ện, hiểu i với trẻ. 4
 5. VD: Khi ể cho trẻ ngh câu tru ện " é quàng hăn ": T i có chu n ị hệ th ng câu h i nh sau: Trong tru ện có những nhân vật nào?, Khi à ị m, m nói gì với c é?, Tr n ng n nhà à ngoại, c é g p những ai?, Khi ác th săn rạch ng chó sói, i u gì ra? nhi u cháu c tr l i, t i chọn c ng một nội ung h i nh ng h i ng nhi u cách hác nhau nh m gi p trẻ làm qu n với cách t câu h i và m rộng hiểu i t v ngữ, ngh a c a câu. - ể trẻ 3 tu i có h năng s ng cách i n ạt t câu h i n sang câu h i ph c, t i â ng hệ th ng câu h i có t nh chất su luận và hi trẻ tr l i, trẻ ph i i nt ng câu ph c. VD: Vì sao mọi ng i lại gọi là "cậu é t hon"? Trẻ tr l i: Vì ch é t t o, é chỉ ng ngón ta c a mọi ng i n n mọi ng i gọi ch là "cậu é t hon". Khi t ch c àm thoại, ể nhi u trẻ trong lớp c tr l i, quá trình trẻ tr l i ó ch nh là c hội ể ng n ngữ c a trẻ phát triển, ng th i ch th ch trẻ su ngh và tìm ph ng án và n hình thành cho trẻ có n n p, th c học tập. Vì vậ trong àm thoại, t i lu n cho trẻ nh c lại áp án. Song nhi u ạng hác nhau, tránh ngữ iệu, nhịp iệu trong lớp u u. - Tạo tình hu ng ể trẻ t câu h i ng c lại c . - i với trẻ 3 tu i, việc t câu h i ng c lại là vấn hó với trẻ, song t i su ngh c n tạo ra tình hu ng ể trẻ h i, quá trình trẻ h i c c ng là hình th c trẻ tập nói, r n h năng t u , hình thành cách t câu và t u logic trẻ. ng cách h ớng n nh vậ n n trẻ c tập nói nhi u, c lu n lu n tạo tình hu ng ể trẻ t u và tìm ph ng án tr l i c , nh vậ trẻ s ng ng n ngữ ể i n ạt. T ó, v n ng n ngữ c a trẻ phong ph h n. 2. Giải pháp 2. Tạo tình huống có vấn đề để kích thích trẻ, trẻ bắt chước giọng điệu của nhân vật, trẻ phát âm các từ láy, từ khó. h ng ta i t c iểm tâm l là ha t ch ớc vì vậ t i áp ng iện pháp tạo ra tình hu ng có vấn ể trẻ t ch ớc c chỉ, iệu ộ, giọng nói c a t ng nhân vật. ác câu h i, hình th c a ra a ạng, phong ph . VD: Trong tru ện " é quàng hăn "c t câu h i: - Khi c é quàng hăn n i u ánh à ngoại, m c é n c nh th nào? i có thể thể hiện giọng nói c a m c ?... i với các ài th , c iểm ng n ngữ th là có nhi u iệp ngữ, nhi u t lá , t t ng thanh, t ng hình mà trẻ 3 tu i c quan phát âm ch a hoàn chỉnh, n n trẻ còn ngọng, hó phát âm các t lá . VD: t lá " inh inh" trẻ th ng ọc là " ăn ăn", "long lanh" là "năn năn". Khi ạ trẻ t i ọc chậm và i hi ng lại cho trẻ tập phát âm ri ng iệt, t ng t . Sau ó trẻ ọc chu n r i cho trẻ ọc c câu. hi u t r n nói h ng c, t i có thể ng cách tạo ra tình hu ng c thể ể trẻ t ch ớc. 5
