intTypePromotion=1
ADSENSE

Sự hình thành của giá cả trong nền kinh tế thị trường (phần 6)

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

74
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Người ta nhận thấy rằng, giá thành không chỉ giảm xuống theo sự gia tăng của số lượng sản phẩm, kinh nghiệm sản xuất được tích luỹ ("đường cong kinh nghiệm") mà còn chịu ảnh hưởng ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự hình thành của giá cả trong nền kinh tế thị trường (phần 6)

  1. IV. C¸c vai trß chñ yÕu cña gi¸ c¶  1. Gi¸ cã vai trß quan träng trong viÖc ph©n bæ c¸c  nguån lùc cña nÒn kinh tÕ, cña doanh nghiÖp vµ cña  ngêi tiªu dïng 2. Gi¸ lµ biÕn sè ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc ­ ThÓ chÕ vÒ gi¸, c«ng cô chèng l¹m ph¸t ­ ThÓ chÕ vÒ gi¸, c«ngcô tù do c¹nh tranh 3. Gi¸ lµ biÕn sè c¬ b¶n cña DN ­ Gi¸ vµ khèi lîng ­ Gi¸­c«ng cô c¹nh tranh ­ Gi¸ vµ hiÖu qu¶ ­ Gi¸­ c«ng cô truyÒn tin 4. Gi¸ lµ biÕn sè lùa chän cña ngêi tiªu dïng ­ Ph©n chia chi tiªu hîp lý ­ Vai trß th«ng tin VÊn ®Ò thø 3: Ph©n lo¹i, c¬ cÊu gi¸ vµ  x¸c ®Þnh chi phÝ I/ Ph©n lo¹i 1.C¸c chØ tiªu gi¸ c¶ ­   Møc   gi¸ :   biÓu   hiÖn   b»ng   tiÒn   gi¸   trÞ   cña  hµng  ho¸  víi mét  gi¸ trÞ  sö dông  nhÊt ®Þnh,  thùc  hiÖn ë mét kh©u lu th«ng, mét quan hÖ trao ®æi nhÊt  ®Þnh. ­ Chªnh lÖch gi¸ (gi¸ ph©n biÖt): kho¶ng c¸ch  vÒ  møc gi¸  cña cïng  mét lo¹i  hµng  ho¸ nh÷ng  kh¸c  nhau vÒ chÊt lîng, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm tiªu thô,  vÒ ®èi tîng vµ sè lîng mua kh¸c nhau. ­ Tû gi¸ : mèi quan hÖ (tû lÖ) so s¸nh gi÷a hai  møc gi¸ cña hai lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau kh«ng ®ång  nhÊt vÒ gi¸ trÞ sö dông vµ nÕu ®ång nhÊt th× chóng  cã h×nh th¸i vËt chÊt k¸hc nhau.
  2. ­   Gi¸   chuÈn:   gi¸   cña   c¸c   s¶n   phÈm   chuÈn.   Nã  thêng kh«ng ph¶i lµ gi¸ thùc tÕ vµ mang tÝnh ®Þnh  híng. ­ Gi¸ tham kh¶o ­ Khung gi¸: kho¶ng chªnh lÖch cña gi¸ mét lo¹i  hµng ho¸ cô thÓ ®îc t¹o ra bëi giíi h¹n cao vµ giíi  h¹n thÊp ­   Gi¸   giíi   h¹n:   giíi   h¹n   cña   mét   møc   gi¸   cô  thÓ, gåm gi¸ giíi h¹n cao vµ gi¸ giíi h¹n thÊp.   2.Ph©n lo¹i gi¸ theo ®èi t   îng tÝnh gi¸   ­   Gi¸   hµng   tiªu   dïng:   Tiªu   dïng   thêng   xuyªn,  Tiªu dïng l©u bÒn ­  Hµng c«ng nghiÖp (t liÖu s¶n xuÊt!) ­  DÞch vô ­ Cña nh÷ng ngµnh ®Æc thï? 3/Ph©n lo¹i gi¸ theo c¸c giai ®o¹n vËn ®éng cña hµng  ho¸ ­ Gi¸ xuÊt xëng ­ Gi¸ b¸n bu«n (cÊp 1 vµ cÊp 2) ­ Gi¸ b¸n lÎ II/ C¬ cÊu gi¸ b¸n Chi phÝ trùc tiÕp 1. Nguyªn vËt liÖu 2. TiÒn l¬ng trùc tiÕp 3. Chi phÝ marketing trùc tiÕp L∙i gép Chi phÝ cè ®Þnh 4. TiÒn l¬ng gi¸n tiÕp 5. Chi phÝ marketing gi¸n tiÕp 6. Chi phÝ chung 7. Lîi nhuËn III/ Ph©n lo¹i chi phÝ
  3. 1.Ph©n lo¹i chi phÝ Chi phÝ cã thÓ ®îc ph©n lo¹i vµ x¸c ®Þnh theo  nhiÒu c¬ së kh¸c nhau chøa ®ùng nh÷ng ý nghÜa kh¸c  nhau ®èi víi viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh. ë  gãc   ®é   x¸c   ®Þnh   gi¸,   c¸c   chØ   tiªu   chi   phÝ   cã   ý  nghÜa quan träng nhÊt lµ: *  Tæng chi phÝ cè ®Þnh Tæng chi phÝ cè ®Þnh lµ toµn bé chi phÝ chi cho  c¸c ®Çu vµo cè ®Þnh. Nã kh«ng thay ®æi theo møc ®é  s¶n xuÊt hay doanh sè b¸n. VÝ dô: chi phÝ nhµ xëng,  m¸y mãc thiÕt bÞ, tiÒn tr¶ l∙i ®i vay, tiÒn chi tr¶  cho c¸c hîp ®ång ®∙ ®îc ký kÕt, tiÒn l¬ng c¸n bé  qu¶n lý ... *  Tæng chi phÝ biÕn ®æi Lµ toµn bé c¸c lo¹i chi phÝ chi cho c¸c ®Çu vµo  biÕn ®æi. Nã thay ®æi cïng víi s¶n lîng s¶n xuÊt.  VÝ dô: chi phÝ vÒ nguyªn, vËt liÖu, tiÒn l¬ng cho  c«ng nh©n s¶n xuÊt.... Nhng nÕu tÝnh cho mét ®¬n vÞ  s¶n phÈm chi phÝ biÕn ®æi l¹i lµ mét h»ng sè. *  Tæng chi phÝ Tæng chi phÝ = Tæng chi phÝ cè ®Þnh + tæng chi phÝ  biÕn ®æi ý  nghÜa  quan   träng  bËc  nhÊt  cña  c¸c  chØ  tiªu  nãi   khi   ®a   ra   c¸c   quyÕt   ®Þnh   vÒ   gi¸   thÓ   hiÖn   ë  “ph©n tÝch hßa vèn” vµ lùa chän møc gi¸ thÝch hîp  trong mèi t¬ng quan gi÷a gi¸, doanh thu vµ tæng lîi  nhuËn. 2. TÝnh to¸n chi phÝ + ChÝ phÝ trùc tiÕp + Chi phÝ gi¸n tiÕp Nguyªn t¾c ph©n bæ C¬ së ph©n bæ IV/ Mét sè vÊn ®Ò liªn quan
  4.   1. Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a gi¸ thµnh, s¶n l       îng vµ møc gi¸ dù kiÕn Gi¸ thµnh ®îc tÝnh theo c«ng thøc: Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm = Tæng chi phÝ/ s¶n lîng NÕu chØ dõng l¹i ë quan niÖm kÕ to¸n, gi¸ thµnh  ®îc coi lµ bé phËn tÊt yÕu trong c¬ cÊu gi¸:  Gi¸   b¸n = gi¸ thµnh + l∙i Nhng nÕu ë mét ph¹m vi réng lín h¬n cña viÖc  ®Þnh gi¸ vµ qu¶n trÞ gi¸ th× viÖc ph©n tÝch mèi t­ ¬ng quan gi÷a chi phÝ, s¶n lîng vµ gi¸ b¸n dù kiÕn  ®em l¹i cho gi¸ thµnh mét ý nghÜa to lín h¬n nhiÒu.  ViÖc ®Þnh gi¸ ®îc coi lµ kh«n khÐo nÕu ban l∙nh ®¹o  vµ nh÷ng ngêi lµm gi¸ biÕt ®îc chÝnh x¸c gi¸ thµnh  s¶n   phÈm   sÏ   thay   ®æi   nh  thÕ   nµo   khi   sè   lîng   s¶n  phÈm   gia   t¨ng.   Quy   luËt   vÒ   sù   gi¶m   dÇn   cña   gi¸  thµnh  khi  s¶n lîng t¨ng  cã ý nghÜa  ®Æc  biÖt  quan  träng trong viÖc ®Ò xuÊt "chiÕn lîc gi¸ tÊn c«ng",  chiÕn lîc gi¸ "x©m nhËp thÞ trêng", hoÆc khai th¸c  c¬ héi b¸n hµng ë tõng th¬ng vô, ngay c¶ khi ngêi  mua ®Æt møc gi¸ thÊp h¬n gi¸ chµo hµng.    T×m kiÕm tiÒm n¨ng h¹ thÊp gi¸ thµnh 2.       Ngêi   ta   nhËn   thÊy   r»ng,   gi¸   thµnh   kh«ng   chØ  gi¶m xuèng theo sù gia t¨ng cña sè lîng s¶n phÈm,  kinh nghiÖm s¶n xuÊt ®îc tÝch luü ("®êng cong kinh  nghiÖm") mµ cßn chÞu ¶nh hëng rÊt lín vµo nh÷ng nç  lùc  t×m kiÕm  c¸c  gi¶i ph¸p  h¹ thÊp  chi  phÝ (tiÕt  kiÖm vËt t, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng...) HiÖn   nay   cã   rÊt   nhiÒu   doanh   nghiÖp   tiÕn   hµnh  ®Þnh   gi¸   theo   ®êng   cong   kinh   nghiÖm   vµ   kh¶   n¨ng  tiÕt kiÖm   chi phÝ ®Ó thu hót thªm kh¸ch hµng vµ  lo¹i bá ®èi thñ c¹nh tranh khi tiªn lîng c¬ héi thÞ  trêng. §ã lµ trêng hîp c¸c doanh nghiÖp xuÊt hiÖn  ®Çu tiªn trªn thÞ trêng. Do xuÊt hiÖn sím trªn thÞ  trêng nªn so víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt hiÖn sau, hä  tÝch luü ®îc nhiÒu kinh nghiÖm h¬n dÉn ®Õn chi phÝ 
  5. s¶n xuÊt s¶n phÈm cña hä thÊp h¬n. Hä cã thÓ chñ  ®éng b¸n gi¸ thÊp so víi s¶n phÈm c¹nh tranh, giµnh  thÞ  phÇn  trong  khi c¸c  ®èi thñ  ®ang cã  gi¸ thµnh  cao v× kinh nghiÖm s¶n xuÊt tÝch luü ®îc Ýt h¬n.   VÊn ®Ò thø 4: C¸c h×nh th¸i thÞ tr     êng    vµ ph   ¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸     I/ C¸c h×nh th¸i thÞ tr     êng 1. §éc quyÒn ®¬n ph¬ng: ®êng cÇu cña thÞ trêng còng  lµ   ®êng   cÇu   cña   ngµnh.   Ngêi   b¸n   ®éc   quyÒn   lu«n  giµnh   quyÒn   quyÕt   ®Þnh   vÒ   gi¸.   Hä   thêng   ®Þnh   gi¸  b¸n ®Ó duy tr× vµ b¶o vÖ vÞ thÕ ®éc quyÒn; kh«ng  muèn thu hót sù x©m nhËp thÞ trêng cña c¸c ®èi thñ  tiÒm   Èn   vµ   cã   thÓ   b¸n   s¶n   phÈm     cho   sè   ®«ng   c¸c  kh¸ch   hµng.   Víi   nh÷ng   nhµ   ®éc   quyÒn,   ®Ò   xuÊt   mét  møc gi¸ ®éc quyÒn lu«n lµ vÊn ®Ò hä ph¶i quan t©m. 2. §éc quyÒn ®a ph¬ng  bao gåm mét sè Ýt ngêi b¸n.  Tõng ngêi trong sè hä lu«n cã thÕ m¹nh ®Ó cã thÓ  g©y ¶nh hëng tíi gi¸ thÞ trêng. Hä rÊt nh¹y c¶m víi  nh÷ng chiÕn lîc marketing vµ ®Þnh gi¸ cña ®èi thñ  c¹nh  tranh.  S¶n  phÈm  cña hä cã  kh¶ n¨ng  thay  thÕ  cho   nhau,   nhng   lµ   sù   thay   thÕ   cã   giíi   h¹n.   C¸c  doanh   nghiÖp   ho¹t   ®éng   trong   thÞ   trêng   ®éc   quyÒn  nhãm   ®Òu   ph¶i   c¶nh   gi¸c   tríc   nh÷ng   thay   ®æi   ®ét  ngét vÒ gi¸ cña ®èi thñ. V× hä cã thÓ nhanh chãng  mÊt ®i kh¸ch hµng thuéc phÇn thÞ trêng cña m×nh khi  ®èi  thñ c¹nh  tranh  dïng  gi¸ ®Ó  l«i kÐo.  NÕu c¹nh  tranh   qua   gi¸   c¶   trë   nªn   quyÕt   liÖt,   c¸c   doanh  nghiÖp ho¹t ®éng ë h×nh th¸i thÞ trêng nµy sÏ r¬i  vµo   t×nh   tr¹ng   tæn   thÊt   nÆng   nÒ   vÒ   tµi   chÝnh.  Khuynh híng gi¶m gi¸ b¸n ®Ó c¹nh tranh vµ hËu qu¶  cña  nã ®∙ ®a c¸c doanh  nghiÖp   ®éc quyÒn  nhãm  ®Õn 
  6. ®Õn sù liªn kÕt hay tho¶ thuËn víi nhau vÒ thÞ tr­ êng vµ gi¸ c¶. Sù liªn kÕt vÒ gi¸ b¸n cña hä nÕu  g©y thiÖt h¹i ®Õn ngêi tiªu dïng, chÝnh phñ thêng  can thiÖp ®Ó ng¨n chÆn. Qua viÖc ph©n tÝch nãi trªn  cho thÊy, khi ®Þnh gi¸ s¶n phÈm cña m×nh c¸c doanh  nghiÖp   lu«n   ph¶i   ®Æt   m×nh   trong   thÕ   t¬ng   quan   vÒ  c¹nh  tranh  ®Ó ®iÒu  chØnh  gi¸  so víi ®èi  thñ (®Æc  biÖt lµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh quan träng) cho hîp  lý. 3. C¹nh tranh ®éc quyÒn  bao gåm nhiÒu ngêi mua vµ  b¸n   giao   dÞch   víi   nhau   qua   mét   "khung   gi¸"   chø  kh«ng ph¶i mét gi¸ thÞ trêng duy nhÊt. Nh÷ng doanh  nghiÖp   nµo   t¹o   ®îc   cho   s¶n   phÈm   cña   m×nh   mét   sù  kh¸c biÖt vÒ chÊt lîng, mÉu m∙, hoÆc nh÷ng dÞch vô  kÌm theo vµ ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn, hä cã thÓ ®Æt  mét gi¸ b¸n riªng biÖt. Tuy nhiªn kh¶ n¨ng nµy lµ  cã h¹n v× nh÷ng hµng ®îc trao ®æi trªn thÞ trêng cã  kh¶ n¨ng thay thÕ nhau rÊt lín. Khi ho¹t ®éng trong  h×nh   th¸i   thÞ   trêng   nµy,   doanh   nghiÖp   lu«n   ph¶i  theo s¸t gi¸ vµ nh÷ng ph¶n øng vÒ gi¸ hoÆc sÏ liªn  quan ®Õn gi¸ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. 