intTypePromotion=1

Tài khoản Quốc gia và Ngân sách Nhà nước

Chia sẻ: Cong Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
146
lượt xem
54
download

Tài khoản Quốc gia và Ngân sách Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số chỉ tiêu chủ yếu về Tμi khoản Quốc gia Key indicators on National Accounts 129 55 Tổng sản phẩm trong n−ớc theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế Gross domestic product at current prices by economic sector 130 56 Tổng sản phẩm trong n−ớc theo giá so sánh 1994 phân theo khu vực kinh tế Gross domestic product at constant 1994 prices by economic sector 131 57 Tổng sản phẩm trong n−ớc theo giá thực tế phân theo thμnh phần kinh tế vμ phân theo ngμnh kinh tế Gross domestic product at current prices by types of ownership and kinds of economic activity...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài khoản Quốc gia và Ngân sách Nhà nước

 1. Tµi kho¶n Quèc gia vµ Ng©n s¸ch Nhµ n−íc National Accounts and State Budget BiÓu Trang Table Page Mét sè chØ tiªu chñ yÕu vÒ Tµi kho¶n Quèc gia 54 129 Key indicators on National Accounts Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo khu vùc kinh tÕ 55 130 Gross domestic product at current prices by economic sector Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo khu vùc kinh tÕ 56 131 Gross domestic product at constant 1994 prices by economic sector 57 Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ Gross domestic product at current prices by types of ownership 132 and kinds of economic activity 58 C¬ cÊu tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ Structure of gross domestic product at current prices by types of ownership 134 and kinds of economic activity 59 Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ Gross domestic product at constant 1994 prices by types of ownership 136 and kinds of economic activity 60 ChØ sè ph¸t triÓn tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ Index of gross domestic product at constant 1994 prices by types of ownership 138 and kinds of economic activity 61 Sö dông tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ 140 Gross domestic product by expenditure category at current prices Sö dông tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994 62 141 Gross domestic product by expenditure category at constant 1994 prices 121 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 2. Tæng thu nhËp quèc gia theo gi¸ thùc tÕ 63 142 Gross national income at current prices 64 QuyÕt to¸n thu ng©n s¸ch Nhµ n−íc 143 State budget revenue final accounts C¬ cÊu thu ng©n s¸ch Nhµ n−íc 65 144 Structure of state budget revenue final accounts QuyÕt to¸n chi ng©n s¸ch Nhµ n−íc 66 145 State budget expenditure final accounts C¬ cÊu chi ng©n s¸ch Nhµ n−íc 67 146 Structure of state budget expenditure final accounts 122 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 3. Gi¶I thÝch thuËt ng÷, néi dung vμ ph−¬ng ph¸p tÝnh mét sè chØ tiªu thèng kª tμI kho¶n quèc gia vμ ng©n s¸ch nhμ n−íc TμI kho¶n quèc gia Gi¸ trÞ t¨ng thªm lμ gi¸ trÞ hμng hãa vμ dÞch vô míi s¸ng t¹o ra cña c¸c ngμnh kinh tÕ trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Gi¸ trÞ t¨ng thªm lμ mét bé phËn cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt, b»ng chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ s¶n xuÊt vμ chi phÝ trung gian. Gi¸ trÞ t¨ng thªm ®−îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ vμ gi¸ so s¸nh. Tæng s¶n phÈm trong n−íc lμ gi¸ trÞ míi cña hμng hãa vμ dÞch vô ®−îc t¹o ra cña toμn bé nÒn kinh tÕ trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. Tæng s¶n phÈm trong n−íc ®−îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ vμ gi¸ so s¸nh. Cã 3 ph−¬ng ph¸p tÝnh: • Ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt: Tæng s¶n phÈm trong n−íc b»ng tæng gi¸ trÞ t¨ng thªm cña tÊt c¶ c¸c ngμnh kinh tÕ céng víi thuÕ nhËp khÈu hμng hãa vμ dÞch vô. • Ph−¬ng ph¸p thu nhËp: Tæng s¶n phÈm trong n−íc b»ng thu nhËp t¹o nªn tõ c¸c yÕu tè tham gia vμo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh− lao ®éng, vèn, ®Êt ®ai, m¸y mãc. Theo ph−¬ng ph¸p nμy, tæng s¶n phÈm trong n−íc gåm 4 yÕu tè: Thu nhËp cña ng−êi lao ®éng tõ s¶n xuÊt (b»ng tiÒn vμ hiÖn vËt), thuÕ s¶n xuÊt, khÊu hao tμi s¶n cè ®Þnh dïng trong s¶n xuÊt vμ thÆng d− s¶n xuÊt. • Ph−¬ng ph¸p sö dông cuèi cïng: Tæng s¶n phÈm trong n−íc b»ng tæng cña 3 yÕu tè: Tiªu dïng cuèi cïng cña hé d©n c− vμ Nhμ n−íc; tÝch lòy tμi s¶n (cè ®Þnh, l−u ®éng vμ quý hiÕm) vμ chªnh lÖch xuÊt, nhËp khÈu hμng hãa vμ dÞch vô. Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ th−êng ®−îc dïng ®Ó nghiªn cøu c¬ cÊu kinh tÕ, mèi quan hÖ tû lÖ gi÷a c¸c ngμnh trong s¶n xuÊt, mèi quan hÖ gi÷a kÕt qu¶ s¶n xuÊt víi phÇn huy ®éng vμo ng©n s¸ch. Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh ®· lo¹i trõ biÕn ®éng cña yÕu tè gi¸ c¶ qua c¸c n¨m, dïng ®Ó tÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng cña nÒn kinh tÕ, nghiªn cøu sù thay ®æi vÒ khèi l−îng hμng hãa vμ dÞch vô s¶n xuÊt. Tæng s¶n phÈm trong n−íc b×nh qu©n ®Çu ng−êi lμ chØ tiªu ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng quan møc sèng d©n c− vμ ®−îc tÝnh b»ng tû lÖ gi÷a tæng 123 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 4. s¶n phÈm trong n−íc víi tæng d©n sè trung b×nh trong n¨m. Tæng s¶n phÈm trong n−íc b×nh qu©n ®Çu ng−êi cã thÓ tÝnh theo gi¸ thùc tÕ, gi¸ so s¸nh, tÝnh theo néi tÖ hoÆc theo ngo¹i tÖ. Tæng s¶n phÈm trong n−íc tÝnh theo ngo¹i tÖ lμ chØ tiªu ph¶n ¸nh tæng s¶n phÈm trong n−íc theo néi tÖ ®−îc tÝnh chuyÓn sang ngo¹i tÖ. ViÖc tÝnh chuyÓn nμy ®−îc sö dông cho c¸c môc ®Ých kh¸c nhau, trong ®ã cã viÖc so s¸nh tæng s¶n phÈm trong n−íc cña c¸c quèc gia víi nhau. Cã hai ph−¬ng ph¸p tÝnh chuyÓn: • Ph−¬ng ph¸p tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ: LÊy tæng s¶n phÈm trong n−íc theo néi tÖ chia cho tû gi¸ hèi ®o¸i chÝnh thøc b×nh qu©n n¨m gi÷a néi tÖ vμ ngo¹i tÖ; • Ph−¬ng ph¸p søc mua t−¬ng ®−¬ng: LÊy tæng s¶n phÈm trong n−íc theo néi tÖ chia cho tû gi¸ theo søc mua t−¬ng ®−¬ng. Tæng thu nhËp quèc gia lμ chØ tiªu ph¶n ¸nh tæng thu nhËp lÇn ®Çu ®−îc t¹o ra tõ c¸c yÕu tè thuéc së h÷u cña quèc gia tham gia vμo ho¹t ®éng s¶n xuÊt trªn l·nh thæ quèc gia hay ë n−íc ngoμi trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Tæng thu nhËp quèc gia b»ng tæng s¶n phÈm trong n−íc céng chªnh lÖch gi÷a thu nhËp cña ng−êi lao ®éng ViÖt Nam ë n−íc ngoμi göi vÒ vμ thu nhËp cña ng−êi n−íc ngoμi ë ViÖt Nam göi ra n−íc ngoμi céng víi chªnh lÖch gi÷a thu nhËp së h÷u nhËn ®−îc tõ n−íc ngoμi víi thu nhËp së h÷u tr¶ n−íc ngoμi. Tiªu dïng cuèi cïng lμ chØ tiªu ph¶n ¸nh toμn bé chi tiªu cho mua s¾m hμng hãa vμ dÞch vô tiªu dïng cña hé d©n c− th−êng tró, cña c¸c tæ chøc kh«ng vÞ lîi phôc vô hé d©n c− th−êng tró vμ cña Nhμ n−íc trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Tiªu dïng cuèi cïng lμ mét bé phËn cña thu nhËp quèc gia kh¶ dông vμ còng lμ mét bé phËn cña tæng s¶n phÈm trong n−íc. Tiªu dïng cuèi cïng ®−îc chia theo nhãm hμng hãa vμ dÞch vô tiªu dïng, ®−îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ vμ gi¸ so s¸nh vμ th−êng t¸ch thμnh hai thμnh phÇn: Tiªu dïng cuèi cïng cña hé d©n c− vμ tiªu dïng cuèi cïng cña Nhμ n−íc. TÝch lòy tμi s¶n lμ chØ tiªu ph¶n ¸nh chi tiªu cho ®Çu t− tμi s¶n cè ®Þnh, ®Çu t− tμi s¶n l−u ®éng vμ tμi s¶n quý hiÕm trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. TÝch lòy tμi s¶n ®−îc chia theo lo¹i tμi s¶n, tÝnh theo gi¸ thùc tÕ vμ gi¸ so s¸nh. • TÝch lòy tμi s¶n cè ®Þnh ®−îc tÝnh b»ng gi¸ trÞ tμi s¶n cè ®Þnh nhËn vÒ trõ ®i tμi s¶n cè ®Þnh thanh lý trong kú cña c¸c ®¬n vÞ thÓ chÕ, kh«ng bao gåm phÇn hé d©n c− tiªu dïng. 124 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 5. • TÝch lòy tμi s¶n l−u ®éng gåm tμi s¶n lμ nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt, thμnh phÈm tån kho, s¶n phÈm dë dang; ®−îc tÝnh b»ng chªnh lÖch cuèi kú vμ ®Çu kú cña c¸c ®¬n vÞ thÓ chÕ, kh«ng bao gåm tån kho cña hé d©n c− cho tiªu dïng. • Tμi s¶n quý hiÕm trong c¸c ®¬n vÞ thÓ chÕ gåm c¶ hé d©n c− tiªu dïng n¾m gi÷ víi môc ®Ých b¶o toμn gi¸ trÞ cña c¶i. Tμi s¶n quý hiÕm kh«ng bÞ hao mßn vμ gi¶m gi¸ trÞ theo thêi gian, ®−îc tÝnh b»ng chªnh lÖch gi÷a tμi s¶n quý hiÕm nhËn ®−îc trong kú vμ nh−îng b¸n tμi s¶n quý hiÕm nhËn ®−îc trong kú ®ã. Chªnh lÖch xuÊt nhËp khÈu hμng ho¸ vμ dÞch vô (hay xuÊt khÈu thuÇn hμng ho¸ dÞch vô) lμ hiÖu sè cña xuÊt khÈu hμng ho¸, dÞch vô trõ ®i nhËp khÈu hμng ho¸, dÞch vô. XuÊt nhËp khÈu hμng ho¸ vμ dÞch vô bao gåm toμn bé s¶n phÈm vËt chÊt vμ dÞch vô ®−îc mua b¸n, trao ®æi, chuyÓn nh−îng gi÷a c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc, c¸ nh©n d©n c− lμ ®¬n vÞ th−êng tró cña ViÖt Nam víi c¸c ®¬n vÞ kh«ng th−êng tró (gi÷a c¸c ®¬n vÞ th−êng tró cña ViÖt Nam víi n−íc ngoμi). Trong tμi kho¶n quèc gia, xuÊt khÈu vμ nhËp khÈu ®Òu tÝnh theo gi¸ FOB. Ng©n s¸ch Nhμ n−íc Thu ng©n s¸ch Nhμ n−íc gåm toμn bé c¸c nguån thu vμo ng©n s¸ch Nhμ n−íc tõ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô, tõ d©n c− trong n−íc vμ c¸c nguån thu tõ ngoμi n−íc, bao gåm c¸c kho¶n: Thu tõ thuÕ, phÝ, lÖ phÝ, thu tõ ho¹t ®éng kinh tÕ cña Nhμ n−íc, c¸c kho¶n ®ãng gãp cña c¸c tæ chøc vμ c¸ nh©n; thu viÖn trî cña n−íc ngoμi, c¸c kho¶n thu kh¸c. Chi ng©n s¸ch Nhμ n−íc gåm toμn bé c¸c kho¶n chi tõ ng©n s¸ch Nhμ n−íc cho c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, ®¬n vÞ, tæ chøc, d©n c− trong n−íc vμ ngoμi n−íc, bao gåm c¸c kho¶n: Chi ®Çu t− ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, b¶o ®¶m quèc phßng, an ninh, b¶o ®¶m ho¹t ®éng cña bé m¸y Nhμ n−íc, chi tr¶ nî cña Nhμ n−íc, chi viÖn trî n−íc ngoμi, c¸c kho¶n chi kh¸c. 125 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 6. Explanation of terminology, content and Methodology of some statistical indicators on national accounts and state budget National accounts Value added (VA) is an economic indicator reflecting the new value of goods and services that was produced in an economy in a given period. VA, a component of gross output, is the difference between gross output and intermediate consumption. Value added is measured at current and constant price. Gross domestic product (GDP) is a general indicator reflecting the final results of production and business activities of the whole economy in a given period. GDP is calculated at current and constant prices. There are three approaches to calculate Gross domestic product: • GDP calculated by production approach is the sum of the value added of all economic activities plus import tax on goods and services. • GDP calculated by income approach is sum of all income created by factors distributed to process of production as labour, capital, land, machinery. GDP includes (1) Compensation of employees (in cash and in kind); (2) Tax on production; (3) Consumption of fixed capital; (4) Operating surplus. • GDP calculated by final expenditure approach is the sum of three factors: Final consumption of households and the state, gross capital formation (fixed asset, change in inventories and precious asset) and balance of export and import of goods and services. GDP by current prices is used to study the economic structure, the inter-industries relationship, relationship between the production results and state budget mobilization. GDP by constant prices removing the factor of price changes is used to calculate the economic growth rate and to study the changes in goods and services quantities. 126 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 7. GDP per capita is an economic indicator that reflects the living standard of people. It refers to the proportion of gross domestic products to total population of a year. GDP per capita is calculated at current price, constant prices, domestic or foreign currency. GDP at foreign currency refers to GDP at domestic currency exchanged into foreign currency. GDP at foreign exchange can be used to make comparison among countries. Of which: • GDP at current exchange rate is calculated by dividing GDP at domestic currency by official average exchange rate of the year. • GDP at purchasing power parity is calculated by dividing of GDP at domestic currency by purchasing power parity rate of the year. Gross national income (GNI) is total primary income created by productive factors which are properties of a nation whether within the country territory or abroad in a given time. GNI is equal to GDP plus net income of Vietnamese oversea and foreigners in Vietnam, and plus net property income from and to abroad. Final consumption (FC) is total consumption of goods and services of households, non-profit institutions serving households and of government in a given time. Final consumption is a component of National Disposable Income (NDI) as well as of GDP. The final consumption is normally divided by goods and service group at current prices and constant prices. The final consumption consists of final consumption of households and final consumption of government. Gross capital formation refers to expenditure for investment in fixed asset, change in inventories and precious in a given period. Gross capital formation is classified by types of capital at current prices or constant prices. • Fixed capital formation is the difference between fixed capital received and liquidated fixed capital in the period by institutions, excluding household’s durable asset. • Changes in inventories include productive materials, finished goods and work-in-progress. Changes in inventories are measured by the value of the entries into inventories less the value of withdrawals and value of recurrent losses of goods held in inventories, excluding inventories of household for final consumption. 