 6. VD: ài th "Ông m t tr i óng ánh": hi phát âm t "óng ánh" t i nói " iệng inh ch ng mình âu, h ọc cho c câu th "Ông m t tr i óng ánh"! Trẻ ọc là "ánh ánh", t i s a " h ng mình ọc tròn miệng ọc th o c nhé, t "óng ánh". Trẻ phát âm nhi u l n ể hi qu n r i, âm phát ra r ràng, t i sẽ ghép cho trẻ ọc với câu th . 3. Giải pháp 3. Cho trẻ tập kể truyện, đọc thơ, tập phát âm ở mọi lúc, mọi nơi. i với trẻ 3 tu i, mu n ng n ngữ c a trẻ thì c giáo h ng chỉ ti n hành tr n gi hoạt ộng chung mà c c n tận ng mọi tình hu ng, mọi l c, mọi n i g i cho trẻ ể những câu chu ện n gi n, n n hi thành ỹ năng, trẻ có thể ng ng n ngữ c a mình i n ạt ngu ện vọng với mọi ng i ung quanh. VD: Khi ón trẻ, c ân c n trò chu ện với trẻ ng các câu h i giao ti p: on chào c i nào?, on ăn sáng ch a?, i mua áo p cho con th ?, m qua ch nhật nhà con gi p m làm những gì? Trẻ ể rất sa s a, có cháu còn sáng tạo nhi u tình ti t hỗ tr làm cho câu chu ện c a trẻ th m hấp n. ng hình th c nh vậ n n v n ng n ngữ c a trẻ tăng l n r rệt, ỹ năng t câu c a trẻ phong ph h n, trẻ có thể t ể c các câu chu ện ng n th o tr t ng t ng sáng tạo c a trẻ. 4. Giải pháp 4. Phối kết hợp với phụ huynh S ph i t h p ch t chẽ giữa gia ình và nhà tr ng là iện pháp v c ng c n thi t i lớp c và trẻ hoạt ộng li n t c với nhi u nội ung c qu ịnh c a ngành n n h ng có nhi u th i gian ành cho việc r n trẻ. Th i gian nhà cs gi p ỡ c a gia ình, các cháu sẽ nhanh chóng nhớ c nội ung c a tác ph m, hiểu tru ện và thuộc th h n. Khi trẻ nhận c s ộng vi n, quan tâm c a gia ình và c giáo, các cháu sẽ th ch th chăm ch học t t h n. goài việc trao i tr c ti p với ph hu nh t i còn vi t nội ung những câu tru ện, ài th án vào ng th ng áo c a lớp ể ph hu nh t h p với c giáo ể r n trẻ t t h n. IV. KẾT QUẢ NGHI N CỨU VÀ ỨNG D NG CÁC GIẢI PHÁP 1. Kết quả nghiên cứu Qua quá trình th c hiện các gi i pháp tr n vào gi ng ạ , n na t i ạt c một s t qu sau: a. Chất lượng trên trẻ: Qua h o sát chất l ng 35 cháu tại lớp t i ạ , t qu nh sau: Khi đưa ra các Nội dung đánh giá Lúc đầu Nhận xét giải pháp Trẻ h ng th ngh ể tru ện, ọc th 10/35 trẻ = 29% 30/35 trẻ = 86% Tăng 57% Trẻ ọc th i n c m và nói c 7/35 trẻ = 20% 14/35 trẻ = 40% Tăng 20% những câu ph c Trẻ có h năng thuật lại s việc ới 5/35 = 14% 10/35 trẻ = 29% Tăng 15% hình th c ể lại tru ện Trẻ phát âm chu n một s t hó 5/35 = 14% 25/35 trẻ = 71% Tăng 57% 6
 7. ác cháu mạnh ạn t tin t ch c c tham gia vào các hoạt ộng c a lớp b. Đối với giáo viên : - r n c giọng ọc ể i n c m ph h p với nội ung t ng tác ph m, thu h t c h ng th c a trẻ. - Tạo c m i tr ng cho trẻ hoạt ộng phát triển ng n ngữ rất phong ph . - h ộng, t tin hi t ch c các hoạt ộng cho trẻ phát triển ng n ngữ. - K t h p giữa gia ình và nhà tr ng th ng nhất nội ung, iện pháp phát triển ng n ngữ cho trẻ ạt t qu cao. - n thân giáo vi n ph i có inh nghiệm trong gi ng ạ , chăm sóc giáo c trẻ, ph i lu n lu n tìm tòi, học h i những inh nghiệm c a ng nghiệp, th ng u n nghi n c u th m tài liệu ngoài ch ng trình có nội ung phát triển ng n