Tập đọc - THƯA CHUYỆN VỚI MẸ (3)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
89
lượt xem
6
download

Tập đọc - THƯA CHUYỆN VỚI MẸ (3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Đọc đúng các tiếng, từ khó: Cắt nghĩa, ngỏ ý, mồn một, vất vả, nghèn nghẹn ở cổ, nhễ nhại, bể thổi phì phò, cúc cắc - Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ. Đọc diễn cảm, thể hiện giọng đọcphù hợp với nội dung, nhân vật. - Đọc hiểu các từ ngữ: Thầy, dòng dõi quan sang, bất giác, cây bông, thưa, kiếm sống, đầy tớ. - Hiểu nội dung, ý nghĩa bài:Cương mơ ước trở thành thợ rèn kiếm sống giúp mẹ. Cương thuyết phục mẹ đồng tình với em, không...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - THƯA CHUYỆN VỚI MẸ (3)

  1. T p c THƯA CHUY N V I M I. M c tiêu: - c úng các ti ng, t khó: C t nghĩa, ng ý, m n m t, v t v , nghèn ngh n c , nh nh i, b th i phì phò, cúc c c - c trôi ch y toàn bài, ng t ngh úng sau các d u câu, gi a các c m t . c di n c m, th hi n gi ng cphù h p v i n i dung, nhân v t. - c hi u các t ng : Th y, dòng dõi quan sang, b t giác, cây bông, thưa, ki m s ng, yt . - Hi u n i dung, ý nghĩa bài:Cương mơ ư c tr thành th rèn ki m s ng giúp m . Cương thuy t ph c m ng tình v i em, không xem th rèn là ngh hèn kém. Câu chuy n giúp em hi u: Mơ ư c c a Cương là chính áng, ngh nghi p nào cũng áng quý. II. dùng d y h c -Tranh như SGK - B ng ph ghi s n o n văn càn luy n c III.Các ho t ng d y- h c Ho t ng c a GV Ho t ông c a HS A. Bài cũ: -Y/c hs c bài ôi giày ba ta màu xanh -2 hs trình bày. B. Bài m i:
  2. 1. Gi i thi u bài -Y/c hs quan sát tranh minh h a SGK nêu n i dung tranh Gi i thi u bài -Ghi bài lên b ng 2. Luy n c: - cl i . -G i 1 hs cm u -Phân o n -1hs gi i c. + o n 1: T ngày….ki m s ng + o n 2: M Cương….cây bông -Dùng bút chì ánh d u o n văn. -Cho hs luy n c o n +L n1- Rút t khó: m n m t, c t nghĩa, cúc c c +L n2-Gi i thích t : Th y, dòng gi i quan sang, - HS c n i ti p - Lu ên c t khó. b t giác, cây bông, ki m s ng, yt - hs c n i ti p - hs c chú gi i trong - Luy n c câu văn dài: SGK B t giác, em l i nh n ba ngư i th / nh nh i m hôi mà vui v / bên ti ng b th i phì phò -Vài hs c câu văn dài +L n3: hs c n i ti p -Luy n c theo nhóm -2HS c n i ti p. -Cho hs c toàn bài -Giáo viên cm u - 2hs c toàn bài. 3. Tìm hi u bài -L ng nghe gv c m u. - o n 1: Y/c hs c th m TLCH: +Cương xin m i h c ngh gì? -Ngh th rèn +Cương h c ngh th rèn làm gì? -Cương thương m v t v , mu n h c m t
  3. ngh ki m s ng, n cho m . +Th nào là ki m s ng? -Là tìm cách làm vi c nuôi mình +Ý c a o n này là gì? -Nói lên mơ ư c c a Cương mu n tr thành th rèn giúp m . - o n 2: Y/c hs c th m TLCH: -Bà ng c nhiên và ph n i +M Cương ph n ng như th nào khi em trình bày ư c mơ c a mình? +M Cương nêu lí do ph n i như th nào? -M cho là Cương b ai xui, nhà Cương thu c ….th di n c a gia ình. -Cương nghèn ngh n n m l y tay m tha +Cương thuy t ph c m b ng cách nào? thi t tha thi t……b coi thư ng -Cương thuy t ph c m m hi u và +Ý c a o n này là gì? ng ý v i em - úng th b c trên dư i trong gia ình. - Hãy nêu nh n xét cách trò chuy n c a m con Cương xưng hô v i m l phép, kính Cương. tr ng. M Cương r t d u dàng v i con -Cương mơ ư c tr thành th rèn vì em -Ý nghĩa c a bài là gì? cho r ng ngh nào cũng áng quý và c u ã thuy t ph c ư c m -2hs c n i ti p 4. Lu ên c di n c m -Cho hs c n i ti p o n. -Chúng ta s luy n c di n c m o n: “Cương th y nghèn ngh n ……cây bông” -HD cách c: -L ng nghe - cm u
  4. -Y/c hs c theo nhóm -Thi c trư c l p -Theo dõi GV cm u GV nh n xét 5.C ng c -D n dò -L p nh n xét. -Cho hs liên h b n thân: Em mơ ư c mình s làm gì sau này? -Vài hs tr l i -GD hs bi t yêu thương m , bi t giúp m và gia ình -Nh n xét gi h c -D n hs h c bài- CBB: i u ư c c a vua Mi- át
Đồng bộ tài khoản