127 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 8. • Precious capital owned by both institutions and households for preservation. It is not worn out or devalued over time and is the difference between precious capital received in a given period and precious capital received but sold and transferred out. Difference of the exports and imports of goods and services (of net export of goods and services) is the result of the exports of goods and services minus the imports of goods and services. The exports and imports include the value of various goods and services sold and transferred or purchased and acquired by the resident units to/from the non-resident units (between Viet Nam resident units with foreign countries). In SNA, the export and import of goods and services are calculated at FOB. State budget State budget revenue: refers to revenue of the government finance from domestic production, business and service establishments or citizens and other revenues from abroad. State budget revenue includes different items such as taxes, duties, fees collected from the state economic activities, contributions from organizations and individuals, foreign grants, and other revenues. State budget expenditure: refers to all expenditure of the state budget for domestic and foreign enterprises, offices, organizations and individuals. State budget expenditure includes expenditures for investment in socio-economic development, national defence and security, state apparatus operation, state debts settlement and grants for foreign countries and other expenditures. 128 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 9. 54 Mét sè chØ tiªu chñ yÕu vÒ Tµi kho¶n Quèc gia Key indicators on National Accounts S¬ bé 2005 2007 2008 2009 Prel. 2010 Gi¸ thùc tÕ - At current prices Tæng s¶n phÈm trong n−íc - Tû ®ång 839211 1143715 1485038 1658389 1980914 Gross domestic product - Bill. dongs Tæng s¶n phÈm trong n−íc b×nh qu©n ®Çu ng−êi Gross domestic product per capita Néi tÖ - Ngh×n ®ång - Vietnam currency - Thous. dongs 10185 13579 17445 19278 22787 Ngo¹i tÖ (Theo tû gi¸ hèi ®o¸i b×nh qu©n) - §« la Mü 642 843 1052 1064 1169 Foreign currency (At average exchange rate) - USD TÝch luü tµi s¶n - Tû ®ång 298543 493300 589746 632326 770211 Gross capital formation - Bill. dongs Tiªu dïng cuèi cïng - Tû ®ång 584793 809862 1091876 1206819 1446901 Final consumption - Bill. dongs XuÊt khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô - Tû ®ång 579339 879461 1157178 1132688 1535816 Export of goods and services - Bill. dongs NhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô - Tû ®ång 614427 1060763 1383005 1304350 1739363 Import of goods and services - Bill. dongs Tæng thu nhËp quèc gia - Tû ®ång 822432 1108752 1436955 1580461 1898664 Gross national income - Bill. dongs Gi¸ so s¸nh 1994 - At constant 1994 prices Tæng s¶n phÈm trong n−íc - Tû ®ång 393031 461344 490458 516566 551609 Gross domestic product - Bill. dongs Tèc ®é t¨ng tæng s¶n phÈm trong n−íc (N¨m tr−íc = 100) - % 8,44 8,46 6,31 5,32 6,78 Growth rate of GDP (Previous year = 100) - % Mét sè tû lÖ so víi GDP (Gi¸ thùc tÕ) - % Compared with GDP (At current prices) - % TÝch luü tµi s¶n - Gross capital formation 35,58 43,13 39,71 38,13 38,88 Tµi s¶n cè ®Þnh - Gross fixed capital formation 32,87 38,27 34,61 34,52 35,56 Tiªu dïng cuèi cïng - Final consumption 69,68 70,81 73,53 72,77 73,04 XuÊt khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô 69,03 76,90 77,92 68,30 77,53 Export of goods and services NhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô 73,21 92,75 93,13 78,65 87,81 Import of goods and services Tæng thu nhËp quèc gia - Gross national income 98,00 96,94 96,76 95,30 95,85 129 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 10. 55 Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo khu vùc kinh tÕ Gross domestic product at current prices by economic sector Tæng sè Chia ra - Of which Total N«ng, l©m nghiÖp C«ng nghiÖp DÞch vô vµ thuû s¶n vµ x©y dùng Service Agriculture, Industry and forestry and fishing construction Tû ®ång - Bill. dongs 2000 441646 108356 162220 171070 2001 481295 111858 183515 185922 2002 535762 123383 206197 206182 2003 613443 138285 242126 233032 2004 715307 155992 287616 271699 2005 839211 175984 344224 319003 2006 974266 198798 404697 370771 2007 1143715 232586 474423 436706 2008 1485038 329886 591608 563544 2009 1658389 346786 667323 644280 S¬ bé - Prel. 2010 1980914 407647 814065 759202 C¬ cÊu (%) - Structure (%) 2000 100,00 24,53 36,73 38,74 2001 100,00 23,24 38,13 38,63 2002 100,00 23,03 38,49 38,48 2003 100,00 22,54 39,47 37,99 2004 100,00 21,81 40,21 37,98 2005 100,00 20,97 41,02 38,01 2006 100,00 20,40 41,54 38,06 2007 100,00 20,34 41,48 38,18 2008 100,00 22,21 39,84 37,95 2009 100,00 20,91 40,24 38,85 S¬ bé - Prel. 2010 100,00 20,58 41,10 38,32 130 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 11. 56 Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo khu vùc kinh tÕ Gross domestic product at constant 1994 prices by economic sector Tæng sè Chia ra - Of which Total N«ng, l©m nghiÖp C«ng nghiÖp DÞch vô vµ thuû s¶n vµ x©y dùng Service Agriculture, Industry and forestry and fishing construction Tû ®ång - Bill. dongs 2000 273666 63717 96913 113036 2001 292535 65618 106986 119931 2002 313247 68352 117125 127770 2003 336242 70827 129399 136016 2004 362435 73917 142621 145897 2005 393031 76888 157867 158276 2006 425373 79723 174259 171391 2007 461344 82717 192065 186562 2008 490458 86587 203554 200317 2009 516566 88166 214799 213601 S¬ bé - Prel. 2010 551609 90613 231336 229660 ChØ sè ph¸t triÓn (N¨m tr−íc = 100) - % Index (Previous year = 100) - % 2000 106,79 104,63 110,07 105,32 2001 106,89 102,98 110,39 106,10 2002 107,08 104,17 109,48 106,54 2003 107,34 103,62 110,48 106,45 2004 107,79 104,36 110,22 107,26 2005 108,44 104,02 110,69 108,48 2006 108,23 103,69 110,38 108,29 2007 108,46 103,76 110,22 108,85 2008 106,31 104,68 105,98 107,37 2009 105,32 101,82 105,52 106,63 S¬ bé - Prel. 2010 106,78 102,78 107,70 107,52 131 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 12. 57 Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ Gross domestic product at current prices by types of ownership and kinds of economic activity Tû ®ång - Bill. dongs S¬ bé 2005 2007 2008 2009 Prel. 2010 Tæng sè - Total 839211 1143715 1485038 1658389 1980914 Ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ By types of ownership Kinh tÕ Nhµ n−íc - State 322241 410883 527732 582674 668300 Kinh tÕ ngoµi Nhµ n−íc - Non- State 382804 527432 683654 771688 941814 Kinh tÕ tËp thÓ - Collective 57193 71059 84025 90410 103540 Kinh tÕ t− nh©n - Private 74612 116505 155905 182684 228600 Kinh tÕ c¸ thÓ - Household 250999 339868 443724 498594 609674 Khu vùc cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi 134166 205400 273652 304027 370800 Foreign investment sector Ph©n theo ngµnh kinh tÕ By kinds of economic activity N«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vµ thñy s¶n 175984 232586 329886 346786 407647 Agriculture, forestry and fishing Khai kho¸ng - Mining and quarrying 88897 111700 146607 165310 215090 C«ng nghiÖp chÕ biÕn, chÕ t¹o - Manufacturing 172045 241629 300256 331093 387382 S¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt, n−íc nãng, h¬i n−íc vµ ®iÒu hßa kh«ng khÝ 27484 37877 44813 55665 66509 Electricity, gas, stream and air conditioning supply Cung cÊp n−íc; ho¹t ®éng qu¶n lý vµ xö lý r¸c th¶i, n−íc th¶i - Water supply, sewerage, waste management 6817 9232 11820 14085 16761 and remediation activities X©y dùng - Construction 53276 79712 95696 110255 139162 B¸n bu«n vµ b¸n lÎ; söa ch÷a « t«, m« t«, xe m¸y vµ xe cã ®éng c¬ kh¸c - Wholesale and retail trade; repair of 111745 153660 208366 240577 283947 motor vehicles and motorcycles VËn t¶i, kho b·i - Transportation and storage 28013 39093 50749 55378 65305 132 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 13. 57 (TiÕp theo) Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ (Cont.) Gross domestic product at current prices by types of ownership and kinds of economic activity Tû ®ång - Bill. dongs S¬ bé 2005 2007 2008 2009 Prel. 2010 DÞch vô l−u tró vµ ¨n uèng 29329 44992 57067 67394 80788 Accommodation and food service activities Th«ng tin vµ truyÒn th«ng 9998 13778 17593 19349 22732 Information and communication Ho¹t ®éng tµi chÝnh, ng©n hµng vµ b¶o hiÓm 11690 16098 21107 24521 29010 Financial, banking and insurance activities Ho¹t ®éng kinh doanh bÊt ®éng s¶n 22556 29178 36041 40394 47538 Real estate activities Ho¹t ®éng chuyªn m«n, khoa häc vµ c«ng nghÖ 12908 16975 21528 24291 28453 Professional, scientific and technical activities Ho¹t ®éng hµnh chÝnh vµ dÞch vô hç trî 3865 5127 6443 7154 8425 Administrative and support service activities Ho¹t ®éng cña §¶ng Céng s¶n, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi; qu¶n lý Nhµ n−íc, an ninh quèc phßng; ®¶m b¶o x· héi b¾t buéc - Activities of Communist Party, socio-political organizations; public administration and defence; 23038 31310 41279 47042 55200 compulsory security Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o - Education and training 26948 34843 38261 42780 50495 Y tÕ vµ ho¹t ®éng trî gióp x· héi 12262 15964 18946 21276 23544 Human health and social work activities NghÖ thuËt, vui ch¬i vµ gi¶i trÝ 6939 9107 11105 13053 15052 Arts, entertainment and recreation Ho¹t ®éng dÞch vô kh¸c - Other service activities 13998 18927 24923 29087 34493 Ho¹t ®éng lµm thuª c¸c c«ng viÖc trong c¸c hé gia ®×nh, s¶n xuÊt s¶n phÈm vËt chÊt vµ dÞch vô tù tiªu dïng cña hé gia ®×nh - Activities of households as employers; undifferentiated goods and services producing activities 1421 1927 2551 2898 3380 of households for own use 133 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 14. 58 C¬ cÊu tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ Structure of gross domestic product at current prices by types of ownership and kinds of economic activity % S¬ bé 2005 2007 2008 2009 Prel. 2010 Tæng sè - Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ By types of ownership Kinh tÕ Nhµ n−íc - State 38,40 35,93 35,54 35,14 33,74 Kinh tÕ ngoµi Nhµ n−íc - Non-State 45,61 46,11 46,03 46,53 47,54 Kinh tÕ tËp thÓ - Collective 6,81 6,21 5,66 5,45 5,22 Kinh tÕ t− nh©n - Private 8,89 10,18 10,50 11,02 11,54 Kinh tÕ c¸ thÓ - Household 29,91 29,72 29,87 30,06 30,78 Khu vùc cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi 15,99 17,96 18,43 18,33 18,72 Foreign investment sector Ph©n theo ngµnh kinh tÕ By kinds of economic activity N«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vµ thñy s¶n 20,97 20,34 22,21 20,91 20,58 Agriculture, forestry and fishing Khai kho¸ng - Mining and quarrying 10,59 9,77 9,87 9,97 10,86 C«ng nghiÖp chÕ biÕn, chÕ t¹o - Manufacturing 20,50 21,13 20,22 19,96 19,56 S¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt, n−íc nãng, h¬i n−íc vµ ®iÒu hßa kh«ng khÝ 3,27 3,31 3,02 3,36 3,36 Electricity, gas, stream and air conditioning supply Cung cÊp n−íc; ho¹t ®éng qu¶n lý vµ xö lý r¸c th¶i, n−íc th¶i - Water supply, sewerage, waste management 0,81 0,81 0,80 0,85 0,85 and remediation activities X©y dùng - Construction 6,35 6,97 6,44 6,65 7,03 B¸n bu«n vµ b¸n lÎ; söa ch÷a « t«, m« t«, xe m¸y vµ xe cã ®éng c¬ kh¸c - Wholesale and retail trade; 13,32 13,44 14,03 14,51 14,33 repair of motor vehicles and motorcycles VËn t¶i, kho b·i - Transportation and storage 3,34 3,42 3,42 3,34 3,30 134 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 15. 58 (TiÕp theo) C¬ cÊu tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ (Cont.) Structure of gross domestic product at current prices by types of ownership and kinds of economic activity % S¬ bé 2005 2007 2008 2009 Prel. 2010 DÞch vô l−u tró vµ ¨n uèng 3,49 3,93 3,84 4,06 4,08 Accommodation and food service activities Th«ng tin vµ truyÒn th«ng 1,19 1,20 1,18 1,17 1,15 Information and communication Ho¹t ®éng tµi chÝnh, ng©n hµng vµ b¶o hiÓm 1,39 1,41 1,42 1,48 1,46 Financial, banking and insurance activities Ho¹t ®éng kinh doanh bÊt ®éng s¶n 2,69 2,55 2,43 2,44 2,40 Real estate activities Ho¹t ®éng chuyªn m«n, khoa häc vµ c«ng nghÖ 1,54 1,48 1,45 1,46 1,44 Professional, scientific and technical activities Ho¹t ®éng hµnh chÝnh vµ dÞch vô hç trî 0,46 0,45 0,43 0,43 0,43 Administrative and support service activities Ho¹t ®éng cña §¶ng Céng s¶n, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi; qu¶n lý Nhµ n−íc, an ninh quèc phßng; ®¶m b¶o x· héi b¾t buéc - Activities of Communist Party, socio-political organizations; public administration and defence; 2,75 2,74 2,78 2,84 2,79 compulsory security Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o - Education and training 3,21 3,05 2,58 2,58 2,55 Y tÕ vµ ho¹t ®éng trî gióp x· héi 1,46 1,40 1,28 1,28 1,19 Human health and social work activities NghÖ thuËt, vui ch¬i vµ gi¶i trÝ 0,83 0,80 0,75 0,79 0,76 Arts, entertainment and recreation Ho¹t ®éng dÞch vô kh¸c - Other service activities 1,67 1,65 1,68 1,75 1,74 Ho¹t ®éng lµm thuª c¸c c«ng viÖc trong c¸c hé gia ®×nh, s¶n xuÊt s¶n phÈm vËt chÊt vµ dÞch vô tù tiªu dïng cña hé gia ®×nh - Activities of households as employers; undifferentiated goods and services producing activities 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 of households for own use 135 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 16. 59 Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ Gross domestic product at constant 1994 prices by types of ownership and kinds of economic activity Tû ®ång - Bill. dongs S¬ bé 2005 2007 2008 2009 Prel. 2010 Tæng sè - Total 393031 461344 490458 516566 551609 Ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ By types of ownership Kinh tÕ Nhµ n−íc - State 159836 179718 187561 195046 204057 Kinh tÕ ngoµi Nhµ n−íc - Non-State 185744 220301 236759 252203 272606 Kinh tÕ tËp thÓ - Collective 28240 30201 31110 31997 32950 Kinh tÕ t− nh©n - Private 38165 50727 56293 61601 68348 Kinh tÕ c¸ thÓ - Household 119339 139373 149356 158605 171308 Khu vùc cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi 47451 61325 66138 69317 74946 Foreign investment sector Ph©n theo ngµnh kinh tÕ By kinds of economic activity N«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vµ thñy s¶n 76888 82717 86587 88165 90613 Agriculture, forestry and fishing Khai kho¸ng - Mining and quarrying 22854 21904 21065 22669 21833 C«ng nghiÖp chÕ biÕn, chÕ t¹o - Manufacturing 88782 113093 124158 127587 138284 S¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt, n−íc nãng, h¬i n−íc vµ ®iÒu hßa kh«ng khÝ 10685 12811 14101 15373 17106 Electricity, gas, stream and air conditioning supply Cung cÊp n−íc; ho¹t ®éng qu¶n lý vµ xö lý r¸c th¶i, n−íc th¶i - Water supply, sewerage, waste management 3086 3595 3847 4097 4400 and remediation activities X©y dùng - Construction 34428 42875 42712 47563 52348 B¸n bu«n vµ b¸n lÎ; söa ch÷a « t«, m« t«, xe m¸y vµ xe cã ®éng c¬ kh¸c - Wholesale and retail trade; 62813 74194 79219 85302 92206 repair of motor vehicles and motorcycles VËn t¶i, kho b·i - Transportation and storage 11715 14372 16084 17448 18973 136 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 17. 59 (TiÕp theo) Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ (Cont.) Gross domestic product at constant 1994 prices by types of ownership and kinds of economic activity Tû ®ång - Bill. dongs S¬ bé 2005 2007 2008 2009 Prel. 2010 DÞch vô l−u tró vµ ¨n uèng 13472 17086 18579 19005 20657 Accommodation and food service activities Th«ng tin vµ truyÒn th«ng 4369 5301 5858 6278 6791 Information and communication Ho¹t ®éng tµi chÝnh, ng©n hµng vµ b¶o hiÓm 6357 7485 8245 8962 9710 Financial, banking and insurance activities Ho¹t ®éng kinh doanh bÊt ®éng s¶n 9936 10644 10910 11189 11482 Real estate activities Ho¹t ®éng chuyªn m«n, khoa häc vµ c«ng nghÖ 5745 6362 6624 6909 7223 Professional, scientific and technical activities Ho¹t ®éng hµnh chÝnh vµ dÞch vô hç trî 1675 1875 1982 2076 2177 Administrative and support service activities Ho¹t ®éng cña §¶ng Céng s¶n, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi; qu¶n lý Nhµ n−íc, an ninh quèc phßng; ®¶m b¶o x· héi b¾t buéc - Activities of Communist Party, socio-political organizations; public administration and defence; 10477 12186 12974 13918 14957 compulsory security Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o - Education and training 13126 15477 16710 17807 19044 Y tÕ vµ ho¹t ®éng trî gióp x· héi 5572 6492 6996 7467 7988 Human health and social work activities NghÖ thuËt, vui ch¬i vµ gi¶i trÝ 3690 4320 4693 5067 5478 Arts, entertainment and recreation Ho¹t ®éng dÞch vô kh¸c - Other service activities 6692 7774 8273 8791 9384 Ho¹t ®éng lµm thuª c¸c c«ng viÖc trong c¸c hé gia ®×nh, s¶n xuÊt s¶n phÈm vËt chÊt vµ dÞch vô tù tiªu dïng cña hé gia ®×nh - Activities of households as employers; undifferentiated goods and services producing activities 670 781 840 893 954 of households for own use 137 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 18. 60 ChØ sè ph¸t triÓn tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ (N¨m tr−íc = 100) Index of gross domestic product at constant 1994 prices by types of ownership and kinds of economic activity (Previous year = 100) % S¬ bé 2006 2007 2008 2009 Prel. 2010 Tæng sè - Total 108,23 108,46 106,31 105,32 106,78 Ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ By types of ownership Kinh tÕ Nhµ n−íc - State 106,17 105,91 104,36 103,99 104,62 Kinh tÕ ngoµi Nhµ n−íc - Non-State 108,44 109,37 107,47 106,52 108,09 Kinh tÕ tËp thÓ - Collective 103,51 103,32 103,01 102,85 102,98 Kinh tÕ t− nh©n - Private 114,85 115,73 110,97 109,43 110,95 Kinh tÕ c¸ thÓ - Household 107,56 108,58 107,16 106,19 108,01 Khu vùc cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi 114,33 113,04 107,85 104,81 108,12 Foreign investment sector Ph©n theo ngµnh kinh tÕ By kinds of economic activity N«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vµ thñy s¶n 103,69 103,76 104,68 101,82 102,78 Agriculture, forestry and fishing Khai kho¸ng - Mining and quarrying 98,00 97,80 96,17 107,62 96,31 C«ng nghiÖp chÕ biÕn, chÕ t¹o - Manufacturing 113,36 112,37 109,78 102,76 108,38 S¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt, n−íc nãng, h¬i n−íc vµ ®iÒu hßa kh«ng khÝ 109,91 109,09 110,06 109,02 111,27 Electricity, gas, stream and air conditioning supply Cung cÊp n−íc; ho¹t ®éng qu¶n lý vµ xö lý r¸c th¶i, n−íc th¶i - Water supply, sewerage, waste management 107,73 108,13 107,00 106,50 107,39 and remediation activities X©y dùng - Construction 111,04 112,15 99,62 111,36 110,06 B¸n bu«n vµ b¸n lÎ; söa ch÷a « t«, m« t«, xe m¸y vµ xe cã ®éng c¬ kh¸c - Wholesale and retail trade; 108,55 108,81 106,77 107,68 108,09 repair of motor vehicles and motorcycles VËn t¶i, kho b·i - Transportation and storage 110,13 111,40 111,91 108,48 108,74 138 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 19. 60 (TiÕp theo) ChØ sè ph¸t triÓn tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ (N¨m tr−íc = 100) (Cont.) Index of gross domestic product at constant 1994 prices by types of ownership and kinds of economic activity (Previous year = 100) % S¬ bé 2006 2007 2008 2009 Prel. 2010 DÞch vô l−u tró vµ ¨n uèng 112,42 112,82 108,74 102,29 108,69 Accommodation and food service activities Th«ng tin vµ truyÒn th«ng 109,68 110,64 110,50 107,17 108,18 Information and communication Ho¹t ®éng tµi chÝnh, ng©n hµng vµ b¶o hiÓm 108,18 108,84 110,15 108,70 108,35 Financial, banking and insurance activities Ho¹t ®éng kinh doanh bÊt ®éng s¶n 102,94 104,06 102,50 102,55 102,62 Real estate activities Ho¹t ®éng chuyªn m«n, khoa häc vµ c«ng nghÖ 104,83 105,63 104,13 104,29 104,54 Professional, scientific and technical activities Ho¹t ®éng hµnh chÝnh vµ dÞch vô hç trî 105,18 106,46 105,71 104,70 104,91 Administrative and support service activities Ho¹t ®éng cña §¶ng Céng s¶n, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi; qu¶n lý Nhµ n−íc, an ninh quèc phßng; ®¶m b¶o x· héi b¾t buéc - Activities of Communist Party, socio-political organizations; public administration and defence; 107,57 108,13 106,47 107,27 107,47 compulsory security Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o - Education and training 108,42 108,75 107,97 106,56 106,95 Y tÕ vµ ho¹t ®éng trî gióp x· héi 107,84 108,05 107,76 106,73 106,98 Human health and social work activities NghÖ thuËt, vui ch¬i vµ gi¶i trÝ 107,92 108,48 108,64 107,96 108,12 Arts, entertainment and recreation Ho¹t ®éng dÞch vô kh¸c - Other service activities 107,48 108,09 106,42 106,26 106,75 Ho¹t ®éng lµm thuª c¸c c«ng viÖc trong c¸c hé gia ®×nh, s¶n xuÊt s¶n phÈm vËt chÊt vµ dÞch vô tù tiªu dïng cña hé gia ®×nh - Activities of households as employers; undifferentiated goods and services producing activities 107,39 108,48 107,67 106,28 106,81 of households for own use 139 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 20. 61 Sö dông tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ Gross domestic product by expenditure category at current prices S¬ bé 2005 2007 2008 2009 Prel. 2010 Tû ®ång - Bill. dongs Tæng sè - Total 839211 1143715 1485038 1658389 1980914 TÝch luü tµi s¶n - Gross capital formation 298543 493300 589746 632326 770211 Tµi s¶n cè ®Þnh 275841 437702 513987 572526 704401 Gross fixed capital formation Thay ®æi tån kho - Changes in inventories 22702 55598 75759 59800 65810 Tiªu dïng cuèi cïng - Final consumption 584793 809862 1091876 1206819 1446901 Nhµ n−íc - State 51652 69247 90904 104540 129313 C¸ nh©n - Private 533141 740615 1000972 1102279 1317588 Chªnh lÖch xuÊt, nhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô -35088 -181302 -225827 -171663 -203547 Trade balance (goods & services) Sai sè - Statistical discrepancy -9037 21855 29243 -9093 -32651 C¬ cÊu (%) - Structure (%) Tæng sè - Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 TÝch luü tµi s¶n - Gross capital formation 35,58 43,13 39,71 38,13 38,88 Tµi s¶n cè ®Þnh 32,87 38,27 34,61 34,52 35,56 Gross fixed capital formation Thay ®æi tån kho - Changes in inventories 2,71 4,86 5,10 3,61 3,32 Tiªu dïng cuèi cïng - Final consumption 69,68 70,81 73,53 72,77 73,04 Nhµ n−íc - State 6,15 6,05 6,12 6,30 6,53 C¸ nh©n - Private 63,53 64,76 67,41 66,47 66,51 Chªnh lÖch xuÊt, nhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô -4,18 -15,85 -15,21 -10,35 -10,28 Trade balance (goods & services) Sai sè - Statistical discrepancy -1,08 1,91 1,97 -0,55 -1,65 140 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2