ngữ ể vận ng vào th c t ạ trẻ. Trong quá trình nghi n c u h ng thể tránh h i những sai sót c a n thân, nh ng ng những hiểu i t c a mình, t i mạnh ạn ra một s gi i pháp n gi n gi p trẻ 3 tu i phát triển ng n ngữ th ng qua làm qu n tác ph m văn học ể chị m tham h o góp cho t i. Rất mong các ạn ng nghiệp óng góp in ể tài c a t i hoàn thiện h n. in chân thành c m n! Ậ ÉT Hải Phòng, ngày 18 tháng 02 năm 2014 Ủ ỘI Ồ G K O Ọ Người nghiên cứu ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. Hoàng Thị Thủy V. PH L C 1. Tài liệu tham khảo: * Tài liệu nghi n c u hoa học s phạm ng ng - D án Việt i - ộ giáo c và ào tạo năm 2008. * Tu ển chọn trò ch i, ài hát, th ca, tru ện, câu th o ch cho trẻ 4 - 5 tu i, nhà uất n giáo c Hà Nội - 2006. * i mới hình th c t ch c các hoạt ộng giáo c trẻ m u giáo th o h ớng th ch h p ch - Nhà uất n giáo c. * Sách văn học thi u nhi và giáo c trẻ m l a tu i m m non ại học S phạm à nội 2003 * Th , tru ện ành cho é ( Giáo c 2005 * Giáo c học m m non ại học S hạm à ội 2003 . 7
 8. * ọc tham h o các tranh th iện t , áo tr tr n mạng c a các tr ng và các chị m ng nghiệp… 2. Mẫu phiếu điều tra PHIẾU TR NG CẦU KIẾN CỦA GIÁO VI N Họ tên: ..................................................................................................... Tuổi: ......................................................................................................... Trình độ đào tạo: ......................................... Số năm công tác: .............. Nơi ở hiện nay: ........................................................................................ ể nâng cao chất l ng t ch c h ớng n cho trẻ 3 tu i phát triển ng n ngữ th ng qua làm qu n tác ph m văn học, in chị vui lòng tr l i những câu h i sau ánh ấu "+" vào ng): Câu 1: Th o chị việc gâ h ng th trẻ 3 tu i tham gia hoạt ộng phát triển ng n ngữ có t m quan trọng nh th nào i với s phát triển ng n ngữ và tr t ng t ng c a trẻ? - Rất quan trọng - Quan trọng - Không quan trọng Câu 2: Th o chị hoạt ộng phát triển ng n ngữ tr ng m m non có nh h ng nh th nào i với i s ng tinh th n và s phát triển toàn iện cho trẻ ? - Không ảnh hưởng - Ảnh hưởng - Ảnh hưởng tốt Câu 3: hị t ch c cho trẻ tham gia hoạt ộng phát triển ng n ngữ nh th nào ? - Rất thường xuyên - Thường xuyên - Không thường xuyên Câu 4: ể t ch c cho trẻ tham gia hoạt ộng phát triển ng n ngữ có hiệu qu c n ph i có những i u iện gì? - Sưu tầm nhiều bài hát hay và trò chơi hấp dẫn phù hợp với trẻ. - Tạo môi trường mới lạ hấp dẫn. - Tạo tâm lý thoải mái. Câu 5: Khi t ch c cho trẻ tham gia hoạt ộng phát triển ng n ngữ chị th ng g p những hó hăn gì? - Số trẻ đông. - Không có tranh, sa bàn. òn i n gì in ghi th m ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Xin trân trọng cảm ơn! 8
 9. PHIẾU TR NG CẦU KIẾN PH HUYNH Họ tên Bố (Mẹ) trẻ:.................................................................................................... Họ tên trẻ:............................................................................................................ Lớp:....................................................................................................................... Trường:.................................................................................................................. Nơi ở hiện nay:...................................................................................................... ể góp ph n nâng cao chất l ng t ch c h ớng n cho trẻ 3 tu i tham gia hoạt ộng phát triển ng n ngữ, in anh chị vui lòng tr l i những câu h i sau ánh ấu + vào ng : Câu 1: Theo Anh chị việc gâ h ng th 3 tu i tham gia hoạt ộng phát triển ng n ngữ có t m quan trọng nh th nào i với s phát triển ng n ngữ và tr t ng t ng c a trẻ ? - Rất quan trọng - Quan trọng - Không quan trọng Câu 2: Theo Anh chị hoạt ộng phát triển ng n ngữ tr ng m m non có nh h ng nh th nào i với i s ng tinh th n và s phát triển toàn iện cho trẻ ? - Không ảnh hưởng - Ảnh hưởng - Ảnh hưởng tốt Câu 3: nh chị làm gì ể góp ph n c ng giáo vi n gi p trẻ h ng th tham gia hoạt ộng phát triển ng n ngữ và ạt t qu cao ? - Sưu tầm bài hát và trò chơi hay. - Ủng hộ nguyên vật liệu để giáo viên làm đồ chơi văn học. - Cùng tham gia biểu diễn văn nghệ với trẻ vào các ngày lễ hội. Câu 4: Theo anh chị việc gâ h ng th cho trẻ hi tham gia hoạt ộng phát triển ng n ngữ có c n thi t h ng ? - Có cần thiết. - Rất cần thiết. - Không cần thiết. 9
 10. 3. Danh sách trẻ STT Nhóm thực nghiệm STT Nhóm đối chứng 1 oàng Diệu nh 1 Tr n c gọc âm 2 hạm uân ách 2 Hoàng Tùng Lâm 3 hạm inh hâu 3 Diệu inh 4 gu n c D ng 4 gu n an inh 5 V minh c 5 gu n h ng inh 6 gu n gọc c 6 gu n i ong 7 gu n Qu nh Giang 7 gu n uân ai 8 ỗ Thái à 8 ỗ oàng nh inh 9 Hoàng Th i 9 Hoàng Gia Minh 10 gu n Thị ai oa 10 V hật inh 11 hạm ình oàn 11 Tr n Quang inh 12 Tr n Khánh u n 12 oàng Tuấn inh 13 Kh ng inh ng 13 i ình Khánh gọc 14 V ữu Ki n 14 Tr n Trọng hân 15 Khúc Hoàng Lâm 15 Tr n Thanh Nhiên 10
 11. M CL C Stt Nội dung Trang 1 A. PHẦN MỞ ĐẦU 1 2 I. L DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 3 II. M C Đ CH NGHI N CỨU 2 4 III. ĐỐI T NG NGHI N CỨU 2 5 IV. NHIỆM V NGHI N CỨU 2 6 V. PH NG PHÁP NGHI N CỨU 2 7 B. PHẦN NỘI DUNG 2 8 I. C SỞ L LUẬN 2 9 II. HIỆN TRẠNG 3 10 III. NHỮNG GIẢI PHÁP 3 11 IV. KẾT QUẢ NGHI N CỨU VÀ ỨNG D NG CÁC GIẢI PHÁP 5 12 Tài liệu tham khảo 7 13 1. MẪU THIẾT KẾ ĐIỀU TRA: 8 14 2. PHIẾU TR NG CẦU KIẾN PH HUYNH 8 15 3. DANH SÁCH TRẺ 10 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản