intTypePromotion=1

Sự hình thành của giá cả trong nền kinh tế thị trường (phần 3)

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
91
lượt xem
16
download

Sự hình thành của giá cả trong nền kinh tế thị trường (phần 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nền kinh tế mở, quan hệ giữa thị trường trong nước và thị trường thế giới là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất của cả nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự hình thành của giá cả trong nền kinh tế thị trường (phần 3)

  1.   VÊn ®Ò thø 2: C¬ chÕ vËn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ tr     êng   I/ C¬ chÕ vËn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ tr     êng Gi¸  thÞ  trêng  lµ  hiÖn  tîng  kinh   tÕ xuÊt   hiÖn  trong qu¸ tr×nh trao ®æi do sù tho¶ thuËn trùc tiÕp  gi÷a   ngêi   mua   vµ   ngêi   b¸n   trªn   c¬   së   nhËn   thøc  nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña thÞ trêng, hay nãi mét  c¸ch tång qu¸t, do c¸c lùc lîng cÇu vµ cung quyÕt  ®Þnh. Gi¸ thÞ trêng nh»m tho¶ m∙n lîi Ých kinh tÕ  cña c¶ bªn mua lÉn bªn b¸n, lµ "bµn tay v« h×nh"  ®iÒu tiÕt nÒn s¶n xuÊt x∙ héi. Gi¸ thÞ trêng cã c¸c  ®Æc ®iÓm chñ yÕu sau: Mét lµ:  Sù h×nh thµnh vµ vËn ®éng cña gi¸ thÞ  trêng chÞu sù chi phèi m¹nh mÏ c¸c quy luËt kinh tÕ  cña thÞ trêng (quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt cung cÇu  vµ quy luËt c¹nh tranh). C¸c quy luËt nµy t¸c ®éng  tíi ngêi mua vµ ngêi b¸n nh nh÷ng lùc lîng v« h×nh. Hai lµ; MÆt b»ng gi¸ c¶ kh«ng chØ ph¶n ¸nh c¸c  quan hÖ kinh tÕ trªn thÞ trêng trong níc, mµ nã cßn  ph¶n ¸nh quan hÖ gi¸ c¶ trªn thÞ trêng quèc tÕ.   1. C¸c quy luËt kinh tÕ cña thÞ tr   êng quyÕt ®Þnh sù      h×nh thµnh vµ vËn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ tr    êng. C¸c quy luËt kinh tÕ cña thÞ trêng quyÕt ®Þnh  sù vËn ®éng cña thÞ trêng, do ®ã quyÕt ®Þnh sù vËn  ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. C¸c quy luËt nµy cã  nh÷ng ®Æc trng chñ yÕu sau: a. C¸c quy luËt kinh tÕ cña thÞ trêng  t¹o ra  ®éng lùc kinh tÕ, ®ã chÝnh lµ lîi Ých vËt chÊt, mµ  nh÷ng ngêi tham gia thÞ trêng cã thÓ ®¹t tíi. §éng  lùc nµy cã vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc thóc ®Èy  nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Thø  nhÊt;  trong  nÒn  kinh   tÕ bao  giê  còng   tån  t¹i ®ång thêi c¸c lo¹i lîi Ých: lîi Ých x∙ héi, lîi  Ých tËp thÓ vµ lîi Ých c¸ nh©n, trong ®ã lîi Ých c¸  nh©n lµ ®éng lùc trùc tiÕp. TiÕp ®Õn lµ lîi Ých x∙ 
  2. héi, lîi Ých tËp thÓ. Thùc tÕ níc ta cho thÊy nhiÒu  chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p cña Nhµ níc do  quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn lîi Ých c¸ nh©n, nªn chóng  ®∙ nhanh chãng ®i vµo cuéc sèng vµ ®îc mäi ngêi ñng  hé. Thø   hai;  trong   nÒn   kinh   tÕ   cã   nhiÒu   thµnh  phÇn, th× kinh tÕ t nh©n thêng rÊt nh¹y c¶m víi c¸c  quy   luËt   kinh   tÕ   cña   thÞ   trêng   so   víi   c¸c   thµnh  phÇn kinh tÕ kh¸c. V× vËy, ®èi víi c¸c níc dùa chñ  yÕu vµo kinh tÕ Nhµ níc vµ kinh tÕ tËp thÓ th× khi  chuyÓn   sang   kinh   tÕ   thÞ   trêng,   nhiÖm   vô   ®Æt   ra  kh«ng chØ lµ ph¶i chuyÓn dÞch c¸c h×nh thøc së h÷u,  thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ vµ t  nh©n ho¸ mét phÇn, mµ  cßn ph¶i ®Æc biÖt quan t©m t¹o ra ®éng lùc kinh tÕ  cho khu vùc kinh tÕ Nhµ níc vµ tËp thÓ. b.  Trong   nÒn  kinh  tÕ  thÞ  trêng,  c¸c  quy  luËt  kinh tÕ cña thÞ trêng lµ quy luËt trung t©m, lµ c¬  së, lµ ®éng lùc cña c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸c vµ  chi phèi c¸c hiÖn tîng kinh tÕ, nhng chóng l¹i ho¹t   ®éng mét c¸ch tù ph¸t, v× vËy trong qu¶n lý vÜ m«  nÒn   kinh   tÕ,   tríc   hÕt   ph¶i   nhËn   thøc     râ   ®Ó   vËn  dông c¸c ®iÒu tiÕt chóng v× lîi Ých cña quèc kÕ d©n  sinh. c. C¸c quy luËt kinh tÕ cña thÞ trêng ph¸t sinh  vµ  ph¸t triÓn  g¾n  víi sù  ph¸t sinh  vµ ph¸t  triÓn  kinh  tÕ hµng  ho¸,  kinh  tÕ thÞ trêng.  Quan hÖ  s¶n  xuÊt  kh«ng  lµm  thay ®æi  ®îc b¶n  chÊt cña  c¸c quy  luËt kinh tÕ ®ã. Sù ph¸t triÓn cña søc s¶n xuÊt rÊt  kh¸c nhau cña c¸c nÒn kinh tÕ ë c¸c quèc gia chØ  lµm cho ho¹t ®éng  cña c¸c quy luËt mang nhiÒu mµu   s¾c kh¸c nhau mµ th«i. C¸c quy luËt kinh tÕ cña thÞ trêng cã mèi quan  hÖ mËt thiÕt víi nhau, trong ®ã quy luËt gi¸ trÞ cã  vai trß quan träng nhÊt. C¸c quy luËt nµy t¸c ®éng  ®Õn   gi¸   c¶,   ®Õn   c¸c   yÕu   tè   thÞ   trêng   theo   nh÷ng 
  3. chiÒu híng kh¸c nhau, do ®ã, nã t¹o ra sù ®a d¹ng  vµ phong phó cña c¸c hiÖn tîng gi¸ trÞ  thÞ trêng. Quy   luËt   gi¸   trÞ,  víi   t  c¸ch   lµ   quy   luËt   c¬  b¶n cña s¶n xuÊt hµng ho¸, ®∙ t¹o ra cho ngêi mua  vµ ngêi b¸n nh÷ng ®éng lùc cùc kú quan träng. Trªn  thÞ  trêng,  ngêi mua  bao giê  còng muèn  t«i  ®a ho¸  lîi Ých sö dông. V× vËy,   ngêi mua lu«n lu«n muèn  Ðp gi¸ thÞ trêng víi møc gia thÊp. Ngîc l¹i, ngêi  b¸n bao giê còng muèn t«i ®¸ ho¸ lîi nhuËn, vµ do  ®ã,   muèn   b¸n     víi   gi¸   cao.   §Ó   tån   t¹i   vµ   ph¸t  triÓn, nh÷ng ngêi b¸n, mét mÆt ph¶i phÊn ®Êu gi¶m  chi phÝ (®Æc biÖt lµ ë c¸c giai ®o¹n tríc khi ®a  hµng ho¸ ra thÞ trêng) ®Ó chi phÝ c¸ biÖt b»ng hoÆc  nhá h¬n chi phÝ x∙ héi trung b×nh. MÆt kh¸c, hä l¹i  tranh thñ tèi ®a c¸c ®iÒu kiÖn cña thÞ trêng ®Ó b¸n  víi gi¸ cao. Hä cè g¾ng dïng mäi thñ ®o¹n vµ biÖn  ph¸p ®Ó b¸n ®îc hµng víi gi¸ cao nhÊt, nh»m tèi ®a  ho¸ lîi nhuËn. V× vËy, xÐt trªn ph¬ng diÖn nµy, quy  luËt gi¸ trÞ t¸c ®éng tíi ngêi b¸n theo híng thóc  ®Èy hä n©ng gi¸ thÞ trêng lªn cao. Tuy nhiªn ®ã chØ  lµ xu híng. Quy luËt c¹nh tranh:  lµ quy luËt cña nÒn kinh  tÕ thÞ trêng. C¹nh tranh lµ ho¹t ®éng phæ biÕn trªn  thÞ trêng. C¹nh tranh thêng diÔn ra gi÷a nh÷ng ngêi  b¸n víi nh÷ng ngêi mua vµ gi÷a nh÷ng ngêi  b¸n víi  nhau. Do cã m©u thuÉn vÒ lîi Ých kinh tÕ, nªn nh÷ng  ngêi b¸n vµ ngêi mua c¹nh tranh gay g¾t víi nhau.  Tuy nhiªn, sù c¹nh tranh nµy l¹i ®îc kh¾c phôc b»ng  c¬ chÕ tho¶ thuËn trùc tiÕp gi÷a hä ®Ó ®¹t ®îc møc  gi¸  mµ hai  bªn cïng  chÊp  nhËn,  hoÆc lµ  cïng chÊp  nhËn møc gi¸ thÞ trêng mµ mçi c¸ nh©n ®Òu kh«ng cã  kh¶ n¨ng ¶nh hëng tíi. C¹nh tranh gi÷a nh÷ng ngêi  b¸n víi nhau thêng lµ c¸c thñ ®o¹n nh»m chiÕm lÜnh  thÞ trêng, trong ®ã thñ ®o¹n gi¸ c¶ lµ mét c«ng cô  c¹nh tranh rÊt quan träng vµ phæ biÕn. Ngêi b¸n cã  thÓ ¸p dông møc gi¸ thÊp ®Ó thu hót ngêi mua. Nh 
  4. vËy, c¹nh tranh t¹o ra mét xu thÕ Ðp gi¸ thÞ trêng  s¸t   víi   gi¸   trÞ.   Gi÷a   nh÷ng   ngêi   mua   còng   cã   sù  c¹nh   tranh   víi   nhau   nh»m   tèi   ®¸   ho¸   lîi   Ých   sö  dông. Quy   luËt   cung   cÇu:  quyÕt   ®Þnh   trùc   tiÕp   møc  gi¸   thÞ   trêng   th«ng   qua   sù   vËn   ®éng   cña   quan   hÖ  cung   cÇu.   Møc   gi¸   thÞ   trêng   thùc   hiÖn   c¸c   chøc  n¨ng: mét lµ, c©n ®èi cÇu cung ë ngay thêi ®iÓm mua  b¸n (vµ chØ ë thêi ®iÓm ®ã mµ th«i). Hai lµ, chØ  cho  c¸c nhµ  s¶n xuÊt  biÕt  cÇn ph¶i  gi¶m  hay t¨ng  khèi lîng s¶n xuÊt, khèi lîng hµng ho¸ cung øng ra  thÞ trêng. XÐt vÒ mÆt thêi gian, gi¸ thÞ trêng lµ  c¸i cã tríc quan hÖ cung cÇu. §©y lµ hiÖn tîng phæ  biÕn cña sù h×nh thµnh vµ vËn ®éng cña gi¸ c¶ trªn  thÞ trêng. Th«ng qua sù vËn ®éng cña gi¸ thÞ trêng,  c¸c  nhµ s¶n  xuÊt  cã thÓ nhËn  biÕt  t¬ng ®èi  chÝnh  x¸c cÇu cña thÞ trêng vµ hä cã thÓ chñ ®éng ®a ra  thÞ trêng mét khèi lîng hµng ho¸ t¬ng ®èi phï hîp  víi nhu cÇu ®ã. Sù c©n b»ng cung cÇu lµ c¬ së quan  träng ®Ó æn ®Þnh gi¸ c¶ cña tõng lo¹i hµng. Qua ®ã ta thÊy r»ng Nhµ níc cÇn ph¶i qu¶n lý  gi¸.   Sù   qu¶n   lý   ®ã   thÓ   hiÖn   sù   nhËn   thøc   vµ   vËn  dông c¸c quy luËt kinh tÕ cña thÞ trêng, trong ®ã  cÇn chó träng c¸c vÊn ®Ò sau: a.   Kh«ng   thÓ   chØ   thõa   nhËn   vai   trß   cña   quy  luËt gi¸ trÞ vµ quy luËt cung cÇu ®èi víi sù h×nh  thµnh   vµ   vËn   ®éng   cña   gi¸   thÞ   trêng,   mµ   cß   ph¶i  thÊy vai trß cùc kú quan träng cña quy luËt c¹nh  tranh.   NÕu   quy   luËt   cung   cÇu   quyÕt   ®Þnh   sù   xuÊt  hiÖn   gi¸   thÞ   trêng,   th×   quy   luËt   gi¸   trÞ   vµ   quy  luËt   c¹nh   tranh   l¹i   quyÕt   ®Þnh   kh«ng   nh÷ng   møc  gi¸,   mµ   c¶   xu   thÕ   vËn   ®éng   cña   gi¸   c¶.   Quy   luËt  c¹nh tranh cßn t¹o ra c¬ chÕ ®Ó khèng chÕ chi phÝ,  gi¶m chi phÝ vµ æn ®Þnh gi¸ c¶. Do chÞu sù t¸c ®éng ®ång thêi cña c¸c quy luËt  kinh tÕ cña thÞ trêng, gi¸ c¶ lµ ph¹m trï kinh tÕ 
  5. tæng hîp, ph¶n ¶nh c¸c quan hÖ kinh tÕ cña thÞ tr­ êng,   lµ   c«ng   cô   quan   träng   ®Ó   thùc   hiÖn   c¸c   yªu  cÇu cña ba quy luËt nãi trªn. V× vËy, viÖc ®Ó cho  c¸c  doanh  nghiÖp  tù quyÕt  ®Þnh  gi¸  c¶ theo  nh÷ng  ®iÒu kiÖn cô thÓ cña thÞ trêng lµ mét quyÕt ®Þnh  kh¸ch quan vµ ®óng ®¾n cña Nhµ níc. Quy luËt gi¸ trÞ vµ quy luËt c¹nh tranh t¹o ra  hai  lùc ngîc chiÒu  nhau  ®èi víi  sù h×nh  thµnh  vµ  vËn ®éng cña gi¸ c¶. C¶ hai lùc cïng tån t¹i song  song trªn thÞ trêng. §Ó qu¶n lý gi¸ vµ ph¸t huy t¸c  dông  cña  c¸c quy  luËt,  Nhµ níc cÇn  t¹o m«i  trêng  thuËn lîi ®Ó c¸c doanh nghiÖp tù do c¹nh tranh víi  nhau. Muèn thÕ, mét mÆt, Nhµ níc cÇn sím ban hµnh  hÖ  thèng  c¸c ®¹o  luËt kinh  tÕ vµ  kinh doanh,   t¹o  hµnh lang ho¹t ®éng cho c¸c doanh nghiÖp. MÆt kh¸c,  cÇn tõng bíc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp  Nhµ níc ®Ó thóc ®Èy c¹nh tranh trong khu vùc kinh  tÕ nµy. ë  c¸c   ngµnh   vµ   lÜnh   vùc   Nhµ   níc   cÇn   n¾m   ®éc  quyÒn, th× ph¶i sím cã biÖn ph¸p h¹n chÕ tÝnh ®éc  quyÒn vµ quyÒn lùc cña ®éc quyÒn, ®ång thêi ph¶i cã  sù qu¶n lý chi phÝ b»ng nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau.  §©y còng lµ mét biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó Nhµ níc qu¶n  lý gi¸. b.  Tù  do  c¹nh  tranh  ®∙  buéc  c¸c  doanh  nghiÖp  ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ nh»m ®a gi¸ s¸t víi  gi¸ thÞ trêng. NÕu møc lîi nhuËn ®¹t ®îc kh«ng cao,  c¸c doanh nghiÖp buéc ph¶i tÝnh to¸n gi÷a lîi nhuËn  do gi¸ c¶ ®em l¹i víi l∙i suÊt tiÒn vay, gi÷a sù  rñi ro vµ quü dù tr÷ lu th«ng ®Ó æn ®Þnh gi¸ thÞ  trêng. Víi t  c¸ch lµ ngêi tù do kinh doanh, tù do  c¹nh   tranh,   c¸c   doanh   nghiÖp   kh«ng   bao   giê   chÞu  ®øng ra lËp quü dù tr÷ lu th«ng ®Ó æn ®Þnh gi¸ thÞ  trêng do nh÷ng rñi ro lín vµ vßng vay vèn chËm. V×  thÕ,   ®èi   víi   nh÷ng   mÆt   hµng   tuú   ®îc   tù   do   kinh  doanh, nhng nÕu cã vai trß quan träng ®èi víi quèc 
  6. kÕ d©n sinh, cã khèi lîng tiªu thô lín vµ cã thÓ  ph¶i nhËp khÈu, v.v... th× Nhµ níc vÉn cÇn ph¶i cã  biÖn ph¸p can thiÖp ®Ó æn ®Þnh gi¸ thÞ trêng trªn  c¸c   mÆt   hµng   nµy.   Nhµ   níc   cã   thÓ   gióp   cho   doanh  nghiÖp   cã ®îc  mét lùc  lîng hµng  ho¸  nhÊt ®Þnh  ®Ó  lËp quü d tr÷ lu th«ng. c. æn ®Þnh gi¸ lµ yªu cÇu tÊt yÕu ®Ó æn ®Þnh nÒn  kinh tÕ vµ ®êi sèng nh©n d©n. §èi víi mét nÒn kinh  tÕ   thÞ   trêng   míi   ph«i   thai,   ®ang   trong   qu¸   tr×nh  h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn th× ®¬ng nhiªn cha thÓ cã  ®Çy ®ñ c¬ së v÷ng chøc ®Ó æn ®Þnh gi¸, song trong  nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay chóng ta cã kh¶ n¨ng ®Ó  qu¶n lý gi¸ cã hiÖu qu¶. Sù   h×nh   thµnh   vµ   vËn   ®éng   cña   gi¸   thÞ   trêng  ph¶n ¸nh quan hÖ cung cÇu vµ sù c©n b»ng cung cÇu.  Trong   mét   nÒn   kinh   tÕ   cã   nh÷ng   s¶n   phÈm   mµ   qu¸  tr×nh s¶n xuÊt ra chóng chÞu nhiÒu sù chi phèi cña  ®iÒu kiÖn tù   nhiªn th× quan hÖ cung cÇu vÒ nh÷ng  s¶n phÈm nµy còng chÞu sù chi phèi cña ®iÒu kiÖn tù  nhiªn vµ quy luËt ph¸t triÓn cña sinh vËt. §èi víi  lo¹i  s¶n  phÈm nµy,  cÇu  Ýt co gi∙n  theo  gi¸, nhng  cung chñ yÕu xuÊt hiÖn ë thêi ®iÓm thu ho¹ch. T¹i  thêi ®iÓm ®ã, cung hÇu nh  kh«ng thay ®æi nhng gi¸  th× l¹i cã thÓ biÕn ®éng. NÕu ®îc mïa, gi¸ c¶ s¶n  phÈm   gi¶m   xuèng   rÊt   nhanh,   lîi   Ých   cña   ngêi   s¶n  xuÊt   gi¶m   sót   nghiªm   träng.   NÕu   mÊt   mïa,   gi¸   c¶  t¨ng nhanh, lîi Ých cña ngêi tiªu dïng bÞ ¶nh hëng  lín, nhng lîi Ých cña ngêi s¶n xuÊt còng kh«ng t¨ng  do   kh«ng   cã   s¶n   phÈm   ®Ó   b¸n.   S¶n   phÈm   cña   ngµnh  n«ng nghiÖp lµ vÝ dô ®iÓn h×nh cña t×nh tr¹ng trªn.  V× vËy, Nhµ níc cÇn cã c¸c biÖn ph¸p can thiÖp h÷u  hiÖu ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña ngêi s¶n xuÊt vµ ngêi  tiªu dïng, vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ngµnh kinh  tÕ ®ã hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
  7.   2. Gi¸ thÞ tr   êng biÓu hiÖn gi¸ trÞ hµng ho¸ vµ gi¸    c¶ tiÒn tÖ. Kinh   tÕ   thÞ   trêng   cµng   ph¸t   triÓn,   thÞ   trêng  cµng s«i ®éng, th× hai yÕu tè trªn cã quan hÖ chÆt  chÏ víi nhau trong gi¸ c¶ hµng ho¸. Gi¸ c¶ tiÒn tÖ  ®îc thÓ hiÖn ngay trong mçi yÕu tè h×nh thµnh nªn  gi¸ trÞ hµng ho¸. Gi¶ sö nhu cÇu vÒ tiÒn thùc tÕ kh«ng thay ®æi  theo thêi gian, mét sù gia t¨ng møc cung tiÒn danh  nghÜa nhÊt ®Þnh ph¶i dÉn ®Õn mét lîng t¨ng t¬ng ®­ ¬ng  trong  møc gi¸.  Cã thÓ  nãi,  sù thay  ®æi trong  møc cung tiÒn g©y ra sù thay ®æi vÒ gi¸ c¶. Sù thay ®æi gi¸ c¶ nµy phô thuéc vµo hai yÕu tè  sau ®©y: Mét   lµ:  sù   t¨ng   lîng   cung   tiÒn   sÏ   g©y   ra   sù  t¨ng gi¸. Hai   lµ;  nÕu   cã   ®iÒu   g×   kh¸c   lµm   cho   møc   gi¸  t¨ng   lªn   vµ   ChÝnh   phñ   ®iÒu   tiÕt   sù   t¨ng   gi¸   nµy  b»ng c¸ch in thªm tiÒn th× c¶ khèi lîng tiÒn vµ gi¸  c¶ sÏ l¹i  t¨ng thªm. Trªn   thùc   tÕ,   nÕu   nh  sù   t¨ng   lîng   cung   tiÒn  danh nghÜa kÐo theo sù thay ®æi t¬ng øng cña tiÒn  l¬ng vµ gi¸ c¶ th× ®iÒu ®ã sÏ dÉn ®Õn hËu qu¶ nguy  hiÓm ®èi víi nÒn kinh tÕ. Khi tiÒn l¬ng danh nghÜa  t¨ng nhanh, vÒ c¬ b¶n nã sÏ lµm cho gi¸ t¨ng lªn  nhanh ®Ó ®¶m b¶o møc cung tiÒn thùc tÕ chØ thay ®æi  mét c¸ch chËm ch¹p t¬ng øng víi nh÷ng thay ®æi vÒ  nhu cÇu tiÒn tÖ. Sù   t¸c   ®éng   cña   yÕu   tè   tiÒn   tÖ   ®Õn   sù   h×nh  thµnh vµ vËn ®éng cña gi¸ thÞ trêng lµ hÕt søc søc  phøc t¹p. Sù tr×nh bµy ë trªn tuy ®¬n gi¶n, song ®∙  cho ta thÊy ®îc mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i lÉn  nhau gi÷a tiÒn tÖ vµ gi¸ c¶. Do vËy, qu¶n lý gi¸ c¶  kh«ng thÓ t¸ch rêi qu¶n lý tiÒn tÖ. Khi cha cã c¬  chÕ qu¶n lý ®Çy ®ñ ®Ó tiÒn tÖ thùc hiÖn ®óng chøc 
  8. n¨ng cña m×nh, th× vÉn cha thÓ cã ®îc hÖ thèng gi¸  c¶ kh¸ch quan, ®óng nghÜa víi gi¸ thÞ trêng. Tõ sù ph©n tÝch trªn, ta cã thÓ thÊy r»ng: a. §Ó qu¶n lý gi¸ thÞ trêng th× kh«ng thÓ chØ  chó ý tíi viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt thÞ trêng hµng  ho¸, mµ cßn cÇn chó ý c¶ viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt  thÞ trêng tiÒn tÖ. Trong thêi gian tíi, c¸c chÝnh  s¸ch, cã chÕ vµ biÖn ph¸p ®Ó ph¸t triÓn nhanh thÞ  trêng tiÒn tÖ sÏ cã ý nghÜa to lín ®èi víi sù ph¸t  triÓn nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc. ViÖc qu¶n lý gi¸ c¶ hµng ho¸ ph¶i ®Æt trong mèi  quan hÖ víi viÖc qu¶n lý gi¸ c¶ cña ®ång tiÒn trong  níc (néi tÖ). Gi¸ c¶ cña ®ång tiÒn ®îc thÓ hiÖn ë  l∙i suÊt tiÒn göi vµ tiÒn vay. Trong ®iÒu kiÖn nÒn  kinh tÕ cã l¹m ph¸t cao vµ siªu l¹m ph¸t, ®Ó thu  hót tiÒn vµo ng©n hµng, ChÝnh phñ thêng quyÕt ®Þnh  l∙i suÊt tiÒn göi vµ tiÒn vay ph¶i cao h¬n tû lÖ  l¹m  ph¸t  (tèc ®é  t¨ng gi¸)  vµ ph¶i  chÊp  nhËn  l∙i  suÊt   tiÒn   vay   thÊp   h¬n   l∙i   suÊt   tiÒn   göi.   Trong  ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn b×nh thêng, hoÆc  tû  lÖ l¹m ph¸t  thÊp,  l∙i  suÊt tÝn  dông  phô thuéc  vµo quan hÖ cung ­ cÇu trªn thÞ trêng tiÒn tÖ, song  ph¶i ®¶m b¶o l∙i suÊt cho vay lín h¬n l∙i suÊt tiÒn  göi vµ lín h¬n tèc ®é t¨ng gi¸ ®Ó doanh nghiÖp vay  tiÒn   kinh   doanh   vÉn   cã   l∙i.   §ã   lµ   biÖn   ph¸p   rÊt  quan träng ®Ó gi÷ gi¸ ®ång tiÒn vµ gi¸ c¶ hµng ho¸. §ång thêi ®Ó qu¶n lý ®îc gi¸ hµng ho¸, cÇn ph¶i  qu¶n lý ®îc gi¸ cña ®ång ngo¹i tÖ (nhÊt lµ ngo¹i tÖ  m¹nh). Trong nÒn kinh tÕ më, kh«ng chØ cã ®ång néi  tÖ mµ cßn cã ®ång ngo¹i tÖ. Ngo¹i tÖ lu th«ng võa  ví t  c¸ch lµ tiÒn tÖ ( trong thanh to¸n quèc tÕ),  võa víi t c¸ch lµ mét lo¹i hµng ho¸ (trong nÒn kinh  tÕ më, vµng vµ ®¸ quý còng cã vai trß nh ngo¹i tÖ).  Gi¸ c¶ cña vµng vµ ngo¹i tÖ m¹nh ¶nh hëng nhiÒu tíi  gi¸  c¶ cña  c¸c hµng  ho¸ kh¸c.  V×  viÖc xuÊt,  nhËp  khÈu ®ßi hái ph¶i sö dông trùc tiÕp ngo¹i tÖ,  nªn 
  9. gi¸   c¶   cña   ngo¹i   tÖ   ¶nh   hëng   trùc   tiÕp   tíi   ho¹t  ®éng xuÊt, nhËp khÈu vµ gi¸ c¶ c¸c hµng ho¸ xuÊt,  nhËp khÈu... b. Lîng tiÒn trong lu th«ng vµ tèc ®é vßng quay  cña ®ång tiÒn quyÕt ®Þnh tæng cÇu cña toµn x∙ héi.  §Ó qu¶n lý ®îc gi¸ c¶ (kÓ c¶ gi¸ c¶ tiÒn tÖ), ChÝnh  phñ   cÇn   t¹o   ra   sù   c©n   ®èi   gi÷a   tæng   cÇu   vµ   tæng  cung.  NÕu  tæng  cung cha thay  ®æi,  th× sù  sai lÇm  trong   ph¸t   hµnh,   ®Çu   t,   v.v...   dÉn   ®Õn   tæng   cÇu  t¨ng ®ét ngét sÏ lµm cho gi¸ c¶ t¨ng ®ång lo¹t vµ  lµm cho nÒn kinh tÕ l©m vµo l¹m ph¸t. MÆc dï gi¸ thÞ trêng ®îc quyÕt ®Þnh trùc tiÕp  bëi ngêi mua vµ ngêi b¸n, song bao giê gi¸ c¶ còng  ph¶n ¸nh tæng hîp c¸c quan hÖ kinh tÕ, c¸c lîi Ých  kinh tÕ. Qu¶n lý gi¸ c¶ lµ qu¶n lý c¸c quan hÖ ®ã  vµ gãp phÇn gi¶i quyÕt c¸c quan hÖ ®ã. Trong  nÒn  kinh  tÕ  më,  quan  hÖ  gi÷a  thÞ  trêng  trong níc vµ thÞ trêng thÕ giíi lµ mét trong nh÷ng  mèi quan hÖ quan träng nhÊt cña c¶ níc. Do thÞ tr­ êng trong níc vµ thÞ trêng thÕ giíi th©m nhËp vµo  nhau,  cho  nªn gi¸  trªn  thÞ trêng  thÕ giíi  sÏ t¸c  ®éng ®Õn gi¸ thÞ trêng trong níc.C¸c biÖn ph¸p can  thiÖp cña ChÝnh phñ ®Ó h¹n chÕ bít nh÷ng t¸c ®éng  tiªu cùc cña gi¸ thÞ trêng thÕ giíi ®Õn gi¸ thÞ tr­ êng trong níc lµ cÇn thiÕt, song chØ nªn coi ®ã lµ  c¸c biÖn ph¸p nhÊt thê Trong nÒn kinh tÕ, mçi lo¹i hµng ho¸ ®Òu cã ý  nghÜa kinh tÕ ­ x∙ héi kh¸c nhau. Do ®ã, viÖc qu¶n  lý gi¸ cÇn ph¶i cã sù ph©n biÖt gi÷a c¸c lo¹i hµng  (hay nhãm hµng).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2