intTypePromotion=1

TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 2.1-THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI

Chia sẻ: Le Duy Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
171
lượt xem
17
download

TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 2.1-THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'tài chính công ty đa quốc gia - chủ đề 2.1-thị trường hối đoái', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 2.1-THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI

  1. 02/12/2008 Th trư ng h i oái • Th trư ng h i oái: Ch Ch 2.1 2.1 Th tr Th trư ng h i oái – Cơ c u t ch c và a i m ng ti n m t qu c gia có th ư c trao i v i các ng ti n qu c gia khác; Quách M nh Hào – Xác nh t giá h i oái gi a các ng ti n, BSc (Econ, NEU) và MBA (Fin, B’ham) PhD (Fin, B’ham) – Nơi các giao d ch h i oái ư c th c hi n. 1-2 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Th trư ng h i oái a lý • H i oái hi u trong ph m vi ch này là • Th trư ng h i oái có ph m vi toàn c u, ti n nư c ngoài, ch ng h n như ti n ngân v i giá bi n ng và ti n t giao d ch liên hàng tính b ng ti n nư c ngoài, ti n gi y t c trong ngày. nư c ngoài, séc và h i phi u. • Theo như hình v mô ph ng s p t i, giao • Giao d ch h i oái là th a thu n gi a ngư i d ch h i oái ư c th c hi n liên t c và mua và ngư i bán, theo ó m t lư ng c kh i lư ng giao d ch thư ng tăng lên khi nh ng ti n s ư c trao i cho m t các trung tâm giao d ch ng ti n l n m lư ng xác nh ng ti n khác. c a. 1-3 1-4 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Ch c năng c a th trư ng h i oái Minh h a: Giao d ch h i oái toàn c u 25,000 • Th trư ng h i oái là cơ ch nh m: 20,000 – Chuy n giao s c mua gi a các ng ti n: • Mu n mua xe hơi Nh t c n ph i có ng JPY 15,000 • S c mua ng ti n n i t ư c th c hi n thông qua ng JPY. – Thu nh n và cung c p tín d ng cho các giao d ch thương m i 10,000 qu c t : • Ph n l n các giao d ch h i oái thông qua th trư ng liên ngân hàng. 5,000 Greenwich Mean • Các ngân hàng thư ng c p tín d ng cho các khách hàng doanh nghi p Time bên c nh giao d ch h i oái. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 – Gi m r i ro h i oái: • Các công c phòng ch ng 10 AM Lunch Europe Americas London Afternoon 6 pm Asia Tokyo In Tokyo In Tokyo opening open closing in America In NY closing opens Source: Federal Reserve Bank of New York, “The Foreign Exchange Market in the United States,” 2001, www.ny.frb.org. 1-5 1-6 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1
  2. 02/12/2008 Thành viên thj trư ng: Ngân hàng và Thành viên th trư ng các nhà buôn h i oái phi ngân hàng • Th trư ng h i oái bao g m hai c p cơ b n sau: • Ngân hàng và m t vài nhà buôn h i oái thư ng ho t – Th trư ng liên ngân hàng – th trư ng bán buôn (quy mô lên ng trên c th trư ng liên ngân hàng và bán l . t i hàng tri u tri u ô la M ), và – Th trư ng khách hàng hay th trư ng bán l (s lư ng c th , • Ki m l i nhu n t vi c mua h i oái t i giá “chào mua nh hơn). - bid” và bán l i t i m c giá chào bán (ask) cao hơn • Có năm nhóm thành viên trong c hai c p này: m t chút. – Ngân hàng và các nhà buôn h i oái phi ngân hàng; • Các nhà buôn các b ph n h i oái c a các ngân hàng – Cá nhân và doanh nghi p; l n thư ng s là nh ng nhà “t o l p th trư ng”. – Các nhà u cơ và nh ng ngư i tìm ki m l i nhu n ác bít; • Nh ng nhà buôn này luôn s n lòng mua và bán ti n t – Ngân hàng trung ương và kho b c, mà h chuyên doanh. – Các nhà môi gi i h i oái. 1-7 1-8 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Thành viên th trư ng: Cá nhân và Thành viên th trư ng: Nhà u cơ và doanh nghi p nhà ác bít • Nhà u cơ và Ác bít tìm ki m l i nhu n t • Cá nhân (ch ng h n khách du l ch) và doanh vi c mua bán trên th trư ng. nghi p (ch ng h n các MNCs) th c hi n các giao d ch thương m i và u tư t i th trư ng • H ho t ng vì l i ích c a chính h mà không h i oái. có nghĩa v ph c v khách hàng hay m b o s thông su t c a th trư ng. • Vi c s d ng th trư ng h i oái là c n thi t • Trong khi các nhà buôn tìm ki m l i nhu n t nhưng dù sao thì m c tiêu cơ b n v n chính là chênh l ch bid/ask, nh ng nhà u cơ tìm ki m nh ng ho t ng thương m i và u tư. l i nhu n t bi n ng t giá còn nh ng nhà ác • M t vài thành viên th trư ng s d ng th bít tìm ki m l i nhu n t s khác bi t giá c trư ng “rào ch n” r i ro h i oái. tưc th i t i các th trư ng khác nhau. 1-9 1-10 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Thành viên th trư ng: Ngân hàng Giao d ch th trư ng trung ương và kho b c • Ngân hàng trung ương và kho b c s d ng th trư ng mua ho c bán d tr ngo i h i, thư ng nh m m c • Th trư ng h i oái liên ngân hàng: tiêu tác ng vào t giá. – Giao d ch giao ngay • H có th tác ng vào giá tr ng ti n nh m ng h – Giao d ch kỳ h n nh ng chính sách cam k t th c thi t m qu c gia, – Giao d ch hoán i ch ng h n như th a thu n tham gia vào H th ng ti n • S giao d ch h i oái t Châu Âu. –Hp ng tương lai • M c tiêu chính không ph i là mua bán ki m l i, mà là –Hp ng quy n ch n thay i giá tr ti n t theo hư ng có l i cho cư dân t nh ng ho t ng kinh t khác. • S phân bi t này ch hàm ý tính ph bi n c a giao d ch. Th c t , m t vài các giao d ch nói trên u có th th c • Vì h s n sàng ch p nh n l , ngân hàng trung ương và kho b c ư c coi là có ng l c tham gia th trư ng hi n ư c t i Th trư ng liên ngân hàng và trên sàn. khác bi t v i các thành viên khác.. 1-11 1-12 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 2
  3. 02/12/2008 Giao d ch Giao ngay Giao d ch kỳ h n • Giao d ch Kỳ h n yêu c u chuy n giao vào m t ngày giá tr • Giao d ch Giao ngay trên th trư ng liên ngân trong tương lai m t lư ng ngo i t xác nh theo m t t t hàng ư c hi u là vi c mua ngo i t mà s giá xác nh. chuy n giao và thanh toán gi a các ngân hàng • T giá ư c xác nh t i th i i m th a thu n nhưng vi c thanh toán và chuy n giao ư c th c hi n khi n h n. s (thư ng) di n ra hai ngày (kinh doanh) sau. • Các t giá kỳ h n thư ng ư c niêm y t cho các ngày giá tr trong kho ng 1, 2, 3, 6 ho c 12 tháng. • Ngày th c hi n chuy n giao và thanh toán • Lưu ý r ng, Mua kỳ h n và Bán kỳ h n mô t cùng m t giao ư c g i là ngày giá tr . d ch, ch có i u ng ti n tham chi u s khác nhau. • Ví d : Ngày 2 tháng 6 mua 100,000 B ng Anh • Ví d : Ngày 2/6 th a thu n mua 100,000 B ng kỳ h n 1 tháng giá $1.90 thì ngày 2/7 là ngày n h n và ngày giá tr giao ngay giá 1.85 USD thì vi c chuy n giao s là 4/7. ư c th c hi n vào ngày 4 tháng 6 – là ngày giá tr . 1-13 1-14 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Giao d ch hoán i Quy mô th trư ng • Giao d ch hoán i trên th trư ng liên ngân hàng là vi c mua và • Vào tháng Tư 2004, i u tra c a Bank bán ng th i m t lư ng ngo i t v i hai ngày giá tr khác ngay. for International Settlements (BIS) cho • Vi c mua và bán ư c th c hi n v i cùng m t i tác. th y doanh s giao d ch hàng ngày trên • M t vài d ng hoán i: th trư ng h i oái vào kho ng 1,900 t – Giao ngay và kỳ h n: mua giao ngay, bán kỳ h n m t ng ti n nào ó. USD.. – Kỳ h n – kỳ h n: mua kỳ h n x và bán kỳ h n y m t ng ti n nào ó. – Kỳ h n không chuy n giao (NDF): là hai d ng nêu trên nhưng không • Tăng trư ng v kh i lư ng giao d ch trao i ti n t th c s mà ch trao i ph n chênh l ch. ư c nhìn nh n là tăng m nh nh t t – Ví d : Trao i $1,000 l y 16tr VND ngày hôm nay. 1 tháng sau, ph i tr 16.3tr VND l y l i $1,000. Kỳ h n không chuy n giao s tháng Tư 2001. có nghĩa là tr cho i tác 0.3tr VND và h gi l i $1,000. 1-15 1-16 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Giao d ch h i oái hàng ngày Giao d ch h i oái hàng ngày 1000 800 900 United States 700 Spot 800 United Kingdom Forwards 600 Japan Swaps 700 Singapore 500 600 Germany 400 500 400 300 300 200 200 100 100 0 1998 0 1995 2001 2004 1992 1989 1998 1995 2001 2004 1992 1989 Source: Bank for International Settlements, “Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in April 2004,” September 2004, p. 13. Source: Bank for International Settlements, “Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in April 2004,” September 2004, p. 9. 1-17 1-18 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 3
  4. 02/12/2008 Giao d ch h i oái theo ti n t Because all exchange transactions involve two currencies, percentage shares total 200% 90 US Dollar 80 Euro Deutschemark 70 French Franc EMS Currencies 60 JapaneseYen Pound Sterling 50 Swiss Franc 40 30 20 10 0 1998 1995 200 1 2004 1989 1992 Source: Bank for International Settlements, “Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in April 2004,” September 2004, p. 11. 1-19 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2