4. C¹nh tranh hoµn h¶o: bao gåm nhiÒu ngêi mua vµ  ngêi b¸n trao ®æi víi nhau vÒ mét thø hµng ho¸ ®ång  nhÊt.  Kh«ng  cã  mét ngêi mua  hay ngêi b¸n  c¸ biÖt  nµo cã thÓ g©y ®îc ¶nh hëng lín ®Õn gi¸ s¶n phÈm do  thÞ trêng quyÕt ®Þnh. Nh÷ng quy ®Þnh gi¸ riªng cña  doanh nghiÖp ®Òu kh«ng cã ý nghÜa.   II/ C¸c ph   ¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ cña doanh nghiÖp   1. Qui tr×nh x¸c ®Þnh gi¸ C¸c   doanh   nghiÖp   ®Òu   ph¶i   tiÕn   hµnh   ®Þnh   gi¸  b¸n  lÇn ®Çu  tiªn  cho s¶n  phÈm cña  m×nh.  §iÒu  nµy  x¶y ra khi doanh nghiÖp tung vµo thÞ trêng mét lo¹i 
  7. s¶n phÈm míi; hoÆc ®a mét lo¹i s¶n phÈm hiÖn cã vµo  mét kªnh ph©n phèi míi hay ®em b¸n chóng ë mét thÞ  trêng míi vµ khi hä tham gia ®Êu gi¸ ë mét vô ®Êu  thÇu. CÇn ph¶i nãi r»ng cã rÊt nhiÒu lo¹i m« h×nh ®­ îc nghiªn cøu gióp cho viÖc x¸c ®Þnh mét møc gi¸.  C¸c m« h×nh ®ã cã kh¸c nhau v× chóng thêng dùa trªn  c¸c c¨n cø vµ nguyªn t¾c kh¸c nhau, song ®∙ cã sù  thèng nhÊt kh¸ cao vÒ mét tiÕn tr×nh tÝnh møc gi¸  b¸n lÇn ®Çu, bao gåm 6 bíc. S¬ ®å   TiÕn tr×nh x¸c ®Þnh møc gi¸ b¸n lÇn ®Çu X¸c  X¸c  X¸c  Ph©n  Lùa  Lùa  ®Þnh  ®Þnh  ®Þnh  tÝch gi¸  chän  chän  nhiÖm  cÇu  chi  vµ s¶n  ph­¬ng  møc gi¸  vô cho  thÞ tr­ phÝ  phÈm   ph¸p   cô thÓ møc  êng môc  s¶n  cña ®èi  ®Þnh gi¸ 2. X¸c ®Þnh môc tiªu ®Þnh gi¸ Nh  ®∙   ph©n   tÝch   gi¸   chØ   lµ   mét   biÕn   sè   cña  marketing ­ mix, ®îc sö dông nh  lµ mét c«ng cô ®Ó  ®¹t môc tiªu cña doanh nghiÖp. V× vËy, x¸c ®Þnh môc  tiªu ®Þnh gi¸ ph¶i xuÊt ph¸t tõ môc tiªu marketing  vµ  chiÕn  lîc ®Þnh  vÞ s¶n  phÈm mµ  doanh  nghiÖp  ®∙  lùa  chän.  MÆt kh¸c  nã ph¶i  ®îc ®Æt  trong  mét thÓ  thèng   nhÊt   víi   c¸c   biÕn   sè   kh¸c   cña   marketing   ­  mix. ë  bíc   ®Çu   tiªn   nµy,   ngêi   lµm   gi¸   ph¶i   thùc  hiÖn nh÷ng nhiÖm vô chÝnh sau ®©y:  ­ Nghiªn cøu kü môc tiªu kinh doanh, chiÕn lîc  ®Þnh vÞ mµ doanh nghiÖp lùa chän; ­ N¾m néi dung cña c¸c biÕn sè marketing – mix  kh¸c; ­ X¸c ®Þnh môc tiªu vµ nhiÖm vô cña gi¸ gåm:  ph¹m vi vµ vai trß cña gi¸; Sù hç trî cña gi¸ víi 
  8. c¸c ch÷ P kh¸c trong viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc ®Þnh  vÞ vµ môc tiªu cña doanh nghiÖp.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2