Sự hình thành của giá cả trong nền kinh tế thị trường (phần 8)

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
92
lượt xem
24
download

Sự hình thành của giá cả trong nền kinh tế thị trường (phần 8)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi định giá theo giá trị cảm nhận của khách hàng, người làm giá phải xây dựng được những biến tạo nên giá trị cảm nhận trong suy nghĩ của người mua; giá bán dự k iến được ấn định theo giá trị cảm nhận này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự hình thành của giá cả trong nền kinh tế thị trường (phần 8)

 1. B¶ng  : Tæng hîp doanh thu, chi phÝ, lîi nhuËn §¬n   vÞ   tÝnh:   1.000.000® Gi¸  Chi  CP  Q  Q   ®¹t   lîi  Doan Tæng  Lîi  dù  phÝ  biÕn  hoµ  nhuËn   môc  h  chi  nhuËn  kiÕn C§ ®æi vèn tiªu thu phÝ môc  tiªu 0,01 300 0,01 37.5 62.500 1125 925 200 8 00 0,02 300 0,01 30.0 50.000 1000 800 200 0 Doanh thu  00 Tæng doanh  (R) thu TR 0,02 300 0,01 25.0 41.666 916, 716,66 200 TR2 (P=0,02) 2100 00 6 Tæng chi phÝ  0 } TC Lîi nhuËn môc tiªu 800 S¬ ®å  : §å thÞ hoµ vèn (§¬n vÞ: 1000 s¶n phÈm) 600 Chi phÝ cè  300 ®Þnh 30           50 S¶n  l­îng Q 0 Nh×n vµo b¶ng sè vµ ®å thÞ, chóng ta dÔ dµng  nhËn thÊy r»ng, ®Ó cã 200 triÖu ®ång lîi nhuËn, cã  thÓ b¸n s¶n phÈm víi c¸c møc gi¸ kh¸c nhau. B¸n s¶n  phÈm víi gi¸ nµo cßn tuú thuéc vµo viÖc tiªn lîng 
 2. sè lîng s¶n phÈm cã thÓ ®îc tiªu thô trªn thÞ tr­ êng. Tãm l¹i, ph¬ng ph¸p hoµ vèn ®îc sö dông rÊt cã  hiÖu qu¶ khi doanh nghiÖp dù ®o¸n chÝnh x¸c khèi l­ îng tiªu thô. Ngoµi ra nã cßn cho phÐp ngêi lµm gi¸  cã thÓ xem xÐt tíi c¸c møc gi¸ kh¸c nhau vµ íc tÝnh  ®îc nh÷ng ¶nh hëng cã thÓ cã cña chóng ®Õn khèi l­ îng tiªu thô vµ lîi nhuËn. §Æc biÖt, dùa vµo ph¬ng  ph¸p nµy ngêi s¶n xuÊt cßn cã thÓ dù b¸o ®îc kho¶ng  thêi gian ®Ó cã thÓ ®¹t ®îc "®iÓm hoµ vèn" vµ sau  ®ã kinh doanh cã l∙i. Song ph¬ng ph¸p nµy vÉn ®îc  coi lµ cã xu híng xem nhÑ ¶nh hëng cña gi¸ s¶n phÈm  c¹nh tranh vµ t¬ng ®èi m¹o hiÓm v× cha tÝnh ®Õn ®é  co gi∙n cña cÇu ®èi víi gi¸. §Þnh gi¸ theo gi¸ trÞ c¶m nhËn Víi ph¬ng ph¸p nµy, c¸c doanh nghiÖp ®Þnh gi¸  b¸n cña m×nh c¨n cø vµo c¶m nhËn cña ngêi mua vÒ  gi¸ trÞ chø kh«ng ph¶i chi phÝ mµ hä bá ra ®Ó s¶n  xuÊt s¶n phÈm. Khi  ®Þnh   gi¸  theo  gi¸  trÞ  c¶m  nhËn  cña  kh¸ch  hµng, ngêi lµm gi¸ ph¶i x©y dùng ®îc nh÷ng biÕn t¹o  nªn gi¸ trÞ c¶m nhËn trong suy nghÜ cña ngêi mua;  gi¸ b¸n dù k iÕn ®îc Ên ®Þnh theo gi¸ trÞ c¶m nhËn  nµy. §Ó  x¸c  ®Þnh  gi¸  “theo  gi¸  trÞ  c¶m  nhËn  ®îc”,  ngêi lµm gi¸ ph¶i tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc sau ®©y:  ­ X©y dùng kh¸i niÖm s¶n phÈm cho thÞ trêng môc  tiªu víi chÊt lîng vµ gi¸ c¶ dù kiÕn (®Þnh vÞ s¶n  phÈm) cô thÓ; ­ Dù kiÕn khèi lîng b¸n mong muèn theo møc gi¸  dù kiÕn; ­ Dù kiÕn c«ng suÊt cÇn thiÕt cña nhµ m¸y, vèn  ®Çu t vµ x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm;
