intTypePromotion=1

Tài liệu hướng dẫn các thao tác cơ bản trên Power Point 2003

Chia sẻ: Thương Nguyễn Văn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

1
1.451
lượt xem
605
download

Tài liệu hướng dẫn các thao tác cơ bản trên Power Point 2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Power Point 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn các thao tác cơ bản trên Power Point 2003

 1. Tài liệu hướng dẫn các thao tác cơ bản trên Power Point 2003 A- Khởi động Power Point (xin được viết tẳt là PwP) Sau khi đã khởi động Mycomputer, chúng ta dễ dàng kích hoạt PwP. Có 02 cách: + Cách 1: (như hình dưới đây) Start\Programt\Microsoft Office\Microsoft Office PwP. + Cách 2: (Như hình dướ đây) Mr Thuong 1
 2. Kích đúp trái chuột vào biểu tượng PwP B- Làm quen với màn hình PwP: Thanh tiêu đề Thanh thực đơn Thanh công cụ Thanh định dạng Ngăn Outline/Slides Ngăn công việc Chế độ hiển thị Thanh Drawing (không có sẵn) Mr Thuong 2
 3. C- Các thao tác cơ bản I / T¹ o m Fi l e m i , Lu, t ho¸t , m m Fi l e cã s½ ét í ë ét n, t ho¸ t khái Pw P: Nh W d or I I / C¸ c t hao t ¸ c t hi Õt kÕ c¬ b¶n t r ª n Sl i des 1- T¹ o nÒn cho Sl i des: + C¸ ch 1: KÝch vµo ®y © + C¸ch 2: Mr Thuong 3
 4. KÝch ph¶i chuét vµo nÒn Sl i des  C¶ 2 c¸ch ®Òu cho kÕt qu¶ sau: KÝch vµo ® y ® l ùa chän c¸c © Ó chÕ ®é Ta ®îc: Mr Thuong 4
 5. ChÕ ® m chuÈn é µu hoÆ l ùa chän c t r én mµu ChÕ ® m nÒn é µu mc ® Æ Þnh t heo m¸y, t r anh ¶nh l µm nÒn… VÝ dô: nÕu dïng tranh (¶nh) ®Ó t¹o nÒn cho Slides ta lµm nh sau: KÝch chuét vµo ®y © Mr Thuong 5
 6. KÝch vµo ® y © KÝch vµo ® y © Mr Thuong 6
 7. KÝch vµo ® y ® t × © Ó m ® t h­ m cã chøa Õn ôc t r anh ( ¶nh) Lùa chän mét tranh (¶nh) cã s½n trong m¸y hoÆc thiÕt bÞ ngo¹i vi… Gi¶ sö: Chän xong t r anh ( ¶nh) r åi kÝch vµo ® y© Mr Thuong 7
 8. KÝch vµo ®y ® © Ó chÊp nhËn KÝch vµo ® y ® © Ó ¸p dông nÒn ® · chän cho m äi Sl i des KÝch vµo ® y ® © Ó ¸p dông nÒn ® · chän cho Sl i des hi Ön t ¹ i Mr Thuong 8
 9. 2- ChÌn v¨n b¶n (text) vµo Slides: ta dïng c«ng cô Text Box ®Ó chÌn (khuyÕn c¸o kh«ng nªn dïng khung Text mµ m¸y tÝnh m ®Þnh) Æc 3- ChÌn tranh, ¶nh, biÓu ®å, … nh Word 4- T¹o hiÖu øng: B1. Chän ®èi t îng cÇn t¹o hiÖu øng. B2. T¹o hiÖu øng + KÝch ho¹t c«ng cô t¹o hiÖu øng (cã 2 c¸ch) - C¸ch 1: KÝch vµo ® y © - C¸ch 2: KÝch vµo ® y r åi © chän Cust om Ani m i on at Mr Thuong 9
 10.  C¶ 2 c¸ch ®Òu cho kÕt qu¶: + Chän hiÖu øng: KÝch vµo ®y © Mr Thuong 10
 11. Cã 4 nhãm hiÖu øng nh h×nh dí i ®©y: Nhãm hi Öu øng xuÊt hi Ön Nhãm hi Öu øng t hay ®i æ Nhãm hi Öu øng Èn, khuÊt Nhãm hi Öu øng chuyÓn ®éng Tuú ý ®Þnh cña ngêi thiÕt kÕ mµ lùa chän ®Ó g¸n hiÖu øng cho ®èi t îng ®· chän. Lu ý: Mét ®èi t îng cã thÓ g¸n nhiÒu hiÖu øng KÕt qu¶: khi ® g¸n hiÖu øng, ®èi t îng sÏ ® mang îc îc sè thø tù ë gãc tr¸ i trªn. §©y còng lµ thø tù xuÊt hiÖn khi tr×nh chiÕu xem h×nh minh ho¹ dí i ®©y). Mr Thuong 11
 12. Lu ý: Cã thÓ thay ® thø tù hiÖu øng cho ®èi t îng æi N¬ l i Öt kª t hø i t ù xuÊt hi Ön cña c¸c ® t ­ èi î ng Nót ® Òu chØnh cho ® i èi t ­î ng l ª n t r ­í c ® t ­ èi î ng kÒ t r ª n Nót ® Òu chØnh cho ® i èi t ­î ng xuèng sau ® t ­èi î ng kÒ d­í i … … … D- Mét sè vÊn ®Òmë réng: I - T¹o Slides Master I I - C«ng viÖc chuÈn bÞ cho thiÕt kÕ PwP I I I - Liªn kÕt Slides; l i ªn kÕt Fi les PwP, mét sè bµi tËp m« pháng… (qua mét sè vÝ dô cô thÓ). IV- T¹o « ch÷: - T¹o « ch÷ nhê hiÖu øng trong PwP - T¹o « ch÷ nhê lËp tr×nh Visual Basic Editor Mr Thuong 12
 13. … Mr Thuong 13
 14. Mr Thuong 14
 15. Mr Thuong 15
 16. Mr Thuong 16
 17. Mr Thuong 17
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2