intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu hướng dẫn các thao tác cơ bản trên Power Point 2003

Chia sẻ: Thương Nguyễn Văn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

1.462
lượt xem
606
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Power Point 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn các thao tác cơ bản trên Power Point 2003

 1. Tài liệu hướng dẫn các thao tác cơ bản trên Power Point 2003 A- Khởi động Power Point (xin được viết tẳt là PwP) Sau khi đã khởi động Mycomputer, chúng ta dễ dàng kích hoạt PwP. Có 02 cách: + Cách 1: (như hình dưới đây) Start\Programt\Microsoft Office\Microsoft Office PwP. + Cách 2: (Như hình dướ đây) Mr Thuong 1
 2. Kích đúp trái chuột vào biểu tượng PwP B- Làm quen với màn hình PwP: Thanh tiêu đề Thanh thực đơn Thanh công cụ Thanh định dạng Ngăn Outline/Slides Ngăn công việc Chế độ hiển thị Thanh Drawing (không có sẵn) Mr Thuong 2
 3. C- Các thao tác cơ bản I / T¹ o m Fi l e m i , Lu, t ho¸t , m m Fi l e cã s½ ét í ë ét n, t ho¸ t khái Pw P: Nh W d or I I / C¸ c t hao t ¸ c t hi Õt kÕ c¬ b¶n t r ª n Sl i des 1- T¹ o nÒn cho Sl i des: + C¸ ch 1: KÝch vµo ®y © + C¸ch 2: Mr Thuong 3
 4. KÝch ph¶i chuét vµo nÒn Sl i des  C¶ 2 c¸ch ®Òu cho kÕt qu¶ sau: KÝch vµo ® y ® l ùa chän c¸c © Ó chÕ ®é Ta ®îc: Mr Thuong 4
 5. ChÕ ® m chuÈn é µu hoÆ l ùa chän c t r én mµu ChÕ ® m nÒn é µu mc ® Æ Þnh t heo m¸y, t r anh ¶nh l µm nÒn… VÝ dô: nÕu dïng tranh (¶nh) ®Ó t¹o nÒn cho Slides ta lµm nh sau: KÝch chuét vµo ®y © Mr Thuong 5
 6. KÝch vµo ® y © KÝch vµo ® y © Mr Thuong 6
 7. KÝch vµo ® y ® t × © Ó m ® t h­ m cã chøa Õn ôc t r anh ( ¶nh) Lùa chän mét tranh (¶nh) cã s½n trong m¸y hoÆc thiÕt bÞ ngo¹i vi… Gi¶ sö: Chän xong t r anh ( ¶nh) r åi kÝch vµo ® y© Mr Thuong 7
 8. KÝch vµo ®y ® © Ó chÊp nhËn KÝch vµo ® y ® © Ó ¸p dông nÒn ® · chän cho m äi Sl i des KÝch vµo ® y ® © Ó ¸p dông nÒn ® · chän cho Sl i des hi Ön t ¹ i Mr Thuong 8
 9. 2- ChÌn v¨n b¶n (text) vµo Slides: ta dïng c«ng cô Text Box ®Ó chÌn (khuyÕn c¸o kh«ng nªn dïng khung Text mµ m¸y tÝnh m ®Þnh) Æc 3- ChÌn tranh, ¶nh, biÓu ®å, … nh Word 4- T¹o hiÖu øng: B1. Chän ®èi t îng cÇn t¹o hiÖu øng. B2. T¹o hiÖu øng + KÝch ho¹t c«ng cô t¹o hiÖu øng (cã 2 c¸ch) - C¸ch 1: KÝch vµo ® y © - C¸ch 2: KÝch vµo ® y r åi © chän Cust om Ani m i on at Mr Thuong 9
 10.  C¶ 2 c¸ch ®Òu cho kÕt qu¶: + Chän hiÖu øng: KÝch vµo ®y © Mr Thuong 10
 11. Cã 4 nhãm hiÖu øng nh h×nh dí i ®©y: Nhãm hi Öu øng xuÊt hi Ön Nhãm hi Öu øng t hay ®i æ Nhãm hi Öu øng Èn, khuÊt Nhãm hi Öu øng chuyÓn ®éng Tuú ý ®Þnh cña ngêi thiÕt kÕ mµ lùa chän ®Ó g¸n hiÖu øng cho ®èi t îng ®· chän. Lu ý: Mét ®èi t îng cã thÓ g¸n nhiÒu hiÖu øng KÕt qu¶: khi ® g¸n hiÖu øng, ®èi t îng sÏ ® mang îc îc sè thø tù ë gãc tr¸ i trªn. §©y còng lµ thø tù xuÊt hiÖn khi tr×nh chiÕu xem h×nh minh ho¹ dí i ®©y). Mr Thuong 11
 12. Lu ý: Cã thÓ thay ® thø tù hiÖu øng cho ®èi t îng æi N¬ l i Öt kª t hø i t ù xuÊt hi Ön cña c¸c ® t ­ èi î ng Nót ® Òu chØnh cho ® i èi t ­î ng l ª n t r ­í c ® t ­ èi î ng kÒ t r ª n Nót ® Òu chØnh cho ® i èi t ­î ng xuèng sau ® t ­èi î ng kÒ d­í i … … … D- Mét sè vÊn ®Òmë réng: I - T¹o Slides Master I I - C«ng viÖc chuÈn bÞ cho thiÕt kÕ PwP I I I - Liªn kÕt Slides; l i ªn kÕt Fi les PwP, mét sè bµi tËp m« pháng… (qua mét sè vÝ dô cô thÓ). IV- T¹o « ch÷: - T¹o « ch÷ nhê hiÖu øng trong PwP - T¹o « ch÷ nhê lËp tr×nh Visual Basic Editor Mr Thuong 12
 13. … Mr Thuong 13
 14. Mr Thuong 14
 15. Mr Thuong 15
 16. Mr Thuong 16
 17. Mr Thuong 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2