 3. ­ X¸c ®Þnh lîi nhuËn theo møc chi phÝ vµ gi¸ dù  kiÕn; Khi ®∙ kh¼ng ®Þnh r»ng møc gi¸ dù kiÕn ®em l¹i  cho doanh nghiÖp lîi nhuËn môc tiªu, ngêi chµo hµng  sÏ thuyÕt phôc kh¸ch hµng chÊp nhËn møc gi¸ ®ã b»ng  c¸ch   chøng   minh   víi   kh¸ch   hµng   r»ng   lîi   Ých   mµ  kh¸ch hµng nhËn ®îc tõ viÖc tiªu dïng s¶n phÈm lµ  tho¶ ®¸ng. VÊn ®Ò quan träng nhÊt cña ph¬ng ph¸p “®Æt gi¸  theo   gi¸   trÞ   c¶m   nhËn”   cña   kh¸ch   hµng   lµ   doanh  nghiÖp   ph¶i   x¸c   ®Þnh   chÝnh   x¸c   nhËn   thøc   cña   thÞ  trêng vÒ gi¸ trÞ cña hµng ho¸. C¸c doanh nghiÖp cÇn  tr¸nh khuynh híng hoÆc thæi phång gi¸ trÞ cña s¶n  phÈm   dÉn   ®Õn   ®Þnh   gi¸   qu¸   cao   hoÆc   qu¸   kh¾t   khe  trong ®¸nh gi¸ dÉn ®Õn ®Þnh gi¸ thÊp so víi møc gi¸  ®¸ng ra hä cã thÓ tÝnh.  §Ó   ¸p   dông   ®îc   ph¬ng   ph¸p   nµy   c«ng   viÖc   ®Çu  tiªn   mµ   nh÷ng   ng¬×   lµm   gi¸   cña   doanh   nghiÖp   ph¶i  lµm lµ nghiªn cøu thËt kü thÞ trêng môc tiªu ®Ó ®o  lêng   ®îc   nhËn   thøc   cña   thÞ   trêng   vÒ   gi¸   trÞ   s¶n  phÈm. §Þnh gi¸ theo møc gi¸ hiÖn hµnh hay ®Þnh gi¸ c¹nh  tranh Khi  x¸c  ®Þnh   gi¸  theo  møc  gi¸  hiÖn  hµnh,   c¸c  doanh nghiÖp sÏ lÊy gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh lµm  c¬ së. Hä Ýt quan t©m ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm  vµ cÇu thÞ trêng. Gi¸ b¸n s¶n phÈm cña doanh nghiÖp  cã thÓ ®Þnh cao h¬n, thÊp h¬n, hoÆc ngang b»ng víi  gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh. Díi ®©y lµ nh÷ng nguyªn  t¾c cã tÝnh chØ dÉn vÒ c¸ch ®Æt gi¸ nµy: *  §Æt gi¸ ngang b»ng víi gi¸ s¶n phÈm c¹nh tranh  Trêng hîp nµy x¶y ra khi doanh nghiÖp ho¹t ®éng  kinh   doanh   trong   ngµnh   thuéc   h×nh   th¸i   thÞ   trêng  ®éc  quyÒn  nhãm  (vÝ dô:  c¸c vËt  liÖu c¬  b¶n) hoÆc  doanh   nghiÖp   tham   gia   vµo   thÞ   trêng   víi   n¨ng   lùc 
 4. c¹nh tranh nhá bРvµ ®îc gäi lµ doanh nghiÖp "theo  sau" hoÆc s¶n phÈm cña doanh nghiÖp vÒ c¬ b¶n lµ t­ ¬ng tù s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh. *  §Æt gi¸ cao h¬n gi¸ cña s¶n phÈm c¹nh tranh C¸ch ®Æt gi¸ nµy cã thÓ ¸p dông khi s¶n phÈm  cña doanh nghiÖp cã nh÷ng sù kh¸c biÖt víi s¶n phÈm  c¹nh tranh vµ ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn (vÝ dô: chÊt  lîng   cao   h¬n,   mÉu   m∙   vµ   bao   b×   ®Ñp   h¬n   ...)   Tuy  nhiªn, kho¶ng chªnh lÖch vÒ gi¸ kh«ng nªn qu¸ lín  ®Ó tr¸nh ¶nh hëng tíi nh÷ng kh¸ch hµng nh¹y c¶m vÒ  gi¸. NhÊt lµ sù kh¸c biÖt vÒ s¶n phÈm trong t©m trÝ  kh¸ch hµng kh«ng râ rµng. * §Æt gi¸ thÊp h¬n gi¸ cña s¶n phÈm c¹nh tranh Trêng  hîp  nµy  ®îc  ¸p  dông  cho  nh÷ng   s¶n  phÈm  mµ kh¸ch hµng vèn nh¹y c¶m vÒ gi¸. Tuy nhiªn, chªnh  lÖch  gi÷a  hai møc  gi¸ kh«ng  nªn  qu¸ lín  ®Ó tr¸nh  khuynh híng t¹o ra sù c¹nh tranh vÒ gi¸ mang tÝnh  chÊt quyÕt liÖt vµ tr¸nh sù vi ph¹m luËt ph¸p quy  ®Þnh cho gi¸ c¶ (luËt ph¸ gi¸). Ph¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ theo gi¸ hiÖn hµnh rÊt phæ  biÕn nhÊt lµ trong c¸c trêng hîp nh chi phÝ khã x¸c  ®Þnh ®îc hay ph¶n øng c¹nh tranh kh«ng ch¾c ch¾n.  C¸c doanh nghiÖp ®Òu cho r»ng ph¬ng ph¸p gi¸ hiÖn  hµnh lµ mét gi¶i ph¸p tèt. Nã ph¶n ¸nh sù s¸ng suèt  cña tËp thÓ ngµnh vÒ vÊn ®Ò gi¸ c¶, ®¶m b¶o ®em l¹i  lîi nhuËn c«ng b»ng vµ sù hµi hoµ cña ngµnh. §Þnh gi¸ ®Êu thÇu §Þnh gi¸ ®Êu thÇu x¶y ra trong nh÷ng trêng hîp  c¸c doanh nghiÖp ®Êu thÇu c«ng tr×nh. Gi¸ ®Êu thÇu  thuéc lo¹i gi¸ c¹nh tranh. C¸c doanh nghiÖp tham gia ®Êu thÇu ®Þnh gi¸ dùa  trªn c¬ së dù ®o¸n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh sÏ ®Þnh  gi¸ lµ bao nhiªu chø kh«ng ph¶i dùa trªn chi phÝ.  Doanh nghiÖp muèn dµnh hîp ®ång vµ muèn th¾ng thÇu  thêng ph¶i  chÊp  nhËn  mét møc  gi¸ thÊp  h¬n so  víi 
 5. c¸c  ®èi thñ  c¹nh  tranh  nÕu hä cung  øng  nh÷ng  s¶n  phÈm t¬ng tù s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh. Cßn  nÕu chän møc gi¸ ®Êu thÇu b»ng møc gi¸ cña ®èi thñ,  hä ph¶i chøng minh ®îc s¶n phÈm mµ hä cung øng tèt  h¬n h¼n s¶n phÈm cña ®èi thñ. Ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2005, Bé Tµi chÝnh ®∙ ban  hµnh QuyÕt ®Þnh 06/Q§­BTC vÒ viÖc ban hµnh qui chÕ  tÝnh gi¸ tµi s¶n, hµng ho¸, dÞch vô. §©y lµ mét cè  g¾ng lín cña ngµnh gi¸ nh»m qui chuÈn ho¸ c¸c ph¬ng  ph¸p tÝnh gi¸ tµi s¶n, hµng ho¸ vµ dÞch vô 7. QuyÕt ®Þnh møc gi¸ c¬ b¶n C¸c ph¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ nªu trªn ®∙ t¹o ra c¸c  ph¬ng ¸n kh¸c nhau vÒ møc gi¸ c¬ b¶n. §Ó thùc thi,  doanh nghiÖp ph¶i lùa chän cho m×nh mét møc gi¸ cô  thÓ   t¬ng   ®èi   hîp   lý.   §Ó   cã   mét   møc   gi¸   cô   thÓ,  nh÷ng ngêi cã vai trß quyÕt ®Þnh gi¸ cßn ph¶i xem  xÐt thªm nh÷ng yÕu tè kh¸c n÷a bao gåm: + Nh÷ng yÕu tè t©m lý cña ngêi mua khi c¶m nhËn  gi¸ (Xem phÇn C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn gi¸). + TÝnh ®Õn ¶nh hëng cña c¸c biÕn sè kh¸c trong  marketing­mix   nh:   danh   tiÕng   cña   doanh   nghiÖp   vµ  nh∙n hiÖu; môc tiªu cña qu¶ng c¸o, viÖc ¸p dông c¸c  ch¬ng tr×nh khuyÕn m¹i... + Ph¶n øng cña c¸c lùc lîng trung gian vµ nh÷ng  lùc lîng kh¸c cã liªn quan: th¸i ®é cña c¸c ®¹i lý,  nh÷ng ngêi b¸n bu«n, b¸n lÎ, ph¶n øng cña c¸c ®èi  thñ c¹nh tranh, nh÷ng ®¹o luËt liªn quan ®Õn gi¸...  ®Ó ®¶m b¶o ch¾c ch¾n r»ng chÝnh s¸ch gi¸ cña doanh  nghiÖp lµ hîp ph¸p.   VÊn ®Ò thø 5: c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ ë n   íc ta.   ë  níc   ta,   viÖc   chuyÓn   ®æi   nÒn   kinh   tÕ   tËp  trung  quan  liªu  sang  nÒn kinh  tÕ thÞ  trêng cã  sù 
 6. qu¶n lý cña Nhµ níc lµ con ®êng   tÊt yÕu, ®∙ ®îc  kh¼ng ®Þnh trong NghÞ quyÕt §¹i héi lÇn thø VII cña  §¶ng  Céng  s¶n ViÖt  Nam.  §ã lµ sù  chuyÓn  ®æi mang  tÝnh ®Æc thï vÒ c¬ chÕ kinh tÕ theo ®Þnh híng x∙  héi chñ nghÜa. Trªn thùc tÕ, tõ n¨m 1989 nÒn kinh  tÕ níc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Tõ ®ã  ®Õn   nay,   vÊn   ®Ò   hoµn   thiÖn   vµ   ®æi   míi   hÖ   thèng  chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý nÒn kinh tÕ níc ta,  trong   ®ã   cã   vÊn   ®Ò   chÝnh   s¸ch   vµ   c¬   chÕ   qu¶n   lý  gi¸, lu«n xuÊt hiÖn nh lµ nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi  §¶ng vµ Nhµ níc ta. §Ó gi¶i bµi to¸n khã kh¨n nµy,  mét mÆt, chóng ta ph¶i rót nh÷ng kinh nghiÖm thµnh  c«ng vµ kh«ng thµnh c«ng tõ trong chÝnh thùc tiÔn  cña níc ta; mÆt kh¸c, chóng ta kh«ng thÓ kh«ng  t×m  hiÓu kinh nghiÖm cña níc ngoµi, nh  ®∙ tr×nh bµy ë  trªn.   Trªn   lÜnh   vùc   ®æi   míi   vµ   hoµn   thiÖn   chÝnh  s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ ë níc ta, ®Ó ®Ò ra ®îc  nh÷ng quan t©m x¸c ®¸ng, viÖc vËn dông kinh nghiÖm  cña   níc   ngoµi   cÇn   chó   ý   tíi   nh÷ng   ®Æc   ®iÓm   mang  tÝnh xuÊt ph¸t cña qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn  nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta lµ: Thø nhÊt; chóng ta bíc vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr­ êng tõ mét tr×nh ®é thÊp kÐm so víi nhiÒu níc trong  khu vùc vµ trªn thÕ giíi, l¹i tr¶i qua gÇn 40 n¨m  cña   hÖ   thèng   kinh   tÕ   tËp   trung   quan   liªu   vµ   bao  cÊp. Sù thÊp kÐm ë ®©y kh«ng chØ ë c¬ së vËt chÊt ­  kü thuËt, ë tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ vµ  møc thu nhËp, mµ c¶ ë n¨ng lùc qu¶n lý nÒn kinh tÕ  vµ kinh doanh, ë tri thøc vµ vèn hiÓu biÕt vÒ kinh  tÕ thÞ trêng... V× vËy, chóng ta gÇn nh  ph¶i x©y dùng tõ ®Çu  nh÷ng yÕu tè vµ tiÒn ®Ò cña kinh tÕ thÞ trêng. Mäi  gi¶i ph¸p vÒ qu¶n lý gi¸ ë mét níc bíc vµo kinh tÕ  thÞ trêng nh vËy kh«ng thÓ lµ sù dËp khu«n c¸c níc  cã nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn. Mäi gi¶i ph¸p  kinh   tÕ   míi   ®Òu   ph¶i   døt   kho¸t,   kiªn   quyÕt,   nhng 
 7. ph¶i c¬ bíc ®i thÝch hîp, kh«ng thÓ ®em kinh nghiÖm  qu¶n lý gi¸ cña mét níc cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh  ¸p dông cho viÖc qu¶n lý gi¸ c¶ ë níc ta. Thø  hai; níc ta bíc vµo nÒn kinh tÕ thÞ trêng  víi   mét   sù   thiÕu   vµ   yÕu   kÐm   qu¸   møc   vÒ   hÖ   thèng  luËt  vµ ý thøc  chÊp  hµnh  ph¸p luËt.  Muèn  ®¶m  b¶o  cho  kinh  tÕ thÞ trêng  ph¸t  triÓn  lµnh   m¹nh,  tÊt  yÕu ph¶i ban hµnh mét hÖ thèng luËt lµm c¬ së ph¸p  lý cho mäi ho¹t ®éng kinh tÕ vµ sù can thiÖp cña  Nhµ níc vµo ®êi sèng kinh tÕ. Tõ n¨m 1989 ®Õn nay,  c¸c   c¬   quan   lËp   ph¸p   ®∙   ban   hµnh   nhiÒu   bé   luËt,  song cho ®Õn thêi ®iÓm nµy vÉn cha ®Çy ®ñ, vµ ®Æc  biÖt lµ viÖc thi   hµnh vµ chÊp hµnh luËt ph¸p cßn  hÕt søc tuú tiÖn vµ yÕu kÐm. Thø ba;  nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta ra ®êi  vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn hÖ thèng DNNN cßn kh¸  cång kÒnh vµ yÕu kÐm. MÆc dï ®∙ cã nh÷ng v¨n b¶n  nh»m   ®¶m   b¶o   sù   ®éc   lËp,   tù   chñ   cña   c¸c   doanh  nghiÖp nµy trong kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng,  song trªn thùc tÕ, d ©m cña thêi bao cÊp, sù thiÕu  râ   rµng   trong   mèi   quan   hÖ   gi÷a   quyÒn   së   h÷u   vµ  quyÒn sö dông, kh«ng nh÷ng ®∙ lµm cho nhiÒu doanh  nghiÖp   cha ph¸t huy ®îc vai trß chñ ®¹o trong sù  ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n, mµ tr¸i l¹i ®ang  cßn c¶n trë qu¸ tr×nh ®æi míi. Thø t;  nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta ra ®êi  vµ  ph¸t triÓn  trong  bèi  c¶nh  bé m¸y qu¶n  lý hµnh  chÝnh kinh tÕ cña Nhµ níc cßn yÕu kÐm, chøc n¨ng,  nhiÖm vô thiÕu râ rµng, n¨ng lùc vµ phÈm chÊt c¸n  bé vµ nh©n viªn yÕu. Thø n¨m;  chóng ta nghiªn cøu ®Ó ®æi míi, hoµn  thiÖn   c¬   chÕ,   chÝnh   s¸ch   qu¶n   lý   gi¸   trong   ®iÒu  kiÖn ®Êt níc chuyÓn sang ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ  trêng tõ 1989 ®Õn nay vµ ®∙ cã nh÷ng thµnh c«ng bíc  ®Çu rÊt c¬ b¶n. 
 8. Trong  ®iÒu  kiÖn  nÒn  kinh   tÕ cña  níc  ta,  viÖc  ®æi míi vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý  gi¸ hiÖn nay cÇn ph¶i dùa trªn c¸c quan ®iÓm c¬ b¶n  sau: 1. Thùc hiÖn tù do ho¸ thÞ trêng vµ gi¸ c¶.  §©y lµ  quan ®iÓm mang tÝnh tiÒn ®Ò. Bëi v×, mét mÆt, kh«ng  tù do ho¸ thÞ trêng th× kh«ng cã s¶n xuÊt hµng ho¸  thùc   sù,   kh«ng   ph¸t   huy   ®Çy   ®ñ   mÆt   tÝch   cùc   cña  kinh tÕ hµng ho¸, kh«ng ®¶m b¶o sù ho¹t ®éng kh¸ch  quan cña c¸c quy luËt vèn cã cña nã. MÆt  kh¸c,  kh«ng  tù  do  ho¸  thÞ  trêng  th×  còng  kh«ng lµm béc lé ®Çy ®ñ nh÷ng m©u thuÉn, nh÷ng h¹n  chÕ néi t¹i cña kinh tÕ thÞ trêng, mµ chÝnh s¸ch vµ  c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ cña Nhµ níc l¹i ph¶i híng vµo  gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®ã. Suy cho cïng, mäi gi¶i  ph¸p nh»m h¹n chÕ tù do ho¸ thÞ trêng vµ gi¸ c¶ ®Òu  ®a   ®Õn   triÖt   tiªu   ®éng   lùc   cña   kinh   doanh,   trãi  buéc sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, vµ do ®ã  viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng chØ lµ h×nh thøc.  Râ rµng lµ muèn cho kinh tÕ thÞ trêng xuÊt hiÖn víi  ®Çy ®ñ ý nghÜa thùc sù cña nã, ph¸t huy hÕt tÝnh  tÝch cùc cña nã trong  viÖc thóc ®Èy sù t¨ng trëng  cña   nÒn   kinh   tÕ   quèc   d©n,   n©ng   cao   hiÖu   qu¶   cña  kinh doanh vµ s¶n xuÊt x∙ héi. Chóng ta kh«ng cã sù  lùa chän   nµo kh¸c, ngoµi viÖc ®¶m b¶o tù do ho¸  thÞ trêng vµ gi¸ c¶. MÆc dï kinh tÕ thÞ trêng cã  mÆt tr¸i cña nã, nhng kh«ng v× thÕ mµ ta c¶n trë  qu¸ tr×nh h×nh thµnh kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta. Quan ®iÓm nµy tríc hÕt ®ßi hái ph¶i thÓ chÕ ho¸  mäi ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho sù ho¹t ®éng kh¸ch quan  cña   kinh   tÕ   thÞ   trêng,   mµ   cèt   lâi   cña   nã   lµ   t«n  träng vµ ®¶m b¶o quyÒn tù do kinh doanh cña c¸c chñ  thÓ s¶n xuÊt hµng ho¸ theo ®óng luËt ®Þnh, ®¶m b¶o  luËt ch¬i cña kinh tÕ thÞ trêng. MÆ kh¸c, trong khi  thõa nhËn tù do ho¸ thÞ trêng vµ gi¸ c¶, ®ång thêi 
 9. còng ph¶i thõa nhËn sù qu¶n lý cña Nhµ níc ®èi víi  thÞ trêng vµ gi¸ c¶. V× chØ cã Nhµ níc míi lµ yÕu  tè trung gian ®¶m b¶o cho sù tù do ho¸ thÞ trêng,  tù do ho¸ gi¸ c¶. Nh  vËy, viÖc hiÖn thùc ho¸ quan  ®iÓm nµy ®ßi hái mét lµ, Nhµ níc ph¶i can thiÖp vµo  nh÷ng quan hÖ mÊt tù do, mÊt b×nh ®¼ng cña thÞ tr­ êng. Hai lµ, cÇn chèng mäi sù can thiÖp lµm triÖt  tiªu tÝnh tù do. Mäi ho¹t ®éng cña Nhµ níc, cña c¸c  thñ thÓ kinh doanh, cña quan hÖ thÞ trêng ph¶i ®îc  thÓ chÕ ho¸ thµnh luËt. Tõ ®ã chÝnh s¸ch vµ c¬ ch Õ  qu¶n lý gi¸ cña Nhµ níc ph¶i ®Æt trong kh«n khæ cña  viÖc nhËn thøc ®óng ®¾n vµ t«n träng c¸c quy luËt  kh¸ch quan cña thÞ trêng chi phèi sù h×nh thµnh vµ  vËn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ trêng vµ ph¶i th«ng qua hÖ  thèng luËt, trong ®ã, cã luËt qu¶n lý thÞ trêng vµ  gi¸ c¶, ®Ó ®iÒu hµnh gi¸ thÞ trêng. Bªn c¹nh ®ã, tù  do ho¸ thÞ trêng cßn bao hµm c¶ viÖc sím xo¸ bá sù  bao  cÊp qua  gi¸,  qua vèn,  x©y dùng  vµ triÓn  khai  c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó h×nh thµnh c¸c thÞ trêng vèn, lao  ®éng,   tµi   nguyªn,   t¹o   mäi   ®iÒu   kiÖn   ®Ó   ph¸t   huy  c¹nh tranh lµnh m¹nh, chèng mäi xu thÕ ®éc quyÒn vµ  liªn minh ®éc quyÒn. Theo quan ®iÓm nµy, NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø  II cña Ban chÊp hµnh trung  ¬ng §¶ng (kho¸ VII) ®∙  ®Ò   ra   nh÷ng   biÖn   ph¸p   cÇn   thiÕt,   nh»m   chuyÓn   hÖ  thèng   gi¸   sang   gi¸   thÞ   trêng.   §Æc   biÖt,   tõ   n¨m  2002,   Nhµ   níc   ®∙   c«ng   bè   Ph¸p   lÖnh   Gi¸   nh»m   gãp  phÇn æn ®Þnh nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN,  b×nh æn gi¸, b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña  tæ chøc, c¸ nh©n ss¶n xuÊt kinhdoanh, cña ngêi tiªu  dïng   vµ   lîi   Ých   cña   Nhµ   níc.Nhng   thùc   tiÔn   cßn  nhiÒu vÊn ®Ò tån t¹i nh: ­ ViÖc triÓn khai vµ thùc hiÖn triÖt ®Ó quyÒn  tù chñ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ  doanh nghiÖp Nhµ níc, cßn chËm.
 10. ­ Tån t¹i xu híng tuú tiÖn trong viÖc chÊp hµnh  kû luËt gi¸ biÕn tíng díi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau  cßn kh¸ phæ biÕn. HoÆc cã nh÷ng luËt liªn quan ®Õn  viÕc   qu¶n   lý   gi¸,   nhng   kh«ng   ®îc   chó   träng   thùc  hiÖn, dÉn ®Õn hËu qu¶ g©y rèi thÞ trêng vµ gi¸ c¶. ­ §èi víi mét sè vËt t  hµng ho¸ cha thùc hiÖn  triÖt ®Ó xo¸ bao cÊp qua gi¸, cha ®¶m b¶o cho gi¸  c¶   h×nh   thµnh   theo   ®óng   quy   luËt   cña   thÞ   trêng.  Ch¼ng h¹, Nhµ níc cßn ph¶i bï lç gi¸ b¸n ®iÖn cho  ngêi   tiªu   dïng;   tiÒn   l¬ng   vµ   thu   nhËp   kh«ng   t¬ng  xøng víi thµnh qu¶; gi¸ c¶ tµi nguyªn   thÊp kh«ng  t¬ng xøng víi gi¸ trÞ ®Ó duy tr×, b¶o vÖ vµ t¸i t¹o  chóng. T×nh h×nh ®ã ®∙ g©y ra sù tiÕp tôc ph¸ ho¹i  tµi nguyªn vµ m«i trêng cña ®Êt níc. 2. ChÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ cña Nhµ níc ph¶i  lu«n híng vµo viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ ­  x∙ héi cña §¶ng vµ Nhµ níc ®Ò ra trong tõng thêi  kú. NÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta lµ nÒn kinh tÕ  thÞ trêng theo ®Þnh híng x∙ héi chñ nghÜa, nh»m ®¶m  b¶o  cho d©n  giµu,  níc  m¹nh.  B¶n chÊt  cña kinh  tÕ  thÞ   trêng   bao   hµm   hai     mÆt,   mÆt   tÝch   cùc   vµ   mÆt  tiªu cùc nh ®∙ kh¼ng ®Þnh ë trªn. ChÝnh s¸ch vµ c¬  chÕ qu¶n lý gi¸ cÇn ph¶i híng vµo mÆt tÝch cùc nh:  thóc ®Èy sù tiÕn bé cña khoa häc vµ c«ng nghÖ, hiÖu  qu¶ kinh tÕ cao, ®ång thêi ph¶i kh¾c phôc mÆt tiªu  cùc nh: ph©n ho¸ kΠgiµu ngêi nghÌo, ph©n ho¸ thµnh  thÞ vµ n«ng th«n, ®Ò cao lîi Ých côc bé. Qu¸n triÖt quan ®iÓm nµy, trong thêi gian tríc  m¾t, chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ ph¶i híng vµo  nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau: b¶o ®¶m æn ®Þnh vÒ kinh  tÕ ­ x∙ héi vµ chÝnh trÞ, b¶o ®¶m sù æn ®Þnh gi¸  c¶, kiÒm chÕ vµ ®Èy lïi l¹m ph¸t, b¶o ®¶m sù ph¸t  triÓn hµi hßa gi÷a c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp, gi÷a  thµnh  thÞ  vµ n«ng  th«n,  tõng  bíc  xóc tiÕn  sù hoµ  nhËp cña kinh tÕ vµ gi¸ c¶ trong níc víi kinh tÕ vµ 
 11. gi¸ c¶ trªn thÞ trêng thÕ giíi, thùc hiÖn chÝnh b¶o  hé s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong nh÷ng trêng hîp cÇn  thiÐt. §¶m b¶o ®îc nh÷ng néi dung trªn lµ tiÒn ®Ò  ®¶m   b¶o   sù   t¨ng   trëng   vµ   ph¸t   triÓn   nÒn   kinh   tÕ  hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ë níc ta vµ sù h×nh thµnh  mét x∙ héi c«ng b»ng vµ v¨n minh. Qu¸n triÖt quan ®iÓm nµy, trong nh÷ng n¨m qua,  Nhµ   níc   ®∙   lµm   ®îc   nhiÒu   viÖc   nh:   thùc   hiÖn   trî  cÊp, trî gi¸ cho c¸c lÜnh vùc cã ý nghÜa v¨n ho¸ ­  x∙   héi,   trî   cíc   vËn   chuyÓn   ®èi   víi   mét   sè   vËt   t  hµng ho¸ thiÕt yÕu cung cÊp cho ®ång bµo miÒn nói,  triÓn   khai   vµ   thùc   hiÖn   quü   b×nh   æn   vËt   gi¸,   mµ  träng t©m tríc hÕt lµ b×nh æn gi¸ mua lóa cña n«ng  d©n.   §ã   lµ   nhng   viÖc   lµm   thiÕt   thùc   vµ   gãp   phÇn  ®¸ng kÓ vµo sù æn ®Þnh t×nh h×nh kinh tÕ ­ x∙ héi  nãi chung. Song, xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña viÖc æn  ®Þnh   gi¸   nh»m   gãp   phÇn   æn   ®Þnh   s¶n   xuÊt   vµ   ®êi  sèng, chÝnh trÞ vµ x∙ héi ë níc ta, mét sè vÊn ®Ò  cÇn ph¶i ®îc tiÕp tôc nghiªn cøu vµ hoµn chØnh lµ: ­ Thùc hiÖn nghiªm ngÆt chÝnh s¸ch qu¶n lý thu  nhËp, nh»m xo¸ bá nh÷ng thu nhËp bÊt chÝnh vµ bÊt  hîp   lý   trong   c¸c   bé   phËn   vµ   tÇng   líp   d©n   c.   Tuy  chóng ta kh«ng chuyÕn khÝch t tëng b×nh qu©n, nhng  râ rµng lµ, trong mét sè n¨m gÇn ®©y do thiÕu sù  quan t©m vµ s¬ hë trªn lÜnh vùc nµy nªn tèc ®é ph©n  ho¸   trong   x∙   héi   ta   diÔn   ra   qu¸   nhanh   chãng,   vµ  chÝnh ®iÒu ®ã l¹i lµ mÇm mèng g©y ra sù x¸o ®éng vÒ  gi¸ c¶, ®êi sèng, t©m t, lèi sèng,  nguyÖn väng cña  nhiÒu tÇng líp d©n c. ­ Phèi hîp h÷u hiÖu c¸c c«ng cô kh¸c nhau, nh»m  ®¶m b¶o cho sù hoµ nhËp tõng bíc kinh tÕ vµ gi¸ c¶  trong níc víi   kinh tÕ vµ gi¸ c¶ thuÕ giíi, phßng  ngõa mäi t¸c ®éng tiªu cùc cña hÖ thèng gi¸ c¶ trªn  thÞ trêng thÕ giíi vµo hÖ thèng gi¸ trong níc. ­ Nghiªn cøu vµ ¸p dông cã hÖ thèng, ®¶m b¶o  hiÖu qu¶ nh÷ng gi¶i ph¸p cña Nhµ níc ®èi víi n«ng 
 12. th«ng  vµ  n«ng nghiÖp   nh»m gãp  phÇn  duy tr×  sù æn  ®Þnh cña s¶n xuÊt vµ gi¸ c¶ n«ng phÈm, v× ®©y lµ  khu vùc cßn tËp trung tíi 75% d©n sè níc ta, lµ lùc  lîng s¶n xuÊt chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. ­Kiªn  quyÕt  thùc   hiÖn  sù  æn ®Þnh   cña  gi¸  trÞ  ®ång tiÒn. 3.  ChÝnh  s¸ch vµ  c¬  chÕ qu¶n lý  gi¸ ph¶i ®îc  ®Æt  trong  mét   tæng  thÓ  c¸c   gi¶i   ph¸p  ®ång  bé.  Gi¸   c¶  lu«n lµ mét hiÖn tîng kinh tÕ tæng hîp. Nã cã mèi  liªn hÖ nh©n qu¶ víi nhiÒu hiÖn tîng vµ gi¶i ph¸p  kinh tÕ kh¸c. Do ®ã, gi¸ c¶ cã thÓ xem nh  lµ tÝn  hiÖu  thÞ  trêng  cña mét  qu¸ tr×nh  kinh  tÕ hay  cña  mét  tæng  thÓ c¸c  gi¶i ph¸p  kinh  tÕ. LÞch  sö ph¸t  triÓn kinh tÕ vµ c«ng cuéc c¶i ¸ch gia c¶ cña níc  ta ®ñ ®Ó chøng minh r»ng sÏ kh«ng cã sù ph¸t triÓn  kinh tÕ lµnh m¹nh, nÕu kh«ng cã sù æn ®Þnh vÒ gi¸  c¶. Nhng còng sÏ kh«ng cã ®îc sù æn ®Þnh cña gi¸  c¶, nÕu kh«ng cã mét chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®óng ®¾n,  mµ môc tiªu cña nã lµ ®Èy m¹nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt,  chèng  l¹m  ph¸t  vµ cñng  cè søc mua  cña ®ång  tiÒn,  nÕu kh«ng cã sù phÊn ®Êu kiªn quyÕt ®Ó ®¶m b¶o cã  ®îc mét ng©n s¸ch lµnh m¹nh, mét tû gi¸ hèi ®o¸i æn  ®Þnh; nÕu kh«ng cã mét chÝnh s¸ch thu nhËp hîp lý,  mét hÖ thèng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu vÒ chèng ®éc quyÒn,  chèng ®Çu c¬ bu«n lËu v.v... V× vËy, trong qu¶n lý  kinh tÕ vµ qu¶n lý gi¸ c¶, ph¶i th«ng qua tÝn hiÖu  gi¸   c¶   thÞ   trêng   ®Ó   gi¶i   quyÕt   ®ång   bé   c¸c   gi¶i  ph¸p kh¸c nh»m ®¹t môc tiªu cña qu¶n lý vÜ m« nãi  chung, vµ qu¶n lý gi¸ c¶ nãi riªng. Qu¸n triÖt quan ®iÓm nµy còng cã nghÜa lµ qu¶n  lý gi¸ c¶ ph¶i híng vµo viÖc qu¶n lý c¸c nh©n tè  h×nh thµnh gi¸ c¶. Gi¸ c¶ chÞu sù t¸c ®éng chi phèi  cña rÊt nhiÒu nh©n tè kinh tÕ ­ x∙ héi. Møc ®é t¸c  ®éng   cña   tõng   nh©n   tè   tíi   g¸   c¶   rÊt   kh¸c   nhau.  Kh«ng nªn quan niÖm r»ng, qu¶n lý gi¸ chØ lµ sù can 
 13. thiÖp trùc tiÕp vµo møc gi¸, mµ nã bao hµm c¶ sù  qu¶n  lý gi¸n  tiÕp  th«ng  qua c¸c  nh©n  tè t¸c ®éng  tíi sù h×nh thµnh vµ vËn ®éng cña gi¸ c¶ tr, ch¼ng  h¹n nh: lîng cung, lîng cÇu; lîng tån kho vµ lu tr÷  hµng ho¸, c¸c yÕu tè chi phÝ, lîng tiÒn mÆt trong  lu th«ng, møc vµ biÓu thuÕ, l¬ng xuÊt nhËp v.v...  Quan ®iÓm ®ã còng cã thÓ ®Æt ra ngay c¶ víi lo¹i  gi¸ cÇn b¶o hé. TÊt nhiªn, trong ®iÒu hµnh cô thÓ  ph¶i   tuú   tõng   thêi   kú,   tõng   lo¹i   hµng,   tõng   h×nh  th¸i thÞ trêng vµ quy luËt h×nh thµnh gi¸ c¶ ®Ó lùa  chän t¸c ®éng vµ nh©n tè nµo nh»m thùc hiÖn ®îc môc  tiªu qu¶n lý gi¸. Tõ bµi häc thùc tiÔn cña nh÷ng n¨m th¸ng tiÕn  hµnh c¶i c¸ch gi¸ trong thËp kû 80, trong nh÷ng n¨m  qua §¶ng vµ Nhµ níc ta ®∙ tõng bíc qu¶n lý nghiªm  ngÆt  h¬n  viÖc lu th«ng  tiÒn  tÖ, thu  chi cña  ng©n  s¸ch   Nhµ   níc,   hoµn   chØnh   dÇn   chÝnh   s¸ch   thuÕ   vµ  chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i, ®iÒu hoµ quan hÖ cung  ­ cÇu cña mét sè mÆt hµng vµ nhãm hµng, thùc hiÖn  viÖc hç trî vµ c¸n thiÖp vµo gi¸ n«ng s¶n phÈm... Tuy   nhiªn   trong   viÖc   thùc   hiÖn   c¸c   gi¶i   ph¸p  ®ång bé, cßn cÇn ph¶i: ­ TiÕp tôc hoµn chØnh, n©ng cao hiÖu lùc vµ kû  c¬ng trong viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« g¾n  liÒn víi môc tiªu b×nh æn gi¸ thÞ trêng, ph¸t triÓn  vµ t¨ng trëng nÒn kinh tÕ quèc d©n. ë ®©y bao hµm  c¶   sù   phèi   hîp   ®ång   bé   gi÷a   c¸c   ngµnh   c¸c   Bé   cã  liªn quan, tr¸nh "c¾t khóc" vµ thiÕu phèi hîp ®ång  bé gi÷a c¸c ngµnh cã liªn quan. ­ Gia t¨ng sù chØ ®¹o vµ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm ®èi  víi viÖc ®iÒu hoµ quan hÖ cung cÇu, b×nh æn gi¸ thÞ  trêng   cña   c¸c   ngµnh   hµng,   nhãm   hµng   vµ   mÆt   hµng  thiÕt yÕu ®èi víi nÒ kinh tÕ, tr¸nh nh÷ng c¬n sèt  gi¸ côc bé. ­ T¨ng cêng hiÖu lùc cña viÖc kiÓm tra vµ thanh  